326/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. októbra 2013,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa pred slovo „podľa“ vkladajú slová „je ustanovená v § 2 ods. 3 a 4 a“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v
a)
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,
b)
Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,
c)
Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.
(4)
Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Robert Fico v. r.