339/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa slovo „denný“ vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 2 sa slová „e) až i)“ nahrádzajú slovami „f) až j)“.
3.
V § 6 ods. 3 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „f) až h)“.
4.
V § 6 ods. 4 sa slová „a) až i)“ nahrádzajú slovami „a) až j)“.
5.
V § 7 ods. 3 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „f) až h)“.
6.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom.12b)
(7)
Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 30 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
8.
V § 32 prvá veta znie: „Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (ďalej len „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať alebo obhajovať.“.
9.
V § 48 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „f) až i)“.
10.
V § 53 ods. 2 sa v úvodnej vete slová „e) až h)“ nahrádzajú slovami „f) až i)“.
11.
V § 62a ods. 1 a ods. 2 sa slovo „dennom“ a slovo „denný“ vypúšťajú.
12.
V § 62a ods. 2 sa vypúšťajú slová „každý pracovný deň“.
13.
V § 62a odsek 3 znie:
„(3)
Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v súlade so stavovským predpisom komory zúčastňuje ústnej časti advokátskej skúšky.“.
14.
V § 62a ods. 4 až 6 sa slovo „dennom“, slovo „Denný“ a slovo „denného“ vypúšťajú.
15.
§ 66 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.12b) Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu povolania advokáta a výkonu praxe advokátskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.
(9)
Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.
16.
V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„v Chorvátskej republike ....... Odvjetnik/Odvjetnica“.
17.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 586/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady č. 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú. v. ES L 78, 26. 3. 1977) v znení Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES l 291, 19. 11. 1979), v znení Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), v znení Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 19. 8. 1994), v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 1996).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 141, 20. 12. 2006), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12. 2007), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), v znení nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 2013/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ, L 59, 4. 3. 2011) a v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012).
4. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
5. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
2. V prílohe č. 2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:
„Hrvatska 1. Magistar inženjer arhitekture
   i urbanizma/magistra inženjerka
   arhitekture i urbanizma,
1. Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu,
        Tretí školský rok
po pristúpení
  2. magistar inženjer arhitekture/
   magistra inženjerka arhitekture,
2. Građevinsko-arhitektonski
   fakultet Sveučilišta u Splitu
   
  3. magistar inženjer arhitekture/
   magistra inženjerka arhitekture
3. Fakultet građevinarstva,
   arhitekture i geodezije
   Sveučilišta u Splitu
   
  4. diplomirani inženjer arhitekture 4. Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu
   
  5. diplomirani inženjer arhitekture/
   diplomirana inženjerka arhitekture
5. Građevinsko-arhitektonski
   fakultet Sveučilišta u Splitu
   
  6. diplomirani inženjer arhitekture /
   diplomirana inženjerka arhitekture
6. Fakultet građevinarstva,
   arhitekture i geodezije
   Sveučilišta u Splitu
   
  7. diplomirani arhitektonski inženjer 7.  Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu,
   
  8. inženjer 8. Arhitektonski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu
   
  9. inženjer 9. Arhitektonsko-građevinsko-
   -geodetski fakultet Sveučilišta
   u Zagrebu za ukončené štúdium
   na Arhitektonski odjel  
      Arhitek­tonsko-građevinsko-
   geodetskog fakulteta
   
  10. inženjer 10. Tehnički fakultet Sveučilišta
  u Zagrebu za ukončené
  štúdium na Arhitektonski
  odsjek Tehničkog fakulteta
   
  11. inženjer 11. Tehnički fakultet Sveučilišta
  u Zagrebu za ukončené
  štúdium na Arhitektonsko-
  inženjerski odjel Tehničkog
  fakulteta
   
  12. inženjer architekture 12. Arhitektonski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
   

.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.