289/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
z 3. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z. a zákona č. 349/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 12 znie:
„(12)
Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k materskej škole, základnej škole, strednej škole, vysokej škole alebo k výchovno-vzdelávaciemu zariadeniu (ďalej len „škola“).“.
2.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Predmetom autorského práva je aj súborné dielo vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie, najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.“.
3.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa za slovom „prekladu“ čiarka a slová „denné správy“.
4.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
dennú správu; za dennú správu sa nepovažuje dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora.“.
5.
V § 24 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Osoby podľa odseku 6 písm. a) až d) predkladajú príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene tovaru podľa odseku 6 písm. a) až d), ktoré na účely ďalšieho predaja vyvážajú do tretích krajín alebo odosielajú do členského štátu.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.“.
6.
V § 30 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „výhradne“ a za slovo „účinkujú“ sa vkladá slovo „deti“ a čiarka.
7.
Nadpis § 31 znie:
„Použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom“.
8.
V § 31 ods. 1 sa slová „Knižnica3) alebo archív 4)“ nahrádzajú slovami „Knižnica,3) archív4) alebo múzeum4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 31 ods. 1 písm. a) sa slová „knižnice alebo archívu“ nahrádzajú slovami „knižnice, archívu alebo múzea“.
10.
Nadpis nad § 40 znie:
„Súhlas na použitie diela“.
11.
Nadpis § 40 znie:
„Licenčná zmluva“.
12.
V § 40 ods. 1 druhá veta znie: „Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela (§ 18 ods. 2), rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.“.
13.
V § 40 ods. 2 sa slová „inak je neplatná“ nahrádzajú slovami „ak autor udeľuje výhradnú licenciu“.
14.
V § 40 ods. 3 sa slová „o licenčnej zmluve“ nahrádzajú slovami „§ 40 až 49a“.
15.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej zmluvnej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diela, ktoré je predmetom licencie, a údaje podľa § 41 až 42a a § 45; to sa nevzťahuje na licenčnú zmluvu na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii6a) uzavretú podľa § 47 a na udelenie licencie podľa § 49a. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak druhá zmluvná strana potvrdenie podľa prvej vety nevydá do 15 dní od dôjdenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 2 ods. 1 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 41 odsek 1 znie:
„(1)
Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela, platí, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.“.
17.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Rozsah licencie
(1)
Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu.
(2)
Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy.
(3)
Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že
a)
územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky,
b)
vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela.“.
18.
Za § 42 sa vkladajú § 42a a 42b, ktoré znejú:
㤠42a
(1)
Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, platí, že licencia je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.
(2)
Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie.
§ 42b
Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy.“.
19.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak je licenčná zmluva uzavretá v písomnej forme, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať písomnú formu, ak licenčná zmluva neurčuje inak.“.
20.
V § 45 ods. 1 sa za slovo „odmena“ vkladajú slová „alebo spôsob jej určenia“.
21.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a ani to z jej účelu nevyplýva, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.“.
22.
V § 47 ods. 2 sa za slovo „zmluva“ vkladajú slová „na vydanie diela“ a za slová „to neplatí“ sa vkladajú slová „pri licenčnej zmluve“.
23.
V § 47 ods. 3 sa za slovo „zmluva“ vkladajú slová „na vydanie diela“.
24.
V § 47 odsek 4 znie:
„(4)
Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a žiadať vydanie originálu diela, vydanie alebo zničenie odovzdanej rozmnoženiny diela, ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak by dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; ak vlastnícke právo k originálu diela alebo jeho rozmnoženine prešlo na nadobúdateľa, vydaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny autorovi prechádza na autora aj vlastnícke právo k originálu diela alebo jeho rozmnoženine.“.
25.
§ 47 sa dopĺňa novým odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami uzavretých v priebehu jedného kalendárneho roka viac licenčných zmlúv na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii v inej ako písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo požadovať od druhej zmluvnej strany vydanie súhrnného písomného potvrdenia k 31. decembru kalendárneho roka o uzavretí týchto licenčných zmlúv, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diel, ktoré sú predmetom licencií, a údaje podľa § 41 až 42a a § 45. Druhá zmluvná strana je povinná potvrdenie vydať do 30 dní od dôjdenia žiadosti na vydanie potvrdenia. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní do 15. januára bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roka, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká.“.
