358/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2015 do 31.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

358
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 28. októbra 2013,
ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov podľa § 2 písm. a) bodu 15 zákona pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny,
b)
požadované technické parametre inteligentných meracích systémov,
c)
požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov,
d)
spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou,
e)
lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny, u ktorých je zavedenie inteligentných meracích systémov účelné do desiatich rokov,
f)
požiadavky na súčinnosť jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
funkciou inteligentného meracieho systému každá vlastnosť inteligentného meracieho systému, ktorá umožňuje inteligentnému meraciemu systému vykonávanie niektorej z činností týkajúcich sa merania odberu a dodávky elektriny a ďalších technických parametrov odberu a dodávky elektriny, prenosu údajov, komunikácie medzi prvkami inteligentného meracieho systému, spracovania a poskytovania nameraných údajov,
b)
požadovanými technickými parametrami inteligentného meracieho systému určenie minimálnych funkcií inteligentného meracieho systému,
c)
činným výkonom P súčin napätia, prúdu a kosínusu fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW; trojfázový činný výkon je daný súčtom jednofázových činných výkonov,
d)
jalovým výkonom Q súčin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kVAr alebo MVAr; trojfázový jalový výkon je daný súčtom jednofázových jalových výkonov,
e)
jednofázovým zdanlivým výkonom S súčin efektívnych hodnôt napätia a prúdu v kVA alebo MVA, ktorého súčasťou je okrem činného a jalového výkonu aj deformačný výkon D spôsobený vyššími harmonickými napätia a prúdu; trojfázový zdanlivý výkon S je daný súčtom jednofázových zdanlivých výkonov; trojfázový správny zdanlivý výkon Sr zahŕňa okrem S aj výkon nesymetrie N spôsobený nerovnomerným zaťažením fáz,
f)
centrálou inteligentného meracieho systému informačný systém prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý zabezpečuje zber, zabezpečený prenos, spracovanie a správu nameraných údajov a poskytovanie nameraných údajov informačným systémom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých prostredníctvom prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje prístup k nameraným údajom podľa zákona a osobitného predpisu1) spôsobom podľa § 6,
g)
centrálnym dátovým skladom informačný systém organizátora krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečujúci centrálny zber, dlhodobé uskladnenie, správu a zverejňovanie nameraných a validovaných údajov, ako aj údajov potrebných na ich spracovanie, poskytnutých organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa zákona a osobitného predpisu,2)
h)
koncentrátorom inteligentného meracieho systému zariadenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy zabezpečujúce zber nameraných údajov v určenej lokalite prostredníctvom komunikácie po elektrických vedeniach prevádzkovateľa distribučnej sústavy PLC úzkopásmovou alebo širokopásmovou technológiou alebo rádiovou technológiou RF. Koncentrátor zabezpečuje súčasne správu komunikačných jednotiek určených meradiel a základné spracovanie dát a odosiela ich do centrály inteligentného meracieho systému priamou komunikáciou so zabezpečením a prostredníctvom diaľkovej počítačovej siete WAN internetovým protokolom alebo prostredníctvom WAN internetovým protokolom.
§ 3
Kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do nasledujúcich kategórií odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia:
a)
koncový odberateľ elektriny kategórie 1,
b)
koncový odberateľ elektriny kategórie 2,
c)
koncový odberateľ elektriny kategórie 3,
d)
koncový odberateľ elektriny kategórie 4.
(2)
Koncový odberateľ elektriny kategórie 1 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 15 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 1 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3.
(3)
Koncový odberateľ elektriny kategórie 2 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 2 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3.
(4)
Koncový odberateľ elektriny kategórie 3 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 3 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so základnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 2.
(5)
Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.
(6)
Zaradenie odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórie koncových odberateľov elektriny podľa odseku 1 vykoná prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorého distribučnej sústavy je odberné miesto koncového odberateľa elektriny pripojené, na základe vyhodnotenia informácií o odbernom mieste podľa odsekov 2 až 5, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti. Pri viacerých odberných miestach koncového odberateľa elektriny sa splnenie kritérií a podmienok podľa tejto vyhlášky na účely inštalácie inteligentného meracieho systému posudzuje pre každé odberné miesto koncového odberateľa elektriny osobitne.
