305/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

305
ZÁKON
zo 4. septembra 2013
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe (ďalej len „výkon verejnej moci elektronicky“),
b)
elektronické podanie, elektronický úradný dokument a niektoré podmienky a spôsob výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie,
c)
elektronické schránky a elektronické doručovanie,
d)
identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb,
e)
autorizáciu,
f)
zaručenú konverziu,
g)
spôsob vykonania úhrady orgánu verejnej moci,
h)
referenčné registre.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú ich obsahom utajované skutočnosti1) alebo citlivé informácie,2)
b)
výkon verejnej moci elektronicky Národnou bankou Slovenska a Radou pre riešenie krízových situácií,2a)
c)
informačné systémy verejnej správy,3) ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ktoré obsahujú utajované skutočnosti,1)
d)
informačné systémy verejnej správy,3) ktoré obsahujú údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, a na informačné systémy obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na účely výkonu verejného zdravotného poistenia,
e)
informačné systémy zriadené medzinárodnými organizáciami alebo podľa predpisov medzinárodného práva a informačné systémy zriadené Európskou úniou,
f)
doručovanie zverejnením v úradnej evidencii,4)
g)
podávanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa osobitného predpisu4a) okrem postúpenia žiadosti a vydania rozhodnutia, ktoré sa doručuje žiadateľovi podľa osobitného predpisu,4a)
h)
výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so štátnou službou príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov a profesionálnych vojakov podľa osobitných predpisov a súvisiaci s vykonávaním bezpečnostných previerok navrhovaných osôb v pôsobnosti spravodajských služieb,4b)
i)
výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so sociálnym zabezpečením príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov a profesionálnych vojakov podľa osobitného predpisu.4c)
(3)
Ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a ak ide o náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, a o náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, použijú sa ustanovenia osobitných predpisov, ak tento zákon v ustanoveniach § 4 až 6, § 10, § 17 a 18 a v ustanoveniach o identifikácii (§ 19 a 20), autentifikácii (§ 19, 21 a 22), autorizácii (§ 23), elektronickom podaní (§ 24, 25 a 28), elektronickom úradnom dokumente (§ 26, 27 a 28), elektronickom doručovaní (§ 11 až 16 a § 29 až 34), zaručenej konverzii (§ 35 až 39) a referenčných registroch a referenčných údajoch (§ 49 až 55) neustanovuje inak.
(4)
Ak ide o referenčné registre, použijú sa na ich vytváranie, prevádzku, využívanie a rozvoj, na správu, ako aj na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti osobitné predpisy,5) ak tento zákon neustanovuje v šiestej časti inak.
(5)
Tento zákon sa použije aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
(6)
Na zodpovednosť za prevádzku a riadne fungovanie informačných systémov verejnej správy3) podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia o zodpovednosti správcu informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu.5a)
(7)
Na povinnosti a postup orgánov verejnej moci podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy o štandardoch informačných systémov verejnej správy.8)
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
výkonom verejnej moci elektronicky výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie,
c)
elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
d)
elektronickou úradnou komunikáciou elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa,
e)
elektronickou správou logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta,
f)
elektronickou úradnou správou elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú,
g)
elektronickým dokumentom číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka,
h)
formátom elektronického dokumentu spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie a prezentácie do prezentačnej podoby zrozumiteľnej pre človeka,
i)
elektronickým formulárom elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
j)
elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania,
k)
elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa elektronického formulára,
1.
ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,
2.
ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo
3.
ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,
l)
elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie,
m)
identifikáciou deklarovanie identity objektu vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy alebo pri elektronickej komunikácii,
n)
identifikátorom osoby, ak ide o
1.
fyzickú osobu, jej rodné číslo6) v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis, a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom; ak ide o medzisystémovú identifikáciu, identifikátorom osoby je sada atribútov, ak tak ustanoví osobitný predpis,
2.
orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7)
3.
právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania,
4.
organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraničnú organizačnú zložku, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom je právnická osoba alebo podnikateľ zapísaný do evidencie ustanovenej právnym poriadkom tohto štátu,
o)
autorizáciou úkonu vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu,
p)
autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora.
DRUHÁ ČASŤ
INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU VÝKONU VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY A ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
§ 4
Základné ustanovenie
(1)
Na účely výkonu verejnej moci elektronicky zabezpečujú orgány verejnej moci, v rozsahu svojej pôsobnosti podľa zákona, vytvorenie a prevádzku
a)
prístupových miest,
b)
spoločných modulov a
c)
agendových systémov.
(2)
Prístupové miesta sú komunikačné rozhrania, ktorých prostredníctvom je možné vykonávať elektronickú komunikáciu, ktoré sú určené na zabezpečenie kontaktu medzi orgánom verejnej moci a osobami, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgány verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky konajú alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonávajú.
(3)
Spoločné moduly sú informačnými systémami verejnej správy,3) a ak sa delia na časti, sú informačnými systémami verejnej správy3) ich časti. Spoločné moduly centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci elektronicky.
(4)
Agendové systémy sú informačné systémy verejnej správy3) v správe orgánov verejnej moci, ktoré slúžia na zabezpečenie výkonu verejnej moci v rozsahu pôsobnosti a oprávnení týchto orgánov podľa osobitných predpisov.
(5)
Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta a funkcionality spoločných modulov v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý zabezpečí prístupnosť elektronickej komunikácie aj pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 5
Prístupové miesta
(1)
Prístupovými miestami sú
a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)
Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3)
Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej moci, na elektronickú úradnú komunikáciu s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej úradnej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4)
Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú úradnú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy3) zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém integrovaného obslužného miesta“) je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“).
(5)
Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak také poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ako jednotné miesto na nahlasovanie technických problémov znemožňujúcich postup podľa tohto zákona a potvrdzovanie existencie týchto problémov a ich trvania. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
(6)
Správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia
a)
vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte,
b)
sprístupnenie potrebných technických alebo programových prostriedkov na vykonanie platby správneho poplatku10) a súdneho poplatku11) prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktoré slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) pre všetky orgány zapojené do centrálneho systému evidencie správnych poplatkov10) a súdnych poplatkov,11) a to tak, aby bolo možné platbu vykonať samostatne alebo spolu s podaním elektronického podania, a to aspoň platobnou kartou a prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky; ak ide o elektronickú úradnú komunikáciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta nie sú toto povinní zabezpečiť.
(7)
Formát správ podľa odseku 6 písm. a) musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb. Na účely podľa odseku 6 písm. b) sú Ministerstvo financií slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej technické vybavenie slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) povinní sprístupniť správcovi ústredného portálu technické vybavenie. Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečujú plnenie povinnosti podľa odseku 6 písm. b) prostredníctvom ústredného portálu, na čo mu správca ústredného portálu poskytuje potrebnú súčinnosť.
(8)
Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.
§ 6
Ústredný portál
(1)
Správcom ústredného portálu je úrad vlády.
(2)
Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy,3) tiež zabezpečuje
a)
prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu a jeho dostupnosť,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania a jednotnej formy na účely plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa odseku 3 písm. a),
c)
riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3)
Orgány verejnej moci sú v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu8) povinné
a)
prostredníctvom komunikačného rozhrania a podľa odseku 2 písm. c) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť,
b)
na účely výkonu verejnej moci elektronicky umožniť elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu, a to bez ohľadu na to, či takúto komunikáciu a výkon verejnej moci elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu.
(4)
Správca ústredného portálu zabezpečuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej moci spolu s označením konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb, ktorých sa týka.
(5)
Správca ústredného portálu je povinný bezodplatne umožniť orgánom verejnej moci na účely elektronickej komunikácie s nimi a na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj iným osobám na účely elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci využívať ústredný portál a spoločné moduly v rozsahu povinností a funkcionalít ustanovených zákonom. Správca ústredného portálu je oprávnený vytvárať a poskytovať orgánom verejnej moci a iným osobám funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom a za ich používanie má nárok na odmenu podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(6)
Úrad podpredsedu vlády koordinuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť, že niektoré činnosti ústredného portálu a spoločných modulov v správe úradu vlády, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou pri výkone verejnej moci elektronicky, zabezpečuje úrad vlády prostredníctvom poštového podniku; osobitný predpis ustanoví zároveň aj rozsah týchto činností, ako aj podmienky a spôsob ich zabezpečenia poštovým podnikom vrátane podmienok, ktoré musí poštový podnik splniť, aby takéto činnosti mohol vykonávať.
Integrované obslužné miesto
§ 7
(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) a elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)
Integrované obslužné miesto
a)
prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom,8a)
b)
môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a), alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3)
Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta“), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky“), a ak ide o integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b), musí byť úradom podpredsedu vlády zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4)
Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Úrad podpredsedu vlády do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 písm. b) zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b), ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu úrad podpredsedu vlády písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b). Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta. Elektronický formulár žiadosti o zápis a zmenu zapísaných údajov sprístupňuje úrad podpredsedu vlády na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.
(5)
Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných miestach podľa odseku 2 písm. b):
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b)
identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c)
adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva úrad podpredsedu vlády; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7)
Úrad podpredsedu vlády vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b),
a)
ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa odseku 6,
b)
o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c)
ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(8)
Vyčiarknutie podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. b) je úrad podpredsedu vlády povinný bezodkladne písomne oznámiť prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(9)
Prevádzkareň integrovaného obslužného miesta musí byť označená. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.
(10)
Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ktorým je
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), správny poplatok za poskytnutie asistovanej služby podľa osobitného predpisu,10)
b)
iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného obslužného miesta v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.
§ 8
(1)
Fyzická osoba, ktorá na základe právneho vzťahu s prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta zabezpečuje v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta činnosti integrovaného obslužného miesta (ďalej len „pracovník integrovaného obslužného miesta“), je na žiadosť a so súhlasom toho, kto prostredníctvom integrovaného obslužného miesta žiada o asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky, oprávnená pri výkone činností integrovaného obslužného miesta autorizovať právny úkon žiadateľa použitím kvalifikovaného elektronického podpisu17) vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu20), ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku19) alebo s použitím autorizácie podľa § 23 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ak sa autentifikuje s použitím úradného autentifikátora.
(2)
Ak je elektronický dokument autorizovaný pracovníkom integrovaného obslužného miesta a súčasne aj autorizovaný správcom informačného systému integrovaného obslužného miesta, považuje sa takýto elektronický dokument za autorizovaný osobou, ktorá prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonáva asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci podľa odseku 1, ak sa nepreukáže opak.
(3)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby sa autorizácia podľa odseku 1 vykonala výlučne v rámci informačného systému integrovaného obslužného miesta, aby v elektronickom podaní bol uvedený aj identifikátor osoby, ktorá sa podľa odseku 2 považuje za autorizujúcu, a ak sa s elektronickým podaním autorizujú aj iné elektronické dokumenty, aby bolo možné určiť, že sa vo vzťahu k nim za autorizujúcu považuje táto osoba.
(4)
Pracovník integrovaného obslužného miesta je oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou na účely preberania alebo sprístupnenia elektronických správ, ak ho o to osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou písomne požiada a ak sa úspešne autentifikuje; takýto prístup a disponovanie sú možné len prostredníctvom informačného systému integrovaného obslužného miesta a na základe každej žiadosti je možné pristúpiť a disponovať s elektronickou schránkou len jednorazovo.
(5)
Ak o to žiadateľ požiada, pracovník integrovaného obslužného miesta je povinný vyhotoviť mu kópiu odoslaného elektronického podania.
(6)
Ak vznikne spor, či boli dodržané podmienky postupu podľa odsekov 1 až 4, je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta povinný preukázať, že ustanovenia tohto zákona neboli porušené, ak osoba, ktorá sa podľa odseku 2 považuje za autorizujúcu, oznámi príslušnému orgánu verejnej moci skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu došlo.
§ 9
(1)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vedie v členení podľa prevádzkarní integrovaného obslužného miesta evidenciu vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a právnych úkonov vykonaných prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, v ktorej sa uvádza
a)
identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytnutá služba vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b)
dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c)
údaj o úkone v rozsahu umožňujúcom jeho určenie a orgán verejnej moci, voči ktorému bol úkon vykonaný,
d)
vlastnoručne podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa § 8 v spojení s údajmi podľa písmena c), ak ide o autorizáciu podľa § 8 ods. 1, pričom ak je podľa osobitných predpisov na platnosť úkonu potrebné úradné osvedčenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí byť úradne osvedčený,
e)
súhlas osoby s prístupom a disponovaním s elektronickou schránkou udelený pracovníkovi integrovaného obslužného miesta podľa § 8 ods. 4,
f)
identifikátor osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý vykonal úkon v rámci poskytovania služby.
(2)
Osobitný predpis môže ustanoviť ďalšie podmienky poskytovania služieb a elektronickej komunikácie s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.
§ 9a
Informačný systém dátového centra obcí
(1)
Informačným systémom dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“) je nadrezortný informačný systém verejnej správy,9a) ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska.
(2)
Po dohode so správcom dátového centra, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce oprávnené využívať dátové centrum a zabezpečiť prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra.
(3)
Správca dátového centra zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci, a obce sú povinné ukladať tieto údaje v dátovom centre. Na účely podľa prvej vety sú obce oprávnené integrovať informačné systémy verejnej správy,3) ktorých sú správcami, s dátovým centrom.
(4)
Na účely využívania dátového centra obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra je správca dátového centra oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.3) Správca dátového centra je oprávnený tieto údaje sprístupniť aj obciam, ktoré nevyužívajú dátové centrum podľa prvej vety.
(5)
Správa a prevádzka dátového centra a plnenie úloh správcu dátového centra podľa zákona sú výkonom verejnej správy.
(6)
Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska prispievajú v súlade s osobitnými predpismi9b) na činnosť správcu dátového centra v rozsahu a spôsobom podľa vnútorných predpisov správcu dátového centra. Ministerstvo financií môže poskytnúť správcovi dátového centra príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na zabezpečenie činností správcu dátového centra.
§ 10
Spoločné moduly
(1)
Správca ústredného portálu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhrania určené na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom spoločných modulov a aktualizuje ich po každej zmene. Úrad podpredsedu vlády zverejňuje metainformácie o spoločných moduloch v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie činností, ktoré predmetné moduly zabezpečujú, povinné používať spoločné moduly podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f); povinnosť používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. e) sa nevzťahuje na používanie programových nástrojov na tvorbu elektronických formulárov. Ak sú splnené podmienky podľa § 41, sú orgány verejnej moci povinné na tieto úhrady používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. c). Ak ide o používanie referenčných údajov a základných číselníkov,9c) orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h); inak sú oprávnené používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h). Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci na ich zabezpečenie povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. d).
(3)
Spoločnými modulmi sú:
a)
modul elektronických schránok,
b)
autentifikačný modul,
c)
platobný modul,
d)
modul centrálnej elektronickej podateľne,
e)
modul elektronických formulárov,
f)
modul elektronického doručovania,
g)
notifikačný modul,
h)
modul procesnej integrácie a integrácie údajov, a
i)
modul dlhodobého uchovávania.
(4)
Modul elektronických schránok je modul určený pre správu elektronických schránok a zabezpečenie fungovania elektronických schránok podľa tohto zákona. Jeho súčasťou je register elektronických schránok. Správcom modulu elektronických schránok je úrad vlády.
(5)
Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje autentifikáciu osoby podľa § 19 ods. 4 na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z autentifikačnej časti a z komunikačnej časti. Autentifikačná časť autentifikačného modulu je určená na autentifikáciu a komunikačná časť autentifikačného modulu je určená na prenos informácie o overenej identite. Správcom autentifikačnej časti autentifikačného modulu je ministerstvo vnútra a správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je úrad vlády.
(6)
Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade podľa tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva z komunikačnej časti a z administratívnej časti. Komunikačná časť platobného modulu slúži na prenos informácií o úhrade. Administratívna časť platobného modulu slúži na zabezpečenie evidencií a poskytovania informácií potrebných na vytváranie príkazu na úhradu. Správcom komunikačnej časti platobného modulu je úrad vlády. Správcom administratívnej časti platobného modulu je ministerstvo financií.
(7)
Modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu12) a službu časovej pečiatky na spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov. Na podmienky vytvorenia a prevádzkovania modulu centrálnej elektronickej podateľne sa vzťahujú podmienky na vytvorenie a prevádzkovanie elektronickej podateľne ustanovené osobitným predpisom12) rovnako. Správcom modulu centrálnej elektronickej podateľne je úrad vlády.
(8)
Správcom modulu elektronických formulárov je úrad vlády. Modul elektronických formulárov zabezpečuje
a)
programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov,
b)
vedenie platných elektronických formulárov, ako aj elektronických formulárov so zrušenou platnosťou,
c)
sprístupňovanie elektronických formulárov podľa požiadaviek na typ elektronického formulára a dobu platnosti,
d)
funkcie spojené s riadením životného cyklu elektronických formulárov, najmä evidenciu elektronického formulára a proces jeho schvaľovania,
e)
zverejnenie elektronického formulára a
f)
zrušenie jeho platnosti.
(9)
Modul elektronického doručovania zabezpečuje elektronické doručovanie podľa tohto zákona a jeho prostredníctvom sa vykonáva doručenie elektronickej správy odosielanej orgánom verejnej moci osobe, ktorá nie je orgánom verejnej moci, alebo v konaní alebo vo veci, v ktorej sa doručuje, nevystupuje v postavení orgánu verejnej moci. Správcom modulu elektronického doručovania je úrad vlády.
(10)
Notifikačný modul zabezpečuje zasielanie notifikácií. Správcom notifikačného modulu je úrad vlády.
(11)
Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu je úrad podpredsedu vlády. Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje
a)
jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,
b)
procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
c)
výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci,
d)
jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky,
e)
integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,
f)
evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.
(12)
Modul dlhodobého uchovávania zabezpečuje dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a elektronických správ podľa tohto zákona. Správcom modulu dlhodobého uchovávania je úrad vlády.
(13)
S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže orgán verejnej moci splniť povinnosť používať spoločný modul centrálnej elektronickej podateľne tak, že bude tento modul alebo jeho časti prevádzkovať vlastnými prostriedkami a v rámci svojich informačných systémov; správca modulu centrálnej elektronickej podateľne mu na tento účel poskytne potrebnú súčinnosť. Úrad podpredsedu vlády môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší, alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.
(14)
S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže správca špecializovaného portálu na účely plnenia funkcií špecializovaného portálu alebo agendového systému zriadiť informačný systém verejnej správy,3) ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly, ak ide o zabezpečenie identifikácie a autentifikácie; povinnosti podľa odseku 2 tým nie sú dotknuté. Úrad podpredsedu vlády môže udeliť súhlas podľa prvej vety, ak má za preukázané, že postup podľa prvej vety je ekonomicky výhodnejší než použitie spoločného modulu, ak na účely podľa prvej vety nemožno použiť niektorý zo spoločných modulov alebo ak by inak došlo k ohrozeniu plnenia úloh orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov vzhľadom na povahu údajov, s ktorými pri výkone verejnej moci nakladá.
§ 10a
Vládny cloud
(1)
Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov verejnej správy, vydaných podľa osobitného predpisu,8) prevádzkovaný vo forme hybridného cloudu, ktorý je tvorený vládnymi cloudovými službami.
(2)
Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb. Evidenciu vládnych cloudových služieb vedie úrad podpredsedu vlády a sprístupňuje ju v metainformačnom systéme verejnej správy a zverejnením na ústrednom portáli.
(3)
Úrad podpredsedu vlády zapíše cloudovú službu do evidencie vládnych cloudových služieb na žiadosť poskytovateľa cloudovej služby, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7 a má preukázané, že cloudová služba spĺňa štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb podľa štandardov informačných systémov verejnej správy vydaných podľa osobitného predpisu.8) Žiadosť podľa prvej vety sa podáva elektronicky, obsahuje identifikačné údaje poskytovateľa cloudovej služby, prevádzkovateľa cloudovej služby a opis cloudovej služby a prikladajú sa k nej dokumenty preukazujúce splnenie podmienky podľa prvej vety a vzorové zmluvy, ktoré sú s používaním cloudovej služby odberateľom cloudovej služby spojené. Ak ide o cloudovú službu určenú miestnej územnej samospráve, úrad podpredsedu vlády si pred rozhodnutím o žiadosti vyžiada stanovisko správcu dátového centra.
(4)
Ak vládna cloudová služba prestane spĺňať podmienky na jej zápis do evidencie vládnych cloudových služieb ustanovené v odseku 3, úrad podpredsedu vlády ju z evidencie vyčiarkne.
(5)
Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami.
(6)
Odberateľom vládnych cloudových služieb môže byť len orgán verejnej moci.
