284/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. augusta 2013
o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
výške štátnej podpory poskytovanej na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu (ďalej len „podpora“), ročnej úrokovej sadzbe a lehote splatnosti úveru na účely podpory podľa § 6 ods. 1 zákona a pre žiadateľa o podporu (ďalej len „žiadateľ“) podľa § 7 ods. 1 a § 10 ods. 5 zákona,
b)
všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,
c)
obsahu žiadosti o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“).
§ 2
Podrobnosti o výške podpory
(1)
Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť
a)
manželom podľa § 10 ods. 5 písm. a) a b) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 55 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %,
b)
fyzickej osobe podľa § 10 ods. 5 písm. c) a d) zákona úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 60 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(2)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 65 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov
a)
s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
b)
s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.1)
(3)
Na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť právnickej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona úver vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 60 000 eur na byt, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(4)
Ak žiadateľ, ktorému bol poskytnutý úver podľa odsekov 2 a 3, preukáže splnenie podmienok podľa § 8 ods. 13 zákona, možno mu znížiť úver o
a)
5 % z istiny úveru, ak celková potreba energie budovy
1.
pri obstarávaní bytu v bytovom dome je nižšia alebo je rovná 30,0 kWh/(m2.a) a je vyššia ako 20,0 kWh/(m2.a),
2.
pri obstarávaní bytu v rodinnom dome je nižšia alebo je rovná 40,5 kWh/(m2.a) a je vyššie ako 27 kWh/(m2.a),
b)
10 % z istiny úveru, ak celková potreba energie budovy
1.
pri obstarávaní bytu v bytovom dome je nižšia alebo je rovná 20,0 kWh/(m2.a),
2.
pri obstarávaní bytu v rodinnom dome je nižšia alebo je rovná 27,0 kWh/(m2.a).
(5)
Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na výťah, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.
(6)
Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.
(7)
Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 110 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(8)
Na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 90 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.
(9)
Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(10)
Na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(11)
Ak žiadateľ, ktorému bol poskytnutý úver podľa odseku 10, preukáže splnenie podmienok podľa § 8 ods. 13 zákona, možno mu znížiť úver o
a)
3 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je vyššia ako 43,0 kWh/(m2.a) a je nižšia alebo je rovná 64,5 kWh/(m2.a),
b)
8 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je vyššia ako 21,5 kWh/(m2.a) a je nižšia alebo je rovná 43,0 kWh/(m2.a),
c)
15 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie rodinného domu je nižšia alebo je rovná 21,5 kWh/(m2.a),
d)
5 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo polyfunkčného domu je vyššia 28,0 kWh/(m2.a) a je nižšia alebo je rovná 40,5 kWh/(m2.a),
e)
10 % z istiny úveru, ak potreba tepla na vykurovanie bytového domu alebo polyfunkčného domu je nižšia alebo je rovná 28,0 kWh/(m2.a).
(12)
Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva alebo viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške najnižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.
(13)
Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 5 až 10, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.
(14)
Určenie ročnej úrokovej sadzby podľa odsekov 12 a 13 sa uplatní aj v prípade, ak finančné krytie úveru je z rôznych zdrojov podľa § 3 zákona a Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) na poskytnutie úveru uzatvorí viac úverových zmlúv.
(15)
Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 525 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(16)
Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(17)
Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 400 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa § 6 ods. 7 zákona, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(18)
Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov zariadenia sociálnych služieb uvedených v odsekoch 16 a 17, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.
§ 3
Podrobnosti o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory
(1)
Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa § 9 ods. 3 zákona
a)
čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v likvidácii, nie starším ako tri mesiace,
b)
potvrdením príslušného konkurzného súdu nie starším ako tri mesiace, preukazujúcim, že žiadateľ nie je v reštrukturalizácii alebo v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
potvrdením príslušného správcu dane1a) nie starším ako tri mesiace, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky,
d)
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje dlžné sumy poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a poistného na zdravotné poistenie,2)
e)
čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že má vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
čestným vyhlásením žiadateľa o plnení záväzkov voči veriteľom.
