346/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
ZÁKON
zo 16. októbra 2013
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
pravidlá obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,
b)
práva a povinnosti výrobcu,1) povinnosti splnomocneného zástupcu,2) dovozcu3) a distribútora4) pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,
c)
technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, posudzovanie zhody5) elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými požiadavkami a označenie zhody elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými požiadavkami,
d)
dohľad nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
veľké domáce spotrebiče,
b)
malé domáce spotrebiče,
c)
informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,
d)
spotrebnú elektroniku,
e)
osvetľovacie zariadenia,
f)
elektrické náradie a elektronické náradie,
g)
hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely,
h)
zdravotnícke pomôcky,6)
i)
monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov,
j)
predajné automaty,
k)
iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia podľa písmen a) až j).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu určených výhradne na vojenské účely,
b)
zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,
c)
zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje a ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou tohto zariadenia, a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špecificky navrhnutými zariadeniami,
d)
veľké stacionárne priemyselné náradia,
e)
veľké pevné inštalácie,
f)
dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,
g)
necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie,
h)
aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky,7)
i)
fotovoltické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na trvalú prevádzku na určenom mieste za účelom výroby energie zo slnečného svetla na verejné, obchodné, priemyselné a bytové použitie,
j)
zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené na priemyselné použitie,
k)
píšťalové organy.
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona
a)
elektrozariadenie je elektrické zariadenie a elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na riadnu činnosť a na plnenie aspoň jednej zamýšľanej funkcie elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie elektrického prúdu a elektromagnetického poľa, ktoré je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd,
b)
veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení alebo komponentov spoločne fungujúce na špecifické použitie, natrvalo odborne nainštalované a odinštalované na určenom mieste, ktoré sa v rámci priemyselnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie odborne používajú a udržiavajú,
c)
veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov alebo iných zariadení odborne zostavených, nainštalovaných a odinštalovaných a určených na stále používanie na vopred stanovenom a vyhradenom mieste,
d)
káble sú káble s menovitým napätím menším ako 250 voltov, ktoré slúžia na pripojenie alebo predĺženie pripojenia elektrozariadenia do elektrickej sústavy alebo na vzájomné prepojenie dvoch alebo viacerých elektrozariadení,
e)
dohľad nad trhom sú činnosti vykonávané orgánmi dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami a opatrenia, ktoré orgány dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami ukladajú na zabezpečenie zhody elektrozariadení s technickými požiadavkami tohto zákona,
f)
homogénny materiál je materiál úplne jednoliateho zloženia alebo materiál pozostávajúci z kombinácie materiálov, ktorý nie je možné rozložiť ani oddeliť na jednotlivé materiály mechanickými činnosťami, ktorými sú odskrutkovanie, rezanie, drvenie, obrusovanie a abrazívne procesy,
g)
priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje sú nástroje monitorovania a kontroly určené len na priemyselné použitie alebo odborné používanie,
h)
náhradný diel je oddelená časť elektrozariadenia, ktorou možno nahradiť niektorú časť elektrozariadenia a elektrozariadenie bez tejto časti nemôže fungovať na pôvodný účel; funkčnosť elektrozariadenia sa obnoví alebo zlepší, keď sa táto časť nahradí náhradným dielom,
i)
necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie alebo strojové zariadenia s trakčným pohonom napájané z externého zdroja energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení a ktoré sú sprístupnené len na odborné používanie.
§ 4
Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok
(1)
Elektrozariadenie uvádzané na trh vrátane káblov a náhradných dielov určených na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu elektrozariadenia nesmie obsahovať nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1 možno používať vo vybraných elektrozariadeniach len za stanovených technických požiadaviek. Technické požiadavky na elektrozariadenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Homogénny materiál môže obsahovať najvyššiu prípustnú hodnotu hmotnostnej koncentrácie určitej nebezpečnej látky podľa prílohy č. 1. Pravidlá dodržiavania najvyšších prípustných hodnôt hmotnostnej koncentrácie určitých nebezpečných látok v homogénnych materiáloch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 5
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť, aby bolo elektrozariadenie uvádzané na trh8) navrhnuté a vyrobené v súlade s § 4,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a vykonať postup vnútornej kontroly výroby9) alebo ho dať vykonať,
c)
vydať pre elektrozariadenie, ak elektrozariadenie spĺňa technické požiadavky § 4, EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 10 a umiestniť na elektrozariadenie označenie CE,10)
d)
uchovávať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a EÚ vyhlásenie o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh,
e)
použiť postupy na zabezpečenie zhody pri sériovej výrobe elektrozariadenia a zohľadniť zmeny dizajnu alebo vlastností elektrozariadenia a zmeny harmonizovaných noriem11) alebo technických špecifikácií,12) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda vyrábaného elektrozariadenia,
f)
viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a register elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté,13) a informovať o tom distribútora,
g)
zabezpečiť na elektrozariadení umiestnenie typového čísla, čísla šarže alebo sériového čísla alebo akýkoľvek iný identifikačný prvok; ak to rozmer či povaha elektrozariadenia neumožňujú, výrobca uvedie požadované informácie na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,
h)
uviesť na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania,
i)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, výrobca elektrozariadenie stiahne z trhu14) alebo ho prevezme späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie uvedené na trh nie je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a o tejto skutočnosti bezodkladne informuje orgány dohľadu nad trhom spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
j)
viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie, a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
k)
poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona, a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia uvedeného na trh s technickými požiadavkami tohto zákona.