26.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „inak je neplatná“.
27.
V § 48 ods. 3 sa slová „o licenčnej zmluve“ nahrádzajú slovami „§ 40 až 46“.
28.
V § 49 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „inak je neplatná“.
29.
V § 49 ods. 4 sa slová „o licenčnej zmluve“ nahrádzajú slovami „§ 40 až 46“.
30.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Osobitné ustanovenia o udelení licencie
(1)
Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám.
(2)
Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím ponuky podľa odseku 1.
(3)
Licenciu podľa odsekov 1 a 2 možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú.
(4)
Ustanovenia § 40 až 42b sa na licenciu udelenú podľa odsekov 1 a 2 použijú primerane.“.
31.
V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.“.
32.
V § 58 odseku 1 úvodná veta znie: „Autor má právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona požadovať od colných orgánov informácie o obsahu a rozsahu dovozu tovaru na trh a od ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky informácie o príjme, výrobe alebo inom spôsobe umiestnenia tovaru na trh, ktorý“.
33.
V § 58 ods. 2 sa slovo „môže“ nahrádza slovami „má právo“.
34.
V § 63 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv podľa odseku 8 za jednorazovú odmenu, vzniká výkonnému umelcovi právo na dodatočnú odmenu za použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.“.
35.
V § 63 ods. 7 sa číslica „5“ nahrádza číslicou „6“.
36.
V § 63 odsek 8 znie:
„(8)
Práva výkonného umelca podľa odsekov 1, 2 a 4 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“.
37.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu svojho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv za opakovanú odmenu, výrobca zvukového záznamu nie je oprávnený po 50. roku odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu zrážať z tejto odmeny žiadne sumy.“.
38.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:
㤠63a
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 63 ods. 5, tak po uplynutí 50 rokov odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, výrobca zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu verejne nerozširuje rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom v dostatočnom množstve ani ich nesprístupňuje verejnosti, výkonný umelec môže od zmluvy podľa § 63 ods. 5 odstúpiť; tohto práva sa výkonný umelec nemôže vzdať. Odstúpenie od zmluvy podľa § 63 ods. 5 podľa predchádzajúcej vety nadobudne účinnosť po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa doručenia odstúpenia výrobcovi zvukového záznamu, ak počas trvania tejto lehoty výrobca zvukového záznamu nepoužije zvukový záznam umeleckého výkonu oboma spôsobmi použitia zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa predchádzajúcej vety.“.
39.
V § 64 odsek 5 znie:
„(5)
Práva výrobcu zvukového záznamu podľa odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto lehoty dôjde k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, právo výrobcu zvukového záznamu zaniká uplynutím 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“.
40.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak došlo k odstúpeniu podľa § 63a, práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.“.
41.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:
㤠64a
(1)
Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne vyčleniť na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5 sumu vo výške 20 % z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu vyhotovením rozmnoženín tohto zvukového záznamu, verejným rozširovaním rozmnoženiny tohto zvukového záznamu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva a sprístupňovaním tohto zvukového záznamu verejnosti.
(2)
Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie výkonnému umelcovi informácie nevyhnutné na zabezpečenie vyplácania dodatočnej odmeny podľa § 63 ods. 5.“.
42.
V § 65 ods. 3 sa slová „§ 63 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 8“.
43.
V § 66 ods. 5 sa slová „zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu“ nahrádzajú slovami „vydaniu zvukovo-obrazového záznamu alebo verejnému prenosu zvukovo-obrazového záznamu“ a slová „po tomto zverejnení“ sa nahrádzajú slovami „po prvom oprávnenom vydaní alebo verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr“.
44.
V § 70 sa slová „§ 63 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 63 ods. 8“.
45.
V § 71 ods. 2 sa slová „§ 39 až 49“ nahrádzajú slovami „§ 39 až 49a“.
46.
V § 72 sa za slovo „obsah“ vkladajú slová „(§ 5 ods. 4)“.
47.
V § 77 sa vypúšťajú slová „§ 7 ods. 3,“.