(7)
Na účely zaradenia odberných miest do kategórií podľa odseku 1 je u koncového odberateľa elektriny s ročným odpočtovým cyklom rozhodujúca ročná spotreba elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny v poslednom fakturačnom období predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva zaradenie odberných miest koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1. V prípade odberných miest koncového odberateľa elektriny s ročným odpočtovým cyklom, u ktorého v čase zaradenia odberných miest koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku1 nie je známa spotreba elektriny za posledné fakturačné obdobie, sa vypočíta dopočet spotreby elektriny podľa typových diagramov odberu elektriny postupom podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade koncového odberateľa elektriny s mesačným odpočtovým cyklom je rozhodujúca ročná spotreba elektriny vypočítaná ako súčet spotreby elektriny za posledných 12 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva zaradenie odberných miest koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1. V prípade koncového odberateľa elektriny s mesačným odpočtovým cyklom, u ktorého nie je známa spotreba elektriny za posledných 12 kalendárnych mesiacov, sa vykoná dopočet ročnej spotreby elektriny podľa priemernej spotreby elektriny v predchádzajúcich kalendárnych mesiacoch, ktoré má prevádzkovateľ distribučnej sústavy k dispozícii.
(8)
Za hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity na zaradenie odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1 sa považuje hodnota maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutá v zmluve o pripojení alebo určená podľa § 96 ods. 10 zákona v čase zaradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1. Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesta budú pripojené do distribučnej sústavy v aktuálnom roku a ktorých maximálna rezervovaná kapacita na odbernom mieste bude v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy dohodnutá najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A, bude na účely inštalácie inteligentných meracích systémov zaradený do kategórií podľa odseku 1.
§ 4
Požadované technické parametre inteligentných meracích systémov
(1)
Kategórie technických parametrov inteligentného meracieho systému sú:
a)
základná funkcionalita inteligentného meracieho systému,
b)
pokročilá funkcionalita inteligentného meracieho systému,
c)
špeciálna funkcionalita inteligentného meracieho systému.
(2)
Základná funkcionalita inteligentného meracieho systému obsahuje tieto funkcie:
a)
obojsmernú komunikáciu medzi odberným miestom koncového odberateľa elektriny a centrálou inteligentného meracieho systému so zabezpečením prenášaných údajov a správ,
b)
monitoring odberu elektriny koncovým odberateľom elektriny prostriedkami koncového odberateľa elektriny lokálnym pripojením k inteligentnému meraciemu systému cez zabezpečené sériové rozhranie, WiFi, bluetooth, impulzné rozhranie alebo iné pripojenie prostredníctvom otvoreného protokolu so zverejnenou úplnou dokumentáciou,
c)
priebehové meranie odberu a dodávky činnej energie AP s diaľkovým odpočtom, základný merací interval je 15 minút,3) základný interval pre diaľkový odpočet a spracovanie nameraných údajov je najmenej jedenkrát za mesiac,
d)
registráciu odberu a dodávky elektriny vo viacerých sadzbách,4)
e)
pravidelný odpočet určeného meradla a diaľkový prenos nameraných údajov a možnosť nepravidelného odpočtu určeného meradla a nepravidelného diaľkového prenosu nameraných údajov na základe požiadavky z centrály inteligentného meracieho systému,
f)
pravidelnú a automatizovanú synchronizáciu dátumu a času určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému,
g)
spínanie taríf podľa aktuálnej sadzby,
h)
možnosť zmeny času platnosti sadzieb určeného meradla z centrály inteligentného meracieho systému,
i)
registráciu udalostí neštandardných a poruchových stavov určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému, ich zasielanie do centrály inteligentného meracieho systému,
j)
možnosť diaľkovej parametrizácie a aktualizácie programového vybavenia určeného meradla a ďalších technických prostriedkov inteligentného meracieho systému bez ovplyvnenia meracieho systému určeného meradla,
k)
možnosť parametrizácie alebo odpočtu určeného meradla cez lokálne rozhranie bez ovplyvnenia meracieho systému určeného meradla.