(2)
Súlad navrhnutého elektrozariadenia a vyrobeného elektrozariadenia s technickými požiadavkami § 4 je možné okrem odseku 1 písm. c) preukázať aj rovnako prísnym postupom posudzovania zhody, ak to vyžaduje osobitný predpis.
(3)
Výrobca môže vypracovať len jednu technickú dokumentáciu elektrozariadenia.
§ 6
Splnomocnený zástupca
(1)
Výrobca môže na zabezpečenie plnenia svojich povinností písomne poveriť splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v písomnom splnomocnení, ktoré obsahuje povinnosti v rozsahu aspoň podľa § 5 ods. 1 písm. d) až j).
(2)
Splnomocnený zástupca nemôže byť splnomocnený na plnenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) a na vypracovanie technickej dokumentácie podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(3)
Splnomocnený zástupca je povinný viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie, a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom.
§ 7
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a)
uvádzať na trh iba elektrozariadenie, ktoré je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
b)
zabezpečiť pred uvedením elektrozariadenia na trh
1.
vykonanie primeraného postupu posudzovania zhody výrobcom,
2.
vypracovanie technickej dokumentácie výrobcom,
3.
umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,
4.
pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu,
5.
splnenie povinností podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) výrobcom,
c)
uvádzať na trh elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nie je v súlade s technickými požiadavkami § 4, až po zosúladení elektrozariadenia s technickými požiadavkami § 4; o tejto skutočnosti informuje dovozca výrobcu a orgán dohľadu nad trhom,
d)
uviesť na elektrozariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania, a identifikačné číslo; ak to nie je možné, dovozca uvedie údaje na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,
e)
viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona, a register elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a informuje o tom priebežne distribútora,
f)
bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, je dovozca povinný stiahnuť elektrozariadenie z trhu alebo ho prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie uvedené na trh nie je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona; o tejto skutočnosti dovozca informuje orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh,15) spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
g)
uchovávať pre orgán dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh a zabezpečiť sprístupnenie technickej dokumentácie orgánom dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti,
h)
viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie, a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
i)
poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona, a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia uvedeného na trh s technickými požiadavkami tohto zákona.
§ 8
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a)
overiť pri sprístupňovaní elektrozariadenia na trh
1.
umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,
2.
pripojenie požadovanej sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu v slovenskom jazyku,
3.
splnenie povinností podľa § 5 ods. 1 písm. g), h) a § 7 písm. f) výrobcom a dovozcom,
b)
sprístupniť elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nie je v súlade s technickými požiadavkami § 4, na trh až po tom, ako dôjde k prijatiu nápravných opatrení; o tejto skutočnosti informuje výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu nad trhom,
c)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, distribútor elektrozariadenie stiahne z trhu alebo prevezme späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie sprístupnené na trh nie je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona; o tejto skutočnosti distribútor bezodkladne informuje orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh, spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom, a informuje o prijatých nápravných opatreniach,
d)
viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie, a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,
e)
poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody elektrozariadenia s technickými požiadavkami tohto zákona a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia sprístupneného na trh s technickými požiadavkami tohto zákona.
§ 9
Spoločné ustanovenie pre dovozcu a distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvádza elektrozariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo upravuje elektrozariadenie, ktoré už bolo uvedené na trh spôsobom, ktorý môže mať vplyv na zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom, považujú sa dovozcovia alebo distribútori za výrobcov a platia pre nich povinnosti výrobcu podľa § 5.
