292/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2013
o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška sa vzťahuje na ovocné šťavy a na niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu (ďalej len „ovocná šťava“), ktoré sa uvádzajú na trh podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
ovocím všetky druhy ovocia, pričom ovocie musí byť zdravé, primerane zrelé a čerstvé alebo uchovávané fyzikálnym spôsobom alebo ošetrením vrátane pozberovej úpravy; rajčiak sa považuje za ovocie,
b)
dužinou alebo bunkami výrobok získaný z jedlej časti ovocia rovnakého druhu bez odstránenia šťavy; pre citrusové ovocie sú dužinou alebo bunkami aj vačky so šťavou z vnútornej vrstvy oplodia,
c)
ovocným pretlakom fermentovateľný, avšak nefermentovaný výrobok získaný vhodnými fyzikálnymi postupmi najmä pasírovaním, drvením, mletím jedlej časti celého ovocia alebo olúpaného ovocia bez odstránenia šťavy,
d)
koncentrovaným ovocným pretlakom výrobok získaný z ovocného pretlaku fyzikálnym odstránením časti obsahu vody,
e)
ovocnou šťavou fermentovateľný, avšak nefermentovaný výrobok získaný z jedlej časti jedného druhu ovocia alebo viacerých druhov ovocia, ktoré je zdravé a zrelé, čerstvé alebo konzervované chladom alebo zmrazením, s charakteristickou farbou, vôňou a chuťou typickou pre šťavu ovocia, z ktorého pochádza; ak sa šťava spracúva z ovocia s jadierkami, semenami a kôrou, časti alebo zložky jadierok, semien a kôry nie sú súčasťou šťavy okrem prípadov, keď časti alebo zložky jadierok, semien a kôry nemožno odstrániť výrobnými postupmi,
f)
ovocnou šťavou z citrusového ovocia výrobok získaný z vnútornej vrstvy oplodia citrusového ovocia; limetkovú šťavu možno získať z celého ovocia,
g)
ovocnou šťavou z koncentrátu výrobok získaný opätovným zriedením koncentrovanej ovocnej šťavy podľa písmena h) pitnou vodou, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,2) tak aby sa zachovali základné fyzikálne, chemické, organoleptické a výživové vlastnosti priemerného typu šťavy získanej z ovocia toho istého druhu podľa písmena e),
h)
koncentrovanou ovocnou šťavou výrobok získaný z jedného druhu ovocnej šťavy alebo viacerých druhov ovocnej šťavy fyzikálnym odstránením špecifického podielu obsahu vody; ak je výrobok určený na priamu spotrebu, odstráni sa najmenej 50 % obsahu vody,
i)
ovocnou šťavou extrahovanou vodou výrobok získaný difúziou prostredníctvom vody dužinatého celého ovocia, ktorého šťavu nemožno extrahovať žiadnym fyzikálnym spôsobom, alebo sušeného celého ovocia,
j)
dehydrovanou ovocnou šťavou výrobok získaný z jedného druhu ovocnej šťavy alebo viacerých druhov ovocnej šťavy fyzikálnym odstránením prakticky celého obsahu vody; dehydrovaná ovocná šťava sa môže označovať ako prášková ovocná šťava,
k)
ovocným nektárom fermentovateľný, avšak nefermentovaný výrobok získaný pridaním vody do výrobku uvedeného v písmenách e) až j), do ovocného pretlaku alebo do koncentrovaného ovocného pretlaku a/alebo do zmesi týchto výrobkov, do ktorého možno pridať cukor alebo med; tento výrobok musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1,
l)
cukrom na výrobu ovocného nektáru cukor,3) fruktózový sirup a ovocný cukor.
§ 3
(1)
Pri príprave ovocných štiav, ovocných pretlakov a ovocných nektárov sa používajú druhy ovocia zodpovedajúce botanickým názvom uvedeným v prílohe č. 2, pričom názov výrobku musí zodpovedať názvu príslušného ovocia alebo bežnému názvu výrobku. Pri druhoch ovocia, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 2, sa používa botanický alebo bežný názov.