(7)
Poskytovateľom cloudovej služby a prevádzkovateľom cloudovej služby v časti privátneho cloudu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba môže byť spomedzi orgánov verejnej moci len ministerstvo vnútra, pričom pre tieto služby výpočtové zdroje zabezpečujú datacentrum v správe ministerstva vnútra a datacentrum v správe ministerstva financií; ak je to potrebné, úrad podpredsedu vlády môže rozhodnúť, že v časti privátneho cloudu môže zabezpečovať výpočtové zdroje a poskytovať alebo prevádzkovať cloudovú službu v modeli infraštruktúra ako služba a platforma ako služba aj iná osoba, ktorá je správcom nadrezortného informačného systému verejnej správy.9a)
(8)
Úrad podpredsedu vlády koordinuje poskytovanie a používanie vládnych cloudových služieb a na tento účel
a)
kontroluje splnenie a dodržiavanie podmienok na zaradenie cloudovej služby do evidencie vládnych cloudových služieb podľa odseku 3,
b)
usmerňuje orgány verejnej moci pri poskytovaní a používaní vládnych cloudových služieb a pri správe zmluvných vzťahov s nimi súvisiacich vrátane koordinácie požiadaviek na dohody o úrovni poskytovania vládnych cloudových služieb a dohľadu nad ich dodržiavaním,
c)
vypracúva plán implementácie, rozvoja a centralizácie datacentier podľa odseku 7 a dohliada na jeho uplatňovanie,
d)
vyhodnocuje požiadavky na vládne cloudové služby, ich používanie a stav ich poskytovania,
e)
štandardizuje kategorizácie cloudových služieb podľa úrovne bezpečnosti v nadväznosti na kategorizáciu údajov, ktorých sa ich používanie týka.
(9)
Zmluvy o používaní vládnej cloudovej služby musia obsahovať náležitosti podľa osobitného predpisu,12e) ktoré sa použijú v prípade, ak bude poskytovateľ vládnej cloudovej služby spracúvať osobné údaje v mene odberateľa cloudovej služby.
§ 11
Elektronické schránky
(1)
Elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.
(2)
Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby
a)
bola elektronická schránka dostupná,
b)
bol prístup a disponovanie umožnené výlučne osobám oprávneným na prístup a disponovanie s príslušnou elektronickou schránkou,
c)
bola zabezpečená možnosť aktivácie, zmeny a zrušenia oprávnení k elektronickej schránke,
d)
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
e)
bol zaznamenaný dátum a čas každého úkonu podľa odseku 3 písm. b) a c).
(3)
Správca modulu elektronických schránok v module elektronických schránok vedie ku každej aj zrušenej elektronickej schránke tieto údaje:
a)
identifikátor elektronickej schránky,
b)
dátum a čas zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia elektronickej schránky a dátum a čas zmeny oprávnení k elektronickej schránke s uvedením hodiny, minúty a sekundy a identifikátora osoby, ktorá zmenu oprávnení vykonala,
c)
dátum a čas každého prístupu do elektronickej schránky, dátum a čas odoslania a prijatia elektronickej správy do elektronickej schránky s uvedením hodiny, minúty, sekundy a s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do elektronickej schránky prihlásila, spolu s identifikáciou elektronickej správy a ak bol prístup vykonaný prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, aj informáciu o takomto prístupe s uvedením identifikátora osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý do elektronickej schránky pristúpil alebo elektronickou schránkou disponoval,
d)
údaje o majiteľovi elektronickej schránky v rozsahu
1.
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o orgán verejnej moci, právnickú osobu alebo podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“),
2.
identifikátor osoby, ak ide o fyzickú osobu,
e)
identifikátor osoby každej fyzickej osoby, ktorá bola alebo je, okrem majiteľa elektronickej schránky, oprávnená disponovať s elektronickou schránkou, rozsah oprávnenia disponovať s elektronickou schránkou a dátum a čas vzniku a zániku tohto oprávnenia s uvedením hodiny, minúty a sekundy.
(4)
Údaje podľa odseku 3 možno sprístupniť okrem majiteľa elektronickej schránky len orgánu verejnej moci na účely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom podľa osobitných predpisov, podľa ktorých je možné sprístupniť údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
(5)
Postup pri zriadení elektronickej schránky, podmienky zriadenia a prevádzkovania elektronickej schránky zverejňuje správca modulu elektronických schránok na ústrednom portáli.
(6)
Údaje podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) vedie správca modulu elektronických schránok od zriadenia elektronickej schránky do uplynutia troch rokov odo dňa zrušenia elektronickej schránky. Údaje podľa odseku 3 písm. c) vedie správca modulu elektronických schránok po dobu troch rokov odo dňa, keď došlo k udalosti podľa odseku 3 písm. c).
§ 12
Zriadenie elektronickej schránky
(1)
Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne.
(2)
Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.
(3)
Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(4)
Elektronickú schránku zriadi správca modulu elektronických schránok
a)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, ak ide o ich elektronickú schránku,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby podnikateľa,
c)
v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom,
d)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1.
subjekt medzinárodného práva,
2.
právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, a ak nejde o elektronickú schránku podľa písmena b), alebo
4.
elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,
e)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak ide o zriadenie elektronickej schránky osoby podľa písmen a) až c) po tom, ako bola elektronická schránka zrušená, ak pominuli dôvody deaktivácie elektronickej schránky.
(5)
Vzor žiadosti podľa odseku 4 písm. d) a e) zverejňuje správca modulu elektronických schránok v module elektronických formulárov; žiadosť obsahuje aj osobné údaje, ktorým je identifikátor osoby žiadateľa, a ak je žiadateľ orgánom verejnej moci, právnickou osobou alebo zapísanou organizačnou zložkou, aj identifikátor osoby oprávnenej konať za žiadateľa. Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu a musí byť autorizovaná žiadateľom alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa.
(6)
Ak má majiteľ elektronickej schránky, ktorý je orgánom verejnej moci, organizačnú zložku alebo ak má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov, a je odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, správca modulu elektronických schránok na žiadosť majiteľa elektronickej schránky zriadi takejto organizačnej zložke alebo organizácii elektronickú schránku a súčasne so zriadením ju aktivuje; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu.
(7)
Ak ide o elektronickú schránku podľa odseku 6, oprávnenia jej majiteľa vykonáva orgán verejnej moci, na žiadosť ktorého bola elektronická schránka zriadená.
(8)
Správca modulu elektronických schránok zverejňuje na ústrednom portáli zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej moci a adries elektronických schránok podľa odseku 6 a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy bol poskytnutý aj zoznam týchto adries.
(9)
Správca modulu elektronických schránok sprístupňuje orgánom verejnej moci zoznam adries všetkých elektronických schránok a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy orgánu verejnej moci bol prístupný aj zoznam týchto adries; to platí aj na sprístupnenie adries elektronických schránok orgánov verejnej moci iným osobám.
§ 13
Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
(1)
Aktiváciou je, ak ide o
a)
elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, proces, ktorým sa umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona a ktorý začína úkonom správcu modulu elektronických schránok a končí prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu modulu elektronických schránok,
b)
inú elektronickú schránku ako podľa písmena a), úkon správcu modulu elektronických schránok, ktorým na žiadosť majiteľa elektronickej schránky umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona.
(2)
Úkon v procese aktivácie podľa odseku 1 písm. a) vykoná správca modulu elektronických schránok súčasne so zriadením elektronickej schránky.
(3)
Aktiváciu podľa odseku 1 písm. b) vykoná správca modulu elektronických schránok na žiadosť majiteľa elektronickej schránky, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.
(4)
Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikačný certifikát podľa § 22aa spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
a)
fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b)
fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
c)
právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,
d)
orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci tohto orgánu verejnej moci,
e)
zapísanej organizačnej zložky je vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
f)
je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
g)
je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku
1.
fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom,
2.
právnickej osoby, osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
3.
orgánu verejnej moci, osoba určená vedúcim orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
4.
zapísanej organizačnej zložky, osoba poverená vedúcim tejto organizačnej zložky alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
5.
zriadenú podľa osobitného predpisu osoba poverená majiteľom takejto elektronickej schránky.
(5)
Oprávnené osoby podľa odseku 4 sú povinné
a)
používať elektronickú schránku spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť elektronickej schránky,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o možnosti zneužitia elektronickej schránky, informovať o tejto skutočnosti správca modulu elektronických schránok; oprávnené osoby iné ako majiteľ informujú aj majiteľa elektronickej schránky.
(6)
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmena v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je právny úkon majiteľa elektronickej schránky, ktorým identifikuje osobu oprávnenú na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a určí rozsah jej oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.
(7)
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou vykoná majiteľ elektronickej schránky a to elektronickým dokumentom autorizovaným majiteľom elektronickej schránky, ktorý doručí správcovi modulu elektronických schránok prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky. Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia podľa prvej vety zabezpečí správca modulu elektronických schránok bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do desiatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.
(8)
Na prístup k elektronickej správe a jej obsahu v elektronickej schránke je oprávnený aj orgán verejnej moci na účely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom podľa osobitných predpisov, podľa ktorých je možné sprístupniť údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
§ 14
Deaktivácia elektronickej schránky
(1)
Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku nebolo možné ďalej použiť na účely elektronického doručovania. Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to po dobu podľa § 15 písm. a).
(2)
Deaktiváciu elektronickej schránky zabezpečuje správca modulu elektronických schránok, pričom ju vykoná ku dňu
a)
smrti fyzickej osoby,
b)
uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovanie,
d)
zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia výkonu činnosti orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo výmazu zapísanej organizačnej zložky zo zákonom ustanovenej evidencie,
e)
uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis.
(3)
Správca modulu elektronických schránok opätovne aktivuje elektronickú schránku, ak nedošlo k zrušeniu elektronickej schránky, a to, ak ide o elektronickú schránku deaktivovanú podľa
a)
odseku 2 písm. a) alebo písm. b), ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na žiadosť osoby oprávnenej podľa osobitných predpisov pokračovať v podnikaní majiteľa elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
b)
odseku 2 písm. b), ak súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho, je nažive a rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho je zrušené, na žiadosť osoby, ktorej sa toto rozhodnutie týka, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
c)
odseku 2 písm. c) na žiadosť tejto osoby, ak pominuli dôvody deaktivácie, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
d)
odseku 2 písm. e) na žiadosť tejto osoby, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.
(4)
Požiadať o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e) možno
a)
najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie,
b)
najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 15 mesiacov.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa; ak ide o žiadosť podľa odseku 3 písm. a) až c), prikladajú sa k nej aj dokumenty osvedčujúce existenciu dôvodov opätovnej aktivácie podľa odseku 3 písm. a) až c).
(6)
Opätovnú aktiváciu elektronickej schránky vykoná úrad vlády bezodplatne okrem opätovnej aktivácie elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e), ktorá podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa osobitného predpisu.
(7)
Ak je elektronická schránka deaktivovaná, elektronické správy, ktoré neboli doručené do okamihu jej deaktivácie, sa vrátia odosielateľovi s informáciou o deaktivácii elektronickej schránky.
§ 15
Zrušenie elektronickej schránky
Správca modulu elektronických schránok zruší elektronickú schránku a vymaže jej obsah
a)
po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa dozvie o smrti jej majiteľa, vyhlásení jej majiteľa za mŕtveho alebo o zániku jej majiteľa bez právneho nástupcu,
b)
ak ide o elektronickú schránku podľa § 12 ods. 6, na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorého organizačnej zložke alebo organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola zriadená, v lehote uvedenej v žiadosti.
§ 16
Spoločné ustanovenia k elektronickým schránkam
(1)
Orgán verejnej moci,
a)
ktorý vedie register fyzických osôb,12c) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok údaje o týchto skutočnostiach:
1.
dosiahnutie 18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako táto skutočnosť nastane, spolu s uvedením identifikátora osoby,
2.
dátum úmrtia fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako sa o ňom dozvie, spolu s uvedením identifikátora osoby,
3.
deň smrti fyzickej osoby, ktorá bola vyhlásená za mŕtvu, spolu s uvedením identifikátora osoby,
4.
adresu trvalého pobytu, titul, dátum narodenia a rodné priezvisko spolu s uvedením identifikátora osoby fyzickej osoby,
5.
každú zmenu identifikátora osoby fyzickej osoby podľa bodu 1,
6.
štátnu príslušnosť cudzinca s uvedením jeho identifikátora osoby a každú ich zmenu, a to na základe identifikácie dotknutého cudzinca orgánom verejnej moci na účely prístupu do elektronickej schránky,
b)
ktorý vedie register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok informácie o zápise právnickej osoby, podnikateľa alebo orgánu verejnej moci alebo o zápise zapísanej organizačnej zložky,
1.
na základe ktorého vznikli alebo zanikli,
2.
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na základe ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3.
ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného podľa osobitného predpisu po jej zriadení alebo zrušení,
c)
podľa písmena b) je povinný uvádzať spolu s údajmi podľa písmena b) aj údaje o účinnosti zápisu a identifikátor osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, orgán verejnej moci alebo za zapísanú organizačnú zložku,
d)
podľa písmen a) a b) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov podľa písmen a) až c), a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(2)
Sprístupnenie podľa odseku 1 sa vykoná tak, že orgán verejnej moci zabezpečí technickú dostupnosť hodnôt údajov podľa odseku 1 správcovi modulu elektronických schránok a oznámi mu informáciu o spôsobe a periodicite sprístupňovania údajov.
(3)
Správca modulu elektronických schránok
a)
zabezpečuje pre každú elektronickú schránku rovnakú základnú úložnú kapacitu; elektronické schránky orgánov verejnej moci majú vyššiu základnú úložnú kapacitu ako ostatné elektronické schránky,
b)
upovedomí pri dosiahnutí určenej úrovne naplnenia úložnej kapacity majiteľa elektronickej schránky o tejto skutočnosti, a ak je majiteľ elektronickej schránky nečinný, môže zabezpečiť odstránenie elektronických správ a notifikácií v poradí od najskôr uložených až do dosiahnutia určitej voľnej úložnej kapacity, pričom neodstraňuje elektronické správy a notifikácie, ktoré neboli prečítané; odstránenie je možné vykonať najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia a na tretí deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie.
(4)
Majiteľ elektronickej schránky môže požiadať správcu modulu elektronických schránok o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky na určenú dobu; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky a musí byť autorizovaná majiteľom elektronickej schránky. Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky podlieha povinnosti uhradiť správcovi modulu elektronických schránok náklady s tým spojené podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov; to neplatí, ak ide o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Zvýšenie úložnej kapacity schránky je správca modulu elektronických schránok povinný vykonať do troch pracovných dní od doručenia žiadosti a zaplatenia nákladov podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(5)
Správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje trvalú dostupnosť a nemennosť elektronických správ v elektronických schránkach vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré elektronické správy obsahujú, a to za podmienok podľa tohto zákona.
(6)
Správca modulu elektronických schránok môže na účely autorizácie žiadosti o zriadenie, aktiváciu, zmenu a zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, deaktiváciu, opätovnú aktiváciu a zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky vytvoriť autorizačný prostriedok, ktorý je prístupný prostredníctvom funkcie spojenej s príslušnou žiadosťou.
(7)
Po predchádzajúcom súhlase správcu modulu elektronických schránok je orgán verejnej moci oprávnený prevádzkovať elektronickú schránku, ktorej je majiteľom, vlastnými prostriedkami a v rámci svojho informačného systému, pričom
a)
orgán verejnej moci plní namiesto správcu modulu elektronických schránok povinnosť zabezpečiť, aby
1.
bola elektronická schránka dostupná,
2.
boli prístup a disponovanie s elektronickou schránkou umožnené výlučne osobám na to oprávneným,
3.
bola umožnená zmena a zrušenie oprávnení k elektronickej schránke,
4.
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
5.
boli zaznamenané dátum a čas každého úkonu podľa § 11 ods. 3 písm. c) a tieto boli uchovávané po dobu troch rokov odo dňa, keď k udalosti došlo,
b)
orgán verejnej moci je ďalej povinný zabezpečiť, aby bola
1.
elektronická schránka integrovaná s modulom elektronických schránok a
2.
zabezpečená možnosť správcu modulu elektronických schránok plniť vo vzťahu k elektronickým schránkam všetky povinnosti, ktoré mu zákon ukladá,
c)
správca modulu elektronických schránok v súčinnosti s orgánom verejnej moci zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného orgánom verejnej moci.
(8)
Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku podľa odseku 7, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení doručenom správcovi modulu elektronických schránok do 30. septembra kalendárneho roka ukončiť toto prevádzkovanie vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; orgán verejnej moci v súčinnosti so správcom modulu elektronických schránok zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného správcom modulu elektronických schránok.
(9)
Na postup pri zriadení, aktivácii, deaktivácii a zrušení elektronickej schránky zriadenej tomu, o kom to ustanoví osobitný zákon, sa vzťahuje tento zákon, pričom osobitný zákon ustanoví, kto je majiteľom takejto elektronickej schránky a kto sú osoby oprávnené na prístup a disponovanie s takouto elektronickou schránkou, ako aj to, kto vykonáva práva a povinnosti majiteľa takejto elektronickej schránky, ak sa zriaďuje tomu, kto nemá právnu subjektivitu.
TRETIA ČASŤ
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
§ 17
Základné ustanovenia
(1)
Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb,
a)
o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe,13)
b)
ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením veci, ktorá nemá listinnú podobu alebo elektronickú podobu, alebo
c)
ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu na mieste, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.
(2)
Ak pri výkone verejnej moci elektronicky vzájomne komunikujú orgány verejnej moci, pričom nie sú navzájom v postavení orgánu aplikácie práva a účastníka konania, môžu komunikovať prostredníctvom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov alebo priamou formou elektronickej komunikácie medzi sebou, a to aj automatizovaným spôsobom, bez toho, aby pri elektronickej komunikácii doručovali do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Ak osobitný predpis ustanovuje, že orgán verejnej moci je oprávnený s osobou, ktorá nie je orgánom verejnej moci, elektronicky komunikovať prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom,14) ak sa takáto komunikácia dohodne, orgán verejnej moci s takouto osobou komunikuje elektronicky bez toho, aby jej doručoval do elektronickej schránky, a orgánu verejnej moci sa prostredníctvom tohto informačného systému doručuje do elektronickej schránky alebo, ak nejde o elektronické podanie, aj iným dohodnutým spôsobom. Dohoda podľa druhej vety môže upraviť, kedy je doručenie inak, než do elektronickej schránky, považované za doručenie do vlastných rúk a ústredný orgán štátnej správy je oprávnený uzatvoriť dohodu podľa druhej vety aj v mene ostatných orgánov verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým vykonáva ústrednú štátnu správu.
(3)
Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť výlučne elektronickú komunikáciu, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je oprávnená za podmienok podľa osobitného predpisu a na účely začatia alebo v priebehu konania o jej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach podať orgánu verejnej moci elektronické podanie. Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť výlučne listinnú komunikáciu, orgán verejnej moci ako účastník konania je povinný za podmienok podľa osobitného predpisu a na účely začatia alebo v priebehu konania podávať orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, elektronické podanie; ustanovenia odseku 1 písm. b) a c) a odseku 4 sa použijú primerane.
(4)
Ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak mu to zákon nezakazuje.
(5)
Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak
a)
na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,
b)
je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo
c)
vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.
(6)
Ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnosť získavať alebo použiť na účely výkonu verejnej moci úradné dokumenty, údaje vrátane osobných údajov alebo preukázať skutočnosti, v rozsahu, v akom sú vedené v informačnom systéme verejnej správy3) v správe iného orgánu verejnej moci, je tento iný orgán verejnej moci povinný takéto úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti bezodplatne a bezodkladne poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa poskytujú, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na ich poskytnutie súhlas nevyžaduje.
(7)
Ak je v module procesnej integrácie a integrácie údajov evidované oprávnenie orgánu verejnej moci používať na konkrétnu činnosť istý typ úradných dokumentov alebo údajov, považuje sa na účely odseku 6 oprávnenie orgánu verejnej moci požadovať také úradné dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností od iného orgánu verejnej moci za preukázané.
§ 18
Notifikácie
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné zasielať notifikácie, ak tak ustanovuje zákon. Orgány verejnej moci môžu zasielať notifikácie o priebehu a stave konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osobám, ktoré sú účastníkom konania alebo ktorých sa vec týka, ak to nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ak im to umožňuje technické alebo programové vybavenie.
(2)
Notifikáciou je na účely tohto zákona právne nezáväzná informácia, ktorú zasiela orgán verejnej moci a ktorej obsah ustanovuje zákon. Technologické zabezpečenie prenosu notifikácie určuje správca notifikačného modulu v rámci funkcionality ústredného portálu.
(3)
Každý, kto má záujem prijímať notifikácie, je povinný zaregistrovať sa na účely zasielania notifikácií alebo si zvoliť možnosť zasielania notifikácií v konkrétnej veci v elektronickom podaní. Registrácia sa vykonáva spôsobom, ktorý určí správca notifikačného modulu; registrácia je bezplatná.
(4)
Na vykonanie registrácie podľa odseku 3 je osoba povinná úspešne sa autentifikovať. Pri registrácii osoba zvolí spôsob zasielania notifikácií, a to výberom zo spôsobov, ktoré podporuje notifikačný modul.
(5)
Notifikácia sa zasiela vždy aj do elektronickej schránky adresáta.
(6)
Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môže požadovať ich úhradu od adresáta notifikácie; o tejto skutočnosti musí byť každý pri registrácii informovaný spôsobom, ktorý neumožní vykonanie registrácie bez toho, aby osoba potvrdila súhlas s takým spôsobom zasielania notifikácií. Ak sa notifikácia zasiela cez notifikačný modul, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, je povinný v prípade, že je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, tieto uhradiť podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov. Zasielanie notifikácií do elektronickej schránky alebo elektronickou poštou je pre orgán verejnej moci a adresáta vždy bezodplatné.