§ 10
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode preukazuje splnenie požiadaviek podľa § 4 a § 18 ods. 1 a 2. EÚ vyhlásenie o zhode vypracúva výrobca. Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom.
(2)
EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje
a)
číslo umožňujúce identifikáciu elektrozariadenia,
b)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu a identifikačné číslo,
c)
vyhlásenie výrobcu alebo osoby vykonávajúcej inštaláciu elektrozariadenia o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie vyhlásenia o zhode,
d)
identifikáciu elektrozariadenia umožňujúcu sledovanie pôvodu; môže byť použitá aj fotografia,
e)
vyhlásenie, že elektrozariadenie je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
f)
odkazy na použité harmonizované normy alebo na technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda,
g)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
h)
miesto a dátum vydania vyhlásenia o zhode,
i)
meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu.
(3)
EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrozariadenie, ktoré bolo uvedené alebo sprístupnené na trh v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku16) a pravidelne sa aktualizuje.
§ 11
Označenie CE
(1)
Označenie CE sa umiestňuje na elektrozariadenie v súlade s osobitnými predpismi.17)
(2)
Označenie CE sa umiestňuje na elektrozariadenie pred jeho uvedením na trh.
(3)
Označenie CE sa na dokončené elektrozariadenie alebo na jeho štítok umiestňuje viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha elektrozariadenia neumožňuje a ani nezaručuje, označenie CE sa pripojí na obal elektrozariadenia a sprievodnú dokumentáciu elektrozariadenia.
§ 12
Predpoklad zhody
(1)
Ak sa nepreukáže opak, elektrozariadenie, na ktorom je umiestnené označenie CE, je v zhode s technickými požiadavkami tohto zákona.
(2)
Elektrozariadenia, náhradné diely alebo materiály, pri ktorých bol preukázaný súlad s technickými požiadavkami podľa § 4 tohto zákona alebo harmonizovanými normami,11) spĺňajú technické požiadavky tohto zákona.
§ 13
Výnimka z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok
(1)
Žiadosť o udelenie výnimky z obmedzenia používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 v elektrozariadeniach, žiadosť o jej predĺženie alebo žiadosť o jej odňatie (ďalej len „výnimka“) môže podať Európskej komisii výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor. Obsah žiadosti o výnimku je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti výnimky je potrebné podať Európskej komisii najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti výnimky.
(3)
Ak Európska komisia žiadosť o predĺženie platnosti výnimky odmietne alebo výnimku odníme, platnosť výnimky sa skončí najskôr 12 mesiacov a najneskôr 18 mesiacov odo dňa rozhodnutia Európskej komisie o odmietnutí predĺženia výnimky alebo o odňatí výnimky.
§ 14
Orgány dohľadu nad trhom a výkon dohľadu
(1)
Orgánmi dohľadu nad trhom podľa tohto zákona sú Slovenská obchodná inšpekcia a Štátny ústav pre kontrolu liečiv.18)
(2)
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora vykonáva orgán dohľadu nad trhom v súlade s osobitnými predpismi.19)
(3)
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor je povinný umožniť orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie, umožniť prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov a kontrolu elektrozariadení.
(4)
Orgán dohľadu nad trhom je pri výkone dohľadu oprávnený
a)
vyžadovať potrebné doklady, dokumentáciu a informácie od kontrolovanej osoby, a ak je to nevyhnutné a odôvodnené, vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb,
b)
odobrať elektrozariadenie a preveriť jeho súlad s týmto zákonom,
c)
uložiť opatrenie podľa odseku 5 a určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení,
d)
kontrolovať plnenie uložených opatrení.
(5)
Opatrenia na zabezpečenie súladu elektrozariadenia s týmto zákonom sú:
a)
dočasný zákaz sprístupnenia elektrozariadenia na trh,
b)
zákaz alebo obmedzenie sprístupnenia elektrozariadenia na trh,
c)
stiahnutie elektrozariadenia z trhu,
d)
spätné prevzatie elektrozariadenia,
e)
odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Orgán dohľadu nad trhom uloží opatrenie podľa
a)
odseku 5 písm. a), ak ide o dôvodné podozrenie, že elektrozariadenie predstavuje riziko, a to po dobu potrebnú na vykonanie skúšok alebo preverenia podozrenia,
b)
odseku 5 písm. e), ak
1.
označenie CE bolo umiestnené v rozpore s § 11 a s osobitnými predpismi18) alebo nebolo vôbec umiestnené,
2.
vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané,
3.
technická dokumentácia nebola predložená alebo je neúplná,
c)
odseku 5 písm. b), c) alebo d), ak
1.
elektrozariadenie predstavuje vážne riziko,20)
2.
ten, komu boli uložené opatrenia podľa písmena b), nesplní tieto opatrenia riadne a v určenej lehote.