(2)
Pri výrobe ovocnej šťavy sa môže miešať ovocná šťava s ovocným pretlakom. Pri výrobe ovocnej šťavy z koncentrátu sa môže miešať ovocná šťava alebo koncentrovaná ovocná šťava s ovocným pretlakom alebo koncentrovaným ovocným pretlakom.
(3)
Do ovocného nektáru je možné pridávať cukor alebo med4) až do 20 % celkovej hmotnosti hotového výrobku alebo sladidlá. Ak sa ovocný nektár vyrába bez pridania cukru alebo so zníženou energetickou hodnotou, cukor možno úplne alebo čiastočne nahradiť sladidlom5) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.6)
(4)
Do výrobkov uvedených v prílohe č. 3 bodoch 1, 2.1, 3, 5.2 a 8 sa môže pridávať cukor alebo med.
(5)
Na výrobu ovocného nektáru bez pridania cukrov alebo medu možno používať ovocie uvedené v prílohe č. 1 časť II a III a marhule, osobitne alebo zmiešané dokopy.
(6)
Do ovocnej šťavy podľa § 2 písm. e) až k) na úpravu kyslej chute možno pridávať citrónovú šťavu alebo limetkovú šťavu alebo koncentrovanú citrónovú šťavu alebo koncentrovanú limetkovú šťavu až do 3 g/l šťavy, vyjadrenú ako bezvodá kyselina citrónová.
(7)
Do koncentrovaného ovocného pretlaku možno pridať arómu získanú vhodnými fyzikálnymi spôsobmi uvedenými v § 4 ods. 1 v plnej miere z rovnakého druhu ovocia.
(8)
Do ovocnej šťavy podľa § 2 písm. e) až k) možno pridávať vitamíny, minerálne látky, niektoré ďalšie látky do potravín7) a prídavné látky.8) Do ovocnej šťavy, ovocnej šťavy z koncentrátu, koncentrovanej ovocnej šťavy, ovocného nektáru možno pridávať arómu, dužinu a bunky.
(9)
Aróma sa získava z jedlých častí ovocia, môže sa však získať aj z oleja lisovaného za studena z citrusovej kôry a zmesi z kôstok. Opäť pridávaná aróma sa získava počas spracúvania ovocia fyzikálnymi postupmi, ktoré sa môžu uplatňovať na udržanie, zachovanie alebo stabilizáciu kvality arómy a zahŕňajú najmä odšťavovanie, extrakciu, destiláciu, filtráciu, adsorpciu, odparovanie, frakcionáciu a koncentráciu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9)
(10)
Minimálna hodnota Brix, ktorá je ustanovená v prílohe č. 2 pre opätovne zriedené ovocné šťavy a opätovne zriedený ovocný pretlak nezahŕňa rozpustné pevné látky pridaných nepovinných prísad a prídavných látok. Ak je šťava z koncentrátu vyrobená z ovocia, ktoré nie je uvedené v prílohe č. 2, minimálna hodnota Brix opätovne zriedenej šťavy je hodnota Brix šťavy získanej z ovocia, ktoré sa použilo na výrobu koncentrátu. Hodnota Brix sa pri ovocnej šťave určuje zo šťavy extrahovanej z ovocia a upravuje sa len pri zmiešaníso šťavou z rovnakého druhu ovocia.
(11)
Do hroznovej šťavy možno pridávať soli kyseliny vínnej. Do rajčiakovej šťavy a rajčiakovej šťavy z koncentrátu možno pridávať jedlú soľ, korenie a aromatické byliny.
(12)
Arómu, dužinu a bunky získané náležitými fyzikálnymi spôsobmi z tých istých druhov ovocia možno do ovocnej šťavy, ovocnej šťavy z koncentrátu, koncentrovanej ovocnej šťavy a ovocného nektáru vrátiť alebo opäť pridať.
