297/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa za slovo „odberateľom“ vkladá slovo „elektriny“ a slová „vlastnej spotreby výrobcu elektriny a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach“ sa nahrádzajú slovami „ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach“.
2.
V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do prenosovej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do prenosovej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do prenosovej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z prenosovej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa prenosovej sústavy, elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy pripojení do prenosovej sústavy postupujú pri uhrádzaní efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a poskytovaní súvisiacich dát podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva na krytie dlhu sumu, ktorá sa rovná súčinu efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do distribučnej sústavy, množstva elektriny dodanej a vyrobenej v miestnej distribučnej sústave pripojenej do regionálnej distribučnej sústavy a množstva elektriny dodanej výrobcom elektriny priamo pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny bez použitia sústav okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá z regionálnej distribučnej sústavy, vlastnej spotreby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, elektriny na krytie strát v distribučnej sústave a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach za príslušný mesiac. Koncoví odberatelia elektriny a prevádzkovatelia miestnej distribučnej sústavy pripojení do regionálnej distribučnej sústavy postupujú pri uhrádzaní efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok a poskytovaní súvisiacich dát podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.“.
3.
V § 2 ods. 3 sa za slová „koncový odberateľ“ vkladá slovo „elektriny“.
4.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhradí efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená, za množstvo elektriny dodané v tejto miestnej distribučnej sústave priamo na základe zmluvy o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny, ktorý pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy zabezpečuje dodávku elektriny na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny vrátane platby z uplatnenia efektívnej sadzby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a spotrebovanú v rámci ostatnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach.“.
5.
V § 2 ods. 9 prvej vete sa slová „spotrebúva pre vlastnú spotrebu v mieste zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, vlastnej spotreby výrobcu elektriny“ nahrádzajú slovami „spotrebúva v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostanej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy,“.
6.
V § 2 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Maximálna ročná výška odvodu, ktorú koncový odberateľ elektriny uhrádza prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy podľa odseku 3 alebo odseku 5 alebo dodávateľovi elektriny podľa odseku 5, nemôže presiahnuť 2 000 000 eur za kalendárny rok.“.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 12 až 14.“.
7.
Slová „efektívna sadzba“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády okrem § 1 a 4 nahrádzajú slovami „efektívna sadzba odvodu na krytie dlhu za príslušný rok“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.