(2)
Žiadateľ preukazuje termín dokončenia stavby podľa § 9 ods. 6 zákona právoplatným kolaudačným rozhodnutím stavby alebo protokolom o odovzdaní stavby, ak stavebné práce nepodliehajú kolaudačnému konaniu, a revíznou správou, ak si to povaha prác vyžaduje.
Podrobnosti o obsahu žiadosti
§ 4
Identifikačné údaje
(1)
V žiadosti o poskytnutie podpory sa uvádzajú identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 zákona a preukazujú sa dokladmi podľa odsekov 2 až 4; tieto doklady sú prílohou k žiadosti.
(2)
Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou rodného listu, kópiou občianskeho preukazu, a ak ide o manželov, aj úradne osvedčenou kópiou sobášneho listu.
(3)
Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou osvedčenia o zvolení za starostu obce alebo primátora mesta alebo za predsedu samosprávneho kraja.
(4)
Identifikačné údaje žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona sa preukazujú výpisom z obchodného registra alebo obdobného registra nie starším ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná v takom registri.
§ 5
Účel a požadovaná výška podpory
(1)
Žiadosť obsahuje účel podpory a návrh požadovanej výšky podpory.
(2)
Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa § 6 ods. 1 a 5 zákona na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých účelov podpory.
(3)
Ak poskytnutie podpory na obstaranie bytu požaduje žiadateľ podľa
a)
§ 10 ods. 5 písm. c) zákona, prílohou k žiadosti je osvedčená kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osvedčená kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom3) a ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom aj doklad o trvalom pobyte tejto osoby a dĺžke jeho trvania pred podaním žiadosti,
b)
§ 10 ods. 5 písm. d) zákona, prílohou k žiadosti je osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej starostlivosti alebo osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka alebo potvrdenie poskytovateľa sociálnej služby o tom, že žiadateľovi sa skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou,
(4)
Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa § 10 ods. 2 zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí uvedenom v prílohe č. 1 zákona.
(5)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona, ktorým je obec alebo samosprávny kraj, je uznesenie obecného zastupiteľstva alebo uznesenie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktoré obsahuje najmä
a)
údaje o účele, na ktorý sa požaduje podpora,
b)
súhlas s predložením žiadosti,
c)
určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 15 ods. 6 zákona,
d)
spôsob financovania,
e)
súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa § 10 ods. 10 písm. c) zákona, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona,
f)
súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa § 14 ods. 1 zákona, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona.
(6)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu,4) je zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo výsledok písomného hlasovania,4a) ktoré obsahujú najmä
a)
údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,
b)
spôsob financovania,
c)
určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 15 ods. 6 zákona,
d)
uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.
§ 6
Údaje o stavbe
(1)
V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:
b)
parcelné číslo stavebného pozemku,
c)
dátum vydania a číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c) až e) a § 10 ods. 13 zákona,
d)
názov a miesto stavby podľa kolaudačného rozhodnutia5) a číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,
e)
obstarávacia cena podľa § 8 ods. 5 až 10 zákona,
f)
počet bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona,
g)
počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných častí, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona,
h)
výpočtovo stanovené zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu zákona,
i)
názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,
j)
systém tepelnej ochrany stavby,
k)
vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,6) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak si to povaha prác vyžaduje, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu, písm. c) až e) a § 10 ods. 13 zákona,
b)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,
c)
darovacia zmluva, ktorou sa uskutočnil prevod vlastníctva bytu v bytovom dome podľa zákona č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok,
d)
rozhodnutie stavebného úradu alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu, že byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona,
e)
doklad o počte bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona,
f)
doklad o počte nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa s uvedením počtu prenajatých nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 10 ods. 20 zákona,
g)
doklad o obstarávacej cene a písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy, ak doklad o obstarávacej cene spĺňa náležitosti povinne zverejňovanej zmluvy podľa osobitného predpisu,6a)
h)
prepočet obstarávacej ceny podľa ods. 1 písmena e) na každý byt, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona,
i)
projektová dokumentácia, ktorá obsahuje
1.
stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 zákona,
2.
stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) a e) zákona,
3.
projektové energetické hodnotenie bytovej budovy, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu a písm. b) prvého a tretieho bodu zákona,
j)
doklad o výmene jednotlivých technických zariadení budovy podľa § 10 ods. 17 zákona,
k)
energetický certifikát, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) druhého bodu zákona,
l)
odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy bytového domu s evidenčným listom systémovej poruchy vypracovaný odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona,
m)
projektové energetické hodnotenie obvodového plášťa bytovej budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie zhotovené odborne spôsobilou osobou,7) ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona a systémová porucha sa odstraňuje zateplením podľa § 12 ods. 3 písm. d) zákona,
n)
projektové energetické hodnotenie bytovej budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,7)
o)
doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona,
p)
doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,8) ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,
q)
správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom,9)
r)
čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že ide o výmenu výťahu podľa § 11 ods. 1 zákona a zhodu výrobku preukáže po ukončení prác
1.
vyhlásením o zhode výťahu alebo
2.
osvedčením o úradnej skúške alebo o opakovanej odbornej skúške, alebo
3.
správou z odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
s)
doklad o preukázaní zhody tepelnoizolačného systému alebo doklad o posúdení a overení nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa § 12 ods. 3 písm. d) prvého bodu zákona,
t)
doklad o zabezpečení dohľadu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom,
u)
doklad o veku bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona.
§ 7
Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
(1)
Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona žiadosť obsahuje údaje o
a)
zamestnaní, podnikaní alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti žiadateľa,
b)
rodinnom stave žiadateľa, o počte jeho nezaopatrených detí10) a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,11)
c)
priemernom mesačnom zárobku12) žiadateľa, ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa osobitného predpisu,13)
d)
ostatných príjmoch žiadateľa, ktorými sú
1.
nemocenské dávky z nemocenského poistenia,14)
2.
dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,14)
3.
rodičovský príspevok,15)
4.
dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,16)
5.
dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia,17)
6.
príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,18)
7.
peňažný príspevok na opatrovanie,19)
e)
jednotlivých druhoch záväzkov žiadateľa a ich výške ku dňu podania žiadosti.
(2)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona je
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov,20)
b)
rodný list dieťaťa alebo jeho úradne osvedčená kópia,
c)
správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a doklad o priemernom mesačnom zárobku a o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; ak daňovník podal opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj správcom dane osvedčená kópia tohto daňového priznania,
d)
doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),
e)
doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,
f)
doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,
g)
doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.
(3)
Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c) zákona, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, doklady podľa odseku 2 predkladá aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
(4)
Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až g) zákona žiadosť obsahuje údaje o jeho hospodárskom výsledku, základnom imaní, zadĺženosti, obrate, podnikateľskom zámere a tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome.
(5)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona je finančný audit vypracovaný v dvoch rokoch predchádzajúcich roku podania žiadosti a návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok alebo návrh rozpočtu samosprávneho kraja na príslušný rozpočtový rok.
(6)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona je doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv21) v bytovom dome ku dňu podania žiadosti.
(7)
Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona je správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov za tri bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia a ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; ak daňovník podá opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj správcom dane osvedčená kópia tohto daňového priznania.
§ 8
Zabezpečenie záväzkov
Prílohou k žiadosti na preukázanie návrhu na zabezpečenie záväzkov podľa § 15 ods. 6 zákona je
a)
list vlastníctva k predmetu záložného práva a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva, nie staršie ako tri mesiace,
b)
súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § § 10 ods. 14 zákona,
c)
záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky alebo
d)
zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom sú vedené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, výpis z účtu alebo iný doklad banky o aktuálnom zostatku na účte nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky na tomto účte nie sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom, alebo sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom v takej výške, že zostatok finančných prostriedkov na tomto účte postačuje na zabezpečenie záväzkov podľa § 15 ods. 6 zákona.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ján Počiatek v. r.
1)
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
8)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11)
§ 62 až 74 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
13)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 39 a 40 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
20)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.