340/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje predmet, náležitosti a sadzba úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 10 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) nariaďuje:
§ 1
(1)
Sadzba úhrad za odborné služby podľa odseku 2 a sadzba ročných platieb za biocídny výrobok alebo skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu Slovenskej republiky je uvedená v prílohe.
(2)
Odbornými službami Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum“) sú
a)
posúdenie úplnosti žiadosti o schválenie účinnej látky podľa osobitného predpisu1) pre
1.
prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
2.
každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
b)
hodnotenie žiadosti o schválenie účinnej látky podľa osobitného predpisu,2) ktorá nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá nespĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu,4) pre
1.
prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
2.
každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
c)
hodnotenie žiadosti o schválenie účinnej látky, ktorá
1.
nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;4) úhrady podľa písmena b) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich uvedenej,
2.
spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;5) úhrady podľa písmena b) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej,
3.
spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu,5) a najmenej jedno z ďalších kritérií uvedených v osobitnom predpise;6) úhrady podľa písmena b) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa štyrom desatinám sumy v nich uvedenej,
d)
hodnotenie žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu7) pre
1.
prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
2.
každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku,
e)
hodnotenie žiadosti o obnovenie schválenia účinnej látky, ktorá
1.
nespĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;4) úhrady podľa písmena d) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa dvom desatinám sumy v nich uvedenej,
2.
spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu;5) úhrady podľa písmena d) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa trom desatinám sumy v nich uvedenej,
3.
spĺňa kritériá vylúčenia podľa osobitného predpisu3) a ktorá spĺňa kritériá pre účinné látky, ktoré sa majú nahradiť podľa osobitného predpisu,5) a ktorá spĺňa najmenej jedno z ďalších kritérií uvedených v osobitnom predpise;6) úhrady podľa písmena d) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa štyrom desatinám sumy v nich uvedenej,
f)
posúdenie úplnosti žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu8) alebo posúdenie žiadosti o autorizáciu Európskej únie (ďalej len „autorizácia Únie“) pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu9) ako hodnotiaci príslušný orgán podľa osobitného predpisu10) pre
1.
prvý typ biocídneho výrobku,
2.
každý ďalší typ biocídneho výrobku,
g)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu11) alebo hodnotenie žiadosti o autorizáciu Únie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu12) ako hodnotiaci príslušný orgán podľa osobitného predpisu8) pre
1.
prvý typ biocídneho výrobku,
2.
každý ďalší typ biocídneho výrobku,
h)
hodnotenie žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku s využitím zjednodušeného postupu autorizácie podľa osobitného predpisu13) pre
1.
prvý typ biocídneho výrobku,
2.
každý ďalší typ biocídneho výrobku,
i)
hodnotenie žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu14) alebo hodnotenie žiadosti o obnovenie autorizácie Únie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu15) ako hodnotiaci príslušný orgán podľa osobitného predpisu16) pre
1.
prvý typ biocídneho výrobku,
2.
každý ďalší typ biocídneho výrobku,
j)
hodnotenie žiadosti o paralelný obchod podľa osobitného predpisu,17)
k)
hodnotenie oznámenia o biocídnom výrobku pre výskum a vývoj podľa osobitného predpisu,18)
l)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátne povolenie biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu,19)
m)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku alebo žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku, ktorý je
1.
identický s reprezentatívnym biocídnym výrobkom, ktorý bol súčasťou žiadosti podľa osobitného predpisu20) a pre ktorý musí byť vykonané porovnávacie posúdenie podľa osobitného predpisu;21) úhrady podľa písmen g) a i) sa znižujú o sumu rovnajúcu sa trom desatinám sumy v nich uvedenej s výnimkou prípadov,
2.
podrobený porovnávaciemu posúdeniu podľa osobitného predpisu;21) úhrady podľa písmen f), g) a i) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
n)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku, ktorý má byť schválený na obdobie nepresahujúce
1.
180 dní podľa osobitného predpisu;22) úhrady podľa písmen f) a g) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej desatine sumy v nich uvedenej,
2.
tri roky podľa osobitného predpisu;23) úhrady podľa písmen f) a g) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
o)
posúdenie úplnosti žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu8) alebo posúdenie úplnosti žiadosti o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu9) ako hodnotiaci príslušný orgán podľa osobitného predpisu,10)
p)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu11) alebo hodnotenie žiadosti o autorizáciu Únie pre skupinu biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu9) ako hodnotiaci príslušný orgán podľa osobitného predpisu,8)
q)
oznámenie dodatočného výrobku v skupine biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu,24)
r)
hodnotenie žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu14) alebo hodnotenie žiadosti o obnovenie autorizácie Únie pre skupinu biocídnych výrobkov podľa osobitného predpisu15) ako hodnotiaci príslušný orgán podľa osobitného predpisu,16)
s)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov alebo žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie skupiny biocídnych výrobkov, pre ktoré musí byť vykonané porovnávacie posúdenie podľa osobitného predpisu;21) úhrady podľa písmen p) a r) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
t)
hodnotenie žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov, ktoré majú byť schválené na obdobie nepresahujúce
1.