§ 4
(1)
Na výrobu ovocnej šťavy možno používať len:
a)
postupy mechanickej extrakcie,
b)
obvyklé fyzikálne postupy vrátane priamej extrakcie vodou (difúzie) z jedlej časti ovocia iného ako hrozno na výrobu koncentrovanej ovocnej šťavy, ak takto získaná ovocná šťava spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. e) až g),
c)
odsírenie fyzikálnym prostriedkom pri hroznovej šťave, na výrobu ktorej sa použilo sírenie plodov oxidom siričitým, ak celkové množstvo oxidu siričitého prítomného v konečnom produkte nepresiahne 10 mg/l šťavy.
(2)
Na výrobu ovocnej šťavy možno používať len tieto pomocné látky:
a)
enzýmové prípravky:
1.
pektinázy na štiepenie pektínu,
2.
proteinázy na štiepenie proteínov a
3.
amylázy na štiepenie škrobu, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,10)
b)
jedlá želatína,
c)
tanín,
d)
koloidný oxid kremičitý,
e)
drevné uhlie,
f)
dusík,
g)
bentonit ako adsorpčný íl,
h)
chemicky inertné filtračné prísady a zrážacie činidlá vrátane perlitu, plavenej kremeliny, celulózy, nerozpustného polyamidu, polyvinylpolypyrolidónu, polystyrénu, a chemicky inertné adsorpčné prísady, ktoré sa používajú na zníženie obsahu limónov a naringínov v citrusovej šťave bez významného vplyvu na obsah limónových glukozidov, kyseliny, cukrov vrátane oligosacharidov alebo minerálov podľa osobitných predpisov.11)
§ 5
(1)
Na označenie ovocnej šťavy a nektáru uvádzaného na trh sa používajú názvy podľa § 2 písm. e) až k).
(2)
Okrem názvu ovocnej šťavy a nektáru podľa odseku 1, možno na ich označovanie používať aj názov podľa prílohy č. 3; tento názov možno používať v príslušnom jazyku a za podmienok uvedených v prílohe č. 3.
(3)
Ak ide o výrobok z jediného druhu ovocia, slovo „ovocie“ sa nahrádza názvom tohto druhu ovocia.
(4)
Ak ide o výrobok vyrábaný z dvoch alebo viacerých druhov ovocia okrem tých, kde sa citrónová alebo limetková šťava používa za podmienok ustanovených v § 3 ods. 6, názov výrobku sa vytvára zo zoznamu použitých druhov ovocia v klesajúcom poradí podľa objemu ovocných štiav alebo pretlakov, ktoré obsahuje, ako sa uvádza v zozname zložiek. Ak ide o výrobok vyrábaný z troch druhov ovocia a viac druhov ovocia, možno uvedenie druhov ovocia nahradiť slovami „z viacerých druhov ovocia“ alebo podobnou formuláciou alebo počtom druhov použitého ovocia.
(5)
V označení sa nemusí uvádzať zoznam prísad použitých na účely navrátenia výrobkov uvedených v § 2 písm. e) až k) do ich pôvodného stavu prostredníctvom látok výlučne potrebných na túto operáciu.
(6)
V označení sa uvádza pridanie ďalšej dužiny alebo buniek do ovocnej šťavy podľa § 3 ods. 8.
(7)
Ak ide o zmesi ovocnej šťavy a ovocnej šťavy z koncentrátu a ovocný nektár získaný úplne alebo čiastočne z jedného koncentrovaného výrobku alebo viacerých koncentrovaných výrobkov, v označení sa uvedie slovné spojenie „z koncentrátu (koncentrátov)” alebo „čiastočne z koncentrátu (koncentrátov)”; táto informácia sa uvádza pri názve výrobku, dobre rozlíšiteľná na akomkoľvek pozadí a so zreteľne viditeľnými znakmi.
(8)
V označení ovocného nektáru sa uvádza minimálny obsah ovocnej šťavy, ovocného pretlaku alebo zmesi týchto prísad slovami „obsah ovocia: .... minimálne ... %”. Táto informácia sa umiestňuje v tom istom zornom poli ako názov výrobku.
