24/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2022 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

24
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 14. januára 2013,
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, a to pre
a)
prístup do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
b)
cezhraničnú výmenu elektriny,
c)
pripojenie do sústavy a siete,
d)
prenos elektriny a prepravu plynu,
e)
distribúciu elektriny a plynu,
f)
uskladňovanie plynu a ponúknutie nevyužitej uskladňovacej kapacity,
g)
dodávku elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávku plynu,
h)
poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výrobu, prenos, distribúciu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla a elektriny z domáceho uhlia,
k)
prevzatie zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom,
l)
vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov trhu a odchýlok sústavy a siete,
m)
zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
n)
predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete na vymedzenom území a riešenie preťaženia národnej sústavy a siete na vymedzenom území,
o)
použitie typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,
p)
činnosť plynárenského dispečingu,
q)
vyúčtovanie za dodávku elektriny odberateľom elektriny a dodávku plynu odberateľom plynu,
r)
vyúčtovanie za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
s)
vyúčtovanie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
t)
postup pri registrácii účastníkov trhu, pri zmene dodávateľa elektriny, pri zmene subjektu zúčtovania alebo bilančnej skupiny,
u)
postup pri zmene dodávateľa plynu,
v)
rozsah poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účel vedenia centrálnej evidencie údajov o prevádzke a meraniach elektriny v elektrizačnej sústave,
w)
prístup na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou, organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
x)
centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre subjekty zúčtovania,
y)
správu, zber a sprístupňovanie nameraných údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
z)
spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
aa)
výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie a dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie,
ab)
náležitosti zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,
ac)
poskytovanie údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu v dostatočnom rozsahu, kvalite a čase,
ad)
postup pri vedení evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti1) a zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti,2)
ae)
inštaláciu zariadenia na priebehové meranie elektriny s možnosťou diaľkového odpočtu dát.3)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
v elektroenergetike
1.
bilančnou skupinou skupina odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania; označuje sa identifikačným číslom bilančnej skupiny,
2.
celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny,
3.
centrálnou fakturáciou vyhotovenie dokladov pre fakturáciu obsahujúcich množstvo elektriny podliehajúce tarife za systémové služby, tarife za prevádzkovanie systému a fakturácia platby za systémové služby, platby za prevádzkovanie systému subjektom zúčtovania zo strany organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa tejto vyhlášky,
4.
cezhraničným profilom súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy,
5.
cezhraničným tokom elektriny tok elektriny do vymedzeného územia alebo z vymedzeného územia,
6.
denným diagramom postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v štvrťhodinovom rozlíšení,
7.
diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla3a) s využitím telemetrických alebo iných systémov s cieľom zabezpečiť opakovaný odpočet s periódou odpočtu najmenej jeden kalendárny mesiac,
8.
dosiahnuteľným výkonom zariadenia na výrobu elektriny činný elektrický výkon meraný na svorkách zariadenia na výrobu elektriny technicky dosiahnuteľný v danom období,
9.
explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie,
10.
fyzickou dodávkou elektriny množstvo odovzdanej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
11.
fyzickým odberom elektriny množstvo odobratej elektriny namerané na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste,
12.
identifikačným číslom, označeným skratkou EIC, šestnásťmiestny kód prideľovaný podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, vydávaný lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel alebo ním splnomocnenou osobou,
13.
implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspešnému účastníkovi obchodovania s elektrinou zároveň pridelí cezhraničná prenosová kapacita,
14.
koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny, ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav a ostatná vlastná spotreba výrobcov elektriny,
15.
maximálnou rezervovanou kapacitou v mieste pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré je odberným miestom, maximálna hodnota výkonu, ktorý prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje užívateľovi sústavy na pripojenie a ktorú užívateľ distribučnej sústavy nesmie prekročiť, pričom na napäťovej úrovni
15.1.
vvn a vn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota štvrťhodinového výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy,
15.2.
nn je maximálnou rezervovanou kapacitou hodnota hlavného ističa v ampéroch; pre odberné miesta na napäťovej úrovni nn vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dohodnutá v nižšej hodnote, ako je maximálna rezervovaná kapacita,
16.
maximálnou rezervovanou kapacitou v mieste pripojenia do sústavy, ktoré je odovzdávacím miestom, kapacita, ktorú prevádzkovateľ sústavy rezervuje užívateľovi sústavy v odovzdávacom mieste a ktorú užívateľ sústavy nesmie prekročiť, pričom jej hodnota je rovnaká ako celkový inštalovaný elektrický výkon zariadenia alebo sústavy zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy, ak sa jej hodnota neurčuje podľa osobitného predpisu;3aa) prevádzkovateľ sústavy a užívateľ sústavy v odovzdávacom mieste sa môžu zmluvne dohodnúť aj na inej hodnote maximálnej rezervovanej kapacity, pričom takto zmluvne dohodnutá hodnota maximálnej rezervovanej kapacity pre zariadenie alebo sústavu zariadení, ktoré môžu dodávať elektrinu do sústavy, zodpovedá technicky dosiahnuteľnému výkonu, ktorý je možné dodať do sústavy,
17.
maximálna rezervovaná kapacita v mieste pripojenia do sústavy, ktoré je súčasne odberným miestom aj odovzdávacím miestom, sa určuje podľa pätnásteho a šestnásteho bodu samostatne pre odbernú časť a samostatne pre odovzdávaciu časť,
18.
obchodnou hodinou základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny; prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 h a končí sa o 01:00:00 h a označuje sa číslicou jeden,
19.
obchodnou oblasťou územie, na ktorom je organizovaný a vyhodnocovaný organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
20.
obchodným dňom 24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na stredoeurópsky letný čas a späť; obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 h a končí sa o 24:00:00 h, pri prechode na stredoeurópsky letný čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín,
21.
odovzdávacím miestom miesto fyzickej dodávky elektriny pozostávajúce z jedného meracieho bodu,
22.
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy a strát elektriny v sústave,
23.
ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,
24.
prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú v dvoch alebo vo viacerých integrovaných obchodných oblastiach; na zaistenie prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie je potrebné získať právo na využitie prenosovej kapacity účastníkmi trhu s elektrinou,
25.
prevádzkovateľom priameho vedenia osoba, ktorá prevádzkuje priame vedenie,
26.
rámcovou distribučnou zmluvou zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, na ktorej základe sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje poskytovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane ostatných regulovaných služieb,
27.
rezervovanou kapacitou podiel na maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta, ktorý bol dohodnutý v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo v rámcovej distribučnej zmluve,
28.
spotrebou elektriny na vymedzenom území množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovezenej elektriny, od ktorého sa odpočíta vyvezená elektrina,
29.
správou a zberom nameraných údajov príjem nameraných údajov od účastníkov trhu s elektrinou, ich spracovanie, evidencia a ochrana dôverných údajov pred zneužitím v rozsahu podľa tejto vyhlášky,
30.
stavebnými časťami zariadení sústavy stavebné časti technologických zariadení sústavy potrebné na prevádzku sústavy,
31.
stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ sústavy, a množstvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, znížený o vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy,
32.
subjektom zúčtovania účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvu o zúčtovaní odchýlky,4)
33.
systémom GCC (Grid Control Cooperation) systém spolupráce prevádzkovateľov synchrónne prepojených prenosových sústav s cieľom eliminácie vzájomnej sekundárnej regulácie výkonu v opačných smeroch,
34.
štvrťhodinovým rozlíšením obchodnej hodiny postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút,
35.
účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou subjekt zúčtovania, ktorý s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvoril zmluvu o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,4)
36.
užívateľom sústavy osoba, ktorá odoberá elektrinu alebo dodáva elektrinu prostredníctvom prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy, alebo má s jej prevádzkovateľom zmluvný vzťah,
37.
vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy spotreba elektriny potrebná na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy súvisiacich s prevádzkovaním sústavy okrem strát elektriny v sústave,
38.
vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
39.
vydavateľom identifikačných čísel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území splnomocnený združením prevádzkovateľov prideľovať a evidovať identifikačné čísla (EIC) podľa štandardu združenia prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverený organizátor krátkodobého trhu s elektrinou; lokálny vydavateľ identifikačných čísel určuje postup pri určovaní identifikačných čísel (EIC) odberných miest a odovzdávacích miest podľa štandardu združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,
40.
združením prevádzkovateľov Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav,
41.
zmluvou o združenej dodávke elektriny zmluva uzatvorená medzi dodávateľom elektriny a oprávneným odberateľom, na základe ktorej sa dodávateľ elektriny zaväzuje zabezpečiť distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta oprávneného odberateľa vrátane ostatných regulovaných služieb a prevziať zodpovednosť za odchýlku oprávneného odberateľa,
42.
technickým dimenzovaním pripojenia do prenosovej sústavy technologické dimenzovanie elektroenergetického zariadenia na pripojenie výrobcu elektriny, odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa určuje pre každé jednotlivé miesto pripojenia,
43.
technologickou časťou zariadenia na výrobu elektriny súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriaci jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia,
44.
protiodchýlkou odchýlka subjektu zúčtovania, ktorá má opačné znamienko ako odchýlka sústavy,
45.
agregátorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti spočívajúce v združení viacerých odberných miest alebo odovzdávacích miest na trhu s elektrinou,
b)
v plynárenstve
1.
distribučnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré sa prevádzkovateľ distribučnej siete zaviazal distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu v m3 alebo v kWh,
2.
dostupnou prepravnou kapacitou časť technickej prepravnej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase dostupná v prepravnej sieti,
3.
dostupnou uskladňovacou kapacitou tá časť technickej kapacity, ktorá nie je pridelená a je v danom čase dostupná v zásobníku,
4.
pevnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu okrem prípadov podľa osobitného predpisu,5)
5.
pevnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú nemôže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní,
6.
nadradenou distribučnou sieťou distribučná sieť, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest,
7.
nadväzujúcou distribučnou sieťou distribučná sieť, do ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest,
8.
nomináciou prepravy plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi prepravnej siete o množstve plynu, ktorý chce dodať do prepravnej siete vo vstupnom bode alebo odobrať z prepravnej siete vo výstupnom bode,
9.
nomináciou distribúcie plynu predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete o množstve plynu, ktorý chce dodať vo vstupnom bode a odobrať vo výstupnom bode,
10.
plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00 h stredoeurópskeho času; v deň prechodu na stredoeurópsky letný čas je plynárenským dňom časové obdobie 23 hodín a v deň prechodu na stredoeurópsky čas je plynárenským dňom časové obdobie 25 hodín; dĺžka plynárenského dňa pri prechode na stredoeurópsky čas sa zohľadní pri vyhodnocovaní prekročenia pridelenej prepravnej alebo distribučnej kapacity,
11.
pracovným objemom množstvo plynu v zásobníku nad úroveň základnej náplne, ktoré môže byť vyťažené alebo vtlačené,
12.
prepojovacím bodom distribučnej siete bod, ktorý spája alebo oddeľuje nadradenú a nadväzujúcu distribučnú sieť,
13.
prepravnou kapacitou najväčšie množstvo plynu, ktoré možno prepraviť za časovú jednotku, pričom sa prepravná kapacita prideľuje ako pevná prepravná kapacita alebo prerušiteľná prepravná kapacita v kWh alebo ich násobkoch,
14.
prerušiteľnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
15.
prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka prerušiť alebo znížiť na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní,
16.
renomináciou následné oznámenie opravenej nominácie prepravy plynu alebo nominácie distribúcie plynu,
17.
skladovacím rokom časové obdobie začínajúce spravidla 1. mája príslušného kalendárneho roka a končiace 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,
18.
súhrnným virtuálnym bodom súbor všetkých bodov pripojenia medzi prepravnou sieťou a distribučnou sieťou a zásobníkmi na vymedzenom území,
19.
súhrnným vstupným bodom distribučnej siete všetky vstupné body distribučnej siete, cez ktoré sa uskutočňuje distribúcia plynu pre účastníka trhu s plynom,
20.
systémovou odchýlkou distribučnej siete súčet denných odchýlok všetkých užívateľov distribučnej siete,
21.
technickou kapacitou zásobníka maximálna pevná uskladňovacia kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ zásobníka ponúknuť účastníkom trhu s plynom pri zohľadnení integrity zásobníka a prevádzkových požiadaviek zásobníka,
22.
technickou prepravnou kapacitou maximálna pevná prepravná kapacita, ktorú môže prevádzkovateľ prepravnej siete ponúknuť užívateľom prepravnej siete pri zohľadnení integrity prepravnej siete a prevádzkových požiadaviek prepravnej siete,
23.
ťažobným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vyťažené zo zásobníkov za časovú jednotku; ťažobný výkon sa mení najmä v závislosti od pracovného objemu plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
24.
uskladňovacou kapacitou časť technickej kapacity zásobníka, ktorú tvorí pracovný objem plynu v m3 alebo kWh, ťažobný výkon v m3/deň alebo kWh/deň a vtlačný výkon v m3/deň alebo kWh/deň,
25.
virtuálnym obchodným bodom bod lokalizovaný v prepravnej sieti medzi vstupnými bodmi a výstupnými bodmi, v ktorom je možná zmena vlastníctva plynu,
26.
virtuálnym zásobníkom súbor všetkých zásobníkov plynu jedného prevádzkovateľa zásobníka charakterizovaný jednou uskladňovacou kapacitou,
27.
vstupným bodom miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
28.
vtlačným výkonom množstvo plynu, ktoré môže byť vtlačené do zásobníkov za časovú jednotku; vtlačný výkon sa mení najmä v závislosti od množstva plynu uskladňovaného v zásobníkoch, v závislosti od tlaku v zásobníkoch a od technických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník,
29.
výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
30.
základnou náplňou zásobníka minimálne množstvo plynu, ktoré je potrebné ako trvalá zásoba plynu v zásobníku na udržanie uskladňovacej kapacity,
31.
zmluvnou prepravnou kapacitou prepravná kapacita, ktorú prevádzkovateľ prepravnej siete pridelil užívateľovi prepravnej siete na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu,
c)
všeobecne
1.
meraním typu A priebehové meranie s možnosťou diaľkového odpočtu,
2.
meraním typu B priebehové meranie bez možnosti diaľkového odpočtu,
3.
meraním typu C meranie bez priebehového merania a bez možnosti diaľkového odpočtu,
4.
uverejňovaním na webovom sídle umiestenie odkazu vo verejne prístupnej časti webového sídla účastníka trhu s elektrinou, ktorý údaje alebo informácie uverejňuje, slúžiacej na uverejňovanie noviniek alebo oznamov a v časti, v ktorej sú obvykle takéto informácie uverejňované.
DRUHÁ ČASŤ
ELEKTROENERGETIKA
§ 3
Prístup do sústavy
(1)
Prístup do sústavy sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.6)
(2)
Platbou za prístup do prenosovej sústavy je platba za rezervovanú kapacitu, ktorá zahŕňa aj prenos elektriny a je súčasťou platby za distribúciu elektriny. Prevádzkovateľovi sústavy sa v prípade odberu elektriny zo sústavy výlučne na účely vlastnej spotreby elektriny platba za prístup do sústavy neúčtuje.
(3)
Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na zariadeniach na výrobu elektriny slúžiacich výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny.
(4)
Účastník trhu s elektrinou má právo na prístup do sústavy pre každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 2 alebo prenesenej zodpovednosti za odchýlku podľa § 13 ods. 5.
§ 4
Cezhraničná výmena elektriny
(1)
Cezhraničnú výmenu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území na základe zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenej so subjektom zúčtovania so zreteľom na bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí miesta v prenosovej sústave, kde hrozí nebezpečenstvo nedostatku prenosovej kapacity podľa podmienok prevádzkovateľa sústavy. Zoznam týchto miest sa uverejní na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(3)
Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu je účastníkom trhu prideľovaná ako
a)
dlhodobá na obdobie dlhšie ako jeden deň, a to spravidla na rok a mesiac,
b)
denná na obdobie jedného dňa,
c)
vnútrodenná na obdobie kratšie ako jeden deň.
(4)
Prideľovanie voľnej obchodovateľnej kapacity cezhraničného profilu môže prebiehať
a)
formou explicitnej aukcie,
b)
formou implicitnej aukcie,
c)
podľa časového poradia prijatých žiadostí bez určenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez úhrady ceny za pridelenú prenosovú kapacitu,
d)
formou voľných nominácií bez určenia ceny za pridelenú prenosovú kapacitu a bez úhrady ceny za pridelenú prenosovú kapacitu.
(5)
V prípade explicitnej aukcie sa voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile.
(6)
Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu môže byť pridelená organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely implicitných aukcií realizovaných v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Ak zlyhá proces vyhodnotenia implicitnej aukcie, môže byť na pridelenie cezhraničných kapacít v danom časovom rámci použitá explicitná aukcia, ktorú organizuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov alebo aukčná kancelária, ktorá je prideľovaním cezhraničných kapacít prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená.
(8)
Kapacita cezhraničného profilu, na ktorom v príslušnom časovom rámci nie je zavedené prideľovanie kapacít formou aukcie, môže byť využitá na účel cezhraničného prenosu elektriny na základe predloženia požiadaviek na cezhraničný prenos elektriny formou voľných nominácií podľa pravidiel platných na príslušnom cezhraničnom profile uverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V takomto prípade prevádzkovateľ prenosovej sústavy preverí technickú realizovateľnosť požiadaviek na prenos elektriny s ohľadom na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy. Cezhraničný prenos sa uskutoční vo výške, ktorú prevádzkovateľ prenosovej sústavy potvrdí účastníkovi trhu v rámci časového intervalu ustanoveného pravidlami pre predkladanie požiadaviek na cezhraničný prenos formou voľných nominácií.
(9)
Explicitné aukcie sa organizujú prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov alebo aukčná kancelária, ktorá je organizovaním explicitných aukcií prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená.
(10)
Kapacita pridelená v explicitnej aukcii je rezervovaná momentom splnenia podmienok určených pravidlami aukcie.
(11)
Ak účastník trhu s elektrinou neuhradí cenu za pridelenú voľnú obchodovateľnú prenosovú kapacitu v termínoch a spôsobom určeným pravidlami príslušnej aukcie, voľná obchodovateľná prenosová kapacita pridelená účastníkovi trhu môže byť tomuto účastníkovi trhu odobraná a pridelená inému účastníkovi trhu.
(12)
Náklady na zakúpenie rezervovanej kapacity na cezhraničnom profile na účely dovozu podporných služieb sú súčasťou celkových nákladov na nákup podporných služieb.7)
(13)
Vnútrodenné prenosové kapacity sa prideľujú účastníkom trhu prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vymedzenom území v súčinnosti s prevádzkovateľmi prenosovej sústavy susediacich členských štátov Európskej únie a tretích štátov alebo aukčnou kanceláriou, ktorá je prideľovaním vnútrodenných prenosových kapacít prevádzkovateľom prenosovej sústavy poverená.
(14)
Ak sú vnútrodenné prenosové kapacity prideľované podľa poradia prijatých žiadostí, požiadavky na pridelenie prenosovej kapacity sa vyhodnocujú v poradí, v akom sú predložené do informačného systému subjektu, ktorý vnútrodenné kapacity prideľuje. Účastník trhu s elektrinou, ktorý získal vnútrodenné kapacity, zašle nominácie cezhraničného prenosu elektriny využívajúce celú pridelenú kapacitu príslušnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy podľa platných pravidiel vnútrodenných alokácií a nominácií uverejnených na webovom sídle prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(15)
Žiadosť o uzavretie zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej desať pracovných dní pred začatím prenosu elektriny, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.
