352/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu4b) a pozemkové spoločenstvo4c) považuje za mikro účtovnú jednotku, ak
a)
za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, rozhodla sa postupovať ako mikro účtovná jednotka, alebo
b)
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo
c)
dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za mikro účtovnú jednotku.
(6)
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5 písm. b) a c), sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka v období, kým spĺňa podmienky uvedené v odseku 5 písm. b) a c).
(7)
Odsek 5 sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4c)
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
3.
V § 3 ods. 6 a 7 a § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“.
4.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady podľa § 3 a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu podľa § 20, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje podľa § 23d, uložila dokumenty podľa § 23a a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.“.
5.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska“ nahrádzajú slovami „a fyzické osoby uvedú miesto podnikania“.
6.
V § 17 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu.“.
7.
V § 17a odsek 1 znie:
„(1)
Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ktorou je
a)
banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, správcovská spoločnosť, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne,19) zaisťovňa, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov a účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom,22aaa)
b)
pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne.“.
8.
V § 17a ods. 2 písm. a) a b) sa slová „165 969 594,40 eura“ nahrádzajú slovami „170 000 000 eur“.
9.
V § 17a odsek 3 znie:
„(3)
Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa môže rozhodnúť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,22a) ak
a)
v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,22aa) alebo
b)
je platobnou inštitúciou,22ad) inštitúciou elektronických peňazí, obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nie je súčasne bankou, pobočkou zahraničnej banky, správcovskou spoločnosťou alebo pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo
c)
je nástupníckou účtovnou jednotkou a zanikajúca účtovná jednotka alebo nástupnícka účtovná jednotka pred rozhodným dňom7a) zostavovala individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,22a) alebo
d)
je novovzniknutou dcérskou účtovnou jednotkou a ku dňu, ku ktorému zostavuje prvú individuálnu účtovnú závierku, spĺňa podmienky podľa odseku 2 a zároveň jej materská účtovná jednotka, ktorá podlieha právu niektorého členského štátu, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.22a)“.
10.
V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa vykazujú len informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia.“.
11.
V § 19 ods. 2 posledná veta znie: „Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.“.
12.
V § 19 ods. 4 sa slová „33 193,92 eura“ nahrádzajú slovami „35 000 eur“.
13.
V § 20 ods. 1 sa za slová „podľa § 19“ vkladá čiarka a slová „okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.
14.
§ 21 sa vypúšťa.
15.
V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy“ nahrádzajú slovami „a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy“.
16.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Do registra sa ukladajú
a)
riadne individuálne účtovné závierky,
b)
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)
riadne konsolidované účtovné závierky,
d)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f)
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g)
správy audítorov,
h)
individuálne výročné správy,
i)
konsolidované výročné správy,
j)
ročné finančné správy podľa osobitného predpisu.29da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29da znie:
„29da)
§ 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu,29da) ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej osobitným predpisom.29da)“.
18.
V § 23 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „obcí a výročných správ vyšších územných celkov“.
19.
V § 23 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie,29db)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29db znie:
„29db)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.“.
20.
V § 23 ods. 6 písm. f) sa slová „účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná“ nahrádzajú slovami „dokumenty podľa odseku 2 týchto osôb majú byť verejne prístupné“.
21.
V § 23a ods. 1 a § 23b ods. 3 sa slovo „forma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „podoba“ v príslušnom tvare.
22.
V § 23a odsek 2 znie:
„(2)
V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. c) až i) a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b) v elektronickej podobe povinne ukladá účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa osobitného predpisu.29f) Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b) v elektronickej podobe alebo listinnej podobe. Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu29g) alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu,29h) alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.29ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29ha znie:
„29ha)
Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 23a ods. 3 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
24.
V § 23a ods. 4 sa slová „dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne“ nahrádzajú slovami „oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne“.
25.
V § 23a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.“.
26.
V § 23a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú. Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
27.
§ 23a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
V prípade, ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, správca registra je oprávnený ich spracúvať v súlade s § 23b ods. 4.“.
28.
V § 23b odsek 1 znie:
„(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu. Na účely tohto zákona sa za doručený dokument daňovému úradu považuje dokument, ktorý obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b). Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b). Ak všeobecné náležitosti účtovná jednotka nevyplnila správne, daňový úrad ju vyzve, aby nesprávnosti odstránila v ním určenej lehote. Doručený dokument a oznámenie podľa § 23a ods. 4 postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky správcovi registra do desiatich pracovných dní za účtovné jednotky podľa § 23 ods. 6 písm. a) až d) a do 30 kalendárnych dní za ostatné účtovné jednotky.“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29k znie:
„29k)
§ 13, 14, 30 až 33 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 23b odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ods. 2, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo ne