(7)
Správca notifikačného modulu prostredníctvom notifikačného modulu umožňuje orgánom verejnej moci uskutočňovať výzvy v krízových situáciách a uskutočňovať iné dôležité oznámenia určené verejnosti.
§ 19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1)
Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby najmä na účely prístupu k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie. Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou osoby a overuje sa autentifikáciou osoby.
(2)
Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje sa identita podľa odseku 2
a)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny vzťah, alebo
b)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby uvedeným v autentifikačnom certifikáte podľa § 22aa.
(5)
Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 proces autentifikácie zabezpečuje autentifikačný modul alebo, ak ide o špecializovaný portál a autentifikáciu podľa § 21 ods. 6, elektronické prostriedky tohto portálu, ak zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul, a to v oboch prípadoch overením
a)
platnosti autentifikačného certifikátu podľa § 22aa postupom podľa § 22b alebo
b)
správnosti a platnosti identifikátora osoby a správnosti a platnosti použitého autentifikátora, ak nebol použitý autentifikačný certifikát podľa § 22aa.
(6)
Pri elektronickej úradnej komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie, ak sa identifikácia osoby vykonala podľa odseku 3.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť alebo správca informačného systému môže určiť, že na autentifikáciu pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 je možné použiť len autentifikátor ustanovený pre určitú úroveň autentifikácie podľa bezpečnostných štandardov vydaných podľa osobitného predpisu,8) pričom je vždy možné použiť aj autentifikátor vyššej úrovne autentifikácie.
(8)
Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanovuje, že elektronickú komunikáciu je možné vykonávať aj bez autentifikácie. Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prostriedkom a údajom informačného systému prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanoví alebo správca informačného systému neurčí, že takýto prístup je možný aj bez autentifikácie.
§ 20
Identifikácia osoby
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné umožniť osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, pri prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu alebo pri elektronickej úradnej komunikácii používať na účely identifikácie identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgány verejnej moci sú oprávnené, na účely podľa odseku 1, zaviesť a používať v informačných systémoch verejnej správy,3) ktoré spravujú aj taký spôsob identifikácie osoby, ktorý nepoužíva identifikátor osoby podľa tohto zákona, a ak ho zavedú, sú zároveň povinné zabezpečiť
a)
spôsob obojsmernej transformácie identifikátora osoby podľa tohto zákona na spôsob identifikácie, ktorý zavedú,
b)
možnosť identifikácie osoby na účely podľa odseku 1 aj prostredníctvom identifikátora osoby.
Autentifikátor
§ 21
(1)
Ak § 22a neustanovuje inak, na autentifikáciu sa môže použiť len autentifikátor, ktorým je
a)
úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo
b)
alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(2)
Vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.15) Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a)
(3)
Správca autentifikačnej časti autentifikačného modulu zabezpečuje v autentifikačnom module vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým úradným autentifikátorom tak, aby na účely vykonania autentifikácie ku každému identifikátoru osoby pridelenému
a)
fyzickej osobe bolo možné priradiť len platný úradný autentifikátor vydaný tejto fyzickej osobe,
b)
právnickej osobe alebo zapísanej organizačnej zložke bolo možné priradiť len platný úradný autentifikátor vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať za túto právnickú osobu alebo v mene tejto právnickej osoby, alebo zapísanej organizačnej zložky alebo pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou, ktorej majiteľom je táto právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka.
(4)
Správca autentifikačnej časti autentifikačného modulu vedie v autentifikačnom module aj údaje o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom osoby a každým zneplatneným úradným autentifikátorom, aby bolo možné spätne určiť, ktorý úradný autentifikátor bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby vrátane identifikátora právnickej osoby alebo zapísanej organizačnej zložky.
(5)
Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b) je správca autentifikačného modulu v časti určenej na autentifikáciu oprávnený získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a správca informačného systému verejnej správy3) je povinný mu tieto údaje poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)
Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpečiť možnosť autentifikácie osoby aj prostredníctvom autentifikátora podľa odseku 1 ustanoveného pre príslušnú alebo vyššiu úroveň autentifikácie v súlade so štandardom elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)
§ 22
(1)
Alternatívny autentifikátor vydáva a zneplatňuje ministerstvo vnútra. Použitie alternatívneho autentifikátora je možné ustanoviť pre jednotlivé úrovne autentifikácie podľa štandardov elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Alternatívny autentifikátor sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby, ktorá obsahuje identifikátor osoby, adresu pobytu, dátum narodenia, dátum podania žiadosti, ďalšie informácie a dokumenty nevyhnutné na overenie totožnosti žiadateľa a vydanie alternatívneho autentifikátora a ktorá je žiadateľom autorizovaná alebo obsahuje úradne osvedčený podpis žiadateľa. Ministerstvo vnútra môže spolupracovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na úseku prijímania žiadostí o alternatívny autentifikátor a doručenia alternatívneho autentifikátora prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
(3)
Vydanie a prevzatie alternatívneho autentifikátora sa vykoná spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s ním pred odovzdaním fyzickej osobe, ktorej sa vydáva, neoboznámi žiadna iná osoba. Vydanie alternatívneho autentifikátora môže byť podmienené vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(4)
Ustanovenia § 21 ods. 3 až 5 sa na alternatívny autentifikátor vzťahujú primerane, pričom povinným podľa § 21 ods. 3 a 4 a oprávneným podľa § 21 ods. 5 je ministerstvo vnútra.
(5)
Každý, komu bol alternatívny autentifikátor vydaný, je povinný ho chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím. Na žiadosť fyzickej osoby, ktorej bol alternatívny autentifikátor vydaný, môže byť tento autentifikátor zneplatnený; žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Zneplatnením alternatívneho autentifikátora je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby tento autentifikátor nemohol byť po zneplatnení použitý na úspešnú autentifikáciu.
(6)
Ak vznikne možnosť alebo riziko zneužitia alternatívneho autentifikátora, je ho možné zneplatniť aj bez žiadosti fyzickej osoby, ktorej bol vydaný, pričom sa zároveň vydáva nový alternatívny autentifikátor. Alternatívny autentifikátor je podľa prvej vety možné zneplatniť najskôr dňom prevzatia nového alternatívneho autentifikátora; o tom musí byť fyzická osoba, ktorej sa nový alternatívny autentifikátor vydáva, písomne upozornená najneskôr s prevzatím nového alternatívneho autentifikátora.
(7)
Zneplatnenie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné. Ak je v priebehu piatich rokov z dôvodu zneplatnenia podľa odseku 5 vydaný druhý a ďalší alternatívny autentifikátor, podlieha každé druhé a ďalšie vydanie povinnosti uhradiť správny poplatok podľa osobitného predpisu.
(8)
Ministerstvo vnútra zasiela v dohodnutom intervale správcovi zdrojového registra pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci12d) zoznam fyzických osôb, ktoré požiadali o vydanie alternatívneho autentifikátora, s údajmi o žiadateľovi v rozsahu mena, priezviska a identifikátora osoby a identifikátor osoby právnickej osoby, ktorý predložil pri žiadosti.
Osobitné ustanovenia o identifikácii osoby a autentifikácii prostredníctvom informačného systému
§ 22a
(1)
Ten, o koho právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, môže použiť na účely prístupu k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu automatizovaný spôsob s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného certifikátu podľa § 22aa. Na identifikáciu toho, kto pristupuje k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného certifikátu podľa § 22aa a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný certifikát podľa § 22aa; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú. Na orgán verejnej moci sa pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci prvá a druhá veta použijú rovnako.
(2)
Osoba oprávnená na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou môže pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného certifikátu podľa § 22aa. Na identifikáciu osoby oprávnenej na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného certifikátu podľa § 22aa a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný certifikát podľa § 22aa; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú.
§ 22aa
Autentifikačný certifikát
(1)
Autentifikačný certifikát je elektronický dokument, ktorý preukazuje elektronickú identitu toho, komu bol vydaný, a používa sa na účely identifikácie a autentifikácie pri prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu do elektronickej schránky alebo disponovanie s elektronickou schránkou.
(2)
Autentifikačný certifikát obsahuje údaje o tom, že ide o autentifikačný certifikát a identifikátor toho, komu bol vydaný.
§ 22b
(1)
Register autentifikačných certifikátov je informačným systémom verejnej správy,3) ktorého správcom je správca komunikačnej časti autentifikačného modulu.
(2)
V registri autentifikačných certifikátov sa vedie zoznam autentifikačných certifikátov podľa § 22aa fyzických osôb, právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré sa používajú na účely podľa § 22a, ako aj údaj o tom, že autentifikačný certifikát podľa § 22aa bol zrušený.
(3)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zapíše do registra autentifikačných certifikátov autentifikačný certifikát podľa § 22aa na žiadosť toho, komu bol vydaný. Ten, komu bol autentifikačný certifikát podľa § 22aa vydaný, je povinný oznámiť správcovi komunikačnej časti autentifikačného modulu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne po tom, ako k zrušeniu dôjde.
(4)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu je povinný každý deň vydať zoznam platných autentifikačných certifikátov podľa § 22aa a zverejniť ho na ústrednom portáli.
(5)
Zoznam platných autentifikačných certifikátov podľa § 22aa podľa odseku 4 platí 24 hodín od jeho vydania a autentifikačný certifikát podľa § 22aa uvedený v zozname sa považuje za platný počas celej doby platnosti zoznamu, kým sa nepreukáže opak.
(6)
Ak je autentifikačný certifikát podľa § 22aa zrušený, správca komunikačnej časti autentifikačného modulu to bezodkladne oznámi správcom alebo prevádzkovateľom modulu procesnej integrácie a integrácie údajov a modulu elektronických schránok, ktorí sú povinní bezodkladne zabezpečiť, aby s použitím zrušeného autentifikačného certifikátu podľa § 22aa nebolo možné vykonať úspešnú autentifikáciu pri elektronickej komunikácii s použitím modulu procesnej integrácie a integrácie údajov a modulu elektronických schránok.
§ 23
Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby
(1)
Orgán verejnej moci vykoná pri výkone verejnej moci autorizáciu elektronického podania alebo elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom17) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) a to spôsobom podľa odseku 3. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu elektronického podania,
a)
ak sa podľa zákona podáva v elektronickej podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie alebo ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18)
2.
použitím na to určenej funkcie informačného systému prístupového miesta a po úspešnej autentifikácii osoby ktorá autorizáciu vykonáva, zodpovedajúcej najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu,20a) ak sa zabezpečí uvedenie tejto osoby ako odosielateľa elektronickej správy, nemennosť obsahu autorizovaného dokumentu do momentu uloženia v elektronickej schránke adresáta, spojenie autorizovaného dokumentu s identifikátorom osoby odosielateľa a zachovanie väzby medzi nimi, ak to osobitný predpis nezakazuje alebo
3.
uznaným spôsobom autorizácie, ak to osobitný predpis nezakazuje,
b)
ak podľa osobitného predpisu je náležitosťou vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom17) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,18) ku ktorým pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku,19) alebo
2.
uznaným spôsobom autorizácie pre taký právny úkon, ak to osobitný predpis nezakazuje.
(2)
Uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala. Uznaný spôsob autorizácie môže byť odlišný pre autorizáciu elektronického podania, pri ktorom sa vyžaduje vlastnoručný podpis, a elektronického podania, pri ktorom musí byť vlastnoručný podpis úradne osvedčený.
(3)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis20b) vyžaduje autorizáciu konkrétnou osobou alebo osobou v konkrétnom postavení, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu,20) ku ktorému sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19) Ak tento zákon alebo osobitný predpis20c) ustanovuje len povinnosť autorizácie bez označenia konkrétnej osoby alebo osoby v konkrétnom postavení, alebo autorizujúcu osobu označuje len všeobecne ako oprávnenú osobu, na autorizáciu sa použije kvalifikovaný elektronický podpis17) vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu20) alebo kvalifikovaná elektronická pečať,18) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.19)
(4)
Ak nie je preukázaný opak, na účely elektronickej komunikácie je oprávnenie osoby konať za inú osobu alebo v mene inej osoby preukázané vždy, ak
a)
konajúca osoba použije na autorizáciu platný mandátny certifikát podľa osobitného predpisu,20) z ktorého vyplýva oprávnenie konať za túto osobu alebo v jej mene a rozsah tohto oprávnenia, alebo
b)
prostriedok, ktorý konajúca osoba použije na autorizáciu, obsahuje identifikátor osoby a z referenčného údaja vyplýva oprávnenie tejto osoby konať za inú osobu alebo v jej mene.
(5)
Okrem spôsobu podľa odseku 4 sa oprávnenie konať v mene inej osoby, na účely elektronickej komunikácie, preukazuje aj
a)
elektronickým dokumentom obsahujúcim jednoznačnú identifikáciu konajúcej osoby, osoby, v mene ktorej je oprávnená konať, a rozsah oprávnenia konať v mene tejto osoby, pričom tento elektronický dokument musí byť autorizovaný
1.
splnomocniteľom, ak oprávnenie konať vzniká udelením splnomocnenia, alebo
2.
príslušným orgánom verejnej moci, ak oprávnenie konať vzniká rozhodnutím orgánu verejnej moci,
b)
elektronickým odpisom z informačného systému verejnej správy21) nie starším ako jeden mesiac, ak sa oprávnenie konať zapisuje podľa zákona do informačného systému verejnej správy,3) alebo
c)
identifikátorom osoby, v mene ktorej sa koná, ak konajúca osoba je zákonným zástupcom osoby, v mene ktorej sa koná.
(6)
Orgán verejnej moci je povinný zabezpečiť aktuálnu evidenciu údajov preukazujúcich oprávnenie konať v mene inej osoby, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti alebo v súvislosti s ňou, a to spôsobom, ktorý zodpovedá platnému skutkovému a právnemu stavu a ktorý umožní preukázať toto oprávnenie na základe autentifikácie osoby; ak tieto oprávnenia sú hodnotou referenčného údaja alebo vyplývajú z hodnôt referenčných údajov, orgán verejnej moci ich referencuje [§ 49 písm. h)]. Evidenciu podľa prvej vety vedie orgán verejnej moci prostredníctvom centrálneho registra elektronických plnomocenstiev podľa § 23a.
(7)
Ak orgán verejnej moci eviduje oprávnenie osoby konať v mene inej osoby podľa odseku 6 alebo ak takéto oprávnenie je hodnotou referenčného údaja alebo vyplýva z hodnôt referenčných údajov vedených v iných informačných systémoch verejnej správy,3) nie je oprávnený požadovať od konajúcej osoby preukázanie tohto oprávnenia, ak nemá dôvodnú pochybnosť o tom, či oprávnenie podľa odseku 6 trvá, alebo nemá odôvodnenú pochybnosť o jeho rozsahu.
§ 23a
Centrálny register elektronických plnomocenstiev
(1)
Zriaďuje sa centrálny register elektronických plnomocenstiev, ktorý je informačným systémom verejnej správy, a jeho správcom je ministerstvo vnútra. V centrálnom registri elektronických plnomocenstiev sa vedú najmä elektronické plnomocenstvá a údaje podľa § 23 ods. 6.
(2)
Elektronickým plnomocenstvom sa na účely vedenia v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev rozumie plnomocenstvo udelené v elektronickej podobe vo forme údajov vyplnených podľa elektronického formulára elektronického plnomocenstva obsahujúce náležitosti plnomocenstva podľa osobitných predpisov, najmä však identifikátor osoby splnomocniteľa a splnomocnenca, ako aj jednoznačné určenie rozsahu oprávnenia splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa a ktoré je autorizované splnomocniteľom.
(3)
Pre elektronické plnomocenstvo vytvára elektronický formulár elektronického plnomocenstva správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev alebo ústredný orgán štátnej správy na účely zastupovania v konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky. Centrálny register elektronických plnomocenstiev je prístupný prostredníctvom ústredného portálu, a to aj automatizovaným spôsobom.
(4)
Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev zabezpečí každému
a)
splnomocniteľovi po úspešnej autentifikácii možnosť uloženia a odvolania elektronického plnomocenstva v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev,
b)
splnomocnencovi po úspešnej autentifikácii možnosť vypovedania elektronického plnomocenstva,
c)
splnomocniteľovi, splnomocnencovi a orgánu verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické plnomocenstvo týka, sprístupnenie elektronického plnomocenstva.
(5)
Uloženie, odvolanie, vypovedanie a sprístupnenie elektronického plnomocenstva sú bezodplatné a vykonávajú sa prostredníctvom na to určenej funkcie centrálneho registra elektronických plnomocenstiev v spojení s autorizáciou úkonu, pričom ak dôjde k odvolaniu alebo vypovedaniu elektronického plnomocenstva, centrálny register elektronických plnomocenstiev bezodkladne vyznačí informáciu o tejto skutočnosti pri príslušnom elektronickom plnomocenstve.
(6)
Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev sprístupní elektronické formuláre elektronických plnomocenstiev bezodplatne prostredníctvom modulu elektronických formulárov.
(7)
Ak je elektronické plnomocenstvo uložené v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické plnomocenstvo týka, je povinný získať informácie o rozsahu oprávnenia splnomocnenca z elektronického plnomocenstva a nie je oprávnený požadovať od splnomocniteľa alebo splnomocnenca preukázanie tohto oprávnenia, ak nemá odôvodnenú pochybnosť o jeho rozsahu alebo o tom, či oprávnenie trvá.
Elektronické podanie a elektronický úradný dokument
§ 24
(1)
Elektronický formulár pre elektronické podanie je platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnosť nebola zrušená.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvoriť elektronické formuláre pre elektronické podania, aktualizovať ich obsahové náležitosti pri zmene osobitných predpisov a zrušiť ich platnosť, ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom pre elektronické podanie nie je na účely podávania elektronických podaní možné používať. Ústredný orgán štátnej správy je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa prvej vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo verejnoprávnej inštitúcie. Ak osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej moci alebo inej osobe oprávnenie vytvárať, aktualizovať alebo zrušovať platnosť elektronického formulára pre elektronické podanie alebo pri týchto činnostiach ustanovuje povinnosť súčinnosti orgánu verejnej moci a inej osoby,14) ústredný orgán štátnej správy splní povinnosť podľa prvej vety aj vtedy, ak vo vzťahu k tomuto formuláru vykoná úkony podľa odseku 4. Elektronický formulár pre elektronické podanie musí byť vytvorený spôsobom, ktorý umožní
a)
prezentovať elektronický formulár na vyplnenie údajov; prezentačná schéma nemusí byť súčasťou elektronického formulára, ak je používateľské rozhranie pre vyplnenie elektronického formulára poskytované pre prístupové miesto zo špecializovaného portálu,
b)
pri jeho vypĺňaní doň vkladať údaje, ktorými osoba disponuje,
c)
získavať automatizovaným spôsobom referenčné údaje, ak sú na vyplnenie potrebné; táto podmienka nemusí byť splnená pri vypĺňaní prostredníctvom ústredného portálu alebo integrovaného obslužného miesta,
d)
zvoliť si možnosť zasielania notifikácií vo veci, ktorej sa elektronické podanie týka, ak sa v danej veci notifikácie zasielajú,
e)
vytlačiť elektronické podanie v listinnej podobe,
f)
uložiť, aj neúplné, elektronické podanie na pamäťovom médiu.
(3)
Správca ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bolo možné ich prostredníctvom
a)
vytvoriť elektronické podanie a k elektronickému podaniu pripojiť iné elektronické dokumenty ako prílohy k elektronickému podaniu podľa § 25 ods. 4, ako aj vytvoriť a odoslať elektronickú úradnú správu s týmto podaním a jeho prílohami,
b)
autorizovať elektronické podanie a pripojené dokumenty,
c)
vytlačiť elektronické podanie v listinnej podobe,
d)
uložiť, aj neúplné, elektronické podanie na pamäťovom médiu,
e)
zobraziť elektronické podanie spolu s uvedením zoznamu príloh, ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť pripojiť k návrhu na začatie konania, žalobe, žiadosti, sťažnosti, vyjadreniu, stanovisku, ohláseniu alebo inému dokumentu prílohu.
(4)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný bezodkladne po vytvorení alebo zmene elektronického formulára pre elektronické podanie zverejniť tento elektronický formulár v module elektronických formulárov spolu s informáciami podľa odseku 7 a po zrušení platnosti elektronického formulára pre elektronické podanie označiť takýto elektronický formulár ako neplatný; na tento účel správca modulu elektronických formulárov zabezpečuje ústrednému orgánu štátnej správy prístup k príslušným funkciám modulu elektronických formulárov.
(5)
Obsahovými náležitosťami elektronického formulára pre elektronické podanie sú obsahové náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného dokumentu ustanovené osobitnými predpismi, pričom ak je niektorá z obsahových náležitostí podľa osobitných predpisov viazaná na listinnú podobu, považuje sa za splnenú autorizovaním elektronického podania podávajúcim; to platí aj o náležitostiach príloh elektronického podania, ak nejde o prílohy, ktorými sú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu. Obsahom elektronického formulára pre elektronické podanie môže byť aj identifikátor osoby.
(6)
Vo veciach, v ktorých podľa osobitných predpisov vykonáva pôsobnosť vyšší územný celok alebo obec a ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy, plní povinnosti podľa odsekov 2 až 4 vyšší územný celok a obec. Ak pre niektorú oblasť štátnej správy nie je zriadený ústredný orgán štátnej správy, plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy podľa odsekov 2 a 4 orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, do ktorého pôsobnosti predmetná oblasť patrí.
