300/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
látkou látka podľa osobitného predpisu,1)
i)
zmesou zmes podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.
1a)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako 1b.“.
2.
V § 3 ods. 4 a § 4 písm. b) sa symbol „ε“ nahrádza symbolom „з“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Napríklad § 6 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 25 a 26 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 5 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 a 4 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).“.
4.
V § 4 písmeno d) znie:
„d)
údaje uvedené v prílohe č. 1 bode 2.2.,“.
5.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
Aerosólové rozprašovače obsahujúce zmesi, ktoré boli klasifikované, označené a balené podľa osobitného predpisu2a) v znení účinnom do 31. mája 2015 a uvedené na trh do 31. mája 2015, sa do 1. júna 2017 nemusia znovu označovať a baliť podľa osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
§ 46 zákona č. 67/2010 Z. z.
2b)
Čl. 33 a 35 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.
6.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
7.
V prílohe č. 1 body 2.2 a 2.3 znejú:
„2.2. Označovanie
Každý aerosólový rozprašovač musí byť bez toho, aby boli dotknuté požiadavky osobitného predpisu,3) viditeľne, zreteľne a nezmazateľne označený
a) bez ohľadu na obsah:
1. výstražným upozornením H229 „Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť“,
2. bezpečnostnými upozorneniami P210 a P251 uvedenými v tabuľke 6.2 osobitného predpisu,4)
3. bezpečnostným upozornením P410 + P412 uvedeným v tabuľke 6.4 osobitného predpisu,4)
4. bezpečnostným upozornením P102 uvedeným v tabuľke 6.1 osobitného predpisu,4) ak je aerosólový rozprašovač spotrebným výrobkom,
5. ďalšími upozorneniami o zaobchádzaní s produktom, ktoré upozorňujú spotrebiteľov na osobitné nebezpečenstvá výrobku; ak je k aerosólovému rozprašovaču priložený samostatný návod na použitie, ten musí obsahovať uvedené upozornenia,
b) výstražným slovom „pozor“, ak je aerosól podľa kritérií bodu 1.9. klasifikovaný ako „nehorľavý“,
c) výstražným slovom „pozor“ a ďalšími prvkami označovania pre „horľavé aerosóly kategórie 2“ podľa osobitného predpisu,5) ak je aerosól podľa kritérií bodu 1.9. klasifikovaný ako „horľavý“,
d) výstražným slovom „nebezpečenstvo“ a ďalšími prvkami označovania pre „horľavé aerosóly kategórie 1“ podľa osobitného predpisu,5) ak je aerosól podľa kritérií bodu 1.9. klasifikovaný ako „mimoriadne horľavý“.
2.3. Objem kvapalnej fázy
Objem kvapalnej fázy nesmie pri teplote 50 oC presiahnuť 90 % čistého objemu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
„3)
Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
4)
Časť 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
5)
Tabuľka 2.3.2 v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.“.
8.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa bod 2.4.
9.
Názov prílohy č. 2 znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
10.
V prílohe č. 2 prvý bod znie:
1. Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 2) v znení smernice Komisie 94/1/ES zo 6. januára 1994 zohľadňujúcej niektoré technické stránky smernice Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 13), smernice Komisie 2008/47/ES z 8. apríla 2008, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Ú. v. EÚ L 96, 9. 4. 2008) a smernice Komisie 2013/10/EÚ z 19. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov s cieľom prispôsobiť jej ustanovenia o označovaní nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 77, 20. 3. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
Robert Fico v. r.