278/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Schválenie jednotlivého vozidla kategórie M1 a N1 vyrobeného vo veľkej sérii v tretej krajine alebo pre tretiu krajinu
(1)
Žiadosť o schválenie jednotlivého nového vozidla sa predkladá schvaľovaciemu úradu.14) Na konkrétne vozidlo možno predložiť iba jednu žiadosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na vozidlo definované v bodoch 0 a 2.2 doplnku 2 prílohy IV smernice.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú technická dokumentácia a skúšobné protokoly ustanovené v písmenách c) a e) bodu 1.2 a v bode 1.4 doplnku 2 prílohy IV smernice.
(4)
Každé vozidlo musí byť zaradené do kategórie podľa bodu 1.1 doplnku 2 prílohy IV smernice a fyzicky skontrolované technickou službou podľa bodu 1.3 doplnku 2 prílohy IV smernice.
(5)
Schvaľovací úrad
a)
schváli jednotlivé vozidlo, ak zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a spĺňa technické požiadavky ustanovené v písmene d) bodu 1.2, bodoch 2.1, 3 a 4 doplnku 2 prílohy IV smernice,
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla podľa „Vzoru D“ ustanoveného v prílohe VI smernice,
c)
uchováva záznamy o všetkých schváleniach jednotlivého vozidla.“.
2.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2013
(1)
Typový schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii, ak nie sú splnené technické požiadavky ustanovené regulačnými aktmi uvedenými v zozname v doplnku 1 časti I prílohy IV smernice v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1229/2012, okrem bodu 54A, ktorý sa uplatňuje od 1. novembra 2014.
(2)
Typové schválenia ES vozidiel vyrábaných v malej sérii udelené pred 1. novembrom 2012 strácajú platnosť 31. októbra 2016. Osvedčenia o zhode COC vozidiel sa považujú za neplatné na účely § 29 ods. 1, okrem prípadov, keď sa príslušné typové schválenia ES vozidiel aktualizovali, aby vyhovovali technickým požiadavkám ustanoveným regulačnými aktami uvedenými v zozname v doplnku 1 časti I prílohy IV smernice v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1229/2012.“.
3.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 140/2009 Z. z.
KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL
Na účely typového schválenia ES vozidla, typového schválenia vozidla a schválenia jednotlivého vozidla výrobca zaraďuje vozidlá na základe technických podmienok ustanovených v bodoch 1 a 2 prílohy II smernice do kategórií M, N a O. Typový schvaľovací úrad alebo schvaľovací úrad môže od výrobcu požadovať ďalšie informácie na preukázanie, že typ vozidla musí byť zaradený do kategórie vozidla na špeciálne účely v rámci špeciálnej skupiny (kód SG).
Časť A
Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórií
I.
Kategórie vozidiel
1.
Kategória M: Motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny.
a)
Kategória M1:
Vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie vodiča.
b)
Kategória M2:
Vozidlá kategórie M s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M2 môžu mať okrem miest na sedenie priestor pre stojacich cestujúcich.
c)
Kategória M3:
Vozidlá kategórie M s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5 000 kg. Vozidlá kategórie M3 môžu mať priestor pre stojacich cestujúcich.
2.
Kategória N: Motorové vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu. Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N sú ustanovené v bode 3 časti A prílohy II smernice.
a)
Kategória N1:
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
b)
Kategória N2:
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg.
c)
Kategória N3:
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg.
3.
Kategória O: Prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu nákladu alebo osôb ako aj na ubytovanie osôb.
a)
Kategória O1:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg.
b)
Kategória O2:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg.
c)
Kategória O3:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg.
d)
Kategória O4:
Vozidlá kategórie O s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 10 000 kg.
II.
Subkategórie vozidiel
a)
Terénne vozidlá:
Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho používanie mimo pozemných komunikácii. Pri týchto kategóriách vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno ‚G'. Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel a postup kontroly vozidiel sú uvedené v oddiele 4 časti A prílohy II smernice a v doplnku I prílohy II smernice.
b)
Vozidlo na špeciálne účely:
Vozidlo kategórie M, N alebo O so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu a/alebo špeciálne vybavenie. Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno ‚S'. Rôzne typy vozidiel na špeciálne účely sú vymedzené a uvedené v oddiele 5 časti A prílohy II smernice.
c)
Terénne vozidlo na špeciálne účely:
Vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými v písmenách a) a b). Pri týchto kategóriách vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno ‚G'.
Pri neúplných vozidlách, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa okrem toho pridáva druhé písmeno ‚S'.
III.
Poznámky
Typové schválenie sa neudeľuje
a)
podvozku pod náves uvedenému v oddiele 5 časti A prílohy II smernice,
b)
prípojným vozidlám s pevným ojom uvedeným v oddiele 4 časti C prílohy II smernice,
c)
prípojným vozidlám, v ktorých možno pri jazde na pozemných komunikáciách prevážať osoby.
Ustanoveniami písmen a) až c) nie sú dotknuté ustanovenia § 26 tohto nariadenia vlády o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii.
Časť B
Kritériá pre typ vozidla, varianty typu vozidla a verzie variantu typu vozidla
Kritériá pre typ vozidla, varianty typu vozidla a verzie variantu typu vozidla sú ustanovené v časti B prílohy II smernice.
Časť C
Vymedzenie typov karosérie
Typ karosérie uvedený v oddiele 9 prílohy I smernice a v časti 1 prílohy III smernice a kód karosérie uvedený v bode 38 prílohy IX smernice sa označujú kódom. Zoznam kódov platí najmä pre dokončené vozidlá a dokončované vozidlá. Ak ide o vozidlá kategórie M, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v oddieloch 1 a 2 časti C prílohy II smernice. Ak ide o vozidlá kategórií N a O, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v oddieloch 3 a 4 časti C prílohy II smernice. Ak je to potrebné, je možné typ karosérie doplniť dvomi číslicami, ktorých význam je ustanovený v doplnku 2 prílohy II smernice. Pri vozidlách na špeciálne účely označenie typu karosérie závisí od kategórie vozidla.“.
4.
Príloha č. 8 sa dopĺňa deviatym až sedemnástym bodom, ktoré znejú:
„9.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2011 z 22. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011).
10.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011).
11.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 678/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa nahrádza príloha II a menia a dopĺňajú prílohy IV, IX a XI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 185, 15. 7. 2011).
12.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 z 24. januára 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 28, 31. 1. 2012).
13.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1229/2012 z 10. decembra 2012, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IV a XII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).
14.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012).
15.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 143/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o stanovenie emisií CO2 z vozidiel odovzdaných na viacstupňové typové schválenie (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013).
16.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO2 z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 65, 8. 3. 2013).
17.
Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú.v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.