180 dní podľa osobitného predpisu;22) úhrady podľa písmena p) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej desatine sumy v nich uvedenej,
2.
tri roky podľa osobitného predpisu;23) úhrady podľa písmena p) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
u)
hodnotenie žiadosti o postupné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu,25)
v)
hodnotenie žiadosti o paralelné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu,26)
w)
hodnotenie žiadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom postupného vzájomného uznania podľa osobitného predpisu,25)
x)
hodnotenie žiadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom paralelného vzájomného uznania podľa osobitného predpisu,25)
y)
hodnotenie žiadosti o postupné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo žiadosti o paralelné vzájomné uznanie biocídneho výrobku alebo žiadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom postupného vzájomného uznania alebo žiadosti o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov prostredníctvom paralelného vzájomného uznania, pre ktoré musí byť vykonané porovnávacie posúdenie podľa osobitného predpisu;21) úhrady podľa písmen u) až x) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
z)
hodnotenie žiadostí podľa písmen u) až x), ak centrum zistí, že biocídny výrobok alebo skupina biocídnych výrobkov nespĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom,27) a začne konanie podľa osobitného predpisu,28) alebo navrhne odmietnutie udelenia autorizácie, alebo navrhne úpravu podmienok autorizácie a začne konanie podľa osobitného predpisu;29) úhrady uvedené v písmenách u) až x) sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej polovici sumy v nich uvedenej,
aa) posúdenie žiadosti o zrušenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie podľa osobitného predpisu,30)
ab) hodnotenie žiadosti o zmenu a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie pre
1.
administratívnu zmenu podľa osobitného predpisu,31)
2.
malú zmenu,32)
3.
závažnú zmenu,33)
ac) hodnotenie žiadosti o zmenu a doplnenie autorizácie na žiadosť držiteľa autorizácie skupiny biocídnych výrobkov; úhrady uvedené v písmene ab) prvom až treťom bode sa zvyšujú o príplatok rovnajúci sa jednej desatine sumy v nich uvedenej pre každý biocídny výrobok zaradený v skupine biocídnych výrobkov, ktorého sa zmena alebo doplnenie autorizácie týka,
ad) posúdenie žiadosti o využívanie údajov podľa osobitného predpisu.34)
(3)
Ročnými platbami za biocídny výrobok a skupinu biocídnych výrobkov sú
a)
ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu11) alebo ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o autorizáciu Únie podľa osobitného predpisu,12) pre ktorý centrum bolo hodnotiacim príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,10)
b)
ročná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe žiadosti o vnútroštátnu autorizáciu biocídneho výrobku podľa osobitného predpisu11) alebo ročná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe žiadosti o autorizáciu Únie podľa osobitného predpisu,12) pre ktorú centrum bolo hodnotiacim príslušným orgánom podľa osobitného predpisu,10)
c)
ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o postupné vzájomné uznanie podľa osobitného predpisu25) alebo za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o paralelné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu,26)
d)
ročná platba za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe žiadosti o postupné vzájomné uznanie podľa osobitného predpisu25) alebo za skupinu biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu na základe žiadosti o paralelné vzájomné uznanie pre biocídny výrobok podľa osobitného predpisu,26)
e)
ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu na základe žiadosti o paralelný obchod podľa osobitného predpisu,17)
f)
ročná platba za biocídny výrobok sprístupnený na trhu podľa osobitného predpisu.35)
§ 2
(1)
Pri každej úhrade za odborné služby podľa § 1 ods. 2 sa uvedie číslo variabilného symbolu uvedeného vo výzve na úhradu.
(2)
Pri platení ročnej platby podľa § 1 ods. 3 sa uvedie číslo variabilného symbolu uvedeného v príslušnom rozhodnutí o sprístupnení biocídneho výrobku na trh.
(3)
Úhrady za odborné služby centra podľa § 1 ods. 2 sa poukazujú na účet cudzích prostriedkov centra.
(4)
Ročné platby podľa § 1 ods. 3 sa poukazujú na príjmový účet centra.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 340/2013 Z. z.
SADZBA ÚHRAD A ROČNÝCH PLATIEB PODĽA § 1 NARIADENIA VLÁDY
K odseku 2 písm. Bod Úhrada v eurách
a) 1. 35 000,00
2. 9 000,00
b) 1. 170 000,00
2. 50 000,00
d) 1. 60 000,00
2. 15 000,00
f) 1. 3 000,00
2. 600,00
g) 1. 70 000,00
2. 10 000,00
h) 1. 20 000,00
2. 3 000,00
i) 1. 25 000,00
2. 5 000,00
j)   15 000,00
k)   10 000,00
l)   15 000,00
o)   10 000,00
p)   150 000,00
q)   3 000,00
r)   30 000,00
u)   6 000,00
v)   7 000,00
w)   8 000,00
x)   9 000,00
aa)   100,00
ab) 1. 5 000,00
2. 20 000,00
3. 50 000,00
ad)   2 000,00
K odseku 3 písm.   Ročná platba v eurách
a)   350,00
b)   750,00
c)   300,00
d)   400,00
e)   200,00
f)   150,00
1)
Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27. 06. 2012) v platnom znení.
2)
Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
3)
Čl. 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
4)
Čl. 10 ods.1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
5)
Čl. 10 ods.1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
6)
Čl. 10 ods.1 písm. b) až f) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
7)
Čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
8)
Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
9)
Čl. 43 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
10)
Čl. 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
11)
Čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
12)
Čl. 44 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
13)
Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
14)
Čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
15)
Čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
16)
Čl. 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
17)
Čl. 53 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
18)
Čl. 56 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
19)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
20)
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
21)
Čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
22)
Čl. 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
23)
Čl. 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
24)
Čl.17 ods. 6 a čl. 30 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
25)
Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
26)
Čl. 34 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
27)
Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
28)
Čl. 35 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
29)
Čl. 37 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
30)
Čl. 49 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
31)
Čl. 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
32)
Čl. 50 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
33)
Čl. 50 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
34)
Čl. 64 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v platnom znení.
35)
§ 20 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).