3/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 28. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. x) zákona,
b)
spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. m) zákona,
c)
uchovávanie meraných údajov o spotrebe elektriny podľa písmen a) a b).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
strednou hodnotou výkonu množstvo nameranej elektriny vztiahnuté k časovej dĺžke meracej periódy,
b)
diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla s využitím telemetrických alebo iných systémov s cieľom zabezpečiť opakovaný odpočet s periódou najmenej jeden kalendárny mesiac,
c)
činným výkonom súčin napätia, prúdu a kosínusu fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW,
d)
jalovým výkonom súčin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kvar alebo Mvar,
e)
účinníkom podiel činného elektrického výkonu a zdanlivého elektrického výkonu,
f)
meranými údajmi súbor informácií získaných z určeného meradla odberného miesta alebo meracieho bodu, ktoré slúžia účastníkom trhu na vyhodnocovanie odchýlok a fakturáciu odberu alebo dodávky elektriny,
g)
fyzickým odpočtom získanie stavu registrov určeného meradla,
h)
priebehovým meraním meranie so zaznamenávaním profilov záťaže v časovom úseku meracej periódy, ktorá je spravidla 15 minút.
§ 3
Merané údaje podľa typu merania
(1)
Meranie typu A priebehové meranie s diaľkovým odpočtom, meraním typu A sa merajú najmä
a)
meracie body medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, medzi prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav alebo medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy,
b)
odovzdávacie miesta1) medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny,
c)
odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej úrovni veľmi vysokého a vysokého napätia,
d)
odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej úrovni nízkeho napätia v súlade s pravidlami trhu.2)
(2)
Meranie typu B priebehové meranie bez ďialkového odpočtu, meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta alebo odovzdávacie miesta uvedené v odseku 1 písm. a), na ktorých je z technických dôvodov nerealizovateľné vykonávanie diaľkového odpočtu.
(3)
Meranie typu C bez priebehového merania, meraním typu C sa merajú odberné alebo meracie body, pri ktorých sa nevyžaduje priebehové meranie v súlade s pravidlami trhu.2)
(4)
Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta ostatných koncových odberateľov elektriny okrem odberných miest s nemeranou spotrebou elektriny.
(5)
Základný merací interval pre zisťovanie priebehu odberu alebo dodávky elektriny pre meranie typu A a B je jedna štvrťhodina. Prvá štvrťhodina sa začína o 00:00:00 h a končí sa o 00:15:00 h.
(6)
Základný interval pre spracovanie a diaľkový prenos nameraných údajov pre meranie typu A je jeden kalendárny deň.
(7)
Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu B je minimálne jeden kalendárny mesiac.
(8)
Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu C je jeden rok.
(9)
Merané údaje z merania elektriny sa poskytujú v technických jednotkách kWh, kW, kVA, kvarh, kvar alebo v MWh, MW, MVA, Mvarh, Mvar s rozdelením podľa cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.
§ 4
Spôsob poskytovania meraných údajov
(1)
Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberateľovi elektriny a dodávateľovi elektriny, ktorý za odberateľa prevzal zodpovednosť za odchýlku elektronickou formou v štruktúre podľa jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov.
(2)
Spôsob pre výmenu údajov podľa § 5 ods. 5 s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súvislosti s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny je určený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v technickej špecifikácii pre výmenu údajov.
§ 5
Rozsah a štruktúra poskytovaných meraných údajov
(1)
Merané údaje za koncových odberateľov, ktorí preniesli zodpovednosť za odchýlku na dodávateľa, sa poskytujú za každé odberné miesto odberateľa elektriny jednotlivo a v štruktúre, na základe ktorej dodávateľ elektriny spracuje pre koncového odberateľa jasne zrozumiteľnú a úplnú faktúru za dodávku a distribúciu elektriny.
(2)
Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu:
a)
zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe zaznamenaných údajov určeného meradla,
b)
poskytnuté odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny (samoodpočty) prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak sa údaj o množstve elektriny akceptuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy na základe charakteru odberu alebo dodávky elektriny a priebehu spotreby predchádzajúcich období,
c)
náhradné údaje získané výpočtom, ktoré sa použijú najmä v prípade poruchy určeného meradla, nemožnosti získať merané údaje z fyzického odpočtu; výpočet náhradných hodnôt sa určí v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy,
d)
údaje o spotrebe elektriny vypočítané podľa typových diagramov odberu,
e)
množstvo odobratej elektrickej činnej práce (elektriny) za príslušné obdobie; pre namerané údaje z meraní typu A alebo typu B sa na účely uplatnenia variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a tarify za distribučné straty použijú údaje z rozdielu stavov číselníkov určeného meradla za obdobie najmenej jedného dňa, ktoré nemôžu byť vytvorené plošným integrálom priebehu zaťaženia z priebehového merania, ak to podmienky merania dovoľujú,
f)
nameraný výkon, ktorým je najvyššia nameraná stredná hodnota elektrického činného výkonu v 15-minútovej meracej perióde, ktorý bol meraný počas kalendárneho mesiaca v dňoch pondelok až nedeľa počas celých 24 hodín denne,
g)
vyhodnotenie účinníka a výpočet tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, ktoré sa vykonajú z mesačne nameraných hodnôt jalovej energie (práce) v kvarh a činnej energie (práce) v kWh a ktoré boli namerané v rovnakých časových intervaloch (pásmach),
h)
množstvo jalovej energie (práce) ako kapacitnej zložky nevyžiadanej dodávky do distribučnej sústavy v kvarh.
(3)
Ak je množstvo práce (energie) rozdelené podľa lehoty platnosti pásiem spotreby na časové úseky, namerané množstvo je na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovateľné.
(4)
Poskytované údaje z merania elektriny sú pre
a)
meranie typu A a B hodnota činného výkonu v kW za merací interval,
b)
meranie typu C prepočítavacie koeficienty typových diagramov odberu.
(5)
Údaje podľa odseku 4 prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie bezplatne poskytuje dodávateľovi elektriny na základe rámcovej distribučnej zmluvy alebo odberateľovi elektriny so samostatnou zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup do šiestich pracovných dní po vykonaní odpočtu pre merania typu A, B a do desiatich pracovných dní po spracovaní výsledkov odpočtov pre meranie typu C.
§ 6
Uchovávanie meraných údajov
(1)
Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej podoby počas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.
(2)
Merané údaje pri meraní typu A alebo typu B sa v meracom zariadení na odbernom mieste uchovávajú najmenej 35 dní.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
§ 41 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.