(7)
Správca modulu elektronických formulárov v module elektronických formulárov vedie ku každému elektronickému formuláru pre elektronické podanie
a)
označenie orgánu verejnej moci, v konaní s ktorým sa používa,
b)
označenie konania, v ktorom sa používa,
c)
údaj, či elektronický formulár nemá zrušenú platnosť, s uvedením začiatku a konca platnosti.
(8)
Orgán verejnej moci je oprávnený vytvoriť a sprístupniť prostredníctvom špecializovaného portálu alebo iného informačného systému verejnej správy3) elektronické prostriedky na vytvorenie elektronického podania prostredníctvom informačného systému aj bez použitia elektronického formulára pre elektronické podanie; vtedy je orgán verejnej moci povinný zabezpečiť súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronické podanie. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je oprávnená vytvoriť elektronické podanie prostredníctvom informačného systému aj bez použitia elektronického formulára pre elektronické podanie, ak zabezpečí súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronické podanie. Na elektronické podanie vytvorené podľa prvej a druhej vety sa vzťahujú ustanovenia o elektronickom podaní rovnako.
(9)
Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické podania verejný a správca modulu elektronických formulárov ho sprístupňuje každému bezodplatne prostredníctvom ústredného portálu.
§ 25
(1)
Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá osobe povinnosť podať alebo doručiť orgánu verejnej moci návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument alebo ak ju na ich podanie oprávňuje, považuje sa táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie za riadne využité podaním elektronického podania alebo doručením elektronického podania, ktoré je autorizované za podmienok podľa § 23 ods. 1. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté oprávnenia orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov požadovať odstránenie vád, doplnenie elektronického podania, odmietnuť prijatie elektronického podania alebo možnosť, či povinnosť orgánu verejnej moci nekonať alebo konanie zastaviť, ak je elektronické podanie neúplné. Elektronické podanie je podané jeho odoslaním do elektronickej schránky orgánu verejnej moci; na účely preukázania momentu odoslania sa použijú údaje z potvrdenia podľa § 5 ods. 8.
(2)
Ak osobitný predpis ustanovuje pre návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, ktoré sú urobené elektronickými prostriedkami, povinnosť doplniť ich písomne alebo ústne do zápisnice, táto povinnosť je riadne a včas splnená doručením elektronického podania.
(3)
Prílohy k elektronickému podaniu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha existuje len v listinnej podobe a podľa osobitného predpisu sa vyžaduje jej predloženie aspoň v úradne osvedčenej kópii, pripojí sa k elektronickému podaniu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy, ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich možné zaručene konvertovať, ak sa ako prílohy prikladajú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný predpis výslovne umožňuje aj pri elektronickej komunikácii predkladať prílohy v listinnej podobe, zasielajú sa osobitne a postupom podľa osobitného predpisu, ktorý predmetné konanie upravuje.
(4)
Pripojenie príloh k elektronickému podaniu sa vykoná vložením elektronického podania spolu s prílohami do elektronickej správy prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu alebo špecializovaného portálu, ktorá zabezpečí spojenie elektronického podania a príloh a zachovanie väzby medzi nimi.
(5)
Ak osoba v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach komunikuje elektronickým podaním, zasiela toto podanie, vrátane jeho príloh, vždy len v jednom vyhotovení.
(6)
Pri elektronickom podaní prostredníctvom prístupového miesta môže byť odosielateľom iná osoba, než osoba podávajúceho len vtedy, ak je odosielateľ zároveň splnomocnený na zastupovanie podávajúceho v konaní vrátane zastupovania na účely doručenia.
§ 26
(1)
Elektronický formulár pre elektronický úradný dokument je platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnosť nebola zrušená.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvoriť elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty, aktualizovať ich obsahové náležitosti pri zmene osobitných predpisov a zrušiť ich platnosť, ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument nie je na účely vydávania elektronických úradných dokumentov možné používať. Ústredný orgán štátnej správy je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa prvej vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo verejnoprávnej inštitúcie. Ak osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej moci alebo inej osobe oprávnenie vytvárať, aktualizovať alebo zrušovať platnosť elektronického formulára pre elektronický úradný dokument alebo pri týchto činnostiach ustanovuje povinnosť súčinnosti orgánu verejnej moci a inej osoby, ústredný orgán štátnej správy splní povinnosť podľa prvej vety aj vtedy, ak vo vzťahu k tomuto formuláru vykoná úkony podľa § 24 ods. 4 primerane. Elektronický formulár pre elektronický úradný dokument musí byť vytvorený spôsobom, ktorý umožní využívať funkcionality podľa § 24 ods. 2 a 3 primerane.
(3)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vo vzťahu k elektronickému formuláru pre elektronický úradný dokument plniť povinnosti podľa § 24 ods. 4 primerane; na tento účel správca modulu elektronických formulárov zabezpečuje ústrednému orgánu štátnej správy prístup k príslušným funkciám modulu elektronických formulárov.
(4)
Obsahovými náležitosťami elektronického formulára pre elektronický úradný dokument sú obsahové náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu ustanovené osobitnými predpismi, pričom ak je niektorá z obsahových náležitostí podľa osobitných predpisov viazaná na listinnú podobu, považuje sa za splnenú autorizovaním elektronického úradného dokumentu, vrátane príloh, ak nejde o prílohy, ktorými sú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu, orgánom verejnej moci. Obsahom elektronického formulára pre elektronický úradný dokument môže byť aj identifikátor osoby.
(5)
Vo veciach, v ktorých podľa osobitných predpisov vykonáva pôsobnosť vyšší územný celok alebo obec a ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy, plní povinnosti podľa odsekov 2 až 4 vyšší územný celok a obec. Ak pre niektorú oblasť štátnej správy nie je zriadený ústredný orgán štátnej správy, plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy podľa odsekov 2 a 3 orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, do ktorého pôsobnosti predmetná oblasť patrí.
(6)
Správca modulu elektronických formulárov v module elektronických formulárov plní k elektronickému formuláru pre elektronický úradný dokument povinnosti podľa § 24 ods. 7 rovnako.
(7)
Orgán verejnej moci je oprávnený vytvoriť elektronický úradný dokument aj prostredníctvom funkcionality informačného systému verejnej správy3) a bez použitia elektronického formulára pre elektronický úradný dokument; vtedy je orgán verejnej moci povinný zabezpečiť súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia v takto vytvorenom elektronickom úradnom dokumente s elektronickým úradným dokumentom vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronický úradný dokument. Na elektronické úradné dokumenty vytvorené podľa prvej vety sa vzťahujú ustanovenia o elektronickom úradnom dokumente rovnako.
(8)
Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty verejný a správca modulu elektronických formulárov ho sprístupňuje každému bezodplatne prostredníctvom ústredného portálu.
§ 27
(1)
Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá orgánu verejnej moci povinnosť vydať alebo doručiť rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument alebo ak ho na ich vydanie oprávňuje, orgán verejnej moci je povinný túto povinnosť splniť alebo toto oprávnenie využiť vydaním alebo doručením elektronického úradného dokumentu; takým vydaním sa považuje táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie za riadne využité. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov oprávňujúce namietať vady elektronického úradného dokumentu.
(2)
Prílohy k elektronickému úradnému dokumentu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha existuje len v listinnej podobe a podľa osobitného predpisu sa vyžaduje jej predloženie aspoň v úradne osvedčenej kópii, pripojí sa k elektronickému úradnému dokumentu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy, ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich možné zaručene konvertovať, ak sa ako prílohy prikladajú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný predpis výslovne umožňuje aj pri elektronickej komunikácii predkladať prílohy v listinnej podobe, zasielajú sa osobitne a postupom podľa osobitného predpisu, ktorý predmetné konanie upravuje.
(3)
Ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 sa na elektronický úradný dokument použijú primerane.
§ 28
(1)
Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podľa osobitného predpisu podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.
(2)
Elektronický úradný dokument, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré podľa osobitného predpisu vydáva, oznamuje alebo doručuje orgán verejnej moci v listinnej podobe.
(3)
Ak ide o elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu, na účely preukázania právnych skutočností v ňom uvedených musí byť neoddeliteľne spojený s elektronickým úradným dokumentom, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, a to tak, že oba tieto elektronické úradné dokumenty sú spoločne autorizované.
(4)
Správca modulu elektronických formulárov zabezpečuje prístup k elektronickým formulárom pre elektronické podanie a elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument v module elektronických formulárov v rozsahu podľa tohto zákona aj na základe ním zverejneného komunikačného rozhrania.
(5)
Elektronické formuláre pre elektronické podanie a elektronické formuláre pre elektronický úradný dokument označené ako neplatné sa v module elektronických formulárov uchovávajú a sprístupňujú po neobmedzenú dobu.
(6)
Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne podľa elektronického formulára, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.
(7)
Orgán verejnej moci nie je povinný elektronické podanie a elektronický úradný dokument, na účely vedenia spisu alebo inej obdobnej evidencie pri výkone verejnej moci, transformovať do listinnej podoby.
Elektronické doručovanie
§ 29
(1)
Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. Elektronické doručovanie elektronického podania a elektronického úradného dokumentu sa vykoná spôsobom podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy pri spôsobe doručovania elektronickými prostriedkami neustanovujú inak; ustanovenie prvej vety tým nie je dotknuté.
(2)
Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk.
(3)
Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (ďalej len „prijímateľ“), formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi.
§ 30
(1)
Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.
(2)
Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje tento orgán prostredníctvom funkcie elektronickej podateľne. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť.
(3)
Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel.
(4)
Elektronická doručenka sa zasiela do elektronickej schránky odosielateľa príslušnej elektronickej úradnej správy, ktorej doručenie elektronická doručenka potvrdzuje, a to aj, ak táto elektronická schránka nie je aktivovaná; to neplatí, ak odosielateľ nie je známy alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku.
(5)
Údaje uvedené v elektronickej doručenke, ktorá bola potvrdená podľa odseku 3, sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.
(6)
Elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde o doručenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa podľa odseku 2 automatizovane, keď nastane moment doručenia podľa § 32 ods. 5.
(7)
Orgán verejnej moci je povinný prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne.
§ 31
(1)
Ak ide o elektronické doručovanie podľa tohto zákona, ktoré sa nevykonáva do vlastných rúk, alebo o doručovanie notifikácií, je takéto doručovanie možné vykonávať okrem elektronickej schránky paralelne aj do obdobnej schránky zriadenej orgánom verejnej moci sprístupnenej prostredníctvom špecializovaného portálu.
(2)
Ustanovenia o elektronickom doručovaní sa nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov, ak
a)
osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe, alebo
b)
sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy alebo tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity, ak orgán verejnej moci vie, že doručuje takej osobe.
§ 31a
(1)
Orgán verejnej moci za podmienok podľa odsekov 11 a 12 odošle elektronický úradný dokument prostredníctvom modulu elektronického doručovania správcovi modulu elektronického doručovania, ktorý prostredníctvom modulu elektronického doručovania bezodkladne zabezpečí jeho doručenie do elektronickej schránky adresáta, a ak elektronická schránka adresáta nie je aktivovaná, zabezpečí jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe prostredníctvom poštového podniku, spôsobom podľa osobitného predpisu upravujúceho konanie v danej veci. Vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu zabezpečí správca modulu elektronického doručovania vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 2.
(2)
Listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu je vyhotovenie elektronického úradného dokumentu, vrátane jeho príloh, v listinnej podobe vrátane identifikácie toho, kto elektronický úradný dokument autorizoval a informácie o spôsobe autorizácie a čase autorizácie.
(3)
Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu.
(4)
Správca modulu elektronického doručovania môže zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu prostredníctvom poštového podniku, ktorý vykonáva jeho doručenie adresátovi.
(5)
Orgán verejnej moci zodpovedá za obsah elektronického úradného dokumentu do momentu jeho odoslania správcovi modulu elektronického doručovania. Správca modulu elektronického doručovania zodpovedá v rozsahu prevzatého elektronického úradného dokumentu orgánu verejnej moci, ktorý mu elektronický úradný dokument odoslal, za správne vyhotovenie jeho listinného rovnopisu a za včasné a riadne odovzdanie na poštovú prepravu. Ak sa listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu doručuje prostredníctvom poštového podniku, správca modulu elektronického doručenia sa považuje za podávateľa a koná voči poštovému podniku na vlastný účet a v mene orgánu verejnej moci v rozsahu úkonov potrebných na zabezpečenie doručenia rovnopisu. Správca modulu elektronického doručovania zabezpečí, aby sa s obsahom elektronického úradného dokumentu a s jeho listinným rovnopisom do odovzdania na poštovú prepravu nemohla oboznámiť neoprávnená osoba.
(6)
Ak ide o doručovanie podľa odseku 1, poštový podnik potvrdzuje doručenie formou informácie o výsledku doručenia. Informáciu o výsledku doručenia, potvrdzujúcu moment doručenia, alebo dôvody nedoručenia zasiela správca modulu elektronického doručovania bezodkladne do elektronickej schránky orgánu verejnej moci, a to v štruktúrovanej forme. Informácia o výsledku doručenia musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu elektronického úradného dokumentu, ktorý bol vo forme listinného rovnopisu doručovaný.
(7)
Ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje vytvorenie osobitnej listinnej písomnosti, potvrdzujúcej doručenie, je táto povinnosť splnená doručením informácie o výsledku doručenia.
(8)
Ak osobitný predpis ustanovuje lehotu na odoslanie dokumentu alebo jeho odovzdanie na poštovú prepravu, táto lehota je splnená odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1.
(9)
Ak ide o doručovanie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu platí, že orgán verejnej moci si odoslaním elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 vyhradil, že poštová zásielka, ktorej obsahom je listinný rovnopis tohto dokumentu, nemá byť vrátená; poštový podnik takú poštovú zásielku, ak ju nemožno dodať adresátovi, zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku doručenia.
(10)
Ak poštovú zásielku s listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu nemožno dodať adresátovi, na účely doručenia podľa osobitných predpisov sa za deň vrátenia poštovej zásielky odosielateľovi považuje deň doručenia informácie o výsledku doručovania.
(11)
Orgán verejnej moci, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, je povinný postupovať podľa odseku 1. Výdavky správcu modulu elektronického doručovania, vynaložené na zabezpečenie vytvárania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenie jeho doručovania, sú výdavkami tohto správcu vynaloženými na plnenie jeho úloh, na ktorých financovanie sa použije osobitný predpis.20d)
(12)
Orgán verejnej moci, ktorý nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, môže postupovať podľa odseku 1, ak sa tak dohodne so správcom modulu elektronického doručovania; ak podľa odseku 1 nepostupuje, zabezpečí vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu a jeho doručenie adresátovi v listinnej podobe vlastnými prostriedkami, pričom ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane.
(13)
Na účely doručovania listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu podľa odseku 1 sa použije adresa miesta pobytu alebo adresa sídla, alebo miesta podnikania v podobe, v akej sú vedené ako referenčný údaj alebo adresa, ktorú správcovi modulu elektronického doručovania oznámi odosielateľ, a to vrátane adresy na doručenie do zahraničia.
(14)
Ak sa má doručovať do zahraničia, poštový podnik doručuje listinný rovnopis len ako doporučenú zásielku a informáciu o výsledku doručenia nevyhotovuje. Orgán verejnej moci je pri doručovaní do zahraničia oprávnený zabezpečiť vyhotovenie listinného rovnopisu a jeho doručenie bez použitia postupu podľa odseku 1.
(15)
Správca modulu elektronického doručovania zverejní na ústrednom portáli podrobný popis používania funkcionality modulu elektronického doručovania určenej na účely postupu orgánu verejnej moci podľa odseku 1.
§ 32
(1)
Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta.
(2)
Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.
(3)
Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.
(4)
Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke. Elektronická úradná správa sa sprístupní v momente potvrdenia doručenia.
(5)
Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,
a)
ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,
b)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
c)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.
(6)
Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak
a)
medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná,
b)
orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia.
(7)
Ak nastane skutočnosť podľa
a)
odseku 6 písm. a), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov,
b)
odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenia § 31 ods. 2 a § 31a sa použijú rovnako.
(8)
Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej schránke adresáta.
(9)
Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja.
§ 33
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia alebo ak sa podľa osobitného predpisu neúčinnosť elektronického doručenia neposudzuje ako predbežná otázka, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické doručovanie týka, rozhodne na návrh adresáta, že elektronické doručenie je neúčinné, ak tento adresát preukáže, že
a)
objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho pričinením, alebo
b)
na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať.
(2)
Návrh podľa odseku 1 je potrebné podať do 15 dní odo dňa, keď sa adresát s obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť.
(3)
Návrh podľa odseku 1 musí okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje, obsahovať aj deň, keď sa adresát s obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť, a označenie dôkazov, ktorých sa dovoláva.
(4)
Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia, orgán verejnej moci môže rozhodnúť o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak je podľa obsahu spisu zrejmé, že adresát sa nemohol s obsahom elektronickej úradnej správy v úložnej lehote oboznámiť.
(5)
Orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúčinnosti elektronického doručenia, môže rozhodnúť o odklade účinkov elektronického doručenia do rozhodnutia vo veci samej, ak adresátovi hrozí vážna ujma a ak odkladom nevznikne ujma na právach iných osôb nadobudnutých v dobrej viere alebo poškodenie verejného záujmu prevyšujúce ujmu hroziacu adresátovi.
(6)
Návrh podľa odseku 1 nie je možné podať po tom, ako nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je.
(7)
Orgán verejnej moci v konaní o neúčinnosti elektronického doručenia umožní účastníkovi konania prevziať si elektronickú úradnú správu, o ktorej neúčinnosti elektronického doručenia sa koná, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje.
(8)
Ak orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné, elektronická úradná správa vrátane všetkých elektronických dokumentov sa považuje za doručenú dňom, keď rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia nadobudlo právoplatnosť.
(9)
Proti rozhodnutiu o neúčinnosti elektronického doručenia je možné podať odvolanie alebo rozklad podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje. Ak o neúčinnosti elektronického doručenia rozhoduje iný orgán ako súd, rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia je preskúmateľné súdom.
§ 34
Elektronická úradná tabuľa
(1)
Elektronická úradná tabuľa je elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejňované elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.
(2)
Orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli
a)
elektronický úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté,
b)
iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis21a) ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
(3)
Zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnosť zverejnenia či vyvesenia podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
(5)
Správca modulu elektronického doručovania zabezpečuje
a)
prostredníctvom modulu elektronického doručovania na ústrednom portáli sprístupnenie elektronickej úradnej tabule,
b)
každému orgánu verejnej moci prístup k elektronickej úradnej tabuli na účely podľa tohto zákona,
c)
sprístupnenie elektronických úradných dokumentov zverejnených na elektronickej úradnej tabuli každému, a to bezodplatne a bez potreby autentifikácie a v členení podľa orgánov verejnej moci,
d)
prostredníctvom notifikačného modulu zaslanie notifikácie o zverejnení elektronického úradného dokumentu na elektronickej úradnej tabuli všetkým, ktorí si pri registrácii zvolili možnosť zasielania notifikácií o zverejnení na elektronickej úradnej tabuli alebo si v konkrétnej veci zvolili možnosť zasielania notifikácií.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONVERZIA
§ 35
Konverzia a zaručená konverzia
(1)
Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného
a)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b)
dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,
c)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu.
(2)
Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti.
(3)
Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) sa rozumie
a)
orgán verejnej moci, advokát a notár,
b)
poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta,
c)
patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, a
d)
právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa osobitného predpisu,20e) ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré podľa osobitného predpisu20e) nadobudla a ktoré ako poverená osoba podľa osobitného predpisu20e) konsoliduje.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu podľa odseku 3 písm. b) môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta.
§ 36
Postup pre zaručenú konverziu
(1)
Osoba vykonávajúca konverziu je oprávnená vykonať zaručenú konverziu iba takým postupom a iba takým zariadením, programovým vybavením alebo algoritmom, alebo ich kombináciou, ktoré zabezpečia, že
a)
informačný obsah pôvodného dokumentu je zachovaný do takej miery, že spätnou transformáciou novovzniknutého dokumentu vznikne dokument, ktorý má rovnaký informačný obsah ako pôvodný dokument,
b)
v novovzniknutom dokumente je možné jednoznačne odlíšiť údaje, ktoré vznikli transformáciou informačného obsahu pôvodného dokumentu od údajov pridaných procesom tejto transformácie,
c)
bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu sú zachované alebo nahradené bezpečnostnými prvkami, ktoré novovzniknutému dokumentu poskytnú rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnostných záruk, ako poskytovali bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu.
(2)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. a)
a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka,19)
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na dokument v listinnej podobe,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým dokumentom v listinnej podobe,
e)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(3)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b)
a)
transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument,
b)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
c)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19)
d)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. c)
a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na novovzniknutý elektronický dokument,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
e)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19)
f)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(5)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná vyžiadať si pred začatím vykonávania zaručenej konverzie evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii od úradu podpredsedu vlády.
(6)
Ak je novovzniknutý dokument neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a je možné spoľahlivo určiť dátum a čas vykonania zaručenej konverzie, považujú sa podmienky podľa odseku 1 za splnené, kým nie je preukázaný opak.