(16)
Subjekt zúčtovania zasiela požiadavky na cezhraničný prenos elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy v súlade so zmluvou o prenose elektriny cez spojovacie vedenia. Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov elektriny sú po prijatí informačným systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy zaslané do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a skontrolované oproti disponibilnej finančnej zábezpeke. Ak je výška disponibilnej finančnej zábezpeky nedostatočná, prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený požadovaný cezhraničný prenos elektriny odmietnuť.
(17)
Hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov zaslané do informačného systému prevádzkovateľa prenosovej sústavy subjektom zúčtovania sú v procese zosúhlasenia cezhraničnej výmeny porovnané s hodnotami zaslanými susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav. Ak sú tieto hodnoty nezosúladené, hodnoty požadovaných cezhraničných prenosov sa prevádzkovateľom prenosovej sústavy skrátia podľa pravidiel určených v zmluve o prenose elektriny cez spojovacie vedenia.
(18)
Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 16:00 h v členení po obchodných hodinách a jednotlivých subjektoch zúčtovania.
§ 5
Pripojenie do sústavy
(1)
Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny alebo zmena technických parametrov existujúceho odberného elektrického zariadenia alebo zariadenia na výrobu elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do sústavy8) uzatvorenej s vlastníkom odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia po splnení technických podmienok9) a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy.
(2)
Elektroenergetické zariadenie slúžiace na pripojenie do sústavy vybuduje príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo iná oprávnená osoba po vzájomnej dohode s užívateľom sústavy na základe požiadaviek užívateľa sústavy a v súlade s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami prevádzkovateľa sústavy.
(3)
Odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny užívateľa sústavy možno pripojiť do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky sústavy a po úhrade ceny za pripojenie alebo nákladov za pripojenie do sústavy.
(4)
Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy preukáže, že v priebehu času zanikla alebo zanikne opodstatnenosť pripojenia výrobcu elektriny, odberateľa elektriny pripojeného priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy v niektorom mieste jeho pripojenia do prenosovej sústavy a toto pripojenie sa pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy stane technicky a ekonomicky neopodstatneným, prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe rozhodnutia úradu vydaného na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy môže zrušiť toto pripojenie výrobcu elektriny, odberateľa elektriny pripojeného priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Súčasťou podania prevádzkovateľa prenosovej sústavy úradu je aj stanovisko pripojeného výrobcu elektriny, prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo odberateľa elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy oznámi a odôvodní svoje rozhodnutie o zániku opodstatnenosti pripojenia v konkrétnom mieste pripojenia príslušnému výrobcovi elektriny, odberateľovi pripojenému priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najmenej 36 mesiacov pred plánovaným fyzickým zrušením pripojenia do prenosovej sústavy. V prípade nesúhlasu so zrušením pripojenia výrobca elektriny, odberateľ elektriny pripojený priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy svoj nesúhlas aj s odôvodnením písomne oznámi prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a úradu najneskôr 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení pripojenia a vyzve prevádzkovateľa prenosovej sústavy na prerokovanie tejto veci. Ak nedôjde do 120 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení pripojenia k dohode medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a výrobcom elektriny alebo odberateľom pripojeným priamo do prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, prevádzkovateľ prenosovej sústavy o tom informuje úrad. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať odpojenie a odstránenie svojich zariadení na základe rozhodnutia úradu.
(5)
Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do prenosovej sústavy s užívateľmi prenosovej sústavy sa technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy určuje podľa metodiky uverejnenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Technické dimenzovanie pripojenia do prenosovej sústavy je technologické dimenzovanie zariadenia na pripojenie výrobcu elektriny, odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, ktoré sa určí v zmluve o pripojení do prenosovej sústavy samostatne pre každé jednotlivé miesto pripojenia.
(6)
Ak je do sústavy pripájané odberné miesto pre odber elektriny a na rovnakom elektroenergetickom zariadení bude aj fyzická dodávka elektriny zo zariadenia na výrobu elektriny, prevádzkovateľ sústavy uzatvorí pre toto miesto pripojenia osobitne zmluvy o pripojení do sústavy zvlášť pre odberné miesto za fyzický odber elektriny a zvlášť pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny. Prevádzkovateľ sústavy pridelí osobitné identifikačné čísla zvlášť pre odberné miesto za fyzický odber elektriny a zvlášť pre odovzdávacie miesto za fyzickú dodávku elektriny. Cena za pripojenie sa účtuje samostatne za odberné miesto a samostatne za odovzdávacie miesto. Ak ide o nové pripojenie odberného miesta a zároveň nové pripojenie výrobcu elektriny, ktorého zariadenie je malým zdrojom a je vyvedené do vnútornej inštalácie výrobcu elektriny, pričom nejde o podnikanie v energetike podľa osobitného predpisu,10) účtuje sa len jedna cena za pripojenie, a to vyššia cena.
(7)
Ak žiadosť o pripojenie nového odberného alebo odovzdávacieho miesta podáva žiadateľ, voči ktorému eviduje prevádzkovateľ sústavy pohľadávky po lehote splatnosti, alebo ak žiadateľ je s dlžníkom prepojeným podnikom,11) alebo ak žiadateľ je podnikom, v ktorom fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má podiel na základnom imaní podniku alebo akcie podniku a táto fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má alebo mala v období jedného roka pred požiadaním podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv v podniku, a to v podniku, proti ktorému prevádzkovateľ distribučnej sústavy eviduje nezaplatené pohľadávky po lehote splatnosti, môže prevádzkovateľ sústavy podmieniť uzatvorenie zmluvy o pripojení do sústavy zaplatením pohľadávky žiadateľa alebo dlžníka.
(8)
Prevádzkovateľ sústavy pripojí odberné elektrické zariadenie alebo zariadenie na výrobu elektriny užívateľa sústavy do piatich pracovných dní po splnení technických podmienok a obchodných podmienok prevádzkovateľa sústavy. Ak je potrebná zmena technických parametrov pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia, prevádzkovateľ sústavy bezodkladne oznámi túto skutočnosť užívateľovi sústavy. Ak ide o existujúceho užívateľa sústavy, zmenu technických parametrov odberného miesta týkajúcich sa združenej zmluvy o dodávke elektriny, prevádzkovateľ sústavy bezodkladne oznámi príslušnému dodávateľovi elektriny, s ktorým má užívateľ sústavy uzatvorenú združenú zmluvu o dodávke elektriny.
(9)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy bez zvýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri zmene existujúceho užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom. Ak nový užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie po uplynutí 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy uzatvorenej s predchádzajúcim užívateľom distribučnej sústavy, cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu požadovanú novým užívateľom distribučnej sústavy.
(10)
Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri opätovnom pripojení užívateľa distribučnej sústavy bez navýšenia maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie neúčtuje, ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nn pri opätovnom pripojení užívateľa distribučnej sústavy so zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity sa cena za pripojenie uhrádza len za kapacitu, ktorá je rozdielom medzi pôvodnou a požadovanou maximálnou rezervovanou kapacitou, ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie do 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Ak pôvodný užívateľ distribučnej sústavy doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy úplnú žiadosť o pripojenie po uplynutí 24 mesiacov od zániku zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, cena za pripojenie sa uhrádza za celú kapacitu.
§ 6
Prenos elektriny
(1)
Prenos elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny12) uzatvorenej s užívateľom sústavy.
(2)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa doručí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy najmenej 21 dní pred začatím prenosu elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže odmietnuť prenos elektriny.
(3)
Meranie v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Každé odberné miesto užívateľa prenosovej sústavy pripojené do prenosovej sústavy má inštalované meranie typu A.
(4)
Pri uzatváraní zmlúv o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s užívateľmi prenosovej sústavy sa kapacita pripojenia do prenosovej sústavy stanovuje podľa metodiky uverejnenej v technických podmienkach prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Kapacitou pripojenia do prenosovej sústavy je dovolená využiteľnosť technického dimenzovania pripojenia v každom jednotlivom mieste pripojenia v určenom časovom období podľa prípravy prevádzky prenosovej sústavy. Kapacita pripojenia do prenosovej sústavy pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy sa určí dohodou prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a oznámi sa úradu.
(5)
Užívateľ prenosovej sústavy dodržiava stanovené hodnoty kapacity pripojenia určené prevádzkovateľom prenosovej sústavy v rámci procesu prípravy prevádzky sústavy v jednotlivých etapách.
§ 7
Distribúcia elektriny
(1)
Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny13) uzatvorenej s užívateľom sústavy alebo na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s dodávateľom elektriny. Na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny okrem prípadov pohyblivých odberných miest, ktorými sú elektrické hnacie dráhové vozidlá. V prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku odberateľa elektriny na dodávateľa elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy distribúciu elektriny na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom elektriny za odberné miesta v jeho bilančnej skupine. Obchodné podmienky rámcovej distribučnej zmluvy sú ustanovené v prílohe č. 9.
(2)
Ak odberateľ elektriny má uzatvorenú samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, použijú sa obchodné podmienky rámcovej distribučnej zmluvy podľa prílohy č. 9 primerane.
(3)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa doručí príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najmenej 21 dní pred začatím distribúcie elektriny do odberného miesta užívateľa sústavy, inak prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže odmietnuť distribúciu elektriny k požadovanému termínu. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy túto skutočnosť oznámi žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy aj s termínom, ku ktorému prevádzkovateľ distribučnej sústavy súhlasí so začatím distribúcie elektriny.
(4)
Pre užívateľa sústavy, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, sú platby súvisiace s prístupom do prenosovej sústavy a s prenosom elektriny súčasťou ceny za distribúciu elektriny.
(5)
Informácie o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny sa oznamujú miestne obvyklým spôsobom a uverejňujú sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy na jeho webovom sídle.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny do odberných miest pripojených na napäťovej úrovni vvn a vn odberateľovi elektriny, ak má uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny a dodávateľovi elektriny, ktorý dodáva elektrinu do dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy. Dodávateľovi elektriny sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny oznamuje elektronicky najneskôr 15 dní pred začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje jedenkrát ročne na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny počas trvania zmluvy o prístupe do distribučnej sústave a distribúcii elektriny bezodplatne merané údaje o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s meraním typu A alebo meraním typu B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov a údaje o odbere elektriny za posledný ucelený kalendárny rok elektronicky v tabuľkovom editore, a to do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa elektriny alebo ním splnomocneného dodávateľa elektriny alebo uverejnením údajov prostredníctvom webových služieb a informáciou odberateľovi elektriny o mieste umiestnenia údajov.
(8)
Meranie v distribučnej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, odberateľovi elektriny a dodávateľovi elektriny za odberné miesta v jeho bilančnej skupine zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Merané údaje odberateľovi elektriny a dodávateľovi elektriny poskytuje prevádzkovateľ sústavy za každé odberné miesto osobitne a tiež agregovane za všetky odberné miesta odberateľa elektriny alebo dodávateľa elektriny.
(9)
Rámcová distribučná zmluva uzatváraná s dodávateľom elektriny a zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatváraná s odberateľom elektriny obsahujú rovnaké podstatné náležitosti a podmienky tak, aby bola zaručená rovnosť užívateľov sústavy pri výbere zmluvného vzťahu upravujúceho distribúciu elektriny do odberného miesta.
(10)
Ak o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy žiada prevádzkovateľa distribučnej sústavy dodávateľ elektriny, proti ktorému eviduje prevádzkovateľ distribučnej sústavy pohľadávky po lehote splatnosti, alebo ak tento dodávateľ elektriny je s dlžníkom prepojeným podnikom, alebo ak dodávateľ elektriny, ktorý žiada o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy, je podnikom, v ktorom fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má podiel na základnom imaní podniku alebo akcie podniku a táto fyzická osoba, blízka osoba tejto fyzickej osoby alebo právnická osoba má alebo mala v období jedného roka pred požiadaním o uzatvorenie rámcovej distribučnej zmluvy podiel na základnom imaní podniku, alebo akcie podniku, s ktorým je spojený rozhodujúci podiel hlasovacích práv v podniku, a to v podniku, proti ktorému prevádzkovateľ distribučnej sústavy eviduje nezaplatené pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré vznikli z rámcovej distribučnej zmluvy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže podmieniť uzatvorenie zmluvy zaplatením pohľadávok po lehote splatnosti zo strany žiadateľa alebo dlžníka.
(11)
Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav vypracujú jednotnú technickú špecifikáciu pre výmenu údajov upravujúcu spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania informácií účastníkov trhu s elektrinou a potrebných dát v súvislosti s trhovými procesmi a fakturáciou, ktorých priebeh prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav zabezpečujú, ako aj v súvislosti s poskytovaním nameraných údajov. Zásady jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov sú ustanovené v prílohe č. 13. Jednotná technická špecifikácia pre výmenu údajov ďalej upravuje procesy, výmenu dát a fakturáciu súvisiacu s dodávkou poslednej inštancie.
(12)
Jednotná technická špecifikácia pre výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia“) podľa odseku 11 je záväzná pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a účastníkov trhu s elektrinou pripojených do príslušných regionálnych distribučných sústav. Technická špecifikácia sa uverejnení na webovom sídle každého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(13)
Zmena technickej špecifikácie je možná len na základe súhlasu všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, pričom každá zmena bude jednotná a záväzná pre všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a účastníkov trhu s elektrinou na ich vymedzených územiach. Postup pri zmene alebo úprave jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov je upravený v odseku 15.
(14)
Technická špecifikácia podľa odsekov 11 až 13 je záväzná pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a užívateľov sústavy na jeho vymedzenom území ako výlučná forma komunikácie medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a užívateľmi sústavy na jeho vymedzenom území v rozsahu stanovenom Jednotnou technickou špecifikáciou pre výmenu údajov, ak zákon neustanovuje inak. Predpokladom komunikácie podľa technickej špecifikácie medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a užívateľom sústavy a predpokladom iniciovania akýchkoľvek procesov na vymedzenom území prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy je uzavretie zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej zmluvy.
(15)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle navrhované zmeny v technickej špecifikácii a o tomto informuje dodávateľov elektriny, s ktorými má uzavretú rámcovú distribučnú zmluvu. Dodávatelia elektriny majú v lehote desiatich dní po uverejnení návrhu právo doručiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy svoje pripomienky ku uverejnenému návrhu. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhodnotí pripomienky a výsledok vyhodnotenia spolu s odôvodnením uverejní do dvadsiatich dní po uplynutí lehoty na uplatňovanie pripomienok. Výsledný návrh po zohľadnení pripomienok účastníkov trhu s elektrinou uverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy 60 dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie. V lehote najneskôr päť pracovných dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie alebo účinnosťou rámcovej distribučnej zmluvy dodávatelia elektriny vykonajú kontrolu funkčnosti nových komunikačných protokolov podľa novej technickej špecifikácie; prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav pri kontrole poskytnú dodávateľom elektriny potrebnú súčinnosť.
(16)
Postup podľa odseku 15 sa neuplatňuje v prípade zmeny alebo doplnenia v súvislosti s vydaním cenového rozhodnutia pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy alebo z dôvodu zmeny a doplnenia technickej špecifikácie v súvislosti so zmenami osobitných predpisov; v týchto prípadoch prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy uverejní zmenu technickej špecifikácie 30 dní pred účinnosťou jej zmeny.
(17)
Za splnenie povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa osobitného predpisu14) sa považuje aj zaslanie dokladu o stave odobratého množstva elektriny a stave určeného meradla pred výmenou a stave nového určeného meradla po výmene elektronicky na adresu elektronickej pošty preukázateľne určenú na tieto účely zo strany odberateľa elektriny priamo alebo určenú prostredníctvom jeho dodávateľa elektriny.
(18)
Užívateľovi sústavy, ktorý je prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy na vymedzenom území a ktorý má na jednej z napäťových úrovní veľmi vysokého napätia alebo vysokého napätia jedného prevádzkovateľa distribučnej sústavy pripojených viac odberných miest s priebehovým meraním typu A alebo meraním typu B, ktorých odber elektriny je prepojený vlastnou elektrickou sústavou a ktorými sú napájané dopravné prostriedky elektrickej trakcie, stanoví prevádzkovateľ distribučnej sústavy rezervovanú kapacitu na účely vyhodnotenia a stanovenia cien za rezervovanú kapacitu pre každú napäťovú úroveň zvlášť zo súčtov maximálnych výkonov nameraných v odberných miestach v čase, kedy je tento súčet v danom mesiaci najvyšší.
(19)
Vyúčtovanie distribúcie elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny. Vyúčtovanie distribúcie elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.
(20)
Prekročenie kapacity, dodávky alebo odberu jalovej elektriny alebo nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa podľa § 2 písm. l) zákona nie je obsahom vyúčtovania distribúcie elektriny na napäťovej úrovni nn.
(21)
Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu,14a) ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu len domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti. Podrobnosti ustanovuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
§ 8
Dodávka elektriny a podmienky ochrany odberateľov elektriny v domácnosti
(1)
Dodávka elektriny odberateľovi elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny15) alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny.
(2)
Ak dodávateľ elektriny poskytuje odberateľovi elektriny v domácnosti univerzálnu službu, súčasťou ceny za združenú dodávku elektriny odberateľovi elektriny v domácnosti sú aj platby súvisiace s prenosom elektriny, distribúciou elektriny, za poskytovanie systémových služieb a nákladov za prevádzkovanie systému.
(3)
Vyúčtovanie odberu elektriny sa vykoná najmenej jedenkrát ročne formou vyúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu elektriny je zistenie stavu nameraných údajov meracím zariadením vykonané prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Vyúčtovanie združenej dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to samostatne vyčíslený údaj o cene za poskytnuté služby súvisiace s dodávkou elektriny, distribúciou elektriny spolu s prenosom elektriny, o poskytovaní systémových služieb, nákladoch za prevádzkovanie systému. Vyúčtovanie dodávky elektriny obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.
(4)
Pri zmluve o dodávke elektriny a zmluve o združenej dodávke elektriny uzatvorenej na neurčitý čas je výpovedná lehota jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca. Odberateľ elektriny zabezpečí, aby ku dňu účinnosti výpovede zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke elektriny bol ukončený proces zmeny dodávateľa elektriny.
(5)
Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby za elektrinu určená podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú výšku predpokladanej ročnej platby za elektrinu určenú podľa spotreby elektriny za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Dodávateľ elektriny alebo odberateľ elektriny v domácnosti môže navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb len pri zmene výšky odberu elektriny odberateľa elektriny v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny elektriny. Dodávateľ elektriny alebo odberateľ elektriny v domácnosti môže navrhnúť zachovanie hodnoty preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie, v ktorom predpokladá porovnateľnú spotrebu elektriny ako v predchádzajúcom zúčtovacom období, až do návrhu zmeny preddavkových platieb. Zachovanie rozpisu preddavkových platieb alebo zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi elektriny v domácnosti.
(6)
Ak po úprave preddavkových platieb odberateľ elektriny v domácnosti riadne neuhrádza predpísané preddavkové platby, môže dodávateľ elektriny požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta iba v prípade, ak odberateľovi elektriny preukázateľne doručil výzvu na splatenie pohľadávok vrátane informácie o možnosti prerušenia distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny najmenej desať dní pred požadovaným termínom prerušenia distribúcie elektriny.