(7)
Orgán dohľadu nad trhom pred prijatím opatrení umožní, aby sa osoba, ktorej majú byť opatrenia uložené, písomne alebo ústne do zápisnice vyjadrila v lehote nie kratšej ako desať dní, pokiaľ sa tým nezmarí účel opatrení.21) V takom prípade môže osoba, ktorej sa opatrenia uložili, podať svoje vyjadrenie po prijatí opatrení a prijaté opatrenia orgán dohľadu nad trhom bezodkladne preskúma.
(8)
Opatrenia musia byť primerané vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti a rozsah hroziaceho rizika. Orgán dohľadu nad trhom opatrenia riadne odôvodní a bezodkladne písomne oznámi ich prijatie osobe, ktorej boli uložené, a poučí ju o opravnom prostriedku a o lehote na jeho podanie. Ak osoba, ktorej boli opatrenia uložené, nesúhlasí s opatreniami, môže proti nim podať písomné námietky do troch dní odo dňa doručenia oznámenia. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne nadriadený orgán22) do desiatich dní od ich doručenia. Rozhodnutie o námietkach sa doručí osobe, ktorej boli opatrenia uložené, a odvolanie voči nemu nie je prípustné.
(9)
Orgán dohľadu nad trhom bezodkladne zruší opatrenia, ak pominuli dôvody na ich prijatie, a opatrenia uložené podľa odseku 6 písm. c) aj vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že tieto opatrenia nie sú opodstatnené.
§ 15
Správne delikty
(1)
Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 1 000 eur do 6 500 eur, ak
a)
nevypracuje technickú dokumentáciu elektrozariadenia a neuchová technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 5 ods. 1 písm. d),
b)
nevykoná postup vnútornej kontroly výroby alebo ho nedá vykonať,
(2)
Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 6 501 eur do 16 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. k), § 7 písm. i) a § 8 písm. e).
(3)
Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od 16 501 eur do 160 000 eur, ak
a)
elektrozariadenie uvádzané na trh nie je v súlade s technickými požiadavkami tohto zákona,
b)
poruší povinnosť podľa
(4)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,22a) ktorý poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.22b)
(5)
Pri určení výšky pokút sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dohľadu nad trhom zistil porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(8)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 16
Ministerstvo
Ministerstvo podáva Európskej komisii návrh na preskúmanie, zmenu alebo doplnenie zoznamu obmedzovaných látok alebo skupiny podobných látok uvedených v prílohe č. 1.
§ 17
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní23) okrem § 14 ods. 7 až 9.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na
a)
káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu
1.
elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006,
2.
zdravotníckych pomôcok uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
3.
diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro25) uvedených na trh pred 22. júlom 2016,
4.
monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014,
5.
priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017,
6.
vybraných elektrozariadení podľa § 4 ods. 2, ktoré boli uvedené na trh za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 4 ods. 2,
b)
opätovné použitie náhradných dielov získaných z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2006 a boli použité v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016, ak k opätovnému použitiu dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených, priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ bude informovaný o tom, ktoré časti boli opätovne použité.
(2)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na
a)
zdravotnícke pomôcky a monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2014,
b)
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2016,
c)
priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2017.
§ 18a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 22. júla 2019
(1)
Na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát od 22. júla 2021.
(2)
Obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát, dibutyl-ftalát a diizobutyl-ftalát sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu
a)
elektrozariadení uvedených na trh pred 22. júlom 2019,
b)
zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.
(3)
Na hračky a na výrobky určené na starostlivosť o dieťa25a) sa vzťahuje obmedzenie používania nebezpečných látok bis(2-etylhexyl)-ftalát, benzyl-butyl-ftalát a dibutyl-ftalát podľa osobitného predpisu.25b)
§ 18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 12. júna 2019
(1)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na všetky ostatné elektrozariadenia, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh od 22. júla 2019.
(2)
Technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh do 22. júla 2019.
(3)
Ak k opätovnému použitiu náhradných dielcov dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ je informovaný o opätovnom použití náhradných dielov, technická požiadavka § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na opätovne použité náhradné diely získané
a)
z elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016,
b)
zo zdravotníckych pomôcok alebo monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2024,
c)
z diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro uvedených na trh pred 22. júlom 2016 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2026,
d)
z priemyselných monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2027,
e)
zo všetkých ostatných elektrozariadení, ktoré nepatrili do rozsahu pôsobnosti všeobecne záväzného právneho predpisu o odpadoch účinného do 31. decembra 2015 a ktoré sa uvedú na trh pred 22. júlom 2019 a použitých v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 22. júlom 2029.