(7)
Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré možno použiť na účely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) vybrať jeden konkrétny formát, ktorý bude použitý na účely tejto zaručenej konverzie, a skontrolovať správnosť novovzniknutého elektronického dokumentu a úplnosť vykonanej zaručenej konverzie.
§ 37
Osvedčovacia doložka
(1)
Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho autorizácii a použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a čase jej vykonania a údaje o evidencii vykonanej zaručenej konverzie.
(2)
Ak sa zaručená konverzia vykonáva automatizovaným spôsobom, neuvádzajú sa údaje o fyzickej osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a vlastnoručný podpis možno nahradiť faksimile alebo obdobným spôsobom.
(3)
V osvedčovacej doložke sa uvádzajú osobné údaje v rozsahu identifikátor osoby a meno, priezvisko, funkcia a pracovné zaradenie fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu; tieto osobné údaje je osoba vykonávajúca konverziu oprávnená spracúvať na účely výkonu zaručenej konverzie a plnenia povinností podľa tohto zákona v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.
§ 38
Obmedzenie konverzie
(1)
Konvertovať nemožno
a)
dokument v listinnej podobe, z ktorého nie je podľa osobitných predpisov možné vyhotoviť úradne osvedčenú kópiu,
b)
dokument v listinnej podobe, ktorého jedinečnosť nie je možné konverziou nahradiť, najmä občiansky preukaz,15) cestovný doklad,22) doklad vydaný podľa osobitných predpisov a preukazujúci oprávnenie osoby na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, peniaze, cenné papiere, žreb,
c)
ak nejde o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je audio súborom alebo video súborom.
(2)
Na účely zaručenej konverzie je možné použiť len taký
a)
elektronický dokument, ktorého formát zabezpečuje splnenie podmienok podľa § 36 ods. 1,
b)
dokument v listinnej podobe, ktorý je možné transformovať pri splnení podmienok podľa § 36 ods. 1,
c)
dokument v listinnej podobe, ktorý je originálom alebo úradne osvedčenou kópiou.
§ 39
Spoločné ustanovenia o zaručenej konverzii
(1)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu, ktorého transformáciou vznikol.
(2)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej listiny, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, je verejnou listinou.
(3)
Ak sa vykonáva zaručená konverzia dokumentu, ktorý vznikol zaručenou konverziou, pôvodným dokumentom je dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou, a osvedčovacia doložka k nemu.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria informačný obsah pôvodného dokumentu.
(5)
Osoba vykonávajúca konverziu vedie evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii s uvedením evidenčného čísla každého záznamu o vykonanej zaručenej konverzii; evidencia obsahuje údaje o typoch vykonaných zaručených konverzií, o dokumentoch, ktoré boli predmetom zaručenej konverzie, o spôsobe a výsledku overenia platnosti autorizácie pôvodného dokumentu, o použitých bezpečnostných prvkoch, o osobe, ktorá zaručenú konverziu vykonala a čase jej vykonania. Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sa vedie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej úradom podpredsedu vlády.
(6)
Úrad podpredsedu vlády vedie centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorá je informačným systémom verejnej správy,3) a prideľuje osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsahom centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sú údaje z evidencií záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Osoba vykonávajúca konverziu zasiela úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak ide o notára, pridelenie evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii zabezpečuje Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu.22a)
(7)
Ak osoba vykonávajúca konverziu použije na výkon zaručenej konverzie postupy, technické prostriedky a programové prostriedky, ktoré boli osvedčené znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov, predpokladá sa, že zaručená konverzia je vykonaná v súlade s podmienkami podľa § 36 ods. 1.
(8)
Ak orgán verejnej moci vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý nie je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu,8) je na žiadosť toho, komu bol vydaný, povinný zabezpečiť bezodplatné vykonanie zaručenej konverzie takého elektronického dokumentu do listinnej podoby alebo do elektronickej podoby vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8) To platí aj pre osobu vykonávajúcu zaručenú konverziu, ak novovzniknutý elektronický dokument nie je vo formáte elektronického dokumentu, ktorý je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Advokát, notár, patentový zástupca a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu majú za výkon zaručenej konverzie nárok na úhradu odmeny a hotových výdavkov s ňou spojených v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu. Orgán verejnej moci vykonáva zaručenú konverziu bezodplatne, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov, ktoré vznikli z činnosti tohto orgánu verejnej moci, inak má nárok na úhradu hotových výdavkov spojených so zaručenou konverziou v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu alebo na správny poplatok podľa osobitného predpisu,10) ak zaručenú konverziu vykonáva integrované obslužné miesto prevádzkované ministerstvom vnútra.
(10)
Orgán verejnej moci môže odmietnuť vykonať zaručenú konverziu dokumentu, ktorého nie je pôvodcom; to neplatí, ak na orgán verejnej moci prešli kompetencie pôvodcu dokumentu alebo orgán verejnej moci je nástupcom pôvodcu dokumentu.
PIATA ČASŤ
ÚHRADY ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
§ 40
Základné pojmy
Na účely tejto časti sa rozumie
a)
úhradou suma súdneho poplatku, správneho poplatku alebo inej platby, ktorú je poplatník povinný vykonať v prospech orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov alebo na ich základe,
b)
poplatníkom osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo na ich základe povinná vykonať úhradu,
c)
príjemcom orgán verejnej moci, v ktorého rozpočte je príjem z úhrady rozpočtovaný, ak osobitný predpis neustanoví inak,
d)
hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad naraz, ktorú vykoná akreditovaný platiteľ alebo prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta na účet príjemcu úhrady,
e)
príkazom na úhradu elektronický dokument obsahujúci jednoznačný identifikátor úhrady, identifikáciu účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, výšku úhrady a ktorý obsahuje alebo umožňuje zistiť jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu príjemcu úhrady, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady,
f)
informáciou o úhrade informácia obsahujúca identifikátor príkazu na úhradu a údaje uvedené v príkaze na úhradu, na základe ktorého sa úhrada vykonala, výšku úhrady, ktorá bola vykonaná, čas a dátum vykonania úhrady a označenie akreditovaného platiteľa alebo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, prostredníctvom ktorých bola úhrada vykonaná.
§ 41
Pôsobnosť
Ustanovenia tejto časti sa použijú na vykonanie úhrady, ak osobitný predpis23) ustanoví, že sa úhrada vykonáva na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platiteľa.
§ 42
Príkaz na úhradu
(1)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, príkaz na úhradu vytvorí orgán verejnej moci, pričom identifikátor úhrady určí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak.
(2)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká inak ako podľa odseku 1, príkaz na úhradu vytvorí správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta, pričom
a)
identifikátor úhrady, identifikáciu účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, identifikáciu príjemcu úhrady, identifikáciu orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady, a výšku úhrady určí na základe informácií získaných prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
b)
iné náležitosti príkazu na úhradu ako podľa písmena a) určí na základe typu úkonu alebo konania, a ak je to potrebné, aj na základe informácie od poplatníka.
(3)
Súčasne s vytvorením príkazu na úhradu podľa
a)
odseku 1 orgán verejnej moci doručí príkaz na úhradu poplatníkovi a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od orgánu, ktorý príkaz na úhradu vytvoril,
b)
odseku 2 správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta zabezpečuje sprístupnenie príkazu na úhradu poplatníkovi a zaslanie príkazu na úhradu do elektronickej schránky poplatníka, ak o to poplatník požiada, a súčasne zabezpečí pripojenie príkazu na úhradu ako prílohy k elektronickému podaniu, ku ktorému je príkaz na úhradu vytváraný na prístupovom mieste.
(4)
Ak je príjemcom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy, údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu podľa odseku 1 určí príjemca úhrady. Na základe dohody vyššieho územného celku alebo obce s úradom podpredsedu vlády môžu byť údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečené prostredníctvom platobného modulu.
(5)
Ak príjemca úhrady nie je orgánom verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a na účely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykonať úhradu, ako aj informácií potrebných na evidenciu a zúčtovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väčšom rozsahu, než ustanovuje tento zákon, poskytovanie takýchto informácií zabezpečujú tieto orgány verejnej moci vo vzájomnej súčinnosti.
§ 43
Vykonanie úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.
(2)
Poplatník na základe údajov v príkaze na úhradu vykoná úhradu v prospech prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta alebo priamo v prospech účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu7a) uvedeného v príkaze na úhradu, ak má na to prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vytvorené podmienky.
(3)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady odoslal informačný systém integrovaného obslužného miesta platobnému modulu informáciu o úhrade.
(4)
Správca komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady.
(5)
Okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 3 vzniká záväzok prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta uhradiť plnenie v sume uvedenej v tejto informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v nej.
(6)
Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poplatníka vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú a vzniká pohľadávka príjemcu úhrady voči prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(7)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je povinný splniť záväzok podľa odseku 5 do desiatich pracovných dní odo dňa jeho vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(8)
Ak sa úhrada vykonáva priamo v prospech účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý slúži na platenie poplatkov podľa osobitného predpisu,7a) odseky 5 a 6 sa nepoužijú.
§ 44
Vykonanie úhrady prostredníctvom akreditovaného platiteľa
(1)
Prostredníctvom akreditovaného platiteľa je možné vykonať úhradu niektorým zo spôsobov bezhotovostného prevodu z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,24) ktorý akreditovaný platiteľ poskytuje, poukazom poštového platobného styku alebo iným spôsobom, ktorý poskytuje akreditovaný platiteľ.
(2)
Správca komunikačnej časti platobného modulu zabezpečuje, aby bolo prostredníctvom platobného modulu umožnené poplatníkovi vykonať úhradu, na ktorej vykonanie je povinný podľa osobitného predpisu, alebo na jeho základe, a to najmenej pri každom elektronickom podaní, ktoré je spojené s povinnosťou vykonať úhradu podľa osobitných predpisov, bezprostredne po odoslaní elektronického podania, alebo po jeho odoslaní na základe výzvy alebo na základe vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci. Správca alebo prevádzkovateľ ústredného portálu alebo špecializovaného portálu zabezpečuje, aby prostredníctvom tohto prístupového miesta bolo poplatníkovi umožnené využiť funkcionalitu platobného modulu podľa prvej vety.
(3)
Poplatník vykoná úhradu prostredníctvom akreditovaného platiteľa tak, že v rámci funkcionality prístupového miesta, platobného modulu alebo iného informačného systému verejnej správy3) zvolí spôsob vykonania úhrady akreditovaného platiteľa a uvedie informácie potrebné na vykonanie úhrady, ktoré poplatník použije pri vykonaní úhrady prostredníctvom akreditovaného platiteľa.
(4)
Ak akreditovaný platiteľ v súlade s podmienkami, za ktorých úhradu vykoná, dohodnutých medzi ním a poplatníkom na základe ich právneho vzťahu, overí, že úhradu je v zadanej výške možné vykonať, odošle platobnému modulu informáciu o úhrade.
(5)
Správca komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady.
(6)
Okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 4
a)
je akreditovaný platiteľ povinný uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platiteľ spravuje prostriedky poplatníka a uhrádza toto plnenie z prostriedkov poplatníka,
b)
vzniká záväzok akreditovaného platiteľa uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platiteľ nespravuje prostriedky poplatníka a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poplatníka.
(7)
Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poplatníka vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný platiteľ nespravuje prostriedky poplatníka a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poplatníka, vzniká v rovnakej výške pohľadávka príjemcu úhrady voči akreditovanému platiteľovi.
(8)
Akreditovaný platiteľ je povinný splniť povinnosť podľa odseku 6 do piatich pracovných dní odo dňa jej vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(9)
Ak akreditovaný platiteľ spravuje prostriedky poplatníka a uhrádza plnenie podľa odseku 6 písm. a) z prostriedkov poplatníka, okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 4 prostriedky poplatníka vo výške uvedenej v tejto informácii nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
Akreditovaný platiteľ
§ 45
(1)
Akreditovaným platiteľom sa na účely tejto časti rozumie osoba zapísaná v zozname akreditovaných platiteľov.
(2)
Zoznam akreditovaných platiteľov vedie správca komunikačnej časti platobného modulu. Správca komunikačnej časti platobného modulu do zoznamu akreditovaných platiteľov zapíše,
a)
ak nejde o vykonanie úhrady platobnou kartou,
1.
banku alebo pobočku zahraničnej banky,24) ak o to požiadajú,
2.
platobnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie25) vrátane mobilného operátora,26) ktorý má platné povolenie na poskytovanie platobných služieb, ak o to požiadajú,
3.
právnickú osobu zriadenú zákonom na vykonávanie rozpočtu orgánov verejnej moci a vykonávanie súvisiacich platobných operácií, ak o to požiada,
4.
poštový podnik oprávnený poskytovať poštový platobný styk,27) ak o to požiada,
b)
ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, osobu podľa odseku 1, s ktorou správca administratívnej časti platobného modulu uzatvoril zmluvu o výkone činnosti akreditovaného platiteľa podľa § 47.
§ 46
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu akreditovaných platiteľov podáva žiadateľ správcovi komunikačnej časti platobného modulu. Táto žiadosť musí byť autorizovaná alebo vlastnoručne podpísaná žiadateľom a obsahuje
a)
identifikátor osoby žiadateľa a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa alebo v jeho mene,
b)
spôsob vykonania úhrady poskytovaný žiadateľom, a ak poskytuje rôzne spôsoby vykonania úhrady, uvedie každý zo spôsobov osobitne,
c)
dátum podania.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je dokument, z ktorého vyplýva, že žiadateľ je osobou podľa § 45 ods. 2 písm. a).
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a jej vzor zverejňuje správca komunikačnej časti platobného modulu na ústrednom portáli.
(4)
Ak žiadosť podľa odseku 1 spĺňa všetky náležitosti podľa odsekov 1 a 2 a ak funkcionalita platobného modulu umožňuje spôsob vykonania úhrady uvedený v tejto žiadosti, správca komunikačnej časti platobného modulu zapíše žiadateľa do zoznamu akreditovaných platiteľov. Ak žiadosť podľa odseku 1 nespĺňa niektorú z náležitostí podľa odsekov 1 a 2, správca komunikačnej časti platobného modulu vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; ak žiadateľ túto žiadosť v určenej lehote nedoplní, správca komunikačnej časti platobného modulu ju odmietne a upovedomí o tom žiadateľa.
(5)
Ak chce akreditovaný platiteľ poskytovať spôsob vykonania úhrady inak, než uviedol v žiadosti podľa odseku 1 písm. b), je povinný pred začatím takéhoto poskytovania požiadať správcu komunikačnej časti platobného modulu o zápis zmeny do zoznamu akreditovaných platiteľov. Na zápis zmeny sa použijú ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 rovnako. Akreditovaný platiteľ je oprávnený poskytovať spôsob vykonania úhrady, ktorého sa zmena týka, odo dňa zápisu zmeny do zoznamu akreditovaných platiteľov.
(6)
Správca komunikačnej časti platobného modulu v zozname akreditovaných platiteľov vedie o každom akreditovanom platiteľovi údaje v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b); osobné údaje akreditovaného platiteľa a osoby oprávnenej konať za akreditovaného platiteľa alebo v jeho mene, najmä identifikátor osoby, je správca komunikačnej časti platobného modulu oprávnený spracúvať na účely plnenia povinností podľa tejto časti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby. Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli všetky spôsoby vykonania úhrady, ktoré funkcionalita platobného modulu umožňuje, ako aj obchodné meno alebo názov akreditovaného platiteľa pre každý z podporovaných spôsobov vykonania úhrady.
(7)
Správca komunikačnej časti platobného modulu vyčiarkne zo zoznamu akreditovaných platiteľov akreditovaného platiteľa
a)
ku dňu jeho zániku,
b)
ku dňu jeho vstupu do likvidácie,
c)
ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zastavení konkurzu alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,27a)
d)
ku dňu zániku jeho oprávnenia na podnikanie,
e)
ak ide o banku alebo pobočku zahraničnej banky,24) platobnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie,25) ku dňu odobratia alebo zániku bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie jej platobných služieb,
f)
na jeho žiadosť, a to ku dňu doručenia žiadosti, ak v žiadosti nie je uvedený neskorší dátum,
g)
ak ide o akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b), aj dňom skončenia alebo zániku zmluvy o výkone činnosti akreditovaného platiteľa.
(8)
Na účely plnenia povinností správcu komunikačnej časti platobného modulu podľa odseku 7 oznamuje bezodkladne správcovi komunikačnej časti platobného modulu skutočnosti podľa odseku 7
a)
písm. a) až d) orgán verejnej moci, ktorý vedie register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12c) s uvedením dátumu vzniku skutočnosti a identifikátora osoby,
b)
písm. e) Národná banka Slovenska, s uvedením dátumu vzniku skutočnosti a identifikátora osoby.
§ 47
Akreditovaný platiteľ pre úhradu platobnými kartami
(1)
Ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, akreditovaným platiteľom môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,24) platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie.25)
(2)
Správca administratívnej časti platobného modulu vyberie akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b) na základe výzvy na predkladanie ponúk na činnosť akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b) (ďalej len „výzva na ponuku“) a vyhodnotenia predložených ponúk na činnosť akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b) (ďalej len „ponuka“).
(3)
Správca administratívnej časti platobného modulu zverejňuje výzvu na ponuku v Obchodnom vestníku a súčasne aj na ústrednom portáli a uvedie v nej aj kritériá na vyhodnotenie ponúk a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 22 dní.
(4)
Ponuka obsahuje
a)
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b)
cenu za výkon činnosti akreditovaného platiteľa alebo spôsob jej určenia,
c)
podporované druhy platobných kariet a typy platobných kariet,
d)
dátum a autorizáciu alebo vlastnoručný podpis žiadateľa.
(5)
Správca administratívnej časti platobného modulu rokuje so všetkými záujemcami o ponukách s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám na výkon činnosti akreditovaného platiteľa podľa tejto časti a vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo ponuku s najnižšou cenou.
(6)
Správca administratívnej časti platobného modulu je povinné v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi a nesmie poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých z nich. Správca administratívnej časti platobného modulu môže rokovania uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na ponuku, pričom musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok vhodných žiadateľov.
(7)
Správca administratívnej časti platobného modulu vyhodnotí predložené ponuky na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny, pričom prihliada najmä na pomer medzi podporovanými druhmi platobných kariet a typmi platobných kariet a cenou uvedenou v ponuke.
(8)
Správca administratívnej časti platobného modulu uzatvorí so žiadateľom, ktorého ponuka je na základe kritérií vyhodnotenia ponúk najvýhodnejšia, zmluvu o výkone činnosti akreditovaného platiteľa. Zmluva o výkone činnosti akreditovaného platiteľa sa uzatvára na obdobie piatich rokov a nesmie obsahovať možnosť výpovede pre akreditovaného platiteľa, ani možnosť predĺženia doby platnosti zmluvy.
(9)
Správca administratívnej časti platobného modulu bezodkladne po uzavretí zmluvy oznámi správcovi komunikačnej časti platobného modulu, že došlo k uzavretiu zmluvy podľa odseku 8, a správca komunikačnej časti platobného modulu zapíše akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b) do zoznamu akreditovaných platiteľov.
§ 48
Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti platobného modulu, akreditovaného platiteľa a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka
(1)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu, každý v rozsahu pôsobnosti k časti platobného modulu, ktorej sú správcom, sú povinní v rámci funkcionality platobného modulu
a)
poskytnúť poplatníkovi vždy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poplatník, ak sú známe,
b)
sprístupniť v platobnom module všetky podporované spôsoby vykonania úhrady a v rámci nich prístup k podporovaným službám každého akreditovaného platiteľa,
c)
umožniť v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady a jednotlivých akreditovaných platiteľov poplatníkovi zadať všetky informácie a vykonať všetky úkony, ktoré sú na vykonanie úhrady potrebné,
d)
umožniť akreditovaným platiteľom integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu podľa odseku 3 a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť,
e)
zabezpečiť vedenie evidencie prijatých informácií od integrovaného obslužného miesta a akreditovaného platiteľa podľa tejto časti a odoslaných informácií o úhrade, a to počas piatich rokov odo dňa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
f)
umožniť prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť.
(2)
Akreditovaný platiteľ je povinný
a)
zabezpečiť na účely vykonania úhrady podľa tejto časti dostupnosť svojich informačných systémov a iných prostriedkov každodenne,
b)
poskytovať správcovi komunikačnej časti platobného modulu a správcovi administratívnej časti platobného modulu vždy aktuálnu informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poplatník, na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. a),
c)
poskytnúť správcovi komunikačnej časti platobného modulu a správcovi administratívnej časti platobného modulu informácie na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. c) a poskytnúť na tento účel všetku potrebnú súčinnosť.
(3)
Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhranie platobného modulu na účely integrácie informačných systémov a iných prostriedkov akreditovaných platiteľov.
(4)
Správca administratívnej časti platobného modulu zverejňuje metainformácie o komunikačnom rozhraní v centrálnom metainformačnom systéme.
(5)
Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je povinný viesť evidenciu prijatých informácií o úhrade.
(6)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu sú povinní poskytnúť orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta a akreditovanému platiteľovi nevyhnutnú súčinnosť na účely plnenia ich povinností podľa tejto časti.
(7)
Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu identifikáciu účtu, na ktorom prijímajú úhrady podľa tejto časti, a to najneskôr v deň zriadenia tohto účtu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene či zrušení takéhoto účtu. Ak orgán verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, je odlišný od príjemcu úhrady, sú oba tieto orgány povinné túto skutočnosť spolu s identifikáciou konania alebo úkonu oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene takejto skutočnosti.
