341/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9d ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 220/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotných výkonov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 341/2013 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV CEZHRANIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÉ PODLIEHAJÚ PREDCHÁDZAJÚCEMU SÚHLASU PRÍSLUŠNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE NA ÚČELY JEJ PREPLATENIA
Medicínske odbory
Zdravotné výkony
I.
Gynekológia
a pôrodníctvo
I.1 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie,  jeden cyklus
     pred odberom oocytov

I.2 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus
     s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí,

I.3 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden komplexný
     cyklus s prenosom embryí

I.4 Vykonanie interupcie zo zdravotných dôvodov

I.5 Odber krvi z hlavičky plodu transabdominálnou
     kordocentézou

I.6 Fetoskópia s odberom tkaniva plodu

I.7 Transfúzia intrauterinná fetálna

I.8 Infúzia intrauterinná fetálna

I.9 Intrauterinná laserová liečba plodu

I.10 Výmena plodovej vody

I.11 Vysokofrekvenčná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev
       placenty

I.12 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne

I.13 Vnútromaternicová liečba plodu

I.14 Liečebná amniocentéza

I.15 Segmentálna resekcia polycystických pľúc plodu

I.16 Operácia plodu postihnutého vývojovou chybou
       intrauterinná

I.17 Roboticky asistovaná operácia v gynekológii a pôrodníctve
II.
Otorinolaryngológia

 
II.1 Fotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku

II.2 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice

II.3 Vnútroušná (kochleárna) implantácia

II.4 Implantácia aktívneho stredoušného implantátu

II.5 Rekonštrukcia pery

II.6 Operácia tumorov v otorinolaryngológii

II.7 Rekonštrukčná operácia pre vrodené rázštepové chyby
      v otorinolaryngológii

II.8 Aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov
III.
Oftalmológia

 

 
III.1 Operácia pri onkologických chorobách

III.2 Transplantácia rohovky

III.3 Transplantácia endotelu rohovky

III.4 Keratoprotetika

III.5 Rádioterapia očnej gule rádionuklidovými implantátmi

III.6 Transsklerálna brachyterapia

III.7 Individuálne zhotovenie sklenej očnej protézy

III.8 Aplikácia individuálne zhotovených tvrdých kontaktných
       šošoviek

III.9 Plastická operácia na mihalniciach (ektropium, entropium,
       blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov

III.10 Korekcia ptózy hornej mihalnice zo zdravotných dôvodov

III.11 Korekcia ťažkých poúrazových stavov oka, pri ktorých
         chýba dúhovka, s použitím umelej silikónovej dúhovky

III.12 Korekcia vrodenej anirídii s použitím umelej silikónovej
         dúhovky
IV.
Chirurgia
IV.1 Roboticky asistovaná operácia v chirurgii
V.
Neurochirurgia
V.1 Operácia pri chorobách centrálneho nervového systému

V.2 Operácia pri chorobách periférneho nervového systému

V.3 Operácia mozgu pri epilepsii

V.4 Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu

V.5 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród
      a generátora elektrických impulzov

V.6 Implantácia kmeňová

V.7 Implantácia neurostimulačného zariadenia pri kortikálnej
      mozgovej stimulácii

V.8 Kranioplastika s použitím implantátov a kostných štepov

V.9 Implantácia miechovej stimulačnej elektródy

V.10 Implantácia neurostimulačného zariadenia pre stimuláciu
        zadných povrazcov miechy

V.11 Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu
        liečiva do miechového kanála

V.12 Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu

V.13 Resekcia adenómu hypofýzy s intraoperačnou magnetickou
        rezonanciou

V.14 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus
        pri liečbe epilepsie

V.15 Implantácia neurostimulačných zariadení pri dysfunkcii
        dolných močových ciest
VI.
Hrudná chirurgia

 
VI.1 Fotodynamická liečba tumorov v tracheobronchiálnom
       strome

VI.2 Transplantácia pľúc
VII.
Kardiochirurgia
a cievna chirurgia
VII.1 Operácia na srdcových chlopniach

VII.2 Operácia pri defektoch srdcových priehradiek

VII.3 Operácia na veľkých cievach

VII.4 Transkatétrová implantácia chlopne

VII.5 Bypassová operácia

VII.6 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory ľavej komory

VII.7 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory pravej
        komory

VII.8 Implantácia krátkodobej mechanickej biventrikulárnej
        podpory srdca

VII.9 Implantácia trvalej mechanickej komorovej podpory srdca

VII.10 Implantácia krátkodobej komorovej podpory srdca

VII.11 Implantácia dlhodobej komorovej podpory srdca

VII.12 Zavedenie a použitie extrakorporálneho ventricular assist
          device (VAD)

VII.13 Explantácia komorovej mechanickej podpory srdca

VII.14 Zavedenie a použitie intrakorporálneho ventricular assist
          device (VAD)

VII.15 Iný kardiochirurgický výkon bez použitia mimotelového
          obehu krvi