48.
V § 78 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu podľa § 63 ods. 5.“.
49.
V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely ukladania peňažných prostriedkov podľa § 82 ods. 2 písm. a).“.
50.
§ 82 znie:
㤠82
(1)
Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne s používateľom na uzavretí licenčnej zmluvy alebo hromadnej licenčnej zmluvy alebo s právnickou osobou združujúcou používateľov na uzavretí kolektívnej licenčnej zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva podľa tohto zákona (ďalej len „spravované predmety ochrany“), môže, ak ide o licenčnú zmluvu alebo hromadnú licenčnú zmluvu, organizácia kolektívnej správy alebo používateľ, a ak ide o kolektívnu licenčnú zmluvu, organizácia kolektívnej správy alebo právnická osoba združujúca používateľov predmetov ochrany požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny za použitie spravovaných predmetov ochrany určil súd.8) Súd pri určení obsahu zmluvy prihliada na druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob, rozsah a účel jeho použitia, na čas, v ktorom sa spravovaný predmet ochrany bude používať, a na podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. h).
(2)
Používateľ môže použiť spravované predmety ochrany, ak podá návrh na začatie konania podľa odseku 1 najneskôr v lehote 30 dní, odkedy začal používať spravované predmety ochrany alebo odkedy mu zaniklo právo na použitie spravovaných predmetov ochrany, a zároveň v súlade s odsekom 3
a)
sa dohodne s organizáciou kolektívnej správy na ukladaní peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy podľa § 81 ods. 1 písm. u) alebo
b)
preukáže v tejto lehote organizácii kolektívnej správy
1.
záručnou listinou vznik bankovej záruky11) za splnenie záväzku na zaplatenie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany alebo
2.
notárskou zápisnicou uloženie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do notárskej úschovy12) alebo
3.
uznesením súdu prijatie peňažných prostriedkov za použitie spravovaných predmetov ochrany do úschovy súdu.12a)
(3)
Používateľ je povinný splniť podmienky podľa ods. 2 písm. a) alebo písm. b) vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej licenčnej zmluvy, hromadnej licenčnej zmluvy alebo kolektívnej licenčnej zmluvy, a ak taká nie je, najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške podľa platného a účinného sadzobníka odmien a primeraných odmien organizácie kolektívnej správy.
(4)
Organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená s peňažnými prostriedkami podľa ods. 2 písm. a) nakladať až do právoplatného rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 2.
(5)
Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 2 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 2; nárok na zaplatenie odmeny za obdobie používania spravovaných predmetov ochrany podľa odseku 2 zostáva zachovaný.
(6)
Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na dohodu o primeranej odmene.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 12 a 12a znejú:
„11)
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
12)
§ 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
12a)
§ 185a až 185h Občianskeho súdneho poriadku.“.
51.
Doterajší text § 84 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak niektoré z práv podľa § 78 ods. 3 písm. c) a e) nie sú v Slovenskej republike spravované organizáciou kolektívnej správy, používateľovi vznikne právo na použitie týchto predmetov ochrany, ak vytvára rezervný fond na úhradu odmeny za takéto použitie. Ustanovenie § 45 ods. 1 sa použije primerane.“.
52.
Za § 87b sa vkladá § 87c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠87c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu umeleckého výkonu a trvanie majetkových práv výkonného umelca k umeleckému výkonu zaznamenanému na zvukovom zázname, ktoré do 31. októbra 2013 neuplynulo, sa spravuje predpisom účinným od 1. novembra 2013.
(2)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. novembrom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich sa však posudzujú podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, ak § 63 ods. 5 neustanovuje inak.
(3)
Právne účinky podania žaloby podanej podľa § 82 v znení účinnom do 31. októbra 2013 a právo priznané podľa § 82 ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2013 zostávajú zachované.“.
53.
V § 88 sa slová „akty Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „záväzné akty Európskej únie“.
54.
V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov Európskej únie“.
55.
V prílohe štvrtý bod znie:
„4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 265, 11. 10. 2011) (kodifikované znenie).“.
Čl. II
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z. a zákona č. 555/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 1 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „3 319 eur“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.