(8)
Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť správcovi administratívnej časti platobného modulu potrebné informácie a súčinnosť pri určovaní výšky úhrad na účely vytvárania príkazu na úhradu.
(9)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaný platiteľ môže vykonať hromadnú úhradu len vtedy, ak uzatvoril písomnú dohodu o hromadných úhradách so správcom administratívnej časti platobného modulu. Dohoda podľa prvej vety musí byť v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s každým prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a s každým akreditovaným platiteľom a musí obsahovať aj povinnosť prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta a akreditovaného platiteľa vytvárať a poskytovať informácie na účely evidencie a identifikácie hromadných úhrad. Informácie podľa prvej vety sa poskytujú spôsobom, ktorý umožní identifikáciu výšky v spojení s úhradou, ktorej sa výška týka, a s identifikáciou poplatníka, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a identifikáciu právneho titulu, na základe ktorého sa úhrada vykonáva.
(10)
Orgán verejnej moci a prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta sú oprávnení na účely plnenia povinností podľa tejto časti spracúvať osobné údaje poplatníka, najmä identifikátor osoby poplatníka, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a na nevyhnutnú dobu.
ŠIESTA ČASŤ
REFERENČNÉ REGISTRE
Základné ustanovenia
§ 49
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
registrom miesto elektronického uchovávania objektov evidencie, ktoré vytvára, uchováva a vykonáva vo vzťahu k nim ďalšie úkony orgán verejnej moci v rámci svojej pôsobnosti a podľa osobitných predpisov,5)
b)
objektom evidencie množina údajov o subjekte evidencie, ktorá je predmetom evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov5) a ktorá je jednoznačne identifikovaná identifikátorom objektu evidencie,
c)
subjektom evidencie osoba, vec, právo, povinnosť alebo skutočnosť, údaje o ktorých sú predmetom evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,5)
d)
referenčným údajom údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov,
e)
zdrojovým údajom údaj objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenčného registra, kde je vedený ako referenčný údaj,
f)
zdrojovým registrom register ustanovený osobitným predpisom, ak obsahuje aspoň jeden zdrojový údaj,
g)
hodnotou údaja je neprázdna a konečná postupnosť znakov, ktoré údaj obsahuje alebo prázdny údaj,
h)
referencovaním použitie údaja objektu evidencie v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je referenčný údaj vedený v referenčnom registri,
i)
správcom registra orgán verejnej moci, ktorý podľa osobitného predpisu5) register vedie,
j)
registrátorom orgán verejnej moci, ktorý je podľa osobitného predpisu5) oprávnený zapisovať, meniť a vymazávať údaje objektov evidencie z registra.
§ 50
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, hodnota referenčného údaja sa považuje za úplnú a zodpovedajúcu skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.
(2)
Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na hodnotu referenčného údaja, nemôže iná osoba namietať, že táto hodnota nie je úplná alebo nezodpovedá skutočnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 51
Referenčný register a zoznam referenčných údajov
(1)
Referenčným registrom je register, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov.
(2)
Zoznam referenčných údajov vedie úrad podpredsedu vlády a tento zoznam obsahuje ku každému referenčnému registru
a)
názov referenčného registra,
b)
správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,
c)
označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,
d)
údaj o tom, ktoré referenčné údaje sú získavané zo zdrojových registrov,
e)
oprávnenie správcu referenčného registra na udeľovanie prístupu k referenčným registrom.
(3)
Zoznam referenčných údajov obsahuje ako referenčné údaje také údaje objektu evidencie, ktoré sú vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečné, a taký register ako referenčný, v ktorom je podľa osobitných predpisov k týmto údajom ustanovená domnienka správnosti. V zozname referenčných údajov musí byť každý referenčný údaj priradený k referenčnému registru a každý referenčný register musí byť priradený aspoň k jednému referenčnému údaju.
(4)
Zmeny v zozname referenčných údajov vykonáva úrad podpredsedu vlády v štruktúrovanej podobe a podľa aktuálnej potreby. Návrh na zaradenie registrov do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov, zdrojových registrov, ako aj všetky zmeny s tým súvisiace podáva správca referenčného registra prostredníctvom centrálneho metainformačného systému a úrad podpredsedu vlády o návrhu informuje na ústrednom portáli. Úrad podpredsedu vlády návrh zverejňuje na pripomienkovanie orgánom verejnej moci a iným osobám spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam referenčných údajov úrad podpredsedu vlády sprístupňuje v centrálnom metainformačnom systéme, na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle. Zmeny v zozname referenčných údajov sa vykonávajú tak, aby boli účinné najskôr tri mesiace odo dňa predloženia návrhu podľa druhej vety.
§ 52
Používanie hodnôt referenčných údajov
(1)
Registrátor registra, v ktorom sa evidujú medzi údajmi objektu evidencie aj také údaje, ktoré sú referenčnými údajmi, je povinný hodnoty týchto údajov objektu evidencie referencovať, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.
(2)
Registrátor referenčného registra nereferencuje hodnoty referenčných údajov, ktoré sú vedené v referenčnom registri, ktorého je registrátorom.
(3)
Registrátor zdrojového registra nereferencuje hodnoty tých referenčných údajov, ktoré sú referenčným registrom získavané poskytnutím zdrojových údajov z tohto zdrojového registra.
(4)
Ak pri zápise, zmene alebo výmaze zdrojového údaja vykonal referencovanie registrátor zdrojového registra, nie je registrátor referenčného registra povinný vykonať k hodnotám toho istého údaja referencovanie pri jeho zápise, zmene alebo výmaze z referenčného registra.
(5)
Referencovanie sa vykoná automatizovaným spôsobom, pričom na účely referencovania sa nepoužijú ustanovenia o poskytovaní elektronických odpisov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Ak referencovaním dôjde k zmene alebo k výmazu hodnôt údajov objektu evidencie, registrátor je povinný takúto zmenu alebo výmaz vykonať v ním vedenom registri vždy z vlastnej iniciatívy, a to bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja podľa osobitného predpisu.
(7)
Ak sa pri výkone verejnej moci zisťujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje, ktoré sú referenčnými údajmi, je orgán verejnej moci povinný referencovať príslušné hodnoty referenčných údajov; ustanovenia odsekov 2 až 4 tým nie sú dotknuté. Orgán verejnej moci je na účely udržiavania aktuálneho stavu registrov, ktoré vedie, oprávnený referencovať hodnoty referenčných údajov aj priebežne pri ich zmenách v referenčnom registri.
§ 53
Oprava hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov
(1)
Oprava hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov sa vykoná, ak
a)
sú hodnoty údajov v rozpore so skutočným stavom alebo s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný,
b)
bola chybným postupom orgánu verejnej moci zapísaná rovnaká hodnota údaja vo vzťahu k viacerým odlišným subjektom evidencie alebo viaceré hodnoty údaja k jednému subjektu evidencie a podľa osobitného predpisu môže byť jedna hodnota údaja pridelená len jednému subjektu evidencie, alebo
c)
ide o odstránenie chýb v písaní alebo počítaní alebo sú údaje chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný.
(2)
Ak orgán verejnej moci pri svojej činnosti zistí, že je odôvodnený predpoklad na opravu hodnôt referenčných údajov, bezodkladne to oznámi registrátorovi a správcovi príslušného referenčného registra. Registrátor referenčného registra vykoná opravu hodnôt údajov spôsobom podľa osobitného predpisu,5) a ak ten neustanovuje spôsob opravy, postupom podľa odsekov 4 až 7; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.
(3)
Ak ide o referenčné údaje, ktoré boli v referenčnom registri zapísané, zmenené alebo vymazané na základe poskytnutých zdrojových údajov, správca postúpi oznámenie podľa odseku 2 registrátorovi a správcovi zdrojového registra, z ktorého boli referenčné údaje poskytnuté, a opravu vykoná registrátor zdrojového registra spôsobom podľa osobitného predpisu,5) a ak ten neustanovuje spôsob opravy, postupom podľa odsekov 4 až 7.
(4)
Opravu hodnôt údajov vykonáva registrátor, a to aj bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja podľa osobitného predpisu.
(5)
Registrátor je povinný pred vykonaním opravy riadne a úplne zistiť skutkový stav a orgány verejnej moci a osoby, ktorých sa chybné údaje týkajú, sú povinní poskytnúť registrátorovi na tento účel súčinnosť. Registrátor na účely zistenia skutkového stavu použije najmä originál alebo osvedčenú kópiu verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný.
(6)
Ak ide o opravu z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) alebo c), registrátor oznámi vykonanie opravy osobe, ktorej sa chybné údaje týkajú.
(7)
Ak ide o opravu z dôvodu podľa odseku 1 písm. b), registrátor
a)
pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa chybný údaj týka, dôvod na opravu údaja a vyzve ju, aby v určenej lehote oznámila registrátorovi návrh na spôsob opravy údaja; registrátor nie je návrhom viazaný,
b)
pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa chybný údaj týka, spôsob, akým bude oprava vykonaná, a
c)
vykoná opravu najskôr šesť mesiacov po doručení oznámenia podľa písmena b), ak osoba podľa písmena b) nepožiada o skoršie vykonanie opravy.
§ 54
Povinnosti správcu a registrátora referenčného registra a zdrojového registra
(1)
Správca referenčného registra okrem povinností podľa osobitných predpisov5)
a)
zabezpečuje správu a prevádzku registra a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom a pred ich zneužitím a stratou,
b)
zabezpečuje dostupnosť registra a poskytovanie jeho funkcií a bezodplatné sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci, a za podmienok podľa osobitných predpisov aj iným oprávneným osobám,
c)
vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra, a to najmä o bezpečnostných incidentoch, o prístupoch do informačného systému, zmenách nastavení oprávnenia a zmenách referenčných údajov,
d)
zabezpečuje technickú dostupnosť hodnôt referenčných údajov objektu evidencie ostatným informačným systémom verejnej správy3) bezodkladne po ich zápise alebo zmene a bezodkladne po výmaze zabezpečuje dostupnosť informácie o výmaze hodnoty údaja objektu evidencie,
e)
zverejňuje na ústrednom portáli informáciu o spôsobe a periodicite plnenia povinnosti podľa písmena d),
f)
uchováva najmenej po dobu desiatich rokov údaje o čase a spôsobe vzniku, zmeny a zániku hodnôt referenčných údajov, ako aj identifikátor osoby, ktorá ich uskutočnila, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Registrátor referenčného registra zodpovedá od okamihu, ked sú hodnoty referenčných údajov v jeho dispozícii, za to, že hodnoty referenčných údajov sú úplné a zodpovedajú stavu, ktorý je v referenčnom registri zapísaný. Ak sú hodnoty referenčných údajov zapisované, menené alebo vymazávané
a)
na podnet oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu,5) zodpovedá registrátor referenčného registra podľa prvej vety v rozsahu, v akom je podľa osobitného predpisu5) povinný skúmať ich úplnosť a pravdivosť,
b)
na základe poskytnutých zdrojových údajov, zodpovedá registrátor referenčného registra podľa prvej vety v rozsahu, v akom sa zdrojové údaje dostali do jeho dispozície.
(3)
Ak sú zdrojové údaje po zápise, zmene či výmaze zo zdrojového registra poskytované spôsobom a v lehotách podľa osobitného predpisu referenčnému registru na účely zápisu, zmeny alebo výmazu v ňom, pričom v referenčnom registri sú vedené ako referenčné údaje,
a)
správca zdrojového registra je povinný zabezpečiť, aby hodnoty zdrojových údajov poskytnutých referenčnému registru zodpovedali hodnotám zdrojových údajov zapísaných v zdrojovom registri, a zodpovedá za tento súlad hodnôt údajov do momentu, kým sa dostanú do dispozície registrátora referenčného registra,
b)
na účely poskytovania údajov zo zdrojového registra referenčnému registru sa na správcu zdrojového registra vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. d) a e) primerane, pričom tieto povinnosti správca zdrojového registra plní voči registrátorovi referenčného registra a vo vzťahu k poskytovaným zdrojovým údajom, a
c)
správca zdrojového registra a registrátor referenčného registra sú vo vzájomnej súčinnosti povinní zabezpečiť, aby zdrojové údaje a na ich základe zapísané, zmenené alebo vymazané referenčné údaje boli vedené s rovnakými hodnotami v zdrojovom registri aj v referenčnom registri.
(4)
Správca referenčného registra a správca zdrojového registra sú povinní zabezpečiť, aby pri vytváraní a zmene objektov evidencie boli používané základné číselníky podľa osobitného predpisu.9c)
§ 54a
Stotožnenie údajov
(1)
Stotožnením údajov sa na účely tohto zákona rozumie jednoznačné priradenie hodnôt údajov k subjektu evidencie v registri a následné logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri prostredníctvom identifikačného údaja, ktorým je identifikátor osoby alebo iný identifikátor referenčného údaja určený správcom referenčného registra. Účelom stotožnenia údajov je jednoznačné potvrdenie vzťahu medzi objektom evidencie a subjektom evidencie v registri a identifikovanie subjektu evidencie v registri a v referenčnom registri, a to najmä na účely následného bezchybného referencovania.
(2)
Stotožnenie údajov zabezpečuje v období jedného roka odo dňa ustanovenia registra za referenčný register správca takého registra, ktorý údaje z tohto referenčného registra referencuje.
(3)
Na účely stotožnenia údajov si správca registra a správca referenčného registra poskytujú nevyhnutnú súčinnosť.
(4)
Ak je to na stotožnenie údajov nevyhnutné a informácie nie je možné získať iným spôsobom, správca registra vyzve osobu, ktorej sa objekt evidencie týka, na poskytnutie informácií potrebných na stotožnenie údajov a určí jej lehotu na ich oznámenie, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Ak je doručenie výzvy osobe neúspešné, správca registra zverejňuje najmenej po dobu šiestich mesiacov túto výzvu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli, ak ide o právnickú osobu alebo podnikateľa, aj v Obchodnom vestníku najmenej trikrát po dobu šiestich mesiacov, a ak to považuje za účelné, aj inými prostriedkami. Na doručovanie sa použijú ustanovenia tohto zákona o elektronickom doručovaní, pričom ak sa postupuje podľa § 31 ods. 2 a § 31a, na doručovanie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní, ak osobitný predpis upravujúci vedenie príslušného registra neustanovuje inak.
(5)
Ak ide o subjekt evidencie, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ, vo vzťahu ku ktorým nebolo možné stotožniť údaje a ktoré nereagovali ani na výzvy podľa odseku 4, a zároveň je možné odôvodnene predpokladať, že táto právnická osoba alebo podnikateľ už neexistuje alebo nevykonáva činnosť, správca registra pri tomto subjekte evidencie vyznačí v registri, že ide o subjekt evidencie, ktorého totožnosť nie je možné potvrdiť. Vyznačenie podľa prvej vety je možné vykonať najskôr po uplynutí deviatich mesiacov odo dňa doručenia výzvy podľa odseku 4, a ak bolo doručenie výzvy neúspešné, odo dňa prvého zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
(6)
Vyznačenie v registri podľa odseku 5 je dôvodom na zrušenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na zrušenie oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu.
§ 55
Poskytovanie hodnôt údajov z registrov
(1)
Správca registra je povinný poskytnúť orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci a plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov hodnoty údajov z registra, ktorý vedie, a to bezodplatne a aj bez súhlasu dotknutých osôb; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako. Poskytovanie údajov na účely referencovania a poskytovanie zdrojových údajov referenčnému registru nie sú ustanovením prvej vety dotknuté.
(2)
Orgánu verejnej moci sa v rozsahu a na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú hodnoty údajov z registra formou elektronického odpisu.21) Inej osobe ako orgánu verejnej moci sa hodnoty údajov z registra poskytujú formou elektronického odpisu21) alebo formou výstupu z informačného systému verejnej správy.28)
(3)
Ak osobitný predpis5) upravuje poskytovanie hodnôt údajov z registrov
a)
v elektronickej podobe, považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy za rovnocenné s elektronicky poskytnutými hodnotami údajov podľa osobitného predpisu5) vrátane všetkých právnych účinkov, ak obsahujú najmenej ten rozsah údajov ako elektronicky poskytnuté údaje podľa osobitného predpisu,5)
b)
v listinnej podobe vo forme odpisu, výpisu alebo inej obdobnej forme (ďalej len „listinný výstup“), považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy za rovnocenné s listinným výstupom podľa osobitného predpisu5) vrátane všetkých právnych účinkov, ak obsahujú najmenej taký rozsah údajov ako listinný výstup podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Výstup z informačného systému verejnej správy28) a elektronický odpis21) sú verejnou listinou.
(5)
Na postup pri vydávaní elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis.29)
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 56
Správne delikty
(1)
Úrad podpredsedu vlády uloží pokutu
a)
od 250 eur do 5 000 eur akreditovanému platcovi, ktorý pri výkone činnosti akreditovaného platcu poruší povinnosť podľa tohto zákona,
b)
od 1 000 eur do 25 000 eur správcovi informačného systému verejnej správy,3) ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
c)
od 1 000 eur do 35 000 eur prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ak prevádzkareň integrovaného obslužného miesta nespĺňa podmienky prevádzky podľa § 7,
d)
od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať spoločné moduly podľa § 10 ods. 2,
2.
poskytovať údaje podľa § 16 ods. 1 alebo ods. 2,
3.
používať na elektronické doručovanie elektronickú schránku podľa § 29 ods. 1,
e)
od 1 000 eur do 15 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
vytvoriť formuláre pre elektronické podanie v súlade s podmienkami podľa § 24 ods. 2,
2.
zabezpečiť funkcionality podľa § 24 ods. 3,
3.
zverejniť formuláre pre elektronické podanie podľa § 24 ods. 4,
4.
sprístupniť elektronické prostriedky podľa § 24 ods. 8,
5.
prijímať elektronické úradné správy podľa § 30 ods. 7,
6.
referencovať hodnoty referenčných údajov podľa § 52,
7.
poskytovať hodnoty údajov z registrov podľa § 55,
f)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý požaduje od účastníkov konania dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočnosti v rozpore s § 17 ods. 5,
g)
od 1 000 eur do 25 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť
1.
používať len vládne cloudové služby podľa § 10a ods. 5,
2.
uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa § 17 ods. 1,
3.
poskytnúť inému orgánu verejnej moci dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa § 17 ods. 6,
4.
evidovať oprávnenia podľa § 23 ods. 6 alebo požaduje preukázanie oprávnenia v rozpore s § 23 ods. 7,
5.
získať informácie o rozsahu oprávnenia podľa § 23a ods. 7,
h)
od 250 eur do 1 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý závažným spôsobom poruší inú povinnosť podľa tohto zákona, než je uvedená v písmenách a) až g).
(2)
Pri ukladaní pokuty úrad podpredsedu vlády prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností. Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§ 56a
Kontrola
Úrad podpredsedu vlády kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom. Na výkon kontroly sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.29a)
§ 56b
Výkladové stanoviská
Úrad podpredsedu vlády vydáva výkladové stanoviská k uplatňovaniu tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli.
§ 57
Postupy
Na postupy podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní30) okrem konania podľa § 56.
§ 58
Ochrana osobných údajov
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.31)
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá úrad podpredsedu vlády, ustanoví
a)
jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta podľa § 5 ods. 6,
b)
obsah žiadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o zriaďovaní, označovaní, zmenách a rušení prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o podmienkach prevádzky a o vedení evidencie podľa § 9,
c)
sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 10,
d)
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu podľa § 31a ods. 2,
e)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
podrobnosti o obsahu, spôsobe vyhotovenia a o forme osvedčovacej doložky,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, dátovej štruktúre vedenia evidencie, centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu podpredsedu vlády,
6.
podrobnosti o osvedčení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostriedkov vykonávania zaručenej konverzie s podmienkami vykonania zaručenej konverzie podľa § 36 ods. 1,
7.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,
f)
rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3,
g)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá úrad vlády, ustanoví
a)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3,
b)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5,
c)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
d)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
e)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. b),
f)
podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov podľa § 22aa do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 22b ods. 3.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a)
alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) a podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách jeho použitia informačnými systémami verejnej správy,3)
b)
podrobnosti o vydaní a prevzatí alternatívneho autentifikátora a podmienenosť jeho vydania vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa § 22 ods. 3,
c)
podrobnosti o zneplatnení alternatívneho autentifikátora podľa § 22 ods. 5 a 6.
§ 60
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak osobitné predpisy neustanovujú orgánu verejnej moci povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, orgán verejnej moci nie je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ak mu to neumožňujú technické dôvody.
(2)
Orgán verejnej moci je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona oprávnený pri výkone verejnej moci postupovať len podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a odlišné náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, alebo odlišné náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon.
(3)
Ústredný portál verejnej správy zriadený podľa doterajších predpisov je ústredným portálom podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou ústredného portálu verejnej správy podľa doterajších predpisov zostávajú zachované. Právne vzťahy súvisiace s ústredným portálom a jeho prevádzkou sú účastníci týchto právnych vzťahov povinní dať do súladu s týmto zákonom do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Integrované obslužné miesto podľa doterajších predpisov je integrovaným obslužným miestom podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou integrovaného obslužného miesta podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
(5)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta podľa doterajších predpisov je oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa tohto zákona, ak do troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona preukáže splnenie podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta podľa tohto zákona; pri preukazovaní sa použije postup podľa § 7 ods. 4 primerane. Úrad podpredsedu vlády zapíše do registra prevádzok integrovaných obslužných miest prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta a prevádzkarne integrovaného obslužného miesta zapísané v registri prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest podľa doterajších predpisov do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona.