(3)
Pokročilá funkcionalita inteligentného meracieho systému obsahuje základnú funkcionalitu inteligentného meracieho systému doplnenú o tieto funkcie:
a)
priebehové štvorkvadrantné meranie odberu a dodávky činnej energie AP a jalovej energie AQ, základný merací interval je 15 minút,3) základný interval pre diaľkový odpočet a spracovanie nameraných údajov je minimálne jeden kalendárny deň,
b)
možnosť diaľkového odpojenia odberného miesta povelom z centrály inteligentného meracieho systému, ak to spôsob pripojenia do distribučnej sústavy umožňuje,
c)
možnosť diaľkového pripojenia odberného miesta povelom z centrály inteligentného meracieho systému alebo jeho lokálneho pripojenia podmieneného diaľkovým povolením z centrály inteligentného meracieho systému, ak to spôsob pripojenia do distribučnej sústavy umožňuje,
d)
prúdové a výkonové obmedzenie v určenom meradle, ak to spôsob pripojenia do distribučnej sústavy umožňuje,
e)
meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu v jednotlivých fázach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
f)
vyhodnocovanie účinníka počítaného z AP a AQ v rovnakých časových intervaloch - pásmach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
g)
registráciu alarmov a napadnutia určeného meradla,
h)
možnosť výmeny komunikačného modulu bez zásahu do meracej časti určeného meradla.
(4)
Špeciálna funkcionalita inteligentného meracieho systému obsahuje pokročilú funkcionalitu inteligentného meracieho systému doplnenú o tieto funkcie:
a)
priebehové meranie zdanlivej energie AS a vyhodnocovanie ďalších výkonových parametrov, ako je aritmetický zdanlivý výkon S, správny zdanlivý výkon Sr, deformačný výkon D, výkon nesymetrie N,
b)
meranie kvality elektriny pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
c)
vyhodnocovanie účinníka P/S a P/Sr počítaného z nameraných hodnôt činnej energie - práce AP v kWh a zdanlivej správnej energie ASr v kVAh v rovnakých časových intervaloch pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
d)
rozhranie na komunikáciu s dispečerským riadiacim systémom.
§ 5
Požiadavky na dátové prenosy a spoluprácu jednotlivých systémov
(1)
Komunikácia medzi určeným meradlom a centrálou inteligentného meracieho systému sa realizuje prostredníctvom komunikačnej siete priamou komunikáciou globálnym systémom mobilných komunikácií GSM, univerzálnou paketovou rádiovou službou GPRS alebo počítačovou sieťou pre lokálne siete Ethernet alebo nepriamou komunikáciou s využitím koncentrátorov prostredníctvom komunikácie PLC úzkopásmovou alebo širokopásmovou technológiou alebo RF a prostredníctvom WAN internetovým protokolom, alebo prostredníctvom WAN internetovým protokolom. Prenosová rýchlosť pre novoinštalované komunikačné zariadenia s koncentrátorovou technológiou PLC je minimálne 30 kbps. Komunikačná infraštruktúra jednotlivých častí inteligentného meracieho systému umožní požadovanú úroveň funkcionality podľa § 4.
(2)
Komunikácia medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav, organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a ostatnými účastníkmi trhu s elektrinou a medzi jednotlivými účastníkmi trhu s elektrinou navzájom sa realizuje prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a za jej bezpečnosť zodpovedajú v rámci výkonu svojich činností jednotliví účastníci trhu s elektrinou.
(3)
Za komunikáciu od určeného meradla inteligentného meracieho systému po centrálu inteligentného meracieho systému vrátane koncentrátorov a za jej bezpečnosť zodpovedá prevádzkovateľ distribučnej sústavy s výnimkou zásahu tretej osoby, neposkytnutia súčinnosti zo strany povinnej osoby alebo zásahu takých neodvrátiteľných udalosti, ktoré nemajú pôvod v prevádzke.
(4)
V prípade pochybnosti o správnosti prenesených údajov nameraných inteligentným meracím systémom sa za správne údaje považujú údaje namerané určeným meradlom inteligentného meracieho systému. V prípade poruchy inteligentného meracieho systému sa za správne údaje považujú údaje určené prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
§ 6
Spôsob prístupu k meraným údajom zo strany jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sprístupní koncovému odberateľovi elektriny údaje namerané inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov5) prostredníctvom lokálneho pripojenia.
(2)
Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov5) aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Na tento účel dodávateľ elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vytvoria na základe žiadosti koncového odberateľa elektriny koncovému odberateľovi elektriny prístupový účet k danému webovému sídlu. Za žiadosť o vytvorenie prístupového účtu k danému webovému sídlu sa považuje aj elektronická forma žiadosti cez webové sídlo dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Účastníci trhu s elektrinou pristupujú k údajom nameraným inteligentným meracím systémom uloženým v centrálnom dátovom sklade prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. Na tento účel organizátor krátkodobého trhu vytvorí účastníkom trhu s elektrinou prístupový účet k danému webovému sídlu.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva do informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou údaje namerané inteligentným meracím systémom, ako aj všetky údaje potrebné na zabezpečenie centrálneho zberu a správy údajov nameraných inteligentným meracím systémom a údaje potrebné na ich poskytovanie a uchovávanie podľa zákona a osobitných predpisov5) a podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 7
Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny
(1)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny podľa § 3 ods. 2 až 5 v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorí najneskôr do
a)
31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, a to v lehote do 31. decembra 2015,
b)
31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016,
c)
31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020.
