342/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

342
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Registrácia hydiny a bežcov
(1)
Držiteľ, ktorý chová viac ako 300 kusov kúr, moriek, husí, kačíc, bažantov, prepelíc (ďalej len „hydina“) alebo viac ako 1 500 kusov hydiny určenej na výkrm alebo viac ako päť kusov bežcov (ďalej len „držiteľ“), vedie register hydiny a bežcov v chove, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Držiteľ prihlási do centrálneho registra zvierat chov na predpísanom tlačive s názvom „Registrácia chovu“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Žiadosť o registráciu nového chovu obsahuje údaje podľa prílohy č. 2.
§ 2
Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov
(1)
Držiteľ zasiela právnickej osobe alebo fyzickej osobe poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“) hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. Vzor hlásenia zmien v počte hydiny a bežcov je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom určeným podľa § 5 písm. j) zákona.
§ 3
Register prevádzkovateľa liahne
(1)
Prevádzkovateľ liahne vedie register, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a údaje z neho predkladá poverenej osobe.
(2)
Prevádzkovateľ liahne prihlási do centrálneho registra zvierat chov na predpísanom tlačive s názvom „Registrácia chovu“.
§ 4
Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov
(1)
Prevádzkovateľ liahne zasiela poverenej osobe hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov do 14 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Vzor hlásenia o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom určeným podľa § 5 písm. j) zákona.
§ 5
Doklad o premiestnení hydiny a bežcov
(1)
Doklad o premiestnení hydiny a bežcov sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe z chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo, do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k premiestneniu došlo. Dokladom o premiestnení hydiny a bežcov je tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, potvrdené držiteľom chovu alebo liahne, z ktorej sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo.
(2)
Doklad o premiestnení hydiny a bežcov možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom určeným podľa § 5 písm. j) zákona. Doklad o premiestnení hydiny a bežcov obsahuje údaje podľa prílohy č. 6.
§ 6
Centrálny register hydiny a bežcov
(1)
Podkladmi na vedenie centrálneho registra hydiny a bežcov sú register hydiny a bežcov v chove, register prevádzkovateľa liahne, hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov, hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov a doklad o premiestnení hydiny a bežcov.
(2)
Register chovov obsahuje tieto údaje
a)
o chove:
1.
registračné číslo chovu,
2.
názov a adresu miesta chovu,
3.
druh, kategóriu hydiny a bežcov a charakter chovu,
b)
o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,
d)
o zvierati:
1.
počet hydiny a bežcov v chove,
2.
zmeny v počte hydiny a bežcov držaných v chove od ich naskladnenia do vyskladnenia a dátum zmien,
3.
registračné číslo chovu, prevádzkarne na spracovanie hydiny a bežcov, prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov, odkiaľ alebo kam bola hydina a bežce premiestnené, a kód krajiny, ak ide o hydinu a bežce dovezené alebo vyvezené.
(3)
Register liahní obsahuje údaje
a)
o liahni:
1.
registračné číslo liahne,
2.
názov a adresu liahne,
3.
druh, kategóriu hydiny a bežcov a charakter chovu,
b)
o držiteľovi:
1.
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,
c)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,
d)
o liahnutí a premiestnení hydiny a bežcov:
1.
počet naskladnených vajec,
2.
liahnutie a predaj jednodňovej hydiny a bežcov podľa druhu, kategórie hydiny a bežcov a charakteru chovu v kalendárnom mesiaci,
3.
registračné číslo odberateľa a kód krajiny, ak ide o vyvezenú jednodňovú hydinu a bežce.
§ 7
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2013.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.
Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov
Príloha č. 4 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.
Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov
Príloha č. 6 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.
Doklad o premiestnení hydiny a bežcov
1)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.