(6)
Spoločné moduly zriadené podľa doterajších predpisov sú spoločnými modulmi podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou spoločných modulov podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
(7)
Orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do 1. marca 2017.
(8)
Orgán verejnej moci nie je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona povinný postupovať podľa § 10 ods. 2 prvej vety a druhej vety. Po uplynutí tejto doby nie je orgán verejnej moci povinný postupovať podľa § 10 ods. 2 prvej vety a druhej vety, do doby, kým niektorý zo spoločných modulov nie je zriadený.
(9)
Správca modulu elektronických schránok zriadi elektronické schránky orgánom verejnej moci a osobám podľa § 12 ods. 4 písm. a) až c), pri ktorých je v deň účinnosti tohto zákona splnená podmienka na ich zriadenie, do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Orgány verejnej moci, ktoré zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizačnú zložku alebo fyzickú osobu podnikateľa, sú povinné oznámiť správcovi modulu elektronických schránok údaje potrebné na zriadenie elektronickej schránky podľa prvej vety vo vzťahu k osobám a zapísaným organizačným zložkám, ktoré sú v deň účinnosti tohto zákona v takejto evidencii zapísané, a to do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(10)
Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku orgánu verejnej moci zriadenú podľa odseku 9 súčasne s jej zriadením. Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016. Ak právnická osoba a zapísaná organizačná zložka požiada správca modulu elektronických schránok o aktiváciu elektronickej schránky pred 1. augustom 2016, správca modulu elektronických schránok tejto žiadosti vyhovie; ustanovenie § 13 ods. 3 sa použije primerane.
(11)
Ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok nie sú povinné postupovať podľa § 24 ods. 2, 4, 6 a 8 a § 26 ods. 2, 3, 5 a 7 počas jedného mesiaca odo dňa vytvorenia modulu elektronických formulárov a jeho uvedenia do prevádzky; úrad vlády zverejní informáciu o vytvorení modulu elektronických formulárov a jeho uvedení do prevádzky na ústrednom portáli najneskôr v deň nasledujúci po dni jeho vytvorenia a uvedenia do prevádzky.
(12)
Ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok sú do 31. januára 2018 oprávnené vytvárať a aktualizovať elektronický formulár elektronického podania a elektronického úradného dokumentu len ako elektronický dokument, ktorý nemusí spĺňať ďalšie náležitosti elektronického formulára podľa § 3 písm. i), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) a e). Počas doby podľa prvej vety je možné podať elektronické podanie a vydať elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument, ktorého údaje nemusia byť vyplnené v štruktúre podľa elektronického formulára.
(13)
Počas jedného mesiaca odo dňa vytvorenia časti platobného modulu určenej na administráciu nemá orgán verejnej moci povinnosť určovať identifikátor úhrady prostredníctvom platobného modulu; úrad podpredsedu vlády zverejní informáciu o vytvorení časti platobného modulu určenej na administráciu a jeho uvedení do prevádzky na ústrednom portáli najneskôr v deň nasledujúci po dni jeho vytvorenia a uvedenia do prevádzky.
(14)
Orgán verejnej moci, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je na účely identifikácie povinný do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona požiadať Štatistický úrad Slovenskej republiky o pridelenie súboru znakov podľa osobitného predpisu.7)
(15)
Úrad vlády počas troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona zverejňuje na ústrednom portáli informatívny zoznam orgánov verejnej moci, u ktorých je možný úplný výkon verejnej moci elektronicky.
§ 60a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Obce sú povinné postupovať podľa § 9a ods. 3 od 1. novembra 2017.
(2)
Orgány verejnej moci, ktoré na účely používania referenčných údajov a základných číselníkov vybudovali predo dňom zriadenia modulu procesnej integrácie a integrácie údajov a jeho uvedením do prevádzky zariadenia na priamu formu elektronickej komunikácie bez využitia modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, sú oprávnené počas piatich rokov odo dňa zriadenia modulu procesnej integrácie a integrácie údajov a jeho uvedenia do prevádzky využívať priamu formu komunikácie bez používania modulu procesnej integrácie a integrácie údajov. Na účely podľa prvej vety úrad podpredsedu vlády zverejní na ústrednom portáli informáciu o dátume zriadenia modulu procesnej integrácie a integrácie údajov a jeho uvedenia do prevádzky.
(3)
Ak ide o právnické osoby alebo zapísané organizačné zložky, pri ktorých došlo k splneniu podmienky na zriadenie elektronickej schránky počas plynutia doby podľa § 60 ods. 10 a nebola im do 1. novembra 2015 aktivovaná elektronická schránka, správca modulu elektronických schránok aktivuje ich elektronickú schránku ku dňu podľa § 60 ods. 10, ak právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka nepožiada o jej skoršiu aktiváciu; žiadosti o skoršiu aktiváciu správca modulu elektronických schránok vyhovie a ustanovenia § 13 ods. 3 sa použijú primerane.
(4)
Orgány verejnej moci, ktoré počas doby podľa osobitného predpisu32) nie sú povinné poskytovať údaje registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, sú povinné počas tejto doby,
a)
ak na základe ich rozhodnutia vzniká alebo zaniká postavenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako orgánu verejnej moci, oznámiť správcovi modulu elektronických schránok bezodkladne po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia deň vzniku alebo deň zániku postavenia osoby ako orgánu verejnej moci, spolu s uvedením identifikátora osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu,
b)
ak zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizačnú zložku alebo fyzickú osobu podnikateľa, bezodkladne po takomto zápise oznámiť správcovi modulu elektronických schránok, že došlo k zápisu,
1.
na základe ktorého právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka vznikla alebo zanikla,
2.
na základe ktorého fyzická osoba podnikateľ získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3.
osoby alebo zapísanej organizačnej zložky, ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného podľa osobitného zákona po jej zriadení alebo zrušení,
c)
spolu s údajmi podľa písmena b) uvádzať aj údaj o účinnosti zápisu a identifikátor osoby vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo za zapísanú organizačnú zložku,
d)
oznámiť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov podľa písmen a) a c), a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(5)
Ak právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ nie sú pri vzniku či zániku alebo získaní či strate oprávnenia na podnikanie zapisovaní do zákonom ustanovenej evidencie alebo ak osoby oprávnené konať za právnickú osobu alebo za zapísanú organizačnú zložku nie sú zapisované do zákonom ustanovenej evidencie a zároveň nie sú evidovaní v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) povinnosti podľa odseku 4 písm. b) plní počas doby podľa odseku 4 právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ bezodkladne po tom, ako vznikne, získa oprávnenie na podnikanie alebo menuje či odvolá osobu oprávnenú konať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku. Právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ podľa prvej vety sú povinní oznámiť správcovi modulu elektronických schránok aj každú zmenu údajov podľa prvej vety, a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(6)
Ak orgány verejnej moci a osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, elektronicky komunikujú prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom14) od 1. novembra 2015 a na účely takejto komunikácie sa na základe dohody doručuje orgánu verejnej moci inak než do jeho elektronickej schránky, sú osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, oprávnené doručovať orgánu verejnej moci takýmto spôsobom do 1. marca 2017.
(7)
Do 1. novembra 2016 je možné používať autentifikačný certifikát podľa § 22aa len na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou za podmienok podľa tohto zákona.
(8)
Do zriadenia registra autentifikačných certifikátov podľa § 22b, najneskôr však do 1. novembra 2016, vedie správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zoznam platných autentifikačných certifikátov podľa § 22aa používaných na účely prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou, vykonávaných automatizovaným spôsobom; na jeho vedenie a na overovanie platnosti autentifikačných certifikátov podľa § 22aa v ňom zapísaných sa použijú ustanovenia § 22b obdobne.
(9)
Orgány verejnej moci sú povinné prvýkrát splniť povinnosť podľa § 48 ods. 7 do 1. júla 2016.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
§ 60b
(1)
Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje špecializovaný portál, nie je do 31. januára 2018 povinný prepojiť informačné systémy verejnej správy3) v jeho správe s ústredným portálom, ak umožňuje elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu iným spôsobom.
(2)
Orgán verejnej moci je od 1. novembra 2016 do 31. januára 2018 oprávnený pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať aj podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a odlišné náležitosti elektronickej podoby návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, alebo odlišné náležitosti elektronickej podoby rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon.
(3)
Ak ide o právnické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, správca modulu elektronických schránok vykoná úkon v procese aktivácie podľa § 13 ods. 1 písm. a) 1. februára 2019; to platí, aj ak pri právnickej osobe, ktorá nie je zapísaná v obchodnom registri, dôjde k splneniu podmienky na aktiváciu elektronickej schránky odo dňa účinnosti tohto zákona do 31. januára 2019. Na právnické osoby podľa prvej vety sa do 31. januára 2019 ustanovenia § 60a ods. 5 nepoužijú. Ak právnická osoba podľa prvej vety požiada o skoršiu aktiváciu elektronickej schránky, správca modulu elektronických schránok žiadosti vyhovie a ustanovenia § 13 ods. 3 sa použijú primerane. Informáciu o tom, akých právnických osôb sa postup podľa prvej až tretej vety týka, zverejňuje a aktualizuje správca modulu elektronických schránok na ústrednom portáli.
§ 60d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017
(1)
Úrad podpredsedu vlády zriadi centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a začne prideľovať evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii podľa § 39 ods. 6 najneskôr 1. júla 2019; o zriadení evidencie a prideľovaní evidenčného čísla informuje úrad podpredsedu vlády na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli. Do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii nie je osoba vykonávajúca konverziu povinná postupovať podľa § 36 ods. 5 a Notárska komora Slovenskej republiky nie je povinná postupovať podľa § 39 ods. 6.
(2)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii za obdobie odo dňa vykonania prvej zaručenej konverzie do dňa nasledujúceho po dni zriadenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii.
§ 60e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2016
Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa vzťahujú aj na aktiváciu elektronickej schránky, ktorá nebola aktivovaná do 31. decembra 2016. Ak ide o právnické osoby zapísané v obchodnom registri a o zapísané organizačné zložky, ktoré k 31. decembru 2016 nemajú aktivovanú elektronickú schránku, alebo ktorým je zriadená elektronická schránka v období od 31. decembra 2016 do 20. júna 2017, lehota na skončenie aktivácie ich elektronickej schránky podľa § 13 ods. 1 písm. a) uplynie 30. júna 2017; skončenie aktivácie prvým prístupom do elektronickej schránky podľa § 13 ods. 1 písm. a) tým nie je dotknuté.
§ 60f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)
Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely zabezpečenia funkcií elektronickej podateľne používajú vlastnú elektronickú podateľňu alebo začali verejné obstarávanie na účely jej nadobudnutia, nie sú do 31. decembra 2020 povinné využívať modul centrálnej elektronickej podateľne; ustanovenie § 10 ods. 13 tým nie je dotknuté. Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 mali zriadený informačný systém verejnej správy3) podľa § 10 ods. 13 v znení účinnom do 31. októbra 2017 alebo začali verejné obstarávanie na účely jeho nadobudnutia, môžu tento informačný systém verejnej správy3) používať do 31. decembra 2020; ustanovenie § 10 ods. 14 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgány verejnej moci, ktoré k 1. novembru 2017 na účely výkonu verejnej moci odoberajú cloudové služby, ktoré nie sú vládnymi cloudovými službami podľa § 10a, sú oprávnené tieto cloudové služby odoberať do 1. mája 2018.
(3)
Orgány verejnej moci nie sú do 31. decembra 2018 povinné, podľa § 17 ods. 3 ako účastník konania na účely začatia alebo v priebehu konania podávať orgánu verejnej moci, ktorý vo veci koná, elektronické podanie, ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť povinne elektronickú komunikáciu.
(4)
Orgány verejnej moci, ktoré sú štátnou rozpočtovou organizáciou, sú povinné postupovať podľa § 31a ods. 1 najneskôr od 1. novembra 2018.
(5)
Sociálna poisťovňa je do 31. decembra 2019 oprávnená vytvárať a aktualizovať elektronický formulár elektronického podania a elektronického úradného dokumentu len ako elektronický dokument, ktorý nemusí spĺňať ďalšie náležitosti elektronického formulára podľa § 3 písm. i), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) a e). Počas doby podľa prvej vety je možné podať Sociálnej poisťovni elektronické podanie a Sociálna poisťovňa môže vydať elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument, ktorého údaje nemusia byť vyplnené v štruktúre podľa elektronického formulára.
(6)
Správca špecializovaného portálu alebo agendového systému slúžiaceho na elektronickú úradnú komunikáciu s orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom správnom konaní pred colným orgánom34) a v správe daní,35) nie je do 31. decembra 2020 povinný prepojiť informačné systémy verejnej správy3) v jeho správe s ústredným portálom, ak umožňuje elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu iným spôsobom.
(7)
Ak ide o doručovanie elektronických úradných správ orgánmi finančnej správy v colnom konaní alebo inom správnom konaní pred colným orgánom34) a v správe daní,35) elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa do 31. decembra 2020 považuje za doručenú aj okamihom sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok36) alebo prostredníctvom funkcionality špecializovaného portálu alebo agendového systému orgánu finančnej správy, ktoré sú podľa predpisov účinných do 31. októbra 2017 zriadené ako miesto na elektronické doručovanie, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa § 32 ods. 5; na tento účel správca modulu elektronických schránok, správca informačného systému Centrálny elektronický priečinok36) a správca príslušného špecializovaného portálu alebo agendového systému finančnej správy vo vzájomnej súčinnosti zabezpečia jednotný spôsob informovania o momente doručenia a jeho evidenciu.
(8)
Správca špecializovaného portálu a správca informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečia sprístupnenie podľa § 5 ods. 6 písm. b) najneskôr od 1. apríla 2018.
§ 61
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 53/2012 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, registrácie, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad.
Čl. II
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 519/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Orgánom verejnej moci, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo, organizačným zložkám bez právnej subjektivity zriadeným právnickou osobou alebo podnikateľom a skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie osobitnú identifikáciu. Spôsob jej tvorby určuje úrad.“.
Čl. III
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z. a zákona č. 289/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu a elektronickej pečate, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu a elektronickej pečate, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo opatrených elektronickou pečaťou.“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dokumentom ľubovoľná konečná neprázdna postupnosť znakov,
b)
elektronickým dokumentom číselne kódovaný dokument uchovávaný na fyzickom nosiči, prenášaný alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej forme,
c)
podpísaným elektronickým dokumentom elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený elektronický podpis alebo elektronická pečať, ak je tento elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou daného dokumentu,
d)
súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu elektronického dokumentu alebo elektronickej pečate elektronického dokumentu,
e)
verejným kľúčom informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu alebo elektronickej pečate vyhotovenej pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču,
f)
prostriedkom na vyhotovenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže podpisovateľ na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča podpisovateľa vyhotoviť elektronický podpis elektronického dokumentu,
g)
prostriedkom na vyhotovenie elektronickej pečate technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže pôvodca pečate na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča pôvodcu pečate vyhotoviť elektronickú pečať elektronického dokumentu,
h)
prostriedkom na vyhotovenie časovej pečiatky technické zariadenie a programové vybavenie, ktoré spĺňa požiadavky tohto zákona a prostredníctvom ktorého možno na základe časového údaja, elektronického dokumentu a na tento účel určeného súkromného kľúča vyhotoviť časovú pečiatku daného elektronického dokumentu,
i)
bezpečným zariadením na vyhotovenie elektronického podpisu prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a slúži na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
j)
bezpečným zariadením na vyhotovenie elektronickej pečate prostriedok na vyhotovenie elektronickej pečate, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a slúži na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate,
k)
bezpečným zariadením na vyhotovenie časovej pečiatky prostriedok na vyhotovenie časovej pečiatky, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a slúži na vyhotovenie časovej pečiatky,
l)
prostriedkom na overenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže overovateľ na základe podpísaného elektronického dokumentu a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču, ktorý bol použitý na vyhotovenie elektronického podpisu, overiť správnosť elektronického podpisu,
m)
prostriedkom na overenie elektronickej pečate technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže overovateľ na základe elektronického dokumentu opatreného elektronickou pečaťou a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču, ktorý bol použitý na vyhotovenie elektronickej pečate, overiť správnosť elektronickej pečate,
n)
uzavretým systémom systém slúžiaci výlučne na vlastné potreby jeho účastníkov, ktorý vznikol na základe dohody účastníkov systému a ku ktorému majú prístup len účastníci systému, uzavretým systémom nie je informačný systém verejnej správy, 1)
o)
certifikačnou službou najmä vydávanie certifikátov, zrušovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov,
p)
akreditovanou certifikačnou službou
1.
správa kvalifikovaných certifikátov,
2.
dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaručenou elektronickou pečaťou,
3.
vydávanie časových pečiatok,
q)
certifikačnou činnosťou poskytovanie certifikačných služieb, prijímanie žiadostí o vydanie certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných technických zariadení a iná činnosť potrebná na zabezpečenie poskytovania certifikačných služieb,
r)
správou certifikátov vydávanie, overovanie platnosti, zrušovanie, archivovanie certifikátov a certifikačné činnosti s tým spojené,
s)
správou kvalifikovaných certifikátov vydávanie kvalifikovaných certifikátov, zrušovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov,
t)
produktom technické zariadenie a programové vybavenie alebo ich relevantné časti, ktoré sú určené pre poskytovateľov certifikačných služieb na vykonávanie certifikačných činností alebo sú určené na vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo časových pečiatok,
u)
poskytovateľom certifikačných služieb fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva certifikačné služby,
v)
certifikačnou autoritou poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý spravuje certifikáty podľa písmen r) a s),
w)
akreditovanou certifikačnou autoritou certifikačná autorita, ktorá poskytuje akreditované certifikačné služby podľa tohto zákona a ktorá má na poskytovanie týchto služieb akreditáciu Národného bezpečnostného úradu2) (ďalej len „úrad“),
x)
registračnou autoritou poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý v mene certifikačnej autority vykonáva vybrané certifikačné činnosti a sprostredkúva služby certifikačnej autority držiteľom certifikátov a žiadateľom o vydanie certifikátu,
y)
podpisovateľom fyzická osoba, ktorá je držiteľom súkromného kľúča a je schopná pomocou tohto kľúča vyhotoviť elektronický podpis elektronického dokumentu,
z)
pôvodcom pečate právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý je držiteľom súkromného kľúča a je schopný pomocou tohto kľúča vyhotoviť elektronickú pečať elektronického dokumentu,
aa)
vydavateľom certifikátu certifikačná autorita alebo úrad,
ab)
držiteľom certifikátu
1.
fyzická osoba, ktorej bol certifikačnou autoritou na základe tohto zákona vydaný certifikát používaný na vyhotovovanie elektronického podpisu,
2.
právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorej bol certifikačnou autoritou na základe tohto zákona vydaný systémový certifikát určený na vyhotovovanie elektronickej pečate,
3.
certifikačná autorita,
4.
úrad,
ac)
overovateľom fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý pomocou prostriedku na overenie elektronického podpisu alebo prostriedku na overenie elektronickej pečate, verejného kľúča, elektronického dokumentu a k nemu pripojeného elektronického podpisu alebo elektronickej pečate, môže overiť platnosť daného elektronického podpisu alebo elektronickej pečate,
ad)
elektronickou podateľňou technické zariadenie a programové vybavenie slúžiace na zabezpečenie činností súvisiacich s prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom, elektronických dokumentov opatrených elektronickou pečaťou, elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a elektronických dokumentov opatrených zaručenou elektronickou pečaťou.“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Elektronická pečať
(1)
Elektronická pečať je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,
b)
možno na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,
c)
obsahuje údaj, ktorý identifikuje pôvodcu pečate.
(2)
Pôvodca pečate vyhotoví elektronickú pečať elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1; vyhotovenie elektronickej pečate prebieha výlučne automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému.“.
4.
V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vypúšťa dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: „a zároveň“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súkromný kľúč je uložený na bezpečnom zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré je certifikované úradom,“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. h)“.
7.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Zaručená elektronická pečať
(1)
Zaručená elektronická pečať je elektronická pečať, ktorá musí spĺňať podmienky podľa § 3a a zároveň
a)
je vyhotovená pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený výlučne na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate,
b)
možno ju vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate,
c)
spôsob jej vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť informačný systém, ktorej právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci zaručenú elektronickú pečať vyhotovil,
d)
na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate je vydaný kvalifikovaný systémový certifikát.
(2)
Zaručená elektronická pečať je platná, ak
a)
existuje kvalifikovaný systémový certifikát verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri vyhotovení zaručenej elektronickej pečate,
b)
je preukázateľné, že kvalifikovaný systémový certifikát podľa písmena a) bol platný v čase vyhotovenia danej elektronickej pečate,
c)
elektronický dokument, ku ktorému je zaručená elektronická pečať pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s dokumentom použitým na jej vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča uvedeného v kvalifikovanom systémovom certifikáte podľa písmena a).