(7)
Pri novom odbere elektriny odberateľom elektriny v domácnosti sa určí výška mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu elektriny potvrdeného odberateľom elektriny v domácnosti a cenového rozhodnutia platného v čase vyhotovenia rozpisu preddavkových platieb, najviac však vo výške 1/11 predpokladanej ročnej platby za odobratú elektrinu, ak sa nedohodne inak.
(8)
Ak počas kalendárneho roka koncový odberateľ elektriny požiada dodávateľa elektriny o uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo dodatku k existujúcej zmluve o dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom určenú pre odberateľov elektriny, ktorí sú zraniteľnými odberateľmi,15aa) koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti poskytne dodávateľovi elektriny údaje o histórii spotreby elektriny v odberných miestach za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je nižšia ako 30 000 kWh. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi elektriny zo strany koncového odberateľa elektriny mimo domácnosti je podmienkou dodávky elektriny zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby ich preukázania sa koncový odberateľ elektriny mimo domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa.
§ 8a
Dodávka elektriny do odberného miesta vybaveného inteligentným meracím systémom
Ak odberné miesto koncového odberateľa elektriny je vybavené inteligentným meracím systémom,15a) vyúčtovanie dodávky elektriny sa vykonáva mesačne na základe skutočnej spotreby elektriny zistenej prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny nedohodnú inak.
§ 9
Dodávka regulačnej elektriny
(1)
Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom podporných služieb, alebo dodávateľom regulačnej elektriny. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže byť dodávateľom regulačnej elektriny výlučne formou automatickej aktivácie regulačnej elektriny17) s parametrami sekundárnej regulácie výkonu prostredníctvom riadiaceho informačného systému dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav v rámci systému GCC a za cenu určenú v cenovom rozhodnutí úradu alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí a odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 9:00 h predbežné údaje o množstve obstaranej regulačnej elektriny s presnosťou na tri desatinné miesta v MWh a nákladoch na obstaranú regulačnú elektrinu dodanú jednotlivými dodávateľmi regulačnej elektriny, a to pre každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zašle finálne údaje v pracovných dňoch za predchádzajúci deň do 13:00 h, v pracovných dňoch, ktorým predchádza najmenej jeden nepracovný deň, do 16:00 h. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnotí obstaranú regulačnú elektrinu v súlade s technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(3)
Množstvo regulačnej elektriny dodanej z prenosových sústav členských štátov Európskej únie a tretích štátov sa určí ako súčin zmeny salda elektrizačnej sústavy SR v MW a doby jej trvania na základe záznamu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Elektrina z dovezenej havarijnej výpomoci je účtovaná ako regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy a náklady za dovoz regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci sú súčasťou nákladov na obstaranie regulačnej elektriny.
(4)
Regulačná elektrina obstaraná prevádzkovateľom prenosovej sústavy v systéme GCC je v rámci vyhodnotenia, zúčtovania a vysporiadania odchýlky účtovaná ako regulačná elektrina. Cena za regulačnú elektrinu sa uplatňuje na základe cenového rozhodnutia úradu.
(5)
Množstvo regulačnej elektriny vyvezenej v rámci havarijnej výpomoci je súčasťou odchýlky prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vzniknuté náklady na odchýlku z vyvezenej regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci uhradí susedný prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému bola havarijná výpomoc poskytnutá. Prípadné výnosy z odchýlky sú príjmom prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(6)
Objem elektriny určený na vývoz mimo vymedzeného územia nesmie ohroziť bezpečnosť dodávok elektriny na vymedzenom území.16)
(7)
Prevádzkovateľ sústavy, ktorý nakupuje elektrinu na pokrytie strát v sústave, môže v rámci krátkodobých alebo vnútrodenných obchodov predať prebytok elektriny alebo nakúpiť chýbajúcu elektrinu na pokrytie strát a vlastnej spotreby, čo sa nepovažuje za obchodovanie s elektrinou. Za obchodovanie s elektrinou sa nepovažuje ani obstaranie regulačnej elektriny v systéme GCC prevádzkovateľom prenosovej sústavy.
§ 11
Podmienky poskytovania podporných služieb a systémových služieb
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb výhradne od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú technické podmienky a obchodné podmienky prevádzkovateľa prenosovej sústavy, poskytujú podporné služby na zariadeniach, ktoré sú certifikované na tento účel, s cieľom dosiahnuť minimálne náklady na zabezpečenie podporných služieb za transparentných a nediskriminačných podmienok, a to na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny alebo zmluvy o poskytovaní podporných služieb.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy využíva nakúpené podporné služby prostredníctvom riadiaceho informačného systému a pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy po zohľadnení ponukových cien za regulačnú elektrinu poskytovateľov podporných služieb vrátane obstarania regulačnej elektriny v systéme GCC na základe ekonomicky efektívneho princípu a v súlade s technickými podmienkami.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní požiadavku na podanie ponuky pre poskytovateľov podporných služieb na svojom webovom sídle alebo prostredníctvom Informačného systému prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní podmienky výberového konania, rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny a formulár vyhlásenia ponúkajúceho, ktorý obsahuje prihlásenie do výberového konania a záväzok platnosti ponuky a zodpovednosti za škody spôsobené odstúpením od ponuky.
(4)
Poskytovateľ podporných služieb doručí ponuku v súlade s požiadavkami výberového konania, ktoré je vyhlásené na základe podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vybraný poskytovateľ podporných služieb zabezpečuje podporné služby prostredníctvom elektroenergetického zariadenia certifikovaného na tento účel.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhodnocuje objem a kvalitu obstaraných podporných služieb podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(6)
Systémové služby poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy užívateľovi sústavy podľa technických podmienok a pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy využitím nakúpených podporných služieb.
§ 12
Údaje poskytované výrobcom elektriny
(1)
Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, zaregistruje v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou svoje zariadenia na výrobu elektriny v štruktúre, spôsobom a v rozsahu uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Výrobca elektriny, ktorý má povinnosť inštalovať meranie na svorkách generátora,18) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny tieto údaje:
a)
množstvo vyrobenej elektriny meranej na svorkách generátora; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie na výrobu elektriny meranej na svorkách meničov na strane striedavého napätia,
b)
množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v členení na množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny
1.
celkom,
2.
odobratej zo sústavy,
3.
neodobratej zo sústavy,
c)
množstvo ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny,
d)
množstvo elektriny dodanej priamym vedením,
e)
množstvo elektriny spotrebovanej na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,
f)
množstvá ďalších typov spotrieb elektriny, a to množstvo elektriny
1.
odobratej z prenosovej sústavy pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky,
2.
vyrobenej v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovanej na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW alebo ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom, a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %,
3.
vyrobenej v lokálnom zdroji a spotrebovanej v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja.
(3)
Výrobca elektriny, ktorý nemá povinnosť inštalovať meranie na svorkách generátora,18a) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou množstvo vyrobenej elektriny meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny.
(4)
Výrobca elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje o množstve vyrobenej elektriny osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie.
(5)
Výrobca elektriny s právom na podporu18b) odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj o množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny osobitne za každý generátor zariadenia na výrobu elektriny v členení podľa primárneho zdroja energie.
(6)
Výrobca elektriny s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štvrťhodinovom rozlíšení tieto údaje, množstvo:
a)
vyrobenej elektriny meranej na svorkách jednotlivých generátorov,
b)
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za zariadenie na výrobu elektriny,
c)
vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny za jednotlivé generátory, ak si výrobca elektriny uplatňuje právo na podporu.18b)
(7)
Údaje podľa odsekov 2 až 6 odovzdá výrobca elektriny do piateho pracovného dňa nasledujúceho
a)
mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak ide o výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 10 kW,
b)
roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike.
(8)
Výrobca elektriny okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaj o inštalovanom výkone, hodnote dosiahnuteľného výkonu a plánované údaje o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke elektriny priamym vedením. Hodnoty dosiahnuteľného výkonu a plánované údaje podľa predchádzajúcej vety neodovzdá výrobca elektriny z lokálneho zdroja.
(9)
Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou a uplatňuje si právo na podporu,18c) poskytne výkupcovi elektriny
a)
informácie o každom prerušení výroby elektriny potrebné na činnosť výkupcu elektriny,
b)
údaje o výrobe elektriny vrátane plánovaných údajov na nasledujúci kalendárny rok a skutočných údajov v kalendárnom roku prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre, spôsobom a v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10)
Spôsob odovzdania údajov výrobcom elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(11)
Údaje, ktoré poskytuje výrobca elektriny podľa osobitného predpisu,18d) sa považujú za poskytnuté, ak ich výrobca elektriny poskytne organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu, štruktúre a termínoch podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 12a
(1)
Výrobca elektriny na poskytovanie údajov podľa odseku 12 zabezpečuje meranie vyrobenej elektriny a technologickej vlastnej spotreby elektriny.18e)
(2)
Množstvo vyrobenej elektriny sa určuje na základe údajov z určeného meradla inštalovaného na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny.18e)
(3)
Ak výrobca elektriny nemá povinnosť inštalovať určené meradlo na svorkách generátorov zariadenia na výrobu elektriny, množstvo vyrobenej elektriny sa určuje určeným meradlom prevádzkovateľa sústavy, ktorým je vybavené odovzdávacie miesto výrobcu elektriny, prostredníctvom ktorého je zariadenie výrobcu elektriny pripojené do sústavy.
(4)
Vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny sa rovná technologickej vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny.18f)
(5)
Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny výrobcu elektriny, ktorá slúži na
a)
prípravu látok potrebných na premenu energie v zariadení na výrobu elektriny, ak sa táto príprava uskutočňuje v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,
b)
prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
c)
ďalšie procesy nevyhnutné na výrobu elektriny, ak sa tieto procesy uskutočňujú v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny slúžiacich na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny.
(6)
Za procesy nevyhnutné na výrobu elektriny sa považujú najmä
a)
doprava paliva alebo inej vstupnej suroviny alebo výstupnej suroviny v rámci zariadenia na výrobu elektriny,
b)
premena primárnej formy energie na tepelnú energiu v podobe prehriatej pary,
c)
chladenie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
d)
mazanie zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
e)
budenie generátora zariadenia na výrobu elektriny,
f)
príprava vody pre prevádzku zariadenia na výrobu elektriny alebo jeho časti,
g)
prevádzka riadiacich systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
h)
prevádzka zabezpečovacích systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
i)
prevádzka svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny,
j)
prevádzka elektrických zariadení potrebných na výrobu elektriny alebo na pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do sústavy.
(7)
Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa považuje najmä spotreba elektriny
a)
elektrických motorov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä čerpadlá, ventilátory, dopravníky, mlyny, kompresory, drviče a miešadlá,
b)
elektronických systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä meracie zariadenia a riadiace systémy,
c)
elektrických ohrevov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä ohrev zariadenia na výrobu elektriny, ohrev paliva a ohrev technologickej vody,
d)
svetelných systémov potrebných na prevádzku zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä osvetlenie strojovne,
e)
elektrických zariadení vyrábajúcich elektrinu alebo meniacich vlastnosti elektriny v rámci zariadenia na výrobu elektriny, a to najmä budiace súpravy, transformátory a striedače.
(8)
Za vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny sa nepovažuje spotreba zariadení, ktoré nemajú technologickú súvislosť s prevádzkou zariadenia na výrobu elektriny.
(9)
Množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny sa určuje
a)
na základe údajov z určených meradiel na meranie vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,18g)
b)
spôsobom podľa osobitného predpisu.18h)
(10)
Ak výrobca elektriny nemeria vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny osobitne pre každý generátor zariadenia na výrobu elektriny, množstvo vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny prislúchajúce každému generátoru sa určí podľa osobitného predpisu.18i)
§ 13
Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
(1)
Účastník trhu s elektrinou si pre každé odberné a odovzdávacie miesto môže zvoliť režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku.
(2)
Ak má účastník trhu s elektrinou režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku, stáva sa subjektom zúčtovania a zodpovedá za finančné vyrovnanie odchýlky.
(3)
Účastník trhu, ktorý uskutočňuje prenos elektriny cez spojovacie vedenia, má režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku.
(4)
Podmienkou režimu vlastnej zodpovednosti za odchýlku je uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Touto zmluvou sa organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaväzuje zabezpečiť vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky subjektu zúčtovania a jeho bilančnej skupiny.
(5)
Ak si účastník trhu s elektrinou zvolí režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, za finančné vyrovnanie odchýlky na odberných alebo odovzdávacích miestach tohto účastníka trhu s elektrinou zodpovedá subjekt zúčtovania, ktorý prevzal túto zodpovednosť.
(6)
Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odbernom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Podmienkou režimu prenesenej zodpovednosti za odchýlku pri odovzdávacom mieste je uzatvorenie zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku18j) so subjektom zúčtovania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou. Zodpovednosť za odchýlku odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou sa môže preniesť len na jedného účastníka trhu s elektrinou. Účastník trhu s elektrinou, ktorý má viacero odberných miest alebo odovzdávacích miest, môže preniesť zodpovednosť za odchýlku za každé odberné miesto alebo odovzdávacie miesto na iný subjekt zúčtovania.
(7)
Účastník trhu s elektrinou môže dodávať elektrinu do odberného miesta alebo odoberať elektrinu z odovzdávacieho miesta len so súhlasom subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za toto odberné miesto alebo odovzdávacie miesto. Pri prenesení zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o združenej dodávke elektriny podľa odseku 6 zvolený subjekt zúčtovania uzatvorí rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a zmluvy o dodávke elektriny.
(8)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má právo preniesť zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta a odovzdávacie miesta pripojené do jeho miestnej distribučnej sústavy, za ktoré prebral zodpovednosť za odchýlku, na iný subjekt zúčtovania.
(9)
Postup a podmienky poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pri zmene dodávateľa elektriny v odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a v zmluve o podmienkach poskytovania údajov uzatvorenej medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny.
(10)
Výrobca elektriny, okrem výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike, poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v rozsahu podľa tejto vyhlášky a prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy môže byť vyhodnocovaný vo viacerých bilančných skupinách, a to osobitne za cezhraničné výmeny elektriny v rámci prevádzkovania prepojených sústav, vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy, ostatnú vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy, straty elektriny v sústave a cezhraničnú prepravu elektriny v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou. Podrobnosti určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky
§ 14
Registrácia účastníkov trhu s elektrinou a odberných miest alebo odovzdávacích miest
(1)
V jednotnom registri EIC kódov, ktorý je vedený v informačnom systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, sa evidujú tieto typy identifikačných čísiel:
a)
EIC kód typu X na označenie účastníkov trhu s elektrinou,
b)
EIC kód typu Y na označenie bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, sústavy, priameho vedenia, bilančnej oblasti,
c)
EIC kód typu W na označenie zariadenia na výrobu elektriny, generátora zariadenia na výrobu elektriny, rozhrania sústav, rozhrania zariadenia na výrobu elektriny a sústavy, rozhrania zariadenia na výrobu elektriny a priameho vedenia, virtuálneho prepojenia odberných miest a odovzdávacích miest na výpočet koncovej spotreby,
d)
EIC kód typu Z na označenie meracích bodov alebo virtuálnych meracích bodov vrátane odberných miest a odovzdávacích miest, strát elektriny v sústave a entít priradených generátoru alebo zariadeniu na výrobu elektriny.
(2)
Každému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zmluvný vzťah, pridelí identifikačné číslo EIC organizátor krátkodobého trhu s elektrinou podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou eviduje ku každému identifikačnému číslu EIC účastníka trhu s elektrinou všetky identifikačné čísla EIC jeho odberných miest a odovzdávacích miest.
(4)
Ak účastník trhu s elektrinou nemá pridelené identifikačné číslo pred uzavretím zmluvy o zúčtovaní odchýlky, požiada vydávateľa identifikačných čísel na vymedzenom území o pridelenie identifikačného čísla.
(5)
Identifikačné čísla odberných miest alebo odovzdávacích miest účastníka trhu prideľujú príslušní prevádzkovatelia sústav a vedú ich evidenciu. Identifikačné čísla bilančných skupín prideľuje a eviduje lokálny vydávateľ identifikačných čísel na základe žiadostí prevádzkovateľov sústav. Lokálny vydávateľ identifikačných čísel môže poveriť činnosťou prideľovania identifikačných čísel organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zaregistruje subjekt zúčtovania v systéme zúčtovania odchýlok na základe zmluvy o zúčtovaní odchýlky.
(7)
Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odberné alebo odovzdávacie miesto subjektu zúčtovania a odberné alebo odovzdávacie miesta účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku, pripojené, o registráciu príslušných odberných miest alebo odovzdávacích miest najneskôr 21 dní predo dňom zmeny bilančnej skupiny na odbernom alebo odovzdávacom mieste, za ktoré subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku. Na účel priradenia identifikačného čísla je existujúcim odberným miestom alebo odovzdávacím miestom odberné miesto alebo odovzdávacie miesto, ktoré bolo najmenej jedenkrát zaradené do bilančnej skupiny.
(8)
Prevádzkovateľ sústavy na základe žiadosti subjektu zúčtovania a po predložení zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zaregistruje odberné miesta alebo odovzdávacie miesta uvedené v odseku 4 a pridelí im identifikačné čísla v súlade s odsekom 2, a to do sedem dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(9)
Identifikačné číslo registrovaného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta podľa odseku 5 prevádzkovateľ sústavy oznámi subjektu zúčtovania a účastníkovi trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku.
(10)
Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny sa uskutočňuje podľa postupu uvedeného v § 24 až 26.
(11)
Pri zmene subjektu zúčtovania alebo dodávateľa elektriny prevádzkovateľ sústavy uskutoční zmenu priradenia dotknutého odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta do príslušnej bilančnej skupiny.
§ 15
Registrácia denných diagramov odberu a dodávky elektriny
(1)
Subjekt zúčtovania odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na každý obchodný deň denné diagramy za svoju bilančnú skupinu. Denné diagramy obsahujú interné realizácie dodávky elektriny a odberu elektriny na vymedzenom území.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou denné diagramy odovzdané podľa odseku 1 zaregistruje a zahrnie ich do systému zúčtovania odchýlok.
(3)
Denný diagram vo formáte podľa štandardu združenia prevádzkovateľov subjekt zúčtovania odovzdá v platnom stredoeurópskom čase alebo letnom stredoeurópskom čase do 13:30 h predchádzajúceho dňa.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou po prijatí denných diagramov predložených subjektmi zúčtovania uskutoční ich vzájomné párovanie v štvrťhodinovom rozlíšení. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí pri párovaní denných diagramov rozdiel, do 14:30 h informuje príslušné subjekty zúčtovania o rozdiele a vyzve ich na odstránenie rozdielu.