VII.16 Iný kardiochirurgický výkon s použitím mimotelového
          obehu krvi

VII.17 Videoasistovaná srdcová operácia s použitím
          mimotelového obehu

VII.18 Transjugulárna porto-systémová spojka (TIPS)
          a sklerotizácia varixov

VII.19 Intervenčné výkony spojené s použitím embolizačného
          systému Pipeline

VII.20 Katétrová ablácia

VII.21 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom

VII.22 Roboticky asistovaná operácia v kardiochirurgii a cievnej 
          chirurgii

VII.23 Transplantácia srdca
VIII.
Stomatochirurgia

 
VIII.1 Rekonštrukčná operácia pravej ankylózy mandibuly
          osteokartilaginóznym autológnym transplantátom alebo
          endoprotézou

VIII.2 Náhrada mandibulárneho kĺbu endoprotézou

VIII.3 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér

VIII.4 Operácia spojená s náhradou čeľustného kĺbu a lícneho
          oblúka
IX.
Ortopédia a úrazová chirurgia
IX.1 Totálna resekcia kosti s náhradou

IX.2 Implantácia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu

IX.3 Implantácia totálnej endoprotézy kolenného kĺbu

IX.4 Implantácia totálnej endoprotézy lakťa

IX.5 Implantácia totálnej endoprotézy členka

IX.6 Liečba spojená s použitím autológnych krvných faktorov

IX.7 Artroskopický výkon v bedrovom kĺbe
X.
Plastická chirurgia
X.1 Korekcia asymetrie prsníka vložením implantátu

X.2 Rekonštrukcia prsníka pomocou implantovaného
      expandera

X.3 Redukčná mamoplastika

X.4 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva
      na koži a podkoží s transplantáciou alebo transpozíciou

X.5 Transplantácia kože

X.6 Implantácia alebo odstránenie kožného expandera

X.7 Liečba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky
      vyrobenej kože

X.8 Korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou,
      excíziou alebo iným spôsobom

X.9 Operácia venter pendulum zo zdravotných dôvodov
XI.
Plastická chirurgia,
gynekológia, urológia
XI.1 Operácia na zmenu pohlavia zo ženy na muža

XI.2 Operácia na zmenu pohlavia z muža na ženu

XI.3 Operácia gynekomastie zo zdravotných dôvodov vrátane
        liposukcie

XI.4 Sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov

XI.5 Sterilizácia muža zo zdravotných dôvodov
XII.
Hematológia
XII.1 Transplantácia kostnej drene

XII.2 Liečebná cytaferéza
XIII.
Psychiatria
XIII.1 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia
XIV.
Neurológia
XIV.1 Magnetická stimulácia mozgu, miechových koreňov
         a nervu

XIV.2 Detekcia úniku likvoru označeného rádiofarmakom

XIV.3 Stereotaktická biopsia

XIV.4 Komplexná liečba ťažkej epilepsie

XIV.5 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson
XV.
Tráviaci systém
XV.1 Eliminačné metódy liečby zlyhania pečene

XV.2 Resekcia časti heparu a hepatektómia pre transplantáciu

XV.3 Transplantácia pečene

XV.4 Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického
         tkaniva (transplantácia pankreatických ostrovčekov)

XV.5 Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu

XV.6 Transplantácia pankreasu a obličky

XV.7 Transplantácia pečene a obličky
XVI.
Klinická onkológia
XVI.1 Ožarovanie lineárnym urýchľovačom alebo lineárnym
          urýchľovačom s mnoholistovým kolimátorom (MLC)

XVI.2 Komformálna rádioterapia modulovanou intenzitou
         zväzkov (IMRT)

XVI.3 Protónová liečba
XVII.
Urológia
XVII.1 Transplantácia obličky: alogénny živý darca alebo
          alogénny kadaverózny darca, alebo syngénny darca, alebo
          autotransplantácia, alebo autotransplantácia
          po extrakorporálnej resekcii alebo an bloc transplantácii,
          alebo retransplantácia

XVII.2 Adjustovateľná liečba kontinencie – implantácia, revízia,
          výmena alebo explantácia umelého zvierača

XVII.3 Roboticky asistovaná operácia v urológii
XVIII.
Medicína drogových záležitosti
XVIII.1 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia
            liečba)
XIX.
Nukleárna medicína
XIX.1 Diagnostika a liečba v cyklotrónovom zariadení

XIX.2 Vyšetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou

XIX.3 Rádiochirurgická liečba gama nožom

XIX.4 Rádiochirurgická liečba prostredníctvom CyberKnife

XIX.5 Liečebné podanie 131 I

XIX.6 Rádionuklidová liečba lutéciom – 177 značkovaným
          oktreotidom (DOTATOC)
XX.
Spoločné a vyšetrovacie zložky
XX.1 Genetické vyšetrenia

XX.2 Metabolické vyšetrenia