(3)
Pôvodca pečate vyhotoví zaručenú elektronickú pečať elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1; vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate prebieha výlučne automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému.
(4)
Formát a spôsob vyhotovenia zaručenej elektronickej pečate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
8.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Používanie elektronického podpisu a elektronickej pečate
(1)
V styku s orgánmi verejnej moci sa používa elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, elektronická pečať alebo zaručená elektronická pečať.
(2)
Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa zaručený elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať rodné číslo držiteľa certifikátu.
(3)
Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa zaručená elektronická pečať, kvalifikovaný systémový certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať názov a identifikačné číslo pôvodcu pečate.
(4)
Overovateľ overuje elektronický podpis alebo elektronickú pečať prostriedkami na overovanie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate využitím elektronického dokumentu, ku ktorému je pripojený elektronický podpis alebo elektronická pečať, a verejného kľúča patriaceho udávanému podpisovateľovi alebo pôvodcovi pečate.
(5)
Pri overovaní elektronického podpisu alebo elektronickej pečate overovateľ môže požadovať overenie pravosti verejného kľúča, to znamená toho, že verejný kľúč patrí podpisovateľovi alebo pôvodcovi pečate. Na tento účel môže použiť certifikát verejného kľúča podpisovateľa alebo pôvodcu pečate.
(6)
Pri overovaní zaručeného elektronického podpisu overovateľ na základe kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča overí, či verejný kľúč na overenie zaručeného elektronického podpisu patrí podpisovateľovi.
(7)
Pri overovaní zaručenej elektronickej pečate overovateľ na základe kvalifikovaného systémového certifikátu verejného kľúča overí, či verejný kľúč na overenie zaručenej elektronickej pečate patrí pôvodcovi pečate.
(8)
Ak ide o overenie zaručenej elektronickej pečate v elektronickej komunikácii medzi orgánmi verejnej moci vykonávanej prostredníctvom modulu úradnej komunikácie podľa osobitného predpisu,2a) ktorej kvalifikovaný systémový certifikát je vedený v registri systémových certifikátov, overenie vykoná overovateľ podľa zoznamu platných kvalifikovaných systémových certifikátov podľa § 10b ods. 5.
(9)
Podrobnosti o podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis a zaručenú elektronickú pečať, postup pri overovaní a podmienky overenia zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej pečate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
9.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Systémový certifikát je certifikát,
a)
ktorý je vydaný pre právnickú osobu alebo orgán verejnej moci,
b)
v ktorom je uvedené, že ide o systémový certifikát určený na vyhotovovanie elektronickej pečate.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
10.
V § 6 ods. 10 sa číslovka „7“ nahrádza číslovkou „8“.
11.
V § 6 ods. 11 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.
12.
V § 7 odseky 3 až 8 znejú:
„(3)
Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu2c) (ďalej len „mandatár“). Mandátny certifikát okrem požiadaviek podľa odseku 1 obsahuje
a)
identifikačné údaje mandatára,
b)
identifikačné údaje orgánu verejnej moci alebo osoby, za ktorú alebo v mene ktorej mandatár koná (ďalej len „mandant“),
c)
identifikačné údaje orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu,2c)
d)
označenie oprávnenia podľa § 10a ods. 2 písm. a).
(4)
Mandátnym certifikátom preukazuje mandatár oprávnenie konať za alebo v mene mandanta, konať ako orgán verejnej moci alebo oprávnenie vykonávať činnosť alebo funkciu podľa odseku 3.
(5)
Akreditovaná certifikačná autorita vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže oprávnenie konať za alebo v mene mandanta, preukáže, že je orgánom verejnej moci, alebo preukáže, že vykonáva činnosť alebo funkciu podľa odseku 3 spôsobom uvedeným v zozname oprávnení pre dané oprávnenie. Mandatár je držiteľom mandátneho certifikátu.
(6)
O zrušenie mandátneho certifikátu je bezodkladne povinný požiadať
a)
mandant po tom, ako oprávnenie mandatára konať za alebo v mene mandanta zaniklo,
b)
mandatár po tom, ako sa dozvie, že mandant zomrel, bol právoplatne vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol,
c)
mandatár po tom, ako zaniklo jeho postavenie orgánu verejnej moci,
d)
orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonával činnosť alebo funkciu podľa odseku 3 po tom, ako mandatárovi zanikne alebo skončí výkon činnosti alebo funkcie podľa odseku 3.
(7)
Mandátny certifikát nesmie obsahovať pseudonym podľa § 6 ods. 5.
(8)
Kvalifikovaný systémový certifikát je kvalifikovaný certifikát, ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita právnickej osobe alebo orgánu verejnej moci a v ktorom je uvedené, že ide o kvalifikovaný systémový certifikát.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d sa vypúšťa.
13.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Formát a obsah kvalifikovaných certifikátov a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
14.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. x)“.
15.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad
a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona (§ 11),
b)
posudzuje žiadosti certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky o akreditáciu, udeľuje a odníma certifikačným autoritám akreditáciu a vydáva osvedčenia o akreditácii,
c)
vydáva certifikáty verejných kľúčov podľa § 6 ods. 8 ním akreditovaným certifikačným autoritám,
d)
zverejňuje vlastný verejný kľúč podľa § 4 ods. 5 a vydáva certifikát svojho vlastného verejného kľúča podľa § 6 ods. 10,
e)
vydáva certifikáty verejných kľúčov poskytovateľom certifikačných služieb podľa § 17 ods. 3 písm. a) a c),
f)
eviduje certifikačné autority pôsobiace v Slovenskej republike,
g)
vedie zoznam akreditovaných certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky a zoznam certifikačných autorít, ktorým odňal akreditáciu; tento zoznam úrad zverejňuje na svojom webovom sídle,
h)
zrušuje certifikát, ktorý vydal akreditovanej certifikačnej autorite, ak akreditovanej certifikačnej autorite odníme akreditáciu alebo ak táto ukončí svoju činnosť,
i)
certifikuje produkty, najmä bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate a bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky, vydáva odporúčania a štandardy z oblasti elektronického podpisu,
j)
plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona; na plnenie svojich úloh môže požiadať o spoluprácu aj iné štátne orgány a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby,
k)
poskytuje akreditované certifikačné služby podľa § 2 písm. p) prvého bodu vybraným orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov,2e)
l)
vedie zoznam všetkých vydaných kvalifikovaných certifikátov spolu s informáciami o ich platnosti zaslaných podľa § 14 ods. 3 písm. f) a poskytuje z neho informácie,
m)
vydáva certifikáty ním akreditovaným certifikačným autoritám pre službu časovej pečiatky podľa § 2 písm. p) tretieho bodu,
n)
vytvára, vedie a zverejňuje zoznam dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb podľa osobitného predpisu,2f)
o)
poskytuje Európskej komisii informácie o akreditácii podľa § 13, o certifikácii produktov podľa § 24 a zoznam dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb podľa osobitného predpisu,2f)
p)
vedie zoznam elektronických adries umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle.
q)
vedie zoznam oprávnení a register kvalifikovaných systémových certifikátov orgánov verejnej moci (ďalej len „register systémových certifikátov“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2e a 2f znejú:
„2e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2f)
Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2g sa vypúšťa.
16.
Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10a
Zoznam oprávnení
(1)
Zoznam oprávnení je informačný systém verejnej správy,1) ktorého správcom je úrad.
(2)
Zoznam oprávnení obsahuje
a)
označenie oprávnenia mandatára podľa § 7 ods. 4,
b)
ku každému označeniu oprávnenia podľa písmena a) zoznam dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje.
(3)
Označenie oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) musí byť totožné s názvom, aký pre dané oprávnenie ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, a ak to nie je možné, musí byť totožné s názvom, ktorý pre dané oprávnenie určuje platný interný predpis orgánu verejnej moci alebo inej osoby, za ktorú alebo v mene ktorej sa oprávnenie vykonáva.
(4)
Doklady podľa odseku 2 písm. b) musia byť totožné s dokladmi, na základe ktorých vzniká podľa všeobecne záväzných právnych predpisov dané oprávnenie. Ak oprávnenie vyplýva zo zápisu v zákonom ustanovenej evidencii, dokladom je vždy výpis z tejto evidencie vydaný orgánom verejnej moci, ktorý ju vedie.
(5)
Úrad zapíše údaje podľa odseku 2 do zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Na účely plnenia povinnosti úradu podľa prvej vety sú ústredné orgány štátnej správy povinné bezodkladne oznamovať úradu existujúce oprávnenia podľa § 7 ods. 4, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti, v ktorej vykonávajú ústrednú štátnu správu, ako aj každú ich zmenu.
(6)
Úrad sprístupňuje zoznam oprávnení akreditovanej certifikačnej autorite na účely plnenia povinnosti podľa § 14 ods. 3 písm. e). Úrad zverejňuje zoznam oprávnení na svojom webovom sídle.
§ 10b
Register systémových certifikátov
(1)
Register systémových certifikátov je informačným systémom verejnej správy,1) ktorého správcom je úrad.
(2)
V registri systémových certifikátov vedie úrad zoznam kvalifikovaných systémových certifikátov, ktoré boli vydané orgánu verejnej moci, ako aj údaj o tom, že takýto kvalifikovaný systémový certifikát bol zrušený.
(3)
Úrad zapíše do registra systémových certifikátov kvalifikovaný systémový certifikát na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorému bol vydaný. Orgán verejnej moci, ktorému bol vydaný kvalifikovaný systémový certifikát zapísaný v registri systémových certifikátov, je povinný oznámiť úradu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne potom, ako k zrušeniu dôjde.
(4)
Úrad je povinný každý deň vydať zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov podľa odseku 2 a zverejniť ho na svojom webovom sídle.
(5)
Zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov podľa odseku 4 platí 24 hodín od jeho vydania a kvalifikovaný systémový certifikát uvedený v zozname sa považuje za platný počas celej doby platnosti zoznamu, ak sa nepreukáže opak.
(6)
Ak je kvalifikovaný systémový certifikát zrušený, úrad to bezodkladne oznámi správcovi alebo prevádzkovateľovi modulu úradnej komunikácie,2a) ktorý je bezodkladne povinný zabezpečiť, aby elektronická komunikácia, pri ktorej je použitý zrušený kvalifikovaný systémový certifikát, bola modulom úradnej komunikácie zablokovaná.“.
17.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb je podnikaním;4) to sa nevzťahuje na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb úradom podľa § 10 ods. 2 písm. k) a poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb orgánmi verejnej moci vo vzťahu k vlastným zamestnanom alebo príslušníkom.“.
18.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „pre elektronický podpis“ a za slovo „podpisu“ sa vkladajú slová „a elektronickej pečate“.
19.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slovo „podpisu“ vkladajú slová „a elektronickej pečate“.
20.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 2 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 písm. i)“ a slová „pre elektronický podpis vhodné na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu“ sa nahrádzajú slovami „vhodné na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate“.
21.
V § 14 ods. 3 písm. d) v úvodnej vete sa slová „§ 17 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3 písm. b)“.
22.
V § 14 ods. 3 písm. d) treťom bode sa slová „produkty a procedúry elektronického podpisu na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu“ nahrádzajú slovami „produkty a procedúry na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu a elektronickej pečate“.
23.
V § 14 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
pri vydávaní mandátneho certifikátu overiť pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť údajov v predložených dokladoch s údajmi v dokladoch podľa § 10a ods. 2 písm. b),“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).“.
24.
V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
ide o mandátny certifikát a o zrušenie požiada
1.
mandant,
2.
mandatár,
3.
orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.2c)“.
25.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Uznávanie zahraničných certifikátov
(1)
Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných služieb so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, uvedeným v zozname dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb podľa osobitného predpisu,2f) je kvalifikovaným certifikátom podľa tohto zákona.
(2)
Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných služieb podľa odseku 1 je platný podľa tohto zákona, ak je možné v čase jeho overenia v Slovenskej republike získať informáciu o tom, že je platný.
(3)
Kvalifikovaný certifikát, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb so sídlom v inom štáte, ako je uvedený v odseku 1, ak je možné v čase jeho overenia v Slovenskej republike získať informáciu o tom, že je platný, možno uznať v Slovenskej republike, ak
a)
poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý vydal kvalifikovaný certifikát, je akreditovaný v Slovenskej republike,
b)
akreditovaná certifikačná autorita so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky tohto zákona, poskytuje záruku za platnosť kvalifikovaného certifikátu, napríklad vydaním krížového certifikátu verejného kľúča poskytovateľa certifikačných služieb so sídlom v inom štáte, ako je uvedený v odseku 1,
c)
medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje, že kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných služieb so sídlom v inom štáte, ako je uvedený v odseku 1, má rovnakú právnu účinnosť ako kvalifikovaný certifikát vydaný v Slovenskej republike.“.
26.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „zo zákona a z predpisov s ním súvisiacich“ nahrádzajú slovami „z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov s ním súvisiacich“.
27.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. s)“.
28.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Požiadavky na produkty
(1)
Na uchovávanie súkromných kľúčov na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí sa musia používať bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu alebo bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate, ktoré spoľahlivo chránia v nich uložený súkromný kľúč pred zneužitím nepovolanou osobou a umožňujú tak spoľahlivo rozoznať falšovanie zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí a podpísaných alebo elektronickou pečaťou opatrených elektronických dokumentov.
(2)
Pre bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu alebo bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate platí primerane odsek 1.
(3)
Bezpečné zariadenie na vyhotovovanie elektronického podpisu a postupy používané na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu musia
a)
spoľahlivo zabezpečiť, že podpisovaný elektronický dokument pri vyhotovení zaručeného elektronického podpisu sa nemení,
b)
umožniť, aby sa elektronický dokument, ktorý sa bude podpisovať zaručeným elektronickým podpisom, zobrazil podpisovateľovi ešte predtým, ako sa spustí procedúra na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
c)
zaručiť, že pravdepodobnosť toho, že sa nejaký súkromný kľúč vyhotoví viac ako raz, bude zanedbateľná.
(4)
Bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate a postupy používané na vyhotovovanie zaručenej elektronickej pečate musia
a)
spoľahlivo zabezpečiť, že pečatený elektronický dokument pri vyhotovení zaručenej elektronickej pečate sa nemení,
b)
zaručiť, že pravdepodobnosť toho, že sa nejaký súkromný kľúč vyhotoví viac ako raz, bude zanedbateľná.
(5)
Na vyhotovovanie a uchovávanie kvalifikovaných certifikátov sa musia používať také produkty a postupy, ktoré zabraňujú ich falšovaniu.
(6)
Na overovanie zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí sa musia používať také produkty a postupy, ktoré zabezpečia, že
a)
podpísaný alebo elektronickou pečaťou opatrený elektronický dokument sa pri overovaní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate nezmení,
b)
zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať sa spoľahlivo overí a výsledok overovania sa správne zobrazí,
c)
možno určiť, či podpísaný alebo elektronickou pečaťou opatrený elektronický dokument je zhodný s elektronickým dokumentom, ku ktorému boli zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať vyhotovené,
d)
overovateľ môže určiť osobu, ktorej zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať patrí.
(7)
Odseky 1 až 6 sa primerane vzťahujú na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časových pečiatok podľa § 9.
(8)
Súlad produktov na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov, zaručených elektronických pečatí a časových pečiatok s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti v procese certifikácie.
(9)
Súlad elektronickej podateľne s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti a vydáva osvedčenie o zhode s požiadavkami podľa tohto zákona.
(10)
Úrad v konaní podľa odseku 8 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o certifikáciu produktu. Ak úrad rozhodne o súlade produktu s požiadavkami tohto zákona, vydá certifikát bezpečného produktu, ktorého platnosť je päť rokov.
(11)
Úrad v konaní podľa odseku 9 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami tohto zákona. Ak úrad rozhodne o jej súlade s požiadavkami tohto zákona, vydá osvedčenie o zhode s požiadavkami podľa tohto zákona, ktorého platnosť je päť rokov.
(12)
Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odsekov 8 a 9 predložiť úradu
a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti nevyhnutnú na konanie o zhode,
b)
certifikáty alebo bezpečnostný audit predmetu žiadosti; k žiadosti podľa odseku 9 sa bezpečnostný audit nepredkladá,
c)
predmet žiadosti.
(13)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 12. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 pracovných dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, úrad konanie podľa odsekov 8 a 9 zastaví.
(14)
Ak sa počas doby platnosti certifikátu bezpečného produktu vydaného úradom na základe konania o uznanie zhody produktov podľa odseku 8 nezmenili bezpečnostné požiadavky tohto zákona, úrad na základe žiadosti rozhodne v skrátenom konaní do 60 dní o predĺžení platnosti certifikátu bezpečného produktu.
(15)
Podanie žiadosti o uznanie súladu produktov podľa odseku 8, podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne podľa odseku 9 a podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu bezpečného produktu podľa odseku 14 podlieha správnemu poplatku.5)
(16)
Produkty pre elektronický podpis alebo elektronickú pečať používané na vyhotovenie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate, ktorých súlad bol posúdený príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarska, sú bezpečnými produktmi podľa tohto zákona.
(17)
Požiadavky na produkty pre elektronický podpis, elektronickú pečať a časovú pečiatku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
29.
V § 26a ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
do 33 100 eur mandantovi alebo osobe, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu,2c) ak poruší povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie certifikátu podľa § 7 ods. 6,“.
30.
V § 26a ods. 3 sa za slová „elektronického podpisu“ vkladajú slová „alebo elektronickej pečate“.
31.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe a postupe používania elektronického podpisu a elektronickej pečate v obchodnom a administratívnom styku,
b)
postupe úradu pri zápise kvalifikovaných systémových certifikátov do registra systémových certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 10b ods. 3.“.
32.
V § 30 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty“ a slovo „uvedený“ sa nahrádza slovom „uvedené“.
33.
Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. IV
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 41/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16a odsek 6 znie:
„(6)
Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, uskutočňuje zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu zaručenou konverziou podľa osobitného predpisu.30b) Pôvodca registratúry, ktorý nie je orgánom verejnej správy, uskutočňuje zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu primerane postupom, ktorý ustanovuje osobitný predpis pre zaručenú konverziu,30b) pričom nie je povinný zmenu formátu vykonať prostredníctvom osoby oprávnenej vykonať zaručenú konverziu.30ba) “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30ba znejú:
„30b)
§ 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
30ba)
§ 35 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
2.
V § 16a ods. 7 sa slová „elektronickým podpisom30c)“ nahrádzajú slovami „elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.
3.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „podpisu“ vkladá čiarka a slová „zaručenej elektronickej pečate“.
4.
V § 34a sa slová „preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty“.
5.
Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. V
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.22aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. VI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 348/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 204 sa vkladá § 204a, ktorý znie:
㤠204a
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. VII
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/ 2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 204/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠66a
Doručovanie elektronickými prostriedkami
Na doručovanie elektronickými prostriedkami podľa tohto zákona sa nevzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.“.
Čl. VIII
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z. a zákona č. 202/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 2 sa vypúšťajú písmená g) až j).
Doterajšie písmená k) až ad) sa označujú ako písmená g) až z).
3.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe úradu vlády a zároveň využívajúce spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy1aa) (ďalej len „ústredný portál“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú písmená o) a p).
Doterajšie písmená q) až z) sa označujú ako písmená o) až x).
5.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Register1b) je informačným systémom verejnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 49 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 4 písm. j) sa vypúšťa slovo „základné“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „kontroluje,“ a nad slovo „miest.“ sa umiestňuje odkaz 4aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
9.
V § 4a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ústredného portálu“.
10.
§ 5 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.
11.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „moduly“ umiestňuje odkaz 4d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 10 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „registre“ umiestňuje odkaz 1b.
13.
V § 6 ods. 3 sa nad slovo „modulov“ umiestňuje odkaz 4d.
14.
V § 7 ods. 2 sa slovo „podpisom5)“ nahrádza slovami „podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.
15.
V § 7 ods. 4 sa nad slovo „miesta.“ umiestňuje odkaz 4aa.
16.
V § 7 sa vypúšťa odsek 7.
17.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“.
18.
V § 9 ods. 3 sa za slová „elektronickým podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“ a slová „je platný“ sa nahrádzajú slovami „alebo táto pečať sú platné“.
19.
§ 9a sa vypúšťa.
20.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a v § 5 ods. 3 písm. a) a b)“.
21.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
22.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Konania o uložení pokuty za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a § 9a ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2013, ktoré boli začaté do 31. októbra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013.“.
23.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
Čl. IX
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý znie:
㤠120a
Orgán verejnej moci vykonáva úkony vo veci zvyšovania príplatku za štátnu službu k dôchodku výlučne v listinnej podobe.70)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
„70)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 11 ods. 1 písm. i) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.
§ 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 3 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
3)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
4)
Napríklad § 2 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4b)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
7a)
§ 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
§ 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
8)
§ 6 a § 13 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 21 ods. 10 a § 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9c)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 15 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
12a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12d)
§ 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12e)
§ 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
13)
Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 643/2007 Z. z., § 204a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z., § 120a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
14)
Napríklad § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15a)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 5 až 7a zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
18)
Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
19)
Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
20a)
Čl. 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
20c)
Napríklad § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
20d)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20e)
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
21a)
Napríklad § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27)
§ 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
§ 7 až 9 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29a)
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
Čl. 3 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
34)
§ 24 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 2 zákona č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.