(9)
Ak ide o koncentrovanú ovocnú šťavu podľa § 2 písm. h), ktorá nie je určená na dodávku konečnému spotrebiteľovi, v označení sa uvedie odkaz na prítomnosť a množstvo pridanej citrónovej šťavy, limetkovej šťavy alebo povolených regulátorov kyslosti.5) Tento odkaz sa uvedie na obale, na označení pripevnenom k obalu alebo na sprievodnom dokumente.
(10)
Tvrdenie, že do ovocného nektáru nebol pridaný cukor, a každé tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže uvádzať len vtedy, ak výrobok neobsahuje žiadne pridané monosacharidy ani disacharidy, ani žiadnu inú potravinu použitú pre jej sladiace vlastnosti vrátane sladidiel, tak ako sú vymedzené v osobitnom predpise.5) Ak sa v ovocnom nektári vyskytuje cukor v prirodzenej podobe, na označení sa uvedie: „obsahuje prírodné cukry“.
§ 6
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 7
Ovocnú šťavu označenú alebo uvedenú na trh do 27. októbra 2013 možno uvádzať na trh do 28. apríla 2015. Vyhlásenie „od 28. apríla 2015 žiadne ovocné šťavy neobsahujú pridaný cukor“ možno uvádzať na označení ovocnej šťavy do 28. októbra 2016; vyhlásenie sa uvádza v rovnakom zornom poli v akom je jej názov.
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 42/2012 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. októbra 2013.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 292/2013 Z. z.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OVOCNÉ NEKTÁRE
Ovocný nektár vyrobený z Minimálny podiel šťavy
alebo pretlaku
v konečnom produkte

[% obj.]
Časť I. Ovocie so šťavou nepríjemnej kyslej chuti
v prirodzenom stave
mučenka jedlá 25
ľuľok quitský (narančila) 25
čierne ríbezle 25
biele ríbezle 25
červené ríbezle 25
egreše 30
rakytník rešetliakový 25
trnky 30
slivky 30
slivka guľatoplodá 30
jarabiny 30
šípky 40
višne 35
ostatné čerešne 40
čučoriedky 40
plody bazy čiernej 50
maliny 40
marhule 40
jahody 40
moruše/černice 40
brusnice 30
dule 50
citróny a limetky 25
ostatné druhy ovocia patriace do tejto kategórie 25
Časť II. Málo kyslé, dužinaté alebo vysoko aromatické ovocie
so šťavou nepríjemnej chuti v prirodzenom stave
mango 25
banány 25
guajavy 25
papája 25
liči 25
azeroly (neapolské mišpule) 25
anona mäkkoostnatá (guanabana) 25
anona sieťkovaná 25
autoanona šupinatá (cukrové jablko) 25
granátové jablko 25
plody kešu 25
španielske slivky 25
umbu 25
ostatné druhy ovocia patriace do tejto kategórie 25
Časť III. Ovocie so šťavou príjemnej chuti
v prirodzenom stave
jablká 50
hrušky 50
broskyne 50
citrusové plody okrem citrónov a limetiek 50
ananás 50
rajčiaky 50
ostatné druhy ovocia patriace do tejto kategórie 50
Príloha č. 2 k vyhláške č. 292/2013 Z. z.
