357/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, iba ak ide o
a)
úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
b)
vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti s úrokom podľa § 166 ods. 2, alebo o
c)
vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti podľa odseku 4 druhej vety.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
2.
V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová „ktoré sa prikladá“ nahrádzajú slovami „alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladajú“.
3.
V § 68 ods. 10 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.
4.
V § 97 ods. 4 posledná veta znie: „Ustanovenia § 115 ods. 1 až 4 platia obdobne.“.
5.
Doterajší text § 105b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak je zakladateľom zahraničná osoba.“.
6.
V § 117 ods. 4 sa za slová „§ 115 ods. 5 až 7“ vkladajú slová „a 9“.
7.
§ 117 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 7 prevodom nastávajú zápisom do obchodného registra.“.
8.
V § 144 a § 179 ods. 3 písm. b) sa slová „fondy vytvorené zo zisku“ nahrádzajú slovami „iné vlastné zdroje“.
9.
V § 340a ods. 1 druhej vete sa za slovo „splatnosti“ vkladá slovo „výslovne“.
10.
V § 340a ods. 3 sa za slová „len ak“ vkladajú slová „je výslovná a“.
11.
Za § 768k sa vkladá § 768l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠768l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)
Ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013.
(2)
Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 7 prevodom, ktoré sa uskutočnilo pred 1. decembrom 2013, zostávajú zachované, ak k podaniu návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra v dôsledku rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom dôjde najneskôr do 31. decembra 2013.
(3)
Konania o zrušenie spoločnosti alebo družstva podľa § 68 ods. 9, v ktorých došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie pred 1. decembrom 2013, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2013.
(4)
Na prevod založeného obchodného podielu, pri ktorom bolo záložné právo do obchodného registra zapísané pred 1. decembrom 2013, sa nepoužijú ustanovenia § 115 ods. 5 až 10 tohto zákona.“.
12.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 16 sa označujú ako body 1 až 15.
13.
Príloha sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012).“.
Čl. III
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 9/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa číslo „30“ nahrádza číslom „21“.
2.
V § 8 ods. 4 sa slová „bez zbytočného odkladu“ nahrádzajú slovami „do dvoch pracovných dní“.
3.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 1 až 7.
4.
Druhý bod prílohy znie:
„2.
Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1).“.
5.
Príloha sa dopĺňa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.