(5)
Subjekty zúčtovania, ktorých hodnoty v denných diagramoch vyhodnotí organizátor krátkodobého trhu s elektrinou ako nespárované, môžu do uzávierky dennej registrácie diagramov zaslať opravu len tých časových radov, v ktorých organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistil rozdiel. Uzávierka dennej registrácie diagramov je predchádzajúci deň do 16:00 h.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nezaregistruje denný diagram, ak
a)
bol doručený po lehote určenej v odseku 3 alebo po lehote určenej pravidlami vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 9 alebo je doručený v nesprávnom formáte,
b)
subjekt zúčtovania nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky alebo nie je zaregistrovaný v systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
finančná zábezpeka subjektu zúčtovania určená podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou nie je dostatočná.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nevyhodnotí ako súčasť dohodnutých hodnôt denný diagram, ak
a)
nie je zaregistrovaný podľa odseku 6,
b)
príslušné subjekty zúčtovania neodovzdajú podľa odseku 5 a ani podľa pravidiel vnútrodennej registrácie denných diagramov podľa odseku 9 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou opravené hodnoty alebo odovzdajú hodnoty, v ktorých neodstránili rozdiel.
(8)
Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny zobchodované prostredníctvom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sú pri uzávierke dennej registrácie diagramov zaradené do systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(9)
Subjekt zúčtovania môže svoje denné diagramy aktualizovať v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov u organizátora krátkodobého trhu s elektrinou odchýlok v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Subjekt zúčtovania uskutočňuje vnútrodennú registráciu denných diagramov v priebehu obchodného dňa, pre ktorý sú denné diagramy registrované. Vnútrodenná registrácia prebieha v časových intervaloch, a to samostatne pre každú jednu obchodnú hodinu.
§ 17
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky
(1)
Vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a odchýlky sústavy zabezpečuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území pre každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní ju na svojom webovom sídle do 17:00 h po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje denne aktualizuje po ukončení vnútrodennej registrácie denných diagramov do 10:30 h za predchádzajúci deň.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za odberné a odovzdávacie miesta pripojené do jeho sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou denne do 9:00 h údaje o množstve odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt v MW s presnosťou na tri desatinné miesta.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa odseku 3 jednotlivo za každé odberné a odovzdávacie miesto s priebehovým meraním, a to osobitne za dodávku elektriny a osobitne za odber elektriny a osobitne za straty v sústave.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou preverí úplnosť údajov poskytnutých podľa odsekov 3 a 4. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí nedostatky v poskytnutých údajoch, vyzve prevádzkovateľov sústav na ich odstránenie.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zistí odchýlku sústavy a odchýlku subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení. Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva poskytnutej regulačnej elektriny a po zohľadnení regulačnej elektriny dodanej prostredníctvom agregátora. Dohodnuté množstvo elektriny a skutočné množstvo elektriny na výpočet odchýlky vstupujú s kladným znamienkom.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe typových diagramov odberu, predpokladaných ročných hodnôt odberov a dodávok elektriny poskytnutých prevádzkovateľmi sústav a priradenia odberných a odovzdávacích miest do bilančných skupín jednotlivých subjektov zúčtovania vypočíta nominačné hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu C ako
a)
objem odberov elektriny zo sústavy do všetkých odberných miest s meraním typu C subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta,
b)
objem dodávok elektriny do sústavy zo všetkých odovzdávacích miest s meraním typu C subjektu zúčtovania pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta.
(8)
Platba subjektu zúčtovania sa skladá z
a)
platby za odchýlku subjektu zúčtovania podľa odseku 9,
b)
platby za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky podľa odseku 10,
c)
platby za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B a pri dodávke elektriny z odovzdávacích miest nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B podľa odseku 12.
(9)
Platba za odchýlku subjektu zúčtovania sa vypočíta ako súčin odchýlky subjektu zúčtovania v MWh a zúčtovacej ceny odchýlky vypočítanej pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení (ďalej len „zúčtovacia cena odchýlky“) spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10)
Platba za vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky sa vypočíta podľa cenových rozhodnutí úradu a spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(11)
Cena za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny do odberných miest nevybavených priebehovým meraním a pri dodávke elektriny z odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním (ďalej len „cena za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu“) sa vypočíta pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(12)
Platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu sa vypočíta ako súčin súčtu hodnôt podľa odseku 7 písm. a) a b) a ceny za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu.
(13)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykonáva
a)
predbežné denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná denne do 10:30 h za predchádzajúci deň na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, náhradných hodnôt z meraní typu B, nominačných hodnôt za merania typu C a hodnôt strát v sústave; výsledky denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia do 10:30 h,
b)
denné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do 10:30 h druhého pracovného dňa po ukončení obchodného dňa na báze hodnôt predbežného denného zúčtovania odchýlok korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky denného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia do 10:30 h,
c)
dekádne zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do troch pracovných dní od ukončenia prvej dekády, do troch pracovných dní od ukončenia druhej dekády a do troch pracovných dní od ukončenia mesiaca na báze hodnôt denného zúčtovania odchýlok korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky dekádneho vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia,
d)
mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac na báze denných diagramov, vyhodnotenia regulačnej elektriny, skutočných údajov z meraní typu A, skutočných hodnôt z meraní typu B, nominačných hodnôt za merania typu C a hodnôt strát elektriny v sústave korigovaných na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky mesačného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia,
e)
konečné zúčtovanie odchýlok, ktoré sa vykoná do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho mesiaca na báze hodnôt pre mesačné zúčtovanie odchýlok, ktoré môžu byť korigované na základe vysporiadania reklamácií a opráv dát od prevádzkovateľov sústav; výsledky konečného mesačného vyhodnotenia odchýlok oznamuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektom zúčtovania v deň vyhodnotenia.
(14)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania a vysporiadania odchýlok v obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení. Na účely určenia zúčtovacej ceny sa použije odchýlka sústavy v príslušnej perióde zúčtovania.
(15)
Platba za odchýlku podľa odseku 9 a platba za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu podľa odseku 12 sa vypočítajú spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(16)
Ak platba vypočítaná podľa odseku 9 alebo 12 je kladné číslo, platbu uhradí organizátor krátkodobého trhu s elektrinou subjektu zúčtovania. Ak platba vypočítaná podľa odseku 9 alebo 12 je záporné číslo, platbu uhradí subjekt zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Platbu podľa odseku 12 uhradí subjekt zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Spôsob, postup a podmienky úhrad sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(17)
Podmienky vysporiadania dodávky regulačnej elektriny sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(18)
Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok poskytuje prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a na požiadanie aj dotknutým účastníkom trhu s elektrinou.
(19)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúčtovania vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlky pre každú obchodnú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení, ktoré obsahuje
a)
veľkosť odchýlky subjektu zúčtovania v MWh,
b)
zúčtovaciu cenu odchýlky euro/MWh,
c)
percentuálny podiel súčtu odberov elektriny a dodávok elektriny pre odberné miesta s meraním typu C k celkovému súčtu všetkých odberov elektriny a dodávok elektriny na celom vymedzenom území,
d)
cenu za odchýlku pri meraní typu C euro/MWh,
e)
hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny bilančnej skupiny subjektu zúčtovania podľa typu merania v MWh,
f)
platbu subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,
g)
platbu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou subjektu zúčtovania za odchýlku v eurách,
h)
platbu subjektu zúčtovania za podiel na nákladoch na regulačnú elektrinu pri odbere elektriny a dodávke elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach s meraním typu C,
i)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh.
(20)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne do 10:30 h na svojom webovom sídle za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení
a)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh,
b)
súčet kladných odchýlok,
c)
súčet záporných odchýlok,
d)
objem kladnej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
e)
objem zápornej regulačnej elektriny obstaranej prevádzkovateľom prenosovej sústavy,
f)
celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny,
g)
celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny,
h)
celkový odber elektriny v odberných miestach v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
i)
celkovú dodávku elektriny v odovzdávacích miestach v členení uvedenom v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
zúčtovaciu cenu odchýlky euro/MWh,
k)
cenu za odchýlku pri meraní typu C euro/MWh,
l)
koeficient použitý na výpočet platieb za protiodchýlku,
m)
údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie regulačnej elektriny.
(21)
V termínoch dekádneho, predbežného mesačného, mesačného a konečného zúčtovania odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 20 na každý deň príslušného zúčtovania odchýlok.
(22)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou platbu podľa odseku 8, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry.
(23)
O použití finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania organizátor krátkodobého trhu s elektrinou informuje účastníkov trhu s elektrinou spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(24)
Spôsob určenia náhradných hodnôt odberov elektriny a dodávok elektriny na odberných a odovzdávacích miestach s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu je ustanovený v prílohe č. 2.
(25)
Spôsob používania typových diagramov odberu pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu C je ustanovený v prílohe č. 4.
(26)
Spôsob určenia hodnôt dodávky alebo odberu elektriny za obchodný deň a spôsob vysporiadania zúčtovacieho obdobia sú ustanovené v prílohe č. 6.
(27)
Spôsob vyhodnotenia a zúčtovania rozdielov v odbere elektriny a dodávke elektriny pri odberných miestach a odovzdávacích miestach nevybavených meraním typu A alebo meraním typu B je ustanovený v prílohe č. 8.
(28)
Odchýlka od salda dohodnutých cezhraničných výmen sa pri zúčtovaní odchýlky vyhodnotí ako odchýlka prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(29)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle uverejňuje v deň konečného zúčtovania odchýlok informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi z konečných vyhodnotení odchýlky a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A v členení podľa jednotlivých prevádzkovateľov sústav v percentách za jednotlivé dni. Podrobnosti o stanovení percenta nepresnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(30)
V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatňujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy, sa vyhodnotenie odchýlky, zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou nevykoná.
(31)
Podľa odsekov 1 až 30 sa postupuje pri vyhodnocovaní, zúčtovaní a vysporiadaní odchýlky účastníkov trhu s elektrinou od roku 2014.
§ 17a
Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlky a regulačnej elektriny pri stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúške stavu núdze v elektroenergetike
(1)
Vyhlásenie a ukončenie stavu núdze v elektroenergetike a aktivovanie a zrušenie obmedzujúcich opatrení pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike prevádzkovateľ prenosovej sústavy oznamuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy bezodkladne oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou začiatok a koniec obdobia, ktoré vyžaduje zúčtovanie odchýlok v zvláštnom režime.
(2)
Obmedzujúce opatrenia pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike alebo pri stave núdze v elektroenergetike zahŕňajú obmedzujúce opatrenia20) a pozastavenie trhových činností.20a)
(3)
Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa na obdobie oznámené prevádzkovateľom prenosovej sústavy uplatňuje pre celé vymedzené územie a všetky subjekty zúčtovania.
(4)
Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nevykonáva vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky podľa § 17. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe skutočných hodnôt dodávok elektriny a odberov elektriny prijatých od prevádzkovateľov sústav.
(5)
Agregáciu, vyhodnotenie a zúčtovanie skutočných hodnôt dodávok elektriny a skutočných hodnôt odberov elektriny vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pre jednotlivé subjekty zúčtovania. Účastník trhu s elektrinou, ktorý nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, si finančné nároky uplatňuje u subjektu zúčtovania, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prebral zodpovednosť za odchýlku.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zúčtováva skutočnú dodávku elektriny subjektu zúčtovania za zúčtovaciu cenu regulačnej elektriny ustanovenú podľa odseku 8. Subjektu zúčtovania vzniká pohľadávka voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zúčtováva skutočný odber elektriny subjektu zúčtovania za zúčtovaciu cenu odchýlky elektriny podľa odseku 9. Subjektu zúčtovania vzniká záväzok voči organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(8)
Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime sa zúčtovacia cena regulačnej elektriny v každej zúčtovacej perióde rovná aritmetickému priemeru cenových indexov základného pásma na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou určenému podľa § 20 ods. 4 písm. j) za mesiac predchádzajúci mesiacu, v ktorom sú aktivované opatrenia vyžadujúce vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime.
(9)
Pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime sa zúčtovacia cena odchýlky v príslušnej zúčtovacej perióde rovná podielu nákladov na obstaranie regulačnej elektriny a sumy odberov elektriny vo všetkých odberných miestach. Náklady na obstaranie regulačnej elektriny sa vypočítajú ako súčin zúčtovacej ceny regulačnej elektriny ustanovenej podľa odseku 8 a sumy dodávok elektriny v odovzdávacích miestach navýšený o náklady na dovoz havarijnej výpomoci zo zahraničia.
(10)
Na vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny pri vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou do 11:00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa poskytované informácie týkajú, skutočné hodnoty množstva elektriny prenesenej do zahraničia alebo zo zahraničia, a to pre každú obchodnú periódu, za ktorú je vykonávané vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny v zvláštnom režime. Vyhodnotenie a vysporiadanie cezhraničných prenosov elektriny je vykonávané na základe hodnôt množstva elektriny prenesenej do zahraničia alebo zo zahraničia získaných od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a je súčasťou vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime.
(11)
Ak opatrenia pri predchádzaní stavu núdze nevyžadujú vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny vo zvláštnom režime, zmeny odberu alebo dodávky elektriny na základe pokynov prevádzkovateľa prenosovej sústavy pri aktivácii obmedzujúcich opatrení sú posudzované ako dodávka regulačnej elektriny.
(12)
Počas skúšok stavu núdze sú hodnoty odberov a dodávok v ostrovnej prevádzke považované za nulové. Od momentu pripojenia územia dotknutého skúškami stavu núdze k elektrizačnej sústave Slovenskej republiky sa na potreby zúčtovania odchýlok používajú namerané hodnoty odberov elektriny a dodávok elektriny. Objem a cenu regulačnej elektriny dodanej počas skúšok stavu núdze oznámi prevádzkovateľ prenosovej sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v členení po subjektoch zúčtovania.
(13)
Podrobnosti oznamovania údajov, vyhodnotenia a zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny pri stavoch núdze, predchádzaní stavu núdze a pri skúškach stavu núdze upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom sústavy a organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
§ 18
Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov prevádzkovateľom prenosovej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne, mesačne a ročne uverejňuje na svojom webovom sídle údaje o
a)
celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b)
spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c)
koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d)
cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov výkonov distribučnou sústavou,
e)
plánovaných a skutočných cezhraničných výmenách elektriny na úrovni prenosovej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o aktivovanej regulačnej elektrine v danej obchodnej hodine v štvrťhodinovom rozlíšení, a to bezprostredne po skončení príslušnej štvrťhodiny a v trojminútových intervaloch údaje o okamžitej hodnote aktivovanej regulačnej elektriny v minútovom rozlíšení.
(3)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy na vymedzenom území určí a uverejní na svojom webovom sídle a na webovom sídle aukčnej kancelárie zodpovednej za prideľovanie prenosových kapacít na cezhraničných profiloch (ďalej len „aukčná kancelária“) v termínoch podľa pravidiel aukcií platných na príslušnom cezhraničnom profile voľnú prenosovú kapacitu cezhraničných profilov, ktorá je využiteľná subjektmi zúčtovania na dovoz elektriny alebo na vývoz elektriny (ďalej len „voľná obchodovateľná kapacita“), a to
a)
ročnú hodnotu,
b)
spresnenú hodnotu na nasledujúci mesiac,
c)
spresnenú hodnotu na nasledujúci kalendárny týždeň,
d)
spresnenú hodnotu na jednotlivé hodiny obchodného dňa.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle pravidlá aukcie alebo odkaz na pravidlá aukcie a príslušnú aukčnú kanceláriu.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle a na webovom sídle aukčnej kancelárie
a)
informácie o očakávanej voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacite na cezhraničných profiloch v jednotlivých dňoch a hodinách ponúkaných účastníkom trhu s elektrinou,
b)
podmienky a pravidlá aukcií najneskôr 14 pracovných dní pred dňom uzávierky na príjem ponúk do aukcie,
c)
podmienky rezervácie kapacít z aukcií a prevodu kapacít,
d)
cenu za rezervovanú kapacitu.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle súhrnné údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch, súhrnné údaje o ich využití a súhrnné údaje o skutočne využitých kapacitách. Hodinové merané toky sa uverejňujú nasledujúci pracovný deň. Ak sú údaje o pridelených kapacitách cezhraničných profilov po hodinách a dňoch uverejňované na webovom sídle aukčnej kancelárie, prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na webové sídlo aukčnej kancelárie.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle pravidlá a podmienky nákupu elektriny potrebnej na krytie strát a vlastnej spotreby.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejní na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra predpokladanú celkovú hodnotu disponibility výkonov podporných služieb potrebnú na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy na vymedzenom území na nasledujúci rok, a to v členení na sumárny rozsah disponibility podporných služieb na poskytovanie kladnej regulačnej elektriny a sumárny rozsah disponibility podporných služieb na poskytovanie zápornej regulačnej elektriny.
(9)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojom webovom sídle
a)
priebežne predbežné vyhodnotenie množstva obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým posunom v členení na regulačnú elektrinu dodanú z vymedzeného územia a importovanú elektrinu,
b)
predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa,
c)
konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho mesiaca po ukončení mesačného vyhodnotenia,
d)
pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb.
§ 19
Zverejňovanie informácií a poskytovanie údajov prevádzkovateľom distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, denne do 12:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o
a)
množstve vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri distribúcii elektriny,
b)
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny prevádzkovateľa sústavy,
c)
veľkosti strát elektriny v sústave,
d)
skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy,
e)
skutočných cezhraničných tokoch elektriny distribučnou sústavou.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, údaje podľa odseku 1 v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta na základe údajov z určených meradiel, hodnôt z typových diagramov odberu a hodnôt oznámených účastníkmi trhu s elektrinou.
(3)
Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní distribučných sústav prevádzkovateľ distribučnej sústavy do súhrnných údajov podľa odseku 1 písm. d) nezapočíta.
(4)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznamuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, každú zmenu technických predpokladov podľa osobitného predpisu,21) ak žiada o zmenu povolenia na distribúciu elektriny.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štvrťhodinovom rozlíšení v MW s presnosťou na tri desatinné miesta:
a)
očakávaný diagram strát elektriny v distribučnej sústave,
b)
diagram strát elektriny v distribučnej sústave vypočítaný prevádzkovateľom sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa odseku 5 písm. a) denne do 10:00 hod. na nasledujúci deň a údaje podľa odseku 5 písm. b) do šiesteho pracovného dňa mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa odseku 5 na vyžiadanie.