§ 19
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
Čl. II
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 290/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 54b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).
2.
V § 54b ods. 2 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
3.
V § 54b ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
4.
V § 54b ods. 3 písm. b) sa slová „písm. e) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g), i) a j)“.
5.
V § 54b ods. 3 písm. g) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
6.
V § 54b ods. 3 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
7.
V § 54b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
8.
V § 54b ods. 4 písm. b) sa slová „písm. e) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g), i) a j)“.
9.
V § 54b ods. 4 písm. g) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
10.
V § 54b ods. 4 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
11.
V § 54c ods. 5 sa slová „písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g), i) a j)“ a slová „písm. p)“ sa nahrádzajú slovami „písm. o)“.
12.
V § 54d písm. m) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
13.
V § 54e ods. 2 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
14.
V § 54ga ods. 6 písm. c) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
15.
V § 54i ods. 1 sa slová „písm. i)“ v druhej a tretej vete nahrádzajú slovami „písm. h)“.
16.
V § 68 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“ a slová „§ 54b ods. 4 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 4 písm. c)“.
17.
V § 68 ods. 2 písm. v) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“, slová „§ 54b ods. 4 písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 4 písm. g)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“.
18.
V § 68 ods. 2 písm. z) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. g)“.
19.
V § 72b ods. 1 písm. a) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. a) až c), f), i) a j)“.
20.
V § 78 ods. 2 písm. zl) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. e), f), i) až p)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. d), e), h) až p)“.
21.
V § 78 ods. 3 písm. f) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. d) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. h)“ a slová „§ 54b ods. 4 písm. b) a i)“ sa nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 4 písm. h)“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2013 Z. z.
OBMEDZOVANÉ LÁTKY A MAXIMÁLNE PRÍPUSTNÉ HODNOTY HMOTNOSTNEJ KONCENTRÁCIE V HOMOGÉNNYCH MATERIÁLOCH
1.
Olovo (0,1 %)
2.
Ortuť (0,1 %)
3.
Kadmium (0,01 %)
4.
Šesťmocný chróm (0,1 %)
5.
Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
6.
Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)
7.
Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)
8.
Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
9.
Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
10.
Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)
Príloha č. 2 k zákonu č. 346/2013 Z. z.
OBSAH ŽIADOSTI O VÝNIMKU
Žiadosť o výnimku obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje žiadateľa,
b)
informácie o materiáli alebo súčiastke a konkrétnych použitiach látky v materiáli a v súčiastke, pre ktoré sa žiada výnimka alebo jej odňatie, ako aj ich špeciálne vlastnosti,
c)
overiteľné a podložené odôvodnenie výnimky alebo jej odňatia,
d)
analýzu prípadných alternatívnych látok, materiálov alebo návrhov na základe životného cyklu vrátane prípadných informácií z nezávislého výskumu, partnerského preskúmania a vývojových aktivít žiadateľa a analýzu dostupnosti takýchto alternatív,
e)
informácie o prípadnej príprave na opätovné použitie alebo recykláciu materiálov z odpadov z elektrozariadení a o ustanoveniach o náležitom spracovaní odpadu v súlade s osobitným predpisom,26)
f)
iné podstatné informácie potrebné na posúdenie žiadosti,
g)
navrhované akcie s cieľom vyvíjať, požadovať vývoj alebo realizovať prípadné alternatívy vrátane harmonogramu takýchto akcií zo strany žiadateľa,
h)
označenie prípadných informácií, ktoré by sa mali považovať za chránené, spolu s overiteľným odôvodnením,
i)
návrh presného a jasného znenia výnimky,
j)
stručné zhrnutie žiadosti najmä s uvedením látky, pre ktorú sa žiada výnimka alebo jej odňatie, a odôvodnenie výnimky alebo jej odňatia.
Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. 6. 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1. 7. 2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012), delegovanej smernice Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012).
2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (Ú. v. EÚ L 137, 4. 6. 2015).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).
1)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
3)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
6)
§ 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.
8)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
9)
Modul A prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
10)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
11)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
12)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.
13)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
14)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
15)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z.
18)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 129 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 30 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Čl. 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.
20)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
21)
Čl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
22a)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).
22b)
Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
23)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
25a)
Bod 4 stĺpec 2 bod 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
25b)
Bod 51 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
26)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2011 Z. z.