353/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 28.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „z uhľovodíkových látok“ vkladajú slová „alebo ich derivátov“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. a) a d) sa za slová „v osobitnom predpise2e)“ vkladajú slová „s presnosťou v súlade s technickou normou2ea)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:
„2ea)
STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:
„2e)
Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 11 ods. 1, § 21 ods. 1, § 25 ods. 1, 12 a 13, § 26 ods. 1, § 31 ods. 2 písm. a) a § 34 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 10 sa vypúšťa slovo „písomne“.
5.
V § 11 ods. 6 prvá veta znie: „Užívateľský podnik je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 3 písm. b) a d) a odseku 4 písm. b) až e) do 15 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 3 písm. c) je povinný oznámiť vopred.“.
6.
V § 17 ods. 2 a § 23 ods. 14 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.“.
8.
V § 19 odsek 7 znie:
„(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja podľa odseku 6 musí požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu zmesi. Žiadosť musí obsahovať
a)
údaje a doklady podľa § 21 ods. 2 písm. b) a c),
b)
fyzikálno-chemickú špecifikáciu biogénnej látky, ktorá sa má použiť na výrobu minerálneho oleja podľa odseku 6,
c)
identifikačné údaje o dodávateľovi vstupných surovín potrebných na výrobu biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. c) alebo o dodávateľovi biogénnej látky uvedenej v § 4 ods. 7 písm. a).“.
9.
V § 19 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.
10.
V § 19 odseky 8 až 10 znejú:
„(8)
Colný úrad pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu zmesi preverí skutočnosti a údaje v žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu doplní o povolenie na výrobu zmesi do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(9)
Colný úrad povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 odníme, ak nie sú splnené skutočnosti, ktoré boli rozhodujúce pri vydaní tohto povolenia.
(10)
Povolenie na výrobu zmesi podľa odseku 6 zaniká súčasne so zánikom povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.“.
11.
V § 19a odsek 3 znie:
„(3)
Výrobca biogénnej látky je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku.“.
12.
V § 20 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu,14a) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 21 ods. 1 druhej vete sa za slová „musí obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
14.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
15.
V § 21 ods. 4 písm. d) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „voči colnému úradu nedoplatky na dani“ a slová „daňové nedoplatky“ sa nahrádzajú slovami „nedoplatky na dani“.
16.
V § 21 ods. 6 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“.
17.
V § 22 ods. 14 písmeno c) znie:
„c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,“.
18.
V § 22 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
19.
V § 22 ods. 15 písmeno b) znie:
„b)
potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 21 ods. 4 písm. e) až g).“.
20.
V § 24 ods. 13 sa vypúšťa slovo „písomnú“.
21.
V § 25 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
22.
V § 25 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo v elektronickej forme“.
23.
V § 25 ods. 14 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.
24.
V § 25a ods. 13 a 14 sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová „2710 12 70, 2710 19 29,“.
26.
V § 26 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „musí obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa osobitného predpisu30b)“ a vypúšťajú sa písmená a) a d).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
27.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľom dane je aj osoba, ktorá minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. g) na daňovom území vyložila, preložila, prečerpala alebo vymenila motorový dopravný prostriedok, na ktorom bol tento minerálny olej prepravený na daňové územie.“.
28.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovami „identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak nie je osobou, ktorá je povinná postupovať podľa § 25a ods. 13 a 14;“.
29.
V § 31 ods. 9 sa za slová „Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja“ vkladajú slová „okrem osoby, ktorá je povinná postupovať podľa § 25a ods. 13 a 14,“ a vypúšťa sa slovo „písomné“.
33.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1.“.
35.
V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p) 10 000 eur.“.
36.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,30c) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,30c) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.
37.
Za § 46k sa vkladajú § 46l a 46m, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Povolenie na výrobu zmesi vydané prevádzkovateľovi daňového skladu podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2013 sa považuje za povolenie vydané podľa § 19 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, finančné riaditeľstvo posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(3)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 21, 25 alebo § 26 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(4)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch väčších ako 230 litrov nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. januára 2014 a na pokutu sa vzťahuje § 42 v znení účinnom do 31. decembra 2013, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(5)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, v konaní sa nepokračuje.
(6)
Ak bolo konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou, ktorá je obchodníkom s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 75 až 2710 19 83 a 2710 19 87, a ktorá obchodovala s týmto vybraným minerálnym olejom v obaloch menších ako 230 litrov, ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká. Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25a osobou podľa prvej vety nebolo do 31. decembra 2013 právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.
§ 46m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie predajcov pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom do 28. februára 2014, sa považuje za predajcu pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014 a colný úrad tejto osobe vydá do 28. februára 2014 povolenie na predaj podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014, ak do 31. januára 2014 predloží colnému úradu doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), je v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami.13)
(2)
Osobu podľa odseku 1, ktorá do 28. februára 2014 nepredloží colnému úradu doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), je v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami,13) vyradí colný úrad z evidencie predajcov pohonných látok.
(3)
Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 distribútorom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014, je povinná do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014.
(4)
Osoba, ktorá chce byť od 1. marca 2014 predajcom pohonných látok podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014, je povinná do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú
a)
doklad preukazujúci, že skladovacie zariadenie je overené a vybavené vhodným overeným meracím zariadením14) umožňujúcim pri príjme a výdaji merať množstvo minerálneho oleja a nádrž, v ktorej je skladovaný minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), je v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami;13) ak je žiadateľom osoba podľa odseku 3, tento doklad predkladá len, ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom osoba podľa odseku 3,
c)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom osoba podľa odseku 4.
(7)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 3 alebo odseku 4.
(8)
Osoba, ktorá na daňovom území nakupuje v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) a tento minerálny olej skladuje v skladovacom zariadení, ktorého objem je 15 000 litrov a viac, a bude tento minerálny olej skladovať v skladovacom zariadení, ktorého objem je 15 000 litrov a viac aj po 1. marci 2014, je povinná oznámiť colnému úradu do 31. januára 2014
a)
identifikačné údaje a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry.
(9)
Colný úrad osobu uvedenú v odseku 8 zaradí do 28. februára 2014 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá jej potvrdenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok.
(10)
Registrovaná osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 vykonávať činnosti podľa § 25b ods. 1 alebo ods. 3 v znení účinnom od 1. marca 2014, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu do 31. januára 2014. Colný úrad tejto registrovanej osobe vydá do 28. februára 2014 povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj podľa § 25b v znení účinnom od 1. marca 2014.
(11)
Ak konanie o uložení pokuty za porušenie § 25b ods. 1 v znení účinnom do 28. februára 2014 nebolo právoplatne ukončené do 28. februára 2014, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. marca 2014 a na pokutu sa vzťahuje § 42 v znení účinnom do 28. februára 2014, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 a 35 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.