§ 20
Zverejňovanie informácií organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na základe registrácie denných diagramov zistí bilanciu dodávok elektriny a odberov elektriny súhrnne za sústavu na vymedzenom území za každú obchodnú hodinu nasledujúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení a uverejní ju na svojom webovom sídle do 17:00 h po ukončení registrácie denných diagramov. Tieto údaje sa denne aktualizujú po ukončení vnútrodenného obchodovania do 10:30 h za predchádzajúci deň.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne o 10:30 hod. na svojom webovom sídle za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení
a)
veľkosť odchýlky sústavy v MWh,
b)
súčet kladných odchýlok,
c)
súčet záporných odchýlok,
d)
objem kladnej regulačnej elektriny,
e)
objem zápornej regulačnej elektriny,
f)
celkové náklady na obstaranie kladnej regulačnej elektriny,
g)
celkové náklady na obstaranie zápornej regulačnej elektriny,
h)
zúčtovaciu cenu odchýlky v eurách/MWh,
i)
koeficient použitý na výpočet platieb za protiodchýlku,
j)
údaj o salde medzi tržbami zo zúčtovania odchýlok a nákladmi na zabezpečenie regulačnej elektriny.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle uverejňuje do 20. dňa po skončení kalendárneho mesiaca informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi konečných vyhodnotení a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky, ktoré boli zaslané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na denné zúčtovanie odchýlok, pre odberné miesta s meraním typu A v členení podľa jednotlivých prevádzkovateľov sústav v percentách za jednotlivé dni mesiaca, pre ktorý bolo vykonané konečné vyhodnotenie odchýlok. Podrobnosti o stanovení percenta nepresnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle denne
a)
aktualizovaný zoznam registrovaných účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
celkové množstvo nákupu elektriny ponúkané v každej obchodnej hodine v MWh,
c)
celkové množstvo predaja elektriny dopytované v každej obchodnej hodine v MWh,
d)
množstvo nákupu elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
e)
množstvo predaja elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
f)
rozdiel množstva nákupu elektriny a predaja elektriny zobchodovaného v každej obchodnej hodine v MWh,
g)
cenu elektriny v obchodnej oblasti za každú obchodnú hodinu v eurách,
h)
agregované krivky nákupu elektriny a predaja elektriny ponúkanej a požadovanej v každej obchodnej hodine vrátane identifikácie úspešne zobchodovaného množstva,
i)
cenové indexy pre základné pásmo, ktoré sa určuje zo všetkých obchodných hodín, a špičkové pásmo, ktoré sa určuje z obchodných hodín, ktoré pokrývajú čas v intervale od 8:00 h do 20:00 h, ktoré sa určia ako aritmetický priemer cien obchodných hodín,
j)
hodnoty dovozov elektriny a vývozov elektriny realizovaných na základe výsledkov krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou v každej obchodnej hodine v MWh.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy údaje poskytované výrobcom elektriny podľa § 12, najskôr však v deň nasledujúci po dni nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní údajov pre výkon činností správy a zberu údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, ktorú uzatvára organizátor krátkodobého trhu s elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy, prevádzkovateľom priameho vedenia alebo výrobcom elektriny v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom. Prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy poskytuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou údaje podľa prvej vety za zariadenia na výrobu elektriny pripojené do sústavy daného prevádzkovateľa sústavy a za zariadenia na výrobu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do distribučnej sústavy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje potrebné na uverejnenie podľa osobitného predpisu.21a)
(7)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vypracuje technickú špecifikáciu na výmenu údajov (ďalej len „technická špecifikácia“), ktorá upravuje spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania informácií účastníkov trhu s elektrinou a potrebných dát v súvislosti s trhovými procesmi, fakturáciou a poskytovaním nameraných údajov.
(8)
Technická špecifikácia je záväzná pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a účastníka trhu s elektrinou. Technickú špecifikáciu a pravidlá komunikácie s informačným systémom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle návrh zmien v technickej špecifikácii a informuje o tom dotknutých účastníkov trhu. Účastník trhu je oprávnený do 10 dní po uverejnení návrhu doručiť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou svoje pripomienky. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí pripomienky a výsledok vyhodnotenia spolu s odôvodnením uverejní do 20 dní po termíne na uplatňovanie pripomienok. Výsledný návrh uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou 30 dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytne účastníkovi trhu potrebnú súčinnosť pri testovaní zmien technickej špecifikácie tak, že účastník trhu môže otestovať zmeny technickej špecifikácie najneskôr 5 pracovných dní pred účinnosťou zmeny technickej špecifikácie.
(10)
Postup podľa odseku 9 sa neuplatní pri zmene alebo doplnení v súvislosti s vydaním cenového rozhodnutia úradu, pričom organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejní zmenu technickej špecifikácie 30 dní pred jej účinnosťou.
§ 21
Predchádzanie vzniku preťaženia národnej sústavy a riešenie preťaženia sústavy
(1)
Ak v priebehu prevádzky sústavy dôjde v sústave k takým zmenám, ktoré vyvolajú akútne nebezpečenstvo vzniku preťaženia alebo jej náhle preťaženie, prevádzkovateľ prenosovej sústavy s cieľom odstrániť vzniknutý stav
a)
aktivuje nakúpené podporné služby,
b)
využije zmluvne dohodnuté havarijné rezervy,
c)
zmení zapojenie elektroenergetických zariadení prenosovej sústavy a distribučnej sústavy.
(2)
Zmenu zapojenia elektroenergetických zariadení riadi elektroenergetický dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ďalej len „dispečing“).
(3)
Ak dôjde k preťaženiu sústavy, dispečing spolupracuje na odstránení preťaženia s príslušným prevádzkovateľom sústavy členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu. V tom prípade dispečing zistí, v ktorom elektroenergetickom zariadení sa má vykonať zmena nasadenia.
(4)
Ak na riešenie preťaženia sústavy nepostačujú opatrenia ustanovené v odsekoch 1 a 3, dispečing má právo meniť štruktúru zapojenia zariadení na výrobu elektriny v nevyhnutnom rozsahu podľa podmienok ustanovených v odseku 5.
(5)
Zmena výkonu súvisiaca so zmenou štruktúry zapojenia zariadení na výrobu elektriny urobená s cieľom predchádzať vzniku preťaženia alebo riešiť preťaženie je hodnotená ako regulačná elektrina s ponukovými cenami elektriny v eurách/MWh určenými rozhodnutím úradu za regulačnú elektrinu pri ohrození prevádzkyschopnosti elektrizačnej sústavy. Počas požadovanej zmeny výkonu má výrobca elektriny uhrádzanú dohodnutú podpornú službu, ktorá bola v čase vyhlásenia disponibilná.
§ 22
Podmienky použitia typových diagramov odberu elektriny
(1)
Typový diagram odberu je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov elektriny za rok, na ktorého základe sa určuje množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny s meraním typu C a využíva sa najmä na zúčtovanie odchýlky subjektu zúčtovania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy priradí odbernému miestu odberateľa elektriny typový diagram odberu podľa spôsobu merania, času, charakteru a priebehu spotreby elektriny.
(2)
Ak prevádzkovateľ sústavy zistí, že odbernému miestu odberateľa elektriny bol priradený nesprávny typový diagram odberu, bezodkladne mu priradí typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru a priebehu spotreby elektriny.
(3)
Podmienky na priradenie typových diagramov odberu uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle. Na odbernom mieste odberateľa elektriny bude v takomto prípade účtovaná spotreba elektriny podľa nového typového diagramu odberu od dátumu jeho pridelenia.
(4)
Triedy typových diagramov odberu, spôsob ich priraďovania a zásady ich používania sú ustanovené v prílohách č. 3 a 4.
(5)
Evidenciu typových diagramov odberu vedie organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Prevádzkovateľ sústavy, ktorý používa určené meradlá s meraním typu C, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou používané triedy typových diagramov odberu a normalizované hodnoty typových diagramov odberu do 30. septembra predchádzajúceho roka.
(7)
Prevádzkovateľ sústavy, ktorý prepočítava typové diagramy odberu podľa príloh č. 3 a 4, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou prepočítané hodnoty typových diagramov odberu, a to do 9:00 h za predchádzajúci deň.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi do piatich pracovných dní po odpočte určeného meradla bez priebehového záznamu hodnôt
a)
výšku odberu elektriny v kWh v členení na tri desatinné miesta za obdobie od predchádzajúceho odpočtu,
b)
dátum odpočtu,
c)
druh odpočtu,
d)
v prípade prvého oznámenia za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto dátum predchádzajúceho odpočtu,
e)
odhad ročného odberu elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste v kWh s presnosťou na 6 desatinných miest na nasledujúcich 12 mesiacov.
(9)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou využíva typové diagramy odberov na určenie náhradných hodnôt odberov elektriny a dodávok elektriny do odberných miest a odovzdávacích miest vybavených určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt
a)
na potreby zúčtovania odchýlok,
b)
na tvorbu technických podkladov pre centrálnu fakturáciu,
c)
na tvorbu bilancií.
(10)
Podrobnosti o poskytovaní údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a použití typových diagramov odberu organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 23
Vyúčtovanie za dodávku elektriny odberateľom elektriny
(1)
Dodávka elektriny sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke elektriny22) alebo na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny,23) ktorých náležitosti sú ustanovené v § 37 ods. 1, 2 a 10.
(2)
Množstvo odobratej elektriny sa meria, stanoví a účtuje na základe údajov určeného meradla24) alebo na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny alebo diagramu podľa § 22 oznámených prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje údaje potrebné na vyúčtovanie dodávateľom elektriny do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca alebo po vykonaní fyzického odpočtu pri odberných miestach s meraním typu C.
(3)
Vyúčtovanie dodávky elektriny odberateľovi elektriny obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou elektriny, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a samostatne vyčíslený údaj o cene za
a)
dodávku elektriny,
b)
distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a straty pri prenose elektriny,
c)
straty pri distribúcii elektriny,
d)
systémové služby,
e)
prevádzkovanie systému.
(4)
Pri zmene dodávateľa sa odberateľovi elektriny v domácnosti doručuje pôvodným dodávateľom elektriny konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny do štyroch týždňov po vykonaní zmeny dodávateľa. Konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny sa uskutoční na základe určenia spotreby na odbernom mieste prevádzkovateľom sústavy na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny.
Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny
§ 24
Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmeny bilančnej skupiny
(1)
Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné zmeniť len jedným z týchto spôsobov, pri zmene:
a)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku na subjekt zúčtovania,
b)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na subjekt zúčtovania, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s doterajším subjektom zúčtovania a vytvára vlastnú bilančnú skupinu,
c)
dodávateľa elektriny na odbernom mieste odberateľ elektriny, ktorý uzavrel zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o dodávke elektriny spolu s prenesením zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, túto zmluvu ukončí a uzatvorí zmluvu s novým dodávateľom elektriny, čím mení dodávateľa elektriny na odbernom mieste; každá zmena dodávateľa elektriny na odbernom mieste je zároveň zmenou bilančnej skupiny a je bezodplatná,
d)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý má vlastnú zodpovednosť za odchýlku a sám tvorí bilančnú skupinu, prenáša na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou,
e)
režimu zodpovednosti za odchýlku na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, ukončí zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenú s účastníkom trhu s elektrinou, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku a vytvára vlastnú bilančnú skupinu,
f)
subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste účastník trhu s elektrinou, ktorý preniesol na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku svoju zodpovednosť za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou, túto zmluvu ukončí a uzatvorí zmluvu s iným účastníkom trhu s elektrinou, čím sa mení subjekt zúčtovania na odovzdávacom mieste; každá zmena subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste je zároveň zmenou bilančnej skupiny a je bezodplatná.
(2)
Na spôsoby uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) a e) sa vzťahuje § 25. Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. c) sa vzťahuje § 26. Na spôsob uvedený v odseku 1 písm. f) sa vzťahuje § 26a.
(3)
Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou. Z odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku môžu vykupovať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou. Pre odberné miesto v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku sa uzatvára samostatná zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo samostatná zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Do odberného miesta účastníka trhu s elektrinou v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku môžu dodávať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou len podľa § 13 ods. 7. Z odovzdávacieho miesta účastníka trhu s elektrinou v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku môžu vykupovať elektrinu viacerí účastníci trhu s elektrinou len podľa § 13 ods. 7.
§ 25
Postup pri zmene bilančnej skupiny
(1)
Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. a) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odberné miesto účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s novým subjektom zúčtovania s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. b) je ukončenie zmluvy so subjektom zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto účastníka trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. d) je ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a prenesenie zodpovednosti za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou na základe zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny. Podmienkou na zmenu bilančnej skupiny podľa § 24 ods. 1 písm. e) je ukončenie zmluvy s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odovzdávacie miesto účastníka trhu s elektrinou, najneskôr ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny a uzatvorenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny bilančnej skupiny.
(2)
Proces zmeny bilančnej skupiny trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny na odbernom mieste môže nový subjekt zúčtovania doručiť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa osobitného predpisu25) alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny na odovzdávacom mieste môže nový subjekt zúčtovania doručiť najneskôr 21 dní pred skončením platnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Žiadosť na zmenu bilančnej skupiny doručenú neskôr ako 21 dní pred požadovaným dňom zmeny prevádzkovateľ sústavy zamietne.
(3)
Doručenie žiadosti na zmenu bilančnej skupiny od nového subjektu zúčtovania týkajúcej sa daného odberného alebo odovzdávacieho miesta a smerujúcej k zmene bilančnej skupiny daného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy na proces zmeny bilančnej skupiny potvrdením o uzavretí relevantnej zmluvy medzi subjektom zúčtovania alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom trhu s elektrinou na odbernom alebo odovzdávacom mieste. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie námietky doterajším subjektom zúčtovania podľa odseku 6.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených subjektom zúčtovania a začatie procesu zmeny bilančnej skupiny oznámi doterajšiemu a novému subjektu zúčtovania. Pri odberných miestach alebo odovzdávacích miestach pripojených do regionálnej distribučnej sústavy sa požiadavka na zmenu bilančnej skupiny zasiela v súlade s technickou špecifikáciou podľa § 7. Ak prevádzkovateľ sústavy zistí nedostatky, procesnú požiadavku zamietne.
(5)
Pri zisťovaní spotreby alebo dodávky elektriny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto ku dňu zmeny bilančnej skupiny sa postupuje podľa § 27.
(6)
Doterajší subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene bilančnej skupiny pre príslušné odberné miesta prevádzkovateľovi sústavy najskôr 15 dní a najneskôr 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny, a to z dôvodu neukončenia zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o zúčtovaní odchýlky. Doterajší subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene bilančnej skupiny pre príslušné odovzdávacie miesta prevádzkovateľovi sústavy najskôr 15 dní a najneskôr 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny, a to z dôvodu neukončenia zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Prevádzkovateľ sústavy po doručení námietky proces zmeny bilančnej skupiny zastaví, pričom neskúma opodstatnenosť ani oprávnenosť vznesenej námietky a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu alebo ušlý zisk spôsobený zastavením procesu zmeny bilančnej skupiny námietkou doterajšieho subjektu zúčtovania. Ak je proces zmeny bilančnej skupiny zastavený z dôvodu vznesenia námietky doterajšieho subjektu zúčtovania, prevádzkovateľ sústavy o tom bezodkladne informuje doterajší subjekt, ako aj žiadateľa o vykonanie zmeny bilančnej skupiny. Ak doterajší subjekt zúčtovania doručí námietku skôr ako 15 dní alebo neskôr ako 10 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.
(7)
Podmienky na zmenu bilančnej skupiny sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy.
(8)
Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu bilančnej skupiny pre odberné miesto alebo odovzdávacie miesto organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred dňom, od ktorého je zmena bilančnej skupiny účinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 26
Postup pri zmene dodávateľa elektriny
(1)
Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy podľa § 24 ods. 1 písm. c) uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny. Ak výpoveď zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o dodávke elektriny zasiela v mene odberateľov elektriny pôvodnému dodávateľovi elektriny nový dodávateľ elektriny, k výpovedi zmluvy sa prikladá zoznam dotknutých odberateľov elektriny a identifikácia dotknutých odberných miest v elektronickej podobe.
(2)
Proces zmeny dodávateľa elektriny trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu dodávateľa elektriny je možné novým dodávateľom elektriny doručiť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa osobitného predpisu25) alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny. Žiadosť na zmenu dodávateľa elektriny doručenú neskôr ako 21 dní pred požadovaným dňom zmeny prevádzkovateľ sústavy zamietne.
(3)
Doručenie požiadavky od nového dodávateľa elektriny týkajúcej sa daného odberného miesta a smerujúcej k zmene dodávateľa na danom odbernom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy na účely procesu zmeny dodávateľa potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny na odbernom mieste. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie námietky zo strany doterajšieho dodávateľa elektriny podľa odseku 6.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom elektriny a začatie procesu zmeny dodávateľa oznámi obom dodávateľom elektriny. V prípade odberných miest pripojených do regionálnej distribučnej sústavy je požiadavka na zmenu dodávateľa elektriny zaslaná v súlade s technickou špecifikáciou podľa § 7 ods. 11. Ak prevádzkovateľ sústavy zistí nedostatky, procesnú požiadavku zamietne. Ak dodávateľ elektriny má voči prevádzkovateľovi sústavy nevyrovnané záväzky po splatnosti, prevádzkovateľ sústavy neumožní začatie procesu zmeny dodávateľa elektriny, o čom dodávateľa elektriny bezodkladne upovedomí.
(5)
Pri zisťovaní spotreby elektriny pre odberné miesto ku dňu zmeny dodávateľa elektriny sa postupuje podľa § 27.
(6)
Pôvodný dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa elektriny proti zmene dodávateľa elektriny pre príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi sústavy do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy zmenu dodávateľa elektriny nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodného dodávateľa elektriny a nového dodávateľa elektriny, pričom súčasťou informácie je názov dodávateľa elektriny, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa elektriny. Nový dodávateľ elektriny informuje odberateľa elektriny, z akého dôvodu sa zmena dodávateľa nevykonala. Prevádzkovateľ sústavy neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke elektriny. Ak pôvodný dodávateľ elektriny vznesie námietku proti zmene dodávateľa elektriny bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi elektriny, novému dodávateľovi elektriny a prevádzkovateľovi sústavy. Ak pôvodný dodávateľ elektriny doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.
(7)
Ak o to odberateľ elektriny alebo ním splnomocnený dodávateľ elektriny požiada, pôvodný dodávateľ elektriny mu preukáže dôvod vznesenia námietky, pre ktorú bol proces zmeny dodávateľa elektriny zastavený, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(8)
Pri zmene dodávateľa elektriny ustanovenia o zmluve o dodávke elektriny platia aj na zmluvu o združenej dodávke elektriny.
(9)
Nový dodávateľ elektriny prevezme odberné miesto do svojej bilančnej skupiny v stave, v akom bolo odberné miesto vyradené z bilančnej skupiny pôvodného dodávateľa elektriny.
(10)
Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu dodávateľa elektriny pre odberné miesto organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní predo dňom, od ktorého je zmena dodávateľa účinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 26a
Postup pri zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste
(1)
Podmienkou na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste podľa § 24 ods. 1 písm. f) je ukončenie zmluvy upravujúcej zodpovednosť za odchýlku uzatvorenej s pôvodným subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste a uzatvorenie zmluvy upravujúcej zodpovednosť za odchýlku s novým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste.
(2)
Proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste trvá najviac 21 dní. Žiadosť na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste je možné novým subjektom zúčtovania doručiť najneskôr 21 dní pred skončením platnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
(3)
Doručenie požiadavky od nového subjektu zúčtovania týkajúcej sa daného odovzdávacieho miesta a smerujúcej k zmene subjektu zúčtovania na danom odovzdávacom mieste je z pohľadu prevádzkovateľa sústavy na proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste potvrdením o uzavretí príslušnej zmluvy medzi účastníkom trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste a subjektom zúčtovania, ktorý za neho preberá zodpovednosť za odchýlku. Týmto nie je dotknuté právo na vznesenie námietky zo strany doterajšieho subjektu zúčtovania podľa odseku 6.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených subjektom zúčtovania a začatie procesu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste oznámi pôvodnému aj novému subjektu zúčtovania. Pri odovzdávacích miestach pripojených do regionálnej distribučnej sústavy je požiadavka na zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste zaslaná v súlade s technickou špecifikáciou podľa § 7 ods. 11.
(5)
Pri zisťovaní dodávky elektriny pre odovzdávacie miesto ku dňu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste elektriny sa postupuje podľa § 27.