(2)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny podľa § 3 ods. 2 až 5 v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorí najneskôr do
a)
31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, 2 a 4, a to v lehote do 31. decembra 2016,
b)
31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1 až 4, a to v lehote do 31. decembra 2020.
§ 8
Súčinnosť účastníkov trhu s elektrinou pri inštalácii a prevádzke inteligentných meracích systémov
(1)
Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, o termíne inštalácie inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti pri inštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 15 dní vopred.
(3)
Ak koncový odberateľ elektriny odmietne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy poskytnúť súčinnosť pri inštalácii inteligentného meracieho systému na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy nenainštaluje v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny inteligentný merací systém. O dobu, počas ktorej koncový odberateľ elektriny neposkytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy súčinnosť pri inštalácii inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny, sa predlžuje lehota na zavedenie inteligentného meracieho systému v takomto odbernom mieste koncového odberateľa elektriny podľa § 7. Ak koncový odberateľ elektriny prevádzkovateľovi distribučnej sústavy následne oznámi, že inštalácia inteligentného meracieho systému je v takomto odbernom mieste koncového odberateľa elektriny možná, prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje na takomto odbernom mieste inteligentný merací systém najneskôr v lehote 90 kalendárnych dní; to neplatí, ak takéto odberné miesto koncového odberateľa elektriny už nespĺňa kritériá podľa § 3.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vedie evidenciu odberných miest koncových odberateľov elektriny, ktorým oznámil termín inštalácie inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a potrebnú súčinnosť pri inštalácii inteligentného meracieho systému podľa odseku 3 a evidenciu skutočností brániacich inštalácii inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny. Odberné miesta koncových odberateľov elektriny, ktorí neposkytli prevádzkovateľovi distribučnej sústavy súčinnosť pri inštalácii inteligentného meracieho systému, nespadajú do štatistík vyhodnotenia lehôt na inštaláciu inteligentných meracích systémov pre príslušnú kategóriu.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, že v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny bol nainštalovaný inteligentný merací systém v lehote 30 kalendárnych dní.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak po inštalácii inteligentného meracieho systému na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny odberné miesto koncového odberateľa elektriny splní kritériá na inštaláciu inteligentného meracieho systému vyššej kategórie funkcionalít inteligentného meracieho systému, prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny inteligentný merací systém vyššej kategórie funkcionalít inteligentného meracieho systému do 24 mesiacov odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.
(2)
Ak po inštalácii inteligentného meracieho systému na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny odberné miesto koncového odberateľa elektriny prestane spĺňať kritériá na inštaláciu inteligentného meracieho systému vyššej kategórie funkcionalít inteligentného meracieho systému, ako je inteligentný merací systém, ktorý bol na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy nainštalovaný, alebo ak po inštalácii inteligentného meracieho systému na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny odberné miesto koncového odberateľa elektriny prestane spĺňať kritériá na inštaláciu inteligentného meracieho systému podľa § 3, prevádzkovateľ distribučnej sústavy ponechá na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny inteligentný merací systém, ktorý bol na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny nainštalovaný.
(3)
Ak je na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny zavedené do 14. novembra 2013 meranie typu A,6) prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny inteligentný merací systém podľa tejto vyhlášky až pri výmene určeného meradla z dôvodu uplynutia platnosti jeho overenia.
(4)
Odberné miesta koncového odberateľa elektriny vybavené inteligentným meracím systémom sa do 30. júna 2015 považujú na účely vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky, ako aj na účely zúčtovania a fakturácie, za odberné miesta s meraním typu C s využitím typových diagramov elektriny.
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Tomáš Malatinský v. r.
1)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 3/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie.
2)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
3)
§ 3 ods. 5 vyhlášky č. 3/2013 Z. z.
4)
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.
5)
Vyhláška č. 3/2013 Z. z.
Vyhláška č. 24/2013 Z. z.
6)