25/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. novembra 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2013 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.