MINIMÁLNA HODNOTA BRIX PRE OVOCNÚ ŠŤAVU A PRETLAK VYROBENÉ OPÄTOVNÝM ZRIEDENÍM (OVOCNÁ ŠŤAVA Z KONCENTRÁTU)
Bežný názov
ovocia
Botanický názov Minimálna
hodnota
Brix
jablko*) Malus domestica Borkh. 11,2
marhuľa**) Prunus armeniaca L. 11,2
banán**) Musa x paradisiaca L. (okrem plantajnov) 21,0
čierne ríbezle*) Ribes nigrum L. 11,0
hrozno*) Vitis vinifera L.alebo hybridy z neho Vitis labrusca L. alebo hybridy z neho 15,9
grapefruit*) Citrus x paradisi Macfad. 10,0
guajava**) Psidium guajava L. 8,5
citrón*) Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0
mango**) Mangifera indica L 13,5
pomaranč*) Citrus sinensis (L.) Osbeck 11,2
mučenka jedlá*) Passiflora edulis Sims 12,0
broskyňa**) Prunus persica (L.) Batsch var. persica 10,0
hruška**) Pyrus communis L. 11,9
ananás*) Ananas comosus (L.) Merr. 12,8
malina*) Rubus idaeus L. 7,0
višňa*) Prunus cerasus L. 13,5
jahoda*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0
rajčiak jedlý*) Lycopersicon esculentum, Mill. 5,0
mandarínka*) Citrus reticulata Blanco 11,2
Pri produktoch označených *), ktoré sa vyrábajú ako šťava, sa určuje minimálna relatívna hustota v porovnaní s vodou pri teplote 20/20°C.
Pri produktoch označených **), ktoré sa vyrábajú ako pretlak, sa určuje len minimálna neupravená hodnota Brix (bez úpravy kyseliny).
Príloha č. 3 k vyhláške č. 292/2013 Z. z.
INDIVIDUÁLNE OZNAČENIE NIEKTORÝCH PRODUKTOV
Označenie slovom
1. „vruchtendrank“ sa používa na ovocný nektár,
2. „Süßmost“ sa môže používať iba v spojení s názvami produktov „Fruchtsaft“ alebo „Fruchtnektar“:
2.1. na ovocný nektár získaný výlučne z ovocnej šťavy, koncentrovanej ovocnej šťavy alebo zo zmesí týchto produktov, ktoré sú nepríjemnej chute v prirodzenom stave v dôsledku vysokej prirodzenej kyslosti,
2.2. na ovocnú šťavu získanú z jabĺk alebo hrušiek, prípadne s pridaním jabĺk, ale bez pridania cukru,
3. „succo e polpa“ alebo „sumo e polpa“ sa používa na ovocný nektár získaný výlučne z ovocného pretlaku a/alebo koncentrovaného ovocného pretlaku,
4. „aeblemost“ sa používa na jablkovú šťavu bez pridania cukru,
5. „sur... saft”, „sod ... saft“ alebo „sodet ... saft“
5.1. „sur... saft” sa používa spolu s názvom použitého ovocia (v dánskom jazyku), na šťavy bez pridania cukru získané z čiernych ríbezlí, čerešní, červených ríbezlí, bielych ríbezlí, malín, jahôd alebo čiernej bazy,
5.2. „sod ... saft“ alebo „sodet ... saft“ sa používa spolu s názvom použitého ovocia (v dánskom jazyku), na šťavy získané z tohto ovocia, s pridaním viac ako 200 g cukru/l šťavy,
6. „äppelmust/äpplemust“ sa používa na jablkovú šťavu bez pridania cukru,
7. „mosto“ sa používa ako synonymum na hroznovú šťavu,
8. „smiltserkšku sula ar cukuru“ alebo „astelpaju marjad suhkruga“, alebo „slodzony sok z rokitnika“ sa používa pri šťavách získaných z rakytníka rešetliakovitého s obsahom pridaného cukru najviac 140 g/l.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 292/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Komisie 1993/45/EHS z 17. júna 1993 týkajúca sa výroby nektárov bez pridania cukru alebo medu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12).
2. Smernica Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 34) v znení
- nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008),
- smernice Komisie 2009/106/ES zo 14. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 212, 15. 8. 2009),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/12/EÚ z 19. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 115, 27. 4. 2012).
1)
Čl. 3 bod 8 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
2)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 106/2012 Z. z.
5)
Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 (ES) zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
6)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
7)
Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30. 12. 2006) v platnom znení.
8)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1333/2008 (ES).
9)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.
10)
Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008).
11)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami (oznámenie č. 337/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc (80/590/EHS a 89/109/EH (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004) v platnom znení.