(6)
Pôvodný subjekt zúčtovania môže vzniesť námietku proti zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti účastníka trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste prevádzkovateľovi sústavy do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku najneskôr ku dňu zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste. Ak je vznesená námietka, prevádzkovateľ sústavy zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodný aj nový subjekt zúčtovania, pričom súčasťou informácie je názov subjektu zúčtovania, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti účastníka trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste. Nový subjekt zúčtovania informuje účastníka trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste, z akého dôvodu sa zmena subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste nevykoná. Prevádzkovateľ sústavy neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Ak pôvodný subjekt zúčtovania vznesie námietku proti zmene subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikne účastníkovi trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste, novému subjektu zúčtovania a prevádzkovateľovi sústavy. Ak pôvodný subjekt zúčtovania doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ sústavy námietku zamietne.
(7)
Ak o to účastník trhu s elektrinou na odovzdávacom mieste požiada, pôvodný subjekt zúčtovania alebo dodávateľ elektriny mu preukáže dôvod vznesenia námietky, pre ktorú je proces zmeny subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste zastavený, a to do 10 dní od doručenia žiadosti.
(8)
Nový subjekt zúčtovania prevezme odovzdávacie miesto do svojej bilančnej skupiny v stave, v akom je odovzdávacie miesto vyradené z bilančnej skupiny pôvodného subjektu zúčtovania.
(9)
Prevádzkovateľ sústavy oznámi zmenu subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred dňom, od ktorého je zmena subjektu zúčtovania na odovzdávacom mieste účinná. Podrobnosti upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 27
Zisťovanie spotreby alebo dodávky elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto pri zmene dodávateľa elektriny alebo pri zmene bilančnej skupiny
(1)
Pre odberné alebo odovzdávacie miesto s meraním typu A prevádzkovateľ sústavy vykoná diaľkový odpočet stavu elektromera ku dňu zmeny bilančnej skupiny alebo zmeny dodávateľa elektriny alebo subjektu zúčtovania na odbernom alebo odovzdávacom mieste. Prevádzkovateľ sústavy určí ku dňu vykonania zmeny spotrebu alebo dodávku elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto s meraním typu B, ktorého sa zmena týka, podľa skutočne nameraných hodnôt.
(2)
Pre odberné miesto s meraním typu C, ktorého sa zmena týka, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o zmenu registrácie odberného miesta v súlade s § 25 a 26 a oznámi ho subjektu zúčtovania a novému dodávateľovi elektriny najneskôr sedem dní pred dňom vykonania zmeny bilančnej skupiny alebo dodávateľa elektriny.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto s meraním typu C na základe fyzického odpočtu alebo odpočtu určeného meradla vykonanom na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny alebo ním splnomocneným dodávateľom elektriny podľa prevádzkového poriadku.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom zúčtovania alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe alebo dodávke elektriny pre odberné alebo odovzdávacie miesto zistené podľa odsekov 1 a 3 ku dňu vykonania zmeny do 10 pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
Organizovanie a vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
§ 28
Podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou
(1)
Organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou uzavretej medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou po zložení finančnej zábezpeky účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou najneskôr tri dni pred účinnosťou tejto zmluvy a po splnení ďalších obchodných podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou môže byť len subjekt zúčtovania s platnou a účinnou zmluvou o zúčtovaní odchýlky.
(3)
Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zasiela organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 29
Registrácia objednávok a párovanie objednávok v rámci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
(1)
Objednávky účastníka organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou obsahujú ponuku na predaj elektriny alebo dopyt na nákup elektriny.
(2)
Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou zadáva objednávky do času určeného prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Účastník organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou doručí objednávky organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v čase, spôsobom a vo formáte v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Párovanie objednávok na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou sa vykonáva postupom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 30
Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
(1)
Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou sa vykonáva v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže z dôvodu technických problémov pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súčinnosť pri organizovaní krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytne na požiadanie organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.
§ 31
Centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávaná organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pre potreby centrálnej fakturácie vyhodnocuje údaje o
a)
odbere elektriny koncovými odberateľmi elektriny pripojenými do prenosovej sústavy,
b)
odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými do distribučnej sústavy,
c)
odbere elektriny koncovými odberateľmi pripojenými priamym vedením,
d)
vlastnej spotrebe elektriny výrobcov elektriny.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom trhu s elektrinou podklady na fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy. Poplatky súvisiace s prevádzkou sústavy sú poplatky na základe tarify za
a)
systémové služby,
b)
prevádzkovanie systému.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou fakturuje subjektom zúčtovania tarifu za
a)
systémové služby,
b)
prevádzkovanie systému v zložení a sume podľa osobitného predpisu.25a)
(4)
Podrobnosti centrálnej fakturácie poplatkov upravuje prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje úradu na vyžiadanie informácie potrebné na cenovú reguláciu.
(6)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vyrovnávaciu platbu, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na úhradu záväzku, najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry.
(7)
Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, sa započíta
a)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,
b)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,
c)
ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny,
d)
ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,
e)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy a ktorá prevyšuje 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie.
(8)
Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby, sa nezapočíta
a)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy najviac do 50 % množstva elektriny vyrobeného v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie,
b)
spotreba elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,
c)
straty elektriny v sústave,
d)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy,
e)
elektrina potrebná na vývoz elektriny,
f)
vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,
g)
elektrina dodaná priamym vedením odberateľovi elektriny výrobcom elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,
h)
spotreba elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy.
(9)
Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa započíta
a)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených do sústavy,
b)
koncová spotreba elektriny odberateľov elektriny pripojených priamym vedením,
c)
ostatná vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy,
d)
ostatná vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy,
e)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy a ktorá prevyšuje 50 % elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny výrobcu elektriny v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.
(10)
Do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému, sa nezapočíta
a)
vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nie je odobratá zo sústavy najviac do 50 % množstva elektriny vyrobeného v zariadení na výrobu elektriny za fakturačné obdobie,
b)
spotreba elektriny na prečerpanie v prečerpávacích vodných elektrárňach,
c)
straty elektriny v sústave,
d)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy pri prevádzkovaní sústavy,
e)
elektrina potrebná na vývoz elektriny,
f)
vlastná spotreba elektriny výrobcu elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,
g)
elektrina dodaná priamym vedením odberateľovi elektriny výrobcom elektriny z malého zdroja, ktorý nepodniká v energetike,
h)
spotreba elektriny pri skúškach po ukončení výstavby zariadenia na výrobu elektriny pred jeho uvedením do prevádzky, ak takéto skúšky sú vykonané prostredníctvom odberu elektriny z prenosovej sústavy,
i)
elektrina vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu a spotrebovaná na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie využitého v centralizovanom zásobovaní teplom, ak celkový inštalovaný výkon pred rekonštrukciou alebo modernizáciou technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny je menší ako 125 MW alebo ak ide o zariadenie s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, z ktorého sa využije najmenej 60 % vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom, a úspora primárnej energie dosahuje najmenej 10 %,
j)
elektrina vyrobená v lokálnom zdroji25b) a spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja,
k)
spotreba elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny, ktoré nie je pripojené do sústavy a je trvalo oddelené od sústavy.
(11)
Účastník trhu s elektrinou, ktorý si pre svoje odberné alebo odovzdávacie miesto zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za jeho odberné alebo odovzdávacie miesto prevzal zodpovednosť za odchýlku.
(12)
Účastník trhu s elektrinou, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku za odberné alebo odovzdávacie miesto iného účastníka trhu a nie je subjektom zúčtovania, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, ktorý za neho prebral zodpovednosť za odchýlku.
(13)
Subjekt zúčtovania uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za všetky odberné a odovzdávacie miesta, ktoré sú v jeho bilančnej skupine.
(14)
Ak je koncová spotreba elektriny na odbernom alebo odovzdávacom mieste iná ako odber elektriny zo sústavy nameraný na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste, účastník trhu s elektrinou, ktorý je na danom odbernom alebo odovzdávacom mieste pripojený do sústavy, odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(15)
Ak je účastník trhu s elektrinou pripojený do sústavy prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou a odoberá elektrinu dodanú od výrobcu elektriny priamym vedením, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému výrobcovi elektriny, ktorý mu dodáva elektrinu priamym vedením.
(16)
Ak je výrobca elektriny pripojený do sústavy prostredníctvom iného účastníka trhu s elektrinou, uhrádza platbu za systémové služby a platbu za prevádzkovanie systému účastníkovi trhu s elektrinou, prostredníctvom ktorého je pripojený do sústavy.
(17)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za systémové služby a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to vždy za príslušný mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Podrobnosti komunikácie sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(18)
Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na fakturáciu platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, a to vždy za príslušný mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca.
(19)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uhrádza platbu za systémové služby, ktorej výber od subjektov zúčtovania vykonáva, prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.
§ 32
Správa, zber a sprístupňovanie nameraných údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje prístup k nameraným údajom dotknutým účastníkom trhu s elektrinou za celé vymedzené územie v jednom centrálnom mieste.
(2)
Prevádzkovateľ sústavy, prevádzkovateľ priameho vedenia a výrobca elektriny poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje za jednotlivé odberné miesta, odovzdávacie miesta a meracie body v členení podľa identifikačných čísel určených v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pri správe, zbere a sprístupňovaní nameraných údajov zodpovedá za
a)
zúčtovanie odchýlok,
b)
poskytovanie údajov dotknutým účastníkom trhu s elektrinou,
c)
prípravu podkladov na účely centrálnej fakturácie,
d)
zúčtovanie podpory výroby elektriny.
(4)
Za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zodpovedá poskytovateľ údajov, ktorým je
a)
prevádzkovateľ sústavy,
b)
prevádzkovateľ priameho vedenia,
c)
výrobca elektriny,
d)
účastník trhu s elektrinou podľa § 11 ods. 11.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu
a)
prevádzkovateľov sústav podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
b)
sústav podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
výrobcov elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
d)
zariadení na výrobu elektriny a generátorov podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
subjektov zúčtovania podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
f)
bilančných skupín podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
g)
dodávateľov elektriny podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
h)
prevádzkovateľov priameho vedenia podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
i)
priamych vedení podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydavateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie sústav, odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie zariadenia na výrobu elektriny a sústavy a odberných miest a odovzdávacích miest tvoriacich rozhranie zariadenia na výrobu elektriny a priameho vedenia podľa identifikačných čísel pridelených lokálnym vydávateľom alebo organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
k)
odberateľov elektriny, ktorým organizátor krátkodobého trhu s elektrinou poskytuje údaje.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vedie evidenciu odberných miest a odovzdávacích miest účastníkov trhu s elektrinou podľa identifikačných čísel pridelených prevádzkovateľom sústavy, do ktorej je odberné miesto a odovzdávacie miesto pripojené.
(7)
Identifikačné čísla sú prideľované na základe pravidiel uverejnených vydávateľom identifikačných čísel na vymedzenom území na jeho webovom sídle.
(8)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených do prenosovej sústavy obsahujúci tieto údaje:
a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
informáciu, či je na dané odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s užívateľom odberného miesta a odovzdávacieho miesta alebo zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s dodávateľom elektriny,
e)
identifikačné číslo bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, ktorý za odberné miesto a odovzdávacie miesto prebral zodpovednosť za odchýlku,
f)
identifikačné číslo dodávateľa elektriny do odberného miesta a odovzdávacieho miesta v prípade uzatvorenej zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s dodávateľom elektriny,
g)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny identifikačné číslo výrobcu elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na výrobu elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste, a identifikačné číslo zariadenia na výrobu elektriny,
h)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi prenosovou sústavou a inou prenosovou sústavou alebo prenosovou sústavou a distribučnou sústavou, identifikačné číslo susediacej sústavy,
i)
v prípade prerušenia prenosu elektriny údaj o období, v ktorom je prenos elektriny prerušený.
(9)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou každú zmenu údajov podľa odseku 8 pre odberné miesto a odovzdávacie miesto, zánik odberného miesta a odovzdávacieho miesta a vznik nového odberného miesta a odovzdávacieho miesta vrátane údajov podľa odseku 8.
(10)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej prenosovej sústavy,
4.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
b)
dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa prenosovej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do prenosovej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a inej prenosovej sústavy,
4.
tvoriacich rozhranie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy,
c)
straty elektriny v prenosovej sústave.
(11)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
denne do 9:30 h za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát elektriny v sústave,
b)
do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát elektriny v sústave.
(12)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených do distribučnej sústavy obsahujúci tieto údaje:
a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
informáciu, či je na odberné miesto a odovzdávacie miesto uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s užívateľom odberného miesta a odovzdávacieho miesta alebo rámcová distribučná zmluva s dodávateľom elektriny,
e)
identifikačné číslo bilančnej skupiny subjektu zúčtovania, ktorý za odberné miesto a odovzdávacie miesto prebral zodpovednosť za odchýlku,
f)
identifikačné číslo dodávateľa elektriny do odberného miesta a odovzdávacieho miesta v prípade uzatvorenej rámcovej distribučnej zmluvy s dodávateľom elektriny,
g)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny identifikačné číslo výrobcu elektriny, ktorý je držiteľom povolenia na výrobu elektriny na odbernom mieste a odovzdávacom mieste,
h)
v prípade prerušenia distribúcie elektriny údaj o období, v ktorom bola distribúcia elektriny prerušená,
i)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta vybaveného určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt triedu typového diagramu odberu,
j)
údaj o napäťovej úrovni, na ktorú je odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené,
k)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta, ktoré tvorí rozhranie medzi distribučnou sústavou a inou distribučnou sústavou alebo distribučnou sústavou a prenosovou sústavou, identifikačné číslo susediacej sústavy,
l)
v prípade odberného miesta a odovzdávacieho miesta výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW vrátane odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na vyžiadanie dostupné súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci mesiac do piateho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou:
a)
s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie o vyrobenej elektrine súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, a to osobitne o
2a.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny celkom,
2b.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá bola odobratá zo sústavy,
2c.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy,
3.
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny,
4.
vyrobenej elektrine dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,
5.
spotrebe elektriny na prečerpávanie, ak ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň,
b)
bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny o
1.
vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto a odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny.
m)
adresu na doručovanie a adresu umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny
1.
výrobcu elektriny pre odberné miesto a pre odovzdávacie miesto výrobcu elektriny,
2.
prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy pre odberné miesto a odovzdávacie miesta tvoriace rozhranie sústavy a miestnej distribučnej sústavy.
(13)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zmenu údajov podľa odseku 12 pre odberné miesto a odovzdávacie miesto, zánik odberného miesta a odovzdávacieho miesta a vznik nového odberného miesta a odovzdávacieho miesta vrátane údajov podľa odseku 12.
(14)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
odber elektriny zo sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy do jednotlivých odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy,
b)
dodávka elektriny do sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy z jednotlivých odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
2.
výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy,
3.
tvoriacich rozhranie distribučnej sústavy a inej distribučnej sústavy,
c)
straty elektriny v distribučnej sústave.
(15)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
denne do 9:00 h za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát elektriny v sústave,
b)
do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt a v prípade strát elektriny v sústave,
c)
do piateho pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla v prípade údajov meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt.
(16)
Ak je časť distribučnej sústavy pripojená k elektroenergetickým zariadeniam mimo vymedzeného územia alebo je odpojená od elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky, prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou hodnoty cezhraničných tokov elektriny distribučnou sústavou a ďalšie údaje potrebné na činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(17)
Prevádzkovateľ priameho vedenia odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zoznam odberných miest a odovzdávacích miest pripojených na priame vedenie obsahujúci tieto údaje:
a)
identifikačné číslo odberného miesta a odovzdávacieho miesta,
b)
druh odberného miesta,
c)
typ určeného meradla,
d)
údaj o období, v ktorom je fyzická dodávka elektriny prerušená, ak bola fyzická dodávka elektriny.
(18)
Prevádzkovateľ priameho vedenia odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre a spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou tieto namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
fyzický odber elektriny z priameho vedenia do odberných miest alebo odovzdávacích miest
1.
odberateľov elektriny pripojených na priame vedenie,
2.
výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3.
tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného priameho vedenia,
b)
fyzická dodávka elektriny do priameho vedenia z odovzdávacích miest alebo odberných miest
1.
odberateľov elektriny pripojených na priame vedenie,
2.
výrobcov elektriny pripojených na priame vedenie,
3.
tvoriacich rozhranie priameho vedenia a iného priameho vedenia,
c)
vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľa priameho vedenia.
(19)
Prevádzkovateľ priameho vedenia odovzdáva organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje alebo náhradným spôsobom určené údaje:
a)
denne do 9:00 h za predchádzajúci deň v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt,
b)
do piateho pracovného dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac v štvrťhodinovom rozlíšení v prípade opráv údajov meraných určeným meradlom s priebehovým záznamom hodnôt,
c)
do piateho pracovného dňa po odpočte určeného meradla za obdobie od predchádzajúceho odpočtu určeného meradla v prípade údajov meraných určeným meradlom bez priebehového záznamu hodnôt.
(20)
Dodávateľ elektriny odovzdá organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každé odberné miesto a odovzdávacie miesto, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku, v rozsahu, štruktúre a spôsobom určenými v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
a)
informáciu, či odberné miesto alebo odovzdávacie mieste je registrované na zraniteľného odberateľa elektriny v štruktúre podľa osobitného predpisu,25c)
b)
identifikačné údaje odberateľa elektriny, ktorému dodáva elektrinu v odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste.
(21)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou namerané údaje využíva na
a)
zúčtovanie odchýlok,
b)
centrálnu fakturáciu,
c)
poskytovanie nameraných údajov za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta subjektom zúčtovania, ktoré za dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto prevzali zodpovednosť za odchýlku,
d)
poskytovanie nameraných údajov za jednotlivé odberné miesta a odovzdávacie miesta dodávateľom, ktorí dodávajú elektrinu do daného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
e)
poskytovanie agregovaných údajov úradu a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky,
f)
vytváranie bilancií a štatistík za elektrizačnú sústavu Slovenskej republiky,
g)
organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,18f)
h)
evidenciu, prevody a organizovanie trhu so zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a zárukami pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.18f)
(22)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje na svojom webovom sídle
a)
denne do 13:00 h údaje o celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území,
b)
denne do 13:00 h údaje o spotrebe elektriny na vymedzenom území,
c)
denne do 13:00 h údaje o koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území,
d)
údaje o plánovanej výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny a dodávke elektriny priamym vedením na vymedzenom území na nasledujúci kalendárny mesiac,
e)
údaje o plánovanej výrobe elektriny, vlastnej spotrebe elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny výrobcu elektriny a dodávke elektriny priamym vedením na vymedzenom území na kalendárny rok,
f)
údaje o plánovanej výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny a tepla na nasledujúci kalendárny rok,
g)
údaje o očakávanej výrobe elektriny na obdobie piatich rokov.
Spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania
§ 33
Spôsob hodnotenia subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania a zaradenie do hodnotiacich skupín (ďalej len „hodnotenie“) s cieľom dosiahnuť optimálnu výšku finančnej zábezpeky zohľadňujúcim hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania. Subjekt zúčtovania si vypočíta výšku finančnej zábezpeky spôsobom uverejneným na webovom sídle organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje hodnotenie miery rizika subjektu zúčtovania podľa objednaného objemu obchodov s elektrinou a dodržiavania platobných záväzkov subjektu zúčtovania v uplynulom šesťmesačnom období.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uskutočňuje hodnotenie subjektu zúčtovania
a)
pri uzatvorení zmluvy o zúčtovaní odchýlky na základe údajov uvedených v žiadosti o stanovenie výšky finančnej zábezpeky,
b)
pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.
(4)
Hodnotenie subjektu zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a platí
a)
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky pre subjekt zúčtovania podľa odseku 3 písm. a),
b)
od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia subjektu zúčtovania podľa odseku 3 písm. b).
(5)
Subjekt zúčtovania môže podať úradu námietky proti postupu organizátora krátkodobého trhu s elektrinou pri hodnotení subjektu zúčtovania. V prípade oprávnenosti námietky upraví organizátor krátkodobého trhu s elektrinou hodnotenie a výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania s účinnosťou do troch pracovných dní od rozhodnutia úradu.
(6)
Subjekt zúčtovania môže jedenkrát mesačne požiadať organizátora krátkodobého trhu s elektrinou o zmenu hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky. Spolu so žiadosťou o zmenu predkladá subjekt zúčtovania podklady na hodnotenie podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúčtovania výsledok zmeny hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky do troch pracovných dní od prijatia platnej žiadosti na zmenu hodnotenia na nasledujúci mesiac.
(7)
Podrobnosti o zaradení do hodnotiacich skupín, o spôsobe hodnotenia a o kritériách hodnotenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou nemôže od subjektu zúčtovania jednostranne požadovať dodatočné finančné zabezpečenie, ktoré je nad rámec vyplývajúci zo zaradenia subjektu zúčtovania do hodnotiacej skupiny. Subjekt zúčtovania môže dobrovoľne alebo po dohode s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou zložiť finančné zabezpečenie vo vyššej ako požadovanej hodnote.
§ 34
Spôsob určenia a použitia finančnej zábezpeky
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou určuje výšku finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania podľa vzorca
FZ = OO x (Zp + 5) x Po x Kg x Co,
kde
FZ je finančná zábezpeka subjektu zúčtovania v eurách,
OO je vyššia hodnota zo sumy absolútnych hodnôt dohodnutých odberov elektriny a sumy absolútnych hodnôt dohodnutých dodávok elektriny v dennom diagrame subjektu zúčtovania nahlásených subjektom zúčtovania organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou; organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený určiť hodnotu OO na základe vyhodnotenia dennej odchýlkovosti subjektu zúčtovania; podrobnosti sú uvedené v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
Zp je obdobie, na ktoré sa určuje finančná zábezpeka; dĺžka obdobia je stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
Po je pomerná odchýlka subjektu zúčtovania platná na nasledujúci mesiac stanovená v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou s presnosťou na tri desatinné miesta; u subjektov zúčtovania, ktorí uzatvárajú prvýkrát zmluvu o zúčtovaní odchýlky, a subjektov zúčtovania bez odberného miesta sa Po určuje v hodnote 0,5; minimálnou hodnotou Po je 0, 005,
Kg je koeficient finančnej zábezpeky danej hodnotiacej skupiny určený v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v intervale 0,2 až 1,
Co je priemerná cena zápornej odchýlky v eurách platná na nasledujúci mesiac; túto cenu uverejňuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle.
(2)
Ak hodnota finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania klesne pod požadovanú hodnotu v dôsledku použitia finančnej zábezpeky organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou na uhradenie záväzku subjektu zúčtovania alebo v dôsledku prepočtu hodnoty finančnej zábezpeky spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania na doplnenie finančnej zábezpeky do troch pracovných dní. Ak finančná zábezpeka subjektu zúčtovania nie je dostatočná na úhradu záväzku subjektu zúčtovania, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania na úhradu zvyšnej časti záväzku do troch pracovných dní. Ak subjekt zúčtovania nedoplní finančnú zábezpeku a pri nedostatočnej finančnej zábezpeky neuhradí zvyšnú časť záväzku do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom je organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou vyzvaný na doplnenie finančnej zábezpeky a pri nedostatočnej finančnej zábezpeky na úhradu zvyšnej časti záväzku, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže nasledujúci obchodný deň ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky.
(3)
Ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky podľa odseku 2 oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústav, v ktorých má subjekt zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená, bilančnú skupinu a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená. Informáciu o ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle. Do odberných miest a odovzdávacích miest v bilančnej skupine subjektu zúčtovania, ktorému je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, sa nasledujúcim dňom po ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky začína dodávka poslednej inštancie.
§ 35
Finančná zábezpeka voči prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje hodnotenie užívateľa sústavy a zaradenie do hodnotiacich skupín (ďalej len „hodnotenie užívateľa sústavy“) a určí výšku finančnej zábezpeky užívateľa sústavy na účely zmlúv uzatvorených medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a užívateľmi sústavy, ktorých predmetom je zabezpečenie distribúcie elektriny do odberných miest užívateľov sústavy podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje hodnotenie miery rizika užívateľa sústavy podľa prílohy č. 9 v prípade uzavretia rámcovej distribučnej zmluvy a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy v prípade uzavretia zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje hodnotenie užívateľa sústavy
a)
pri uzatvorení zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej zmluvy,
b)
pri významnej zmene vstupných údajov hodnotenia.
(4)
Hodnotenie užívateľa sústavy oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa prevádzkového poriadku a platí
a)
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa odseku 3 písm. a),
b)
od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia užívateľovi sústavy podľa odseku 3 písm. b).
(5)
Ak užívateľ distribučnej sústavy nesúhlasí s hodnotením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, môže podať námietky prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do troch pracovných dní odo dňa uverejnenia hodnotenia užívateľa distribučnej sústavy podľa odseku 4. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy preverí oprávnenosť námietky. V prípade oprávnenosti námietky prevádzkovateľ distribučnej sústavy upraví hodnotenie užívateľa distribučnej sústavy a upraví výšku finančnej zábezpeky s účinnosťou do troch pracovných dní od doručenia námietky. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje úrad o podanej námietke užívateľa distribučnej sústavy a spôsobe jej vybavenia.
(6)
Užívateľ sústavy môže jedenkrát za tri mesiace požiadať prevádzkovateľa sústavy o zmenu hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky. Spolu so žiadosťou o zmenu predkladá užívateľ sústavy podklady na hodnotenie podľa prevádzkového poriadku. Prevádzkovateľ sústavy oznámi užívateľovi výsledok zmeny hodnotenia a zmenu výšky finančnej zábezpeky do piatich pracovných dní od prijatia platnej žiadosti na zmenu hodnotenia na nasledujúci mesiac, ak je žiadosť opodstatnená a spĺňa všetky náležitosti podľa odseku 1.
(7)
Hodnotenie užívateľa sústavy a výška finančnej zábezpeky užívateľa sústavy platia do ukončenia platnosti zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo rámcovej distribučnej zmluvy, ak počas platnosti zmluvy nedôjde k významnej zmene vstupných údajov hodnotenia, alebo do zmeny hodnotenia podľa odseku 3 písm. b).
§ 36
Dodávka poslednej inštancie v elektroenergetike
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy z dôvodov uvedených v rámcovej distribučnej zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny alebo z dôvodov podľa osobitných predpisov26) môže ukončiť rámcovú distribučnú zmluvu.
(2)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny uzatvorenej medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a účastníkom trhu môže ukončiť zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy je oprávnený ukončiť zmluvy podľa odsekov 1 a 2 na základe riadne doručenej výpovede, pričom výpovedná lehota uplynie od posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená. Zmluvy podľa odsekov 1 a 2 sú platne ukončené vtedy, ak žiaden z účastníkov trhu s elektrinou, ktorí zmluvu uzatvorili, si neuplatnil právo podľa osobitného predpisu.27) Počas plynutia výpovednej lehoty podľa tohto odseku prevádzkovateľ sústavy má právo odmietnuť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a o distribúcii elektriny, ak zo žiadosti koncového odberateľa vyplýva, že po dni, v ktorom uplynie výpovedná lehota, preberá zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu do odberného miesta koncového odberateľa elektriny ten dodávateľ elektriny, s ktorým prevádzkovateľ sústavy ukončil zmluvu podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Ak dodávateľovi elektriny bolo zrušené povolenie na dodávku elektriny alebo mu zanikne oprávnenie dodávať elektrinu na vymedzenom území podľa osobitného predpisu,28) úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všetkých prevádzkovateľov sústav, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľa poslednej inštancie najneskôr tak, aby mohol prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 8.
(5)
Ak účastníkovi trhu s elektrinou bola ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky a účastník trhu s elektrinou nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a účastník trhu s elektrinou o tejto skutočnosti bezodkladne informuje prevádzkovateľov sústav a úrad najneskôr tak, aby mohol prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 8.
(6)
Ak bola účastníkovi trhu s elektrinou ukončená zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku a účastník trhu s elektrinou nemá platnú a účinnú zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky, účastník trhu s elektrinou o tejto skutočnosti bezodkladne informuje prevádzkovateľov sústav a úrad najneskôr tak, aby mohol prevádzkovateľ sústavy informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 8.
(7)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia rámcovú distribučnú zmluvu dohodou, prevádzkovateľ distribučnej sústavy o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny dohodou, prevádzkovateľ prenosovej sústavy o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad. Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľ elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou o tejto skutočnosti bezodkladne informuje prevádzkovateľov sústav a úrad.
(8)
Prevádzkovateľ sústavy najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne po doručení informácie podľa odsekov 4 až 6 alebo odseku 7 tretej vety alebo bezprostredne po ukončení zmluvy podľa odseku 7 prvej vety alebo druhej vety informuje dodávateľa poslednej inštancie, dotknutých odberateľov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad o začatí dodávky poslednej inštancie. Informácia, ktorá je posielaná dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku dodávky poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odberných miest, do ktorých sa začne dodávka poslednej inštancie.
(9)
Informácia koncovým odberateľom elektriny o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a možnostiach jej ukončenia.
(10)
Prevádzkovateľ sústavy 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 3 alebo bezprostredne po doručení informácie podľa odsekov 4, 5, 6 alebo odseku 7 tretej vety alebo bezprostredne po ukončení zmluvy podľa odseku 7 prvej alebo druhej vety zasiela príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie zoznam dotknutých odberných miest, pričom informácia obsahuje aj identifikačné čísla odberných miest a kmeňové dáta definované podľa technickej špecifikácie na výmenu údajov.
(11)
Dodávka poslednej inštancie do dotknutých odberných miest sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do týchto odberných miest; k tomuto dňu zároveň priradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy tieto odberné miesta do bilančnej skupiny dodávateľa poslednej inštancie a oznámi túto skutočnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Dodávka poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny.
(12)
Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy spotrebu elektriny na odberných miestach, ktoré boli zásobované doterajším dodávateľom elektriny, na základe odpočtu určených meradiel alebo pomocou použitia typových diagramov odberu. Takto určená spotreba elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za distribúciu elektriny a súvisiace služby zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy na doterajšieho dodávateľa elektriny. Určenie spotreby elektriny oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy aj dodávateľovi poslednej inštancie.
(13)
Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých je dodávateľom elektriny a súvisiacich služieb do daných odberných miest dodávateľ poslednej inštancie. Odberateľ elektriny, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku poslednej inštancie a súvisiace služby podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Na obdobie trvania dodávky poslednej inštancie zraniteľným odberateľom sa preddavkové platby za dodávku poslednej inštancie určujú podľa obchodných podmienok dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby, pričom ich výška sa určí na základe predpokladanej spotreby odberateľa počas trvania dodávky poslednej inštancie. Na určenie preddavkových platieb sa primerane použije § 8 ods. 5.
(14)
Odberateľ elektriny môže počas trvania dodávky poslednej inštancie uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny. Dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny sa končí dodávka elektriny poslednej inštancie do daného odberného miesta. Uzavretie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorou sa končí dodávka poslednej inštancie, sa v rámci príslušných lehôt nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny. Dodávateľ poslednej inštancie k tomuto dňu vyhotoví faktúru za dodávku poslednej inštancie. Ak odberateľ uzatvára zmluvu o združenej dodávke s dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie môže faktúru za dodávku poslednej inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie v súlade s jeho obchodnými podmienkami.
(15)
Dodávka poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste; ustanovenia odseku 12 upravujúce vyhotovenie faktúry za dodávku poslednej inštancie sa použijú primerane.
(16)
Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia. Ak odberateľ elektriny v domácnosti počas trvania dodávky poslednej inštancie nepostupuje podľa odsekov 14, 15 a 18, po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním určené platby podľa odchodných podmienok dodávky elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny.
(17)
Ak je pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti uplatňovaná cena elektriny za dodávku elektriny pri dodávke poslednej inštancie vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa elektriny, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto cenu za dodávku poslednej inštancie uplatní pre odberateľa elektriny v domácnosti v celom rozsahu. Ak cena elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie je vyššia od maximálnej ceny elektriny pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti cenu elektriny za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie vo výške podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky elektriny počas dodávky poslednej inštancie pre odberateľa elektriny v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa elektriny v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatňuje v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti 50 % z rozdielu medzi skutočne uplatnenou cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.
(18)
Ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej inštancie riadne neuhrádza platby za dodávku elektriny poslednej inštancie alebo za dodávku elektriny, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ elektriny oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny. Ustanovenia o prerušení distribúcie elektriny a obchodné podmienky dodávateľa poslednej inštancie sa použijú primerane.
(19)
Proces výmeny dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie trvá desať dní a je bezplatný. Na výmenu dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa ustanovenia o zmene dodávateľa elektriny nepoužijú.
(20)
Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania je uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny s dodávateľom elektriny. Ak odberateľ elektriny nemá zabezpečený prenos elektriny alebo distribúciu elektriny do svojho odberného miesta, podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s účinnosťou ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny.
(21)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny požiada odberateľ elektriny prevádzkovateľa sústavy o výmenu dodávateľa elektriny najneskôr desať dní pred plánovaným začiatkom dodávky elektriny. Výmena dodávateľa elektriny pri dodávke poslednej inštancie sa vykoná prevádzkovateľom sústavy v lehote desiatich dní od doručenia žiadosti odberateľa elektriny.
(22)
Ku dňu začatia dodávky elektriny dodávateľom elektriny určí prevádzkovateľ sústavy spotrebu elektriny na odberných miestach, ktoré boli zásobované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel alebo pomocou použitia typových diagramov odberu. Určenie spotreby elektriny sa oznámi prevádzkovateľom distribučnej sústavy dodávateľovi poslednej inštancie a dodávateľovi elektriny.
(23)
Ak nastane dodávka poslednej inštancie, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy vykoná k rozhodujúcemu dátumu zmeny z dôvodu začiatku dodávky poslednej inštancie odpočet určeného meradla v závislosti od typu merania podľa § 2 písm. c) prvého až tretieho bodu a mimoriadnu fakturáciu nad rámec štandardného fakturačného cyklu, ktorý vykonáva do začiatku dodávky poslednej inštancie pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta a najneskôr do piatich pracovných dní zašle údaje o spotrebe v elektronickej forme prostredníctvom technickej špecifikácie na výmenu dát dodávateľovi poslednej inštancie. Údaje o spotrebe elektriny podľa predchádzajúcej vety obsahujú najmä stav určeného meradla ku dňu začiatku dodávky poslednej inštancie a údaje o poslednej známej alebo predpokladanej celkovej spotrebe elektriny v poslednom štandardnom fakturačnom cykle, ktorý vykonáva do začatia dodávky poslednej inštancie, vrátane časového vymedzenia tohto cyklu.
§ 36a
(1)
Ak výkupcovi elektriny zaniklo alebo je zrušené povolenie na činnosť výkupcu elektriny, úrad o tejto skutočnosti bezodkladne informuje všetkých prevádzkovateľov sústav, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľa poslednej inštancie najneskôr tak, že prevádzkovateľ sústavy môže informovať dotknutých účastníkov trhu v lehote podľa odseku 4.
(2)
Ak výkupcovi elektriny je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky a výkupca elektriny nemá s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výkupca elektriny o tejto skutočnosti bezodkladne, najneskôr v deň ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, informujú prevádzkovateľov sústav, príslušného dodávateľa poslednej inštancie a úrad najneskôr tak, že prevádzkovateľ sústavy môže informovať dotknutých účastníkov trhu s elektrinou v lehote podľa odseku 4.
(3)
Ak organizátor krátkodobého trhu s elektrinou a výkupca elektriny ukončia zmluvu o zúčtovaní odchýlky dohodou, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou o tejto skutočnosti bezodkladne, najneskôr v deň ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy, informuje prevádzkovateľov sústav, príslušného dodávateľa poslednej inštancie a úrad.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy bezodkladne po doručení informácie podľa odsekov 1, 2 alebo 3 informuje dotknutých výrobcov elektriny, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a úrad o začatí výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Informácia, ktorá je oznámená dodávateľovi poslednej inštancie, úradu a organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, obsahuje dátum začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie aj zoznam dotknutých odovzdávacích miest, pre ktoré sa začne výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie. Informácia posielaná dodávateľovi poslednej inštancie obsahuje aj identifikačné čísla odovzdávacích miest a kmeňové dáta definované podľa technickej špecifikácie na výmenu údajov. Informácia posielaná výrobcom elektriny o začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie obsahuje zdôvodnenie začiatku výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie, dobu jeho trvania a možnosti jeho ukončenia.
(5)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie pre dotknuté odovzdávacie miesta sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom pôvodný výkupca elektriny stratil spôsobilosť vykupovať elektrinu od výrobcov elektriny na základe zmluvy o povinnom výkupe elektriny alebo spôsobilosť prevziať zodpovednosť za odchýlku za výrobcov elektriny na základe zmluvy o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku; k tomuto dňu zároveň priradí prevádzkovateľ sústavy tieto odovzdávacie miesta do bilančnej skupiny dodávateľa poslednej inštancie a oznámi túto skutočnosť organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa nepovažuje za zmenu dodávateľa elektriny.
(6)
Ku dňu začatia výkupu elektriny dodávateľom poslednej inštancie určí prevádzkovateľ sústavy dodávku elektriny na odovzdávacích miestach, ktoré sú vykupované doterajším výkupcom elektriny, na základe odpočtu určených meradiel. Takto určená dodávka elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za výkup elektriny zo strany výrobcu elektriny na doterajšieho výkupcu elektriny, a ak ide o výrobcu elektriny, za ktorého prevzal zodpovednosť za odchýlku výkupca elektriny podľa osobitného predpisu,28a) aj na vyhotovenie faktúry pre odmenu za činnosť doterajšieho výkupcu elektriny. Určenie dodávky elektriny oznámi prevádzkovateľ sústavy aj dodávateľovi poslednej inštancie.
(7)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace, počas ktorých vykupuje elektrinu od výrobcov elektriny, ktorí mali uzatvorenú zmluvu o povinnom výkupe elektriny s pôvodným výkupcom elektriny, dodávateľ poslednej inštancie. Ak má výrobca elektriny s pôvodným výkupcom elektriny uzatvorenú aj zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku, preberá dodávateľ poslednej inštancie aj zodpovednosť za odchýlku za dotknuté odovzdávacie miesta.
(8)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí dňom účinnosti zmluvy o povinnom výkupe elektriny, ktorú výrobca elektriny uzatvorí s novým výkupcom elektriny,28b) alebo dňom účinnosti zmeny subjektu zúčtovania v odovzdávacom mieste výrobcu elektriny. Výrobca elektriny k tomuto dňu vyhotoví faktúru za výkup elektriny dodávateľovi poslednej inštancie, ktorý vykonával činnosť výkupcu elektriny. Dodávateľ poslednej inštancie k tomuto dňu vyhotoví faktúru za odmenu za činnosť výkupcu elektriny vykonávanú dodávateľom poslednej inštancie.
(9)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa skončí aj dňom ukončenia dodávky elektriny zo strany výrobcu elektriny alebo dňom zmeny výrobcu elektriny v odovzdávacom mieste; ustanovenia odseku 8 upravujúce vyhotovenie faktúry za výkup elektriny dodávateľovi poslednej inštancie a faktúry za odmenu za činnosť výkupcu elektriny vykonávanú dodávateľom poslednej inštancie sa použijú primerane.
(10)
Výkup elektriny dodávateľom poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jeho začatia.
(11)
Ku dňu začatia výkupu elektriny novým výkupcom elektriny určí prevádzkovateľ sústavy dodávku elektriny na odovzdávacích miestach, ktoré sú vykupované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel. Určenie dodávky elektriny prevádzkovateľ sústavy oznámi dodávateľovi poslednej inštancie a novému výkupcovi elektriny alebo subjektu zúčtovania, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku na odovzdávacom mieste výrobcu elektriny. Takto určená dodávka elektriny je základom na vyhotovenie konečnej faktúry za výkup elektriny.
§ 37
Náležitosti zmlúv na trhu s elektrinou
(1)
Zmluva o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny,
b)
termín začatia dodávky elektriny,
c)
identifikáciu odberného miesta,
d)
predpokladaný ročný odber elektriny v kWh,
e)
cenu za dodávku elektriny,
f)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane jej štruktúry,
g)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa elektriny alebo v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok,
j)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa elektriny súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
o)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácie a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
s)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednal, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa elektriny je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa elektriny pri uzatváraní zmluvy,
t)
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku elektriny a cenník služieb súvisiacich s dodávkou elektriny vrátane odkazu, kde je zverejnený cenník služieb súvisiacich s dodávkou elektriny.
(2)
Zmluva o dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny a odberateľa elektriny,
b)
termín začatia dodávky elektriny,
c)
identifikáciu odberného miesta,
d)
predpokladaný ročný odber elektriny v kWh alebo ich násobkoch,
e)
cenu za dodávku elektriny alebo spôsob výpočtu ceny za dodávku elektriny,
f)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene elektriny vrátane jej štruktúry,
g)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
informáciu o práve odberateľa vypovedať zmluvu v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa elektriny,
j)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
k)
spôsob oznámenia, lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
l)
poučenie o povinnosti dodávateľa elektriny súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
m)
spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
n)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny,
o)
podmienky obmedzenia a prerušenia distribúcie elektriny alebo dodávky elektriny,
p)
spôsob doručovania písomností,
q)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
r)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dojednával.
(3)
Zmluva o pripojení do prenosovej sústavy obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
výšku technického dimenzovania pripojenia do prenosovej sústavy a spôsob jeho určenia pre výrobcu elektriny, odberateľa elektriny alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podmienky zmeny technického dimenzovania pripojenia,
c)
technické podmienky pripojenia,
d)
termín, harmonogram pripojenia a povinnosti zmluvných strán,
e)
miesto pripojenia a identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
f)
stanovenie nákladov za pripojenie do sústavy,
g)
obchodné podmienky, cenu a podmienky splatnosti,
h)
špecifikáciu pripojenia, nové pripojenie a rekonštrukciu,
i)
spôsob zabezpečenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
j)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
k)
zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
l)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny, rozpor s uzavretou zmluvou a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok,
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(4)
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
maximálnu rezervovanú kapacitu, spôsob jej určenia pre výrobcu elektriny, odberateľa elektriny a prevádzkovateľa distribučnej sústavy a podmienky zmeny maximálnej rezervovanej kapacity,
c)
technické podmienky pripojenia,
d)
termín a miesto pripojenia,
e)
cenu a podmienky splatnosti ceny za pripojenie,
f)
špecifikáciu pripojenia,
g)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
h)
spôsob zabezpečenia merania dodávky elektriny alebo odberu elektriny,
i)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok a sporov,
j)
zrušenie pripojenia, odstúpenie od zmluvy, trvanie zmluvy, ukončenie zmluvy a výpovedné lehoty,
k)
poučenie o neoprávnenom odbere elektriny a sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok,
l)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(5)
Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
spôsob určenia výšky rezervovanej kapacity a kapacity pripojenia,
c)
predpokladané množstvo prenesenej elektriny v stanovenej kvalite,
d)
meranie elektriny a poskytovanie údajov,
e)
spôsob určenia výšky platieb za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty v prenosovej sústave,
f)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia prenosu elektriny,
g)
podmienky poskytnutia prenosu elektriny a prístupu do sústavy,
h)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
i)
cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie služby,
j)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
k)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
l)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok.
(6)
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
výšku rezervovanej kapacity alebo kapacity pre vyvedenie výkonu,
c)
spôsob merania elektriny a poskytovanie meraných údajov,
d)
podmienky poskytnutia distribúcie elektriny a prístupu do sústavy,
e)
podmienky obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny,
f)
identifikáciu odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta,
g)
cenu, spôsob úhrady faktúry, vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie tovaru a služby,
h)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
i)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
j)
spôsob riešenia prípadov neplnenia zmluvných podmienok,
k)
právo dodávateľa elektriny na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak,
l)
úpravu práv a povinností zmluvných strán podľa § 7 ods. 9, ak ide o rámcovú distribučnú zmluvu.
(7)
Zmluva o zúčtovaní odchýlky obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlky subjektu zúčtovania,
d)
poskytovanie údajov organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou v stanovenom rozsahu,
e)
formu a rozsah zasielaných údajov subjektom zúčtovania,
f)
podmienky na stanovenie výšky finančnej zábezpeky a podmienky jej zmeny,
g)
fakturačné podmienky a úhradu platieb,
h)
spôsob vyhodnotenia odchýlky,
i)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
j)
účinnosť zmluvy,
k)
podmienky centrálnej fakturácie, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta,
l)
podmienky zúčtovania rozdielov, ak subjekt zúčtovania má alebo plánuje mať zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta alebo odovzdávacie miesta, ktoré vstupujú do procesu zúčtovania rozdielov,
m)
úpravu práv a povinností zmluvných strán podľa § 13 ods. 4.
(8)
Zmluva o zúčtovaní regulačnej elektriny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky úhrady platieb dodávateľovi elektriny za dodávku regulačnej elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy,
d)
podmienky úhrady platieb dodávateľa regulačnej elektriny pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
fakturačné podmienky,
f)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
g)
účinnosť zmluvy.
(9)
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku,
d)
cenu za odchýlku,
e)
fakturačné podmienky,
f)
spôsob riešenia sporov,
g)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i)
účinnosť zmluvy.
(10)
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny obsahuje najmä
a)
náležitosti podľa odseku 1 alebo odseku 2,
b)
záväzok dodávateľa elektriny zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta odberateľa elektriny vrátane súvisiacich služieb,
c)
informácie o práve dodávateľa elektriny požiadať prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo obmedzenie prenosu alebo distribúcie elektriny, ak odberateľ elektriny podstatne porušuje zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia, vrátane príslušných lehôt,
d)
záväzok dodávateľa elektriny prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa elektriny.
(11)
Zmluva o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
c)
podmienky účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou,
d)
podmienky vysporiadania uskutočnených obchodov,
e)
podmienky poskytovania údajov,
f)
podmienky finančnej zábezpeky,
g)
podmienky pozastavenia alebo zrušenia prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
h)
fakturačné a platobné podmienky,
i)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(12)
Zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy a podmienky odstúpenia od zmluvy,
c)
spôsob a termíny dohodnutia diagramu prenosu,
d)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e)
spôsob určenia množstva prenesenej elektriny,
f)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
g)
podmienky prerušenia alebo obmedzenia prenosu elektriny,
h)
fakturačné a platobné podmienky,
i)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody.
(13)
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny obsahuje najmä
a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb,
c)
spôsob stanovenia ceny za poskytnuté podporné služby,
d)
spôsob stanovenia ceny za dodávku regulačnej elektriny,
e)
spôsob platby vrátane záloh za podporné služby,
f)
platobné a fakturačné podmienky na podporné služby a stanovenie zmluvných pokút,
g)
spôsob aktivácie podporných služieb,
h)
postupy a podmienky vyhodnotenia podporných služieb,
i)
postupy vyhodnotenia regulačnej elektriny a spôsob ocenenia dodanej regulačnej elektriny,
j)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia poskytovania podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny,
k)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
l)
spôsoby komunikácie,
m)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(14)
Zmluva o poskytovaní podporných služieb obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
podmienky poskytovania podporných služieb,
c)
spôsob stanovenia ceny za poskytnuté podporné služby,
d)
spôsob platby vrátane záloh za podporné služby,
e)
rozsah podporných služieb,
f)
platobné a fakturačné podmienky na podporné služby a stanovenie zmluvných pokút,
g)
postupy a podmienky vyhodnotenia podporných služieb,
h)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
i)
spôsoby komunikácie,
j)
spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy.
(15)
Zmluva o vysporiadaní cezhraničných výmen elektriny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
práva a povinnosti zmluvných strán,
c)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
d)
fakturačné a platobné podmienky,
e)
spôsoby komunikácie,
f)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(16)
Zmluva o poskytovaní údajov obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
práva a povinnosti zmluvných strán,
c)
identifikačné údaje zariadenia na výrobu elektriny alebo identifikačné údaje sústavy,
d)
podmienky a spôsob odovzdávania údajov,
e)
spôsoby komunikácie,
f)
čas trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia zmluvy.
(17)
Zmluva o povinnom výkupe elektriny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
termín začatia výkupu elektriny,
c)
identifikáciu odovzdávacích miest,
d)
spôsob určenia ceny vykupovanej elektriny,
e)
platobné a fakturačné podmienky vrátane spôsobu úhrady platby za poskytovanie systémových služieb a platby za prevádzkovanie systému,
f)
čas trvania zmluvy,
g)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky ukončenia zmluvy,
h)
spôsob doručovania písomností,
i)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií.
(18)
Zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
čas trvania zmluvy,
c)
podmienky prevzatia zodpovednosti za odchýlku, ak sú dohodnuté,
d)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií,
e)
podmienky ukončenia zmluvy,
f)
identifikáciu odovzdávacích miest.
§ 38
Postup evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti
(1)
Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti28c) pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke elektriny oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi elektriny, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie. Informáciu podľa prvej vety môže zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu uverejnenú na tieto účely na jeho webovom sídle. Ak zraniteľný odberateľ elektriny poskytol akúkoľvek informáciu súvisiacu s jeho postavením ako zraniteľného odberateľa elektriny dodávateľovi elektriny alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, ten, ktorý takúto informáciu dostal, do piatich dní poskytne túto informáciu tomu druhému tak, aby dodávateľ elektriny, ako aj prevádzkovateľ distribučnej sústavy boli o tejto skutočnosti informovaní.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje
a)
preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu29) a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
b)
potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.
(3)
Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti na účely evidencie zraniteľných odberateľov poskytuje svojmu dodávateľovi alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy údaje podľa osobitného predpisu.30)
(4)
Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámi dodávateľ elektriny údaje o zraniteľnom odberateľovi elektriny v domácnosti bezodkladne po pridelení maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesto, v ktorom bude odoberať elektrinu zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uverejní na svojom webovom sídle vzor oznámenia.
(5)
Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti môže svojmu dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámiť a preukázať, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie, aj v priebehu trvania už uzavretej zmluvy o združenej dodávke elektriny spôsobom podľa odseku 2. V takom prípade dodávateľ elektriny do piatich dní oznámi tieto skutočnosti prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.
(6)
Zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. Ak zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti v tejto lehote nepreukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukázateľne vyzve zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti, aby preukázal, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. Ak zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti nepredloží do 30 dní požadované podklady alebo z predložených dokladov nevyplýva, že zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti naďalej spĺňa podmienky zaradenia do evidencie, prevádzkovateľ distribučnej sústavy zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti vyradí najskôr 30. deň po doručení výzvy, o čom do piatich dní informuje odberateľa elektriny a jeho dodávateľa elektriny.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne oznámi zraniteľnému odberateľovi elektriny v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne čísla na účely vzájomnej komunikácie.
(8)
Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny odberateľ elektriny potvrdzuje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy telefonicky, na telefónnom čísle na to určenom v informácii podľa odseku 7 do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny. Za prijatie informácie sa považuje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny pri doručení poštou, kuriérom alebo pri osobnom doručení. Prijatie informácie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odberateľ elektriny môže potvrdiť aj prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Plánované prerušenie distribúcie elektriny vykoná prevádzkovateľ distribučnej sústavy až po tom, čo zraniteľný odberateľ elektriny potvrdil prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.
(9)
V prípade poruchy na distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorá má za následok prerušenie distribúcie elektriny zraniteľnému odberateľovi, prevádzkovateľ distribučnej sústavy o tom bez meškania telefonicky informuje zraniteľného odberateľa vrátane poskytnutia informácie, kedy predpokladá, že bude porucha odstránená.
(10)
Zraniteľný odberateľ bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny informuje príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmene trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, ako aj o zmene telefónneho čísla, ak bolo určené na účely komunikácie medzi odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa tohto paragrafu.
§ 39
Inštalácia priebehového merania s diaľkovým odpočtom dát
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje na napäťovej úrovni vvn a vn určené meradlo s meraním typu A v súlade s osobitným predpisom.31) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sprístupní alebo zašle príslušným účastníkom trhu meraný priebeh odberu elektriny denne za predchádzajúci deň a merané údaje na účely fakturácie mesačne, do piateho pracovného dňa v mesiaci.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje na napäťovej úrovni nn pri každej výmene určeného meradla alebo pri inštalácii nového určeného meradla v odbernom mieste určené meradlo s meraním typu A v súlade s osobitným predpisom.31) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sprístupní alebo zašle príslušným účastníkom trhu meraný priebeh odberu elektriny takýchto odberných miest denne za predchádzajúci deň a merané údaje na účely fakturácie mesačne, do piateho pracovného dňa v mesiaci.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy inštaluje na odbernom mieste s pripojeným zariadením na výrobu elektriny bez rozdielu napäťových úrovní pri každej výmene určeného meradla alebo pri inštalácii nového určeného meradla určené meradlo s meraním typu A. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sprístupní alebo zašle príslušným účastníkom trhu meraný priebeh dodávky elektriny takýchto odberných miest denne za predchádzajúci deň a merané údaje na účely fakturácie mesačne, do piateho pracovného dňa v mesiaci.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre výrobcov elektriny a odberateľov elektriny v prevádzkovom poriadku požiadavky na vykonanie úprav pre inštaláciu meradiel s meraním typu A.
TRETIA ČASŤ
PLYNÁRENSTVO
§ 40
Prístup do prepravnej siete
(1)
Prístup do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.32)
(2)
Žiadosť o prístup do prepravnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia prepravy plynu a dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do prepravnej siete,
d)
výstupné body z prepravnej siete,
e)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode v MWh,
f)
požadovanú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode v MWh,
g)
očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,
h)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do prepravnej siete na svojom webovom sídle.
(4)
Spôsob a formu predkladania žiadosti o prístup do prepravnej siete, podmienky pridelenia prístupu do prepravnej siete pre jednotlivé vstupné body a výstupné body prepravnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(5)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom požadovanej prepravy. V prípade krátkodobých zmlúv môže byť po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete táto lehota skrátená tak, že účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do prepravnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom požadovanej prepravy. Po dohode s prevádzkovateľom prepravnej siete je v prípadoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete možné doručiť aj v lehote kratšej.
(6)
Prevádzkovateľ prepravnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 pridelí účastníkovi trhu s plynom prepravnú kapacitu pre požadované vstupné body alebo výstupné body v lehotách uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(7)
Prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup do prepravnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.33)
(8)
Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu v prípade, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita.
(9)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvorí s účastníkom trhu s plynom, ktorému bola pridelená prepravná kapacita, zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, ak nie je uzavretá rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.
(10)
Ak do troch dní pred plánovaným začiatkom prepravy, najneskôr do 30 dní od pridelenia prepravnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľ prepravnej siete pridelenie prepravnej kapacity zruší, ak sa nedohodnú inak; uplatňuje sa, ak nie je uzavretá rámcová zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(11)
Prevádzkovateľ prepravnej siete pridelí prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná prepravná kapacita. Prevádzkovateľ prepravnej siete môže prideliť nezoskupenú prerušiteľnú prepravnú kapacitu, ak o to účastník trhu s plynom prevádzkovateľa prepravnej siete požiada a nie je voľná pevná nezoskupená prepravná kapacita, aj keď je dostupná pevná zoskupená prepravná kapacita.33a)
§ 41
Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti
(1)
Akumuláciou plynu v prepravnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ prepravnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku a vyvažovanie prepravnej siete.
(2)
Pri poskytovaní akumulácie plynu v prepravnej sieti prevádzkovateľ prepravnej siete
a)
uskladňuje plyn v prepravnej sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné dohodnuté množstvo plynu na vstupnom bode je väčšie ako namerané množstvo plynu na výstupnom bode,
b)
ťaží plyn z prepravnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku siete, ak denné dohodnuté množstvo plynu na vstupnom bode je menšie ako namerané množstvo plynu na výstupnom bode.
§ 42
Prístup do distribučnej siete
(1)
Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.34)
(2)
Žiadosť o prístup do distribučnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
požadovaný dátum začatia distribúcie plynu a požadovaný dátum jej skončenia,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode v m3 alebo kWh,
f)
požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode v m3 alebo kWh,
g)
požadované množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu v kWh,
h)
doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, ak je žiadateľ dodávateľom plynu,
i)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejní vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete na svojom webovom sídle.
(4)
Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do distribučnej siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Súčasťou týchto dokladov o koncových odberateľoch plynu poskytovaných dodávateľom plynu prevádzkovateľovi distribučnej siete je aj identifikácia koncových odberateľov plynu vrátane názvu a sídla alebo mena a miesta spotreby koncového odberateľa plynu.
(5)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do distribučnej siete
a)
do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
b)
do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
(6)
Lehoty uvedené v odseku 5 môžu byť po dohode s prevádzkovateľom distribučnej siete skrátené až na dobu nevyhnutnú na spracovanie príslušných žiadostí o prístup do distribučnej siete prevádzkovateľom distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete v takom prípade postupuje nediskriminačne voči všetkým účastníkom trhu s plynom.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete po vyhodnotení údajov uvedených v odsekoch 2 a 4 pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu
a)
do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
b)
do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
(8)
Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej siete môže odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.35)
§ 43
Prístup k akumulácii plynu v distribučnej sieti
(1)
Akumuláciou plynu v distribučnej sieti zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej siete plynulú a bezporuchovú prevádzku distribučnej siete a vyvažovanie distribučnej siete.
(2)
Pri poskytovaní akumulácie plynu v distribučnej sieti prevádzkovateľ distribučnej siete
a)
uskladňuje plyn v sieti najviac do dosiahnutia maximálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je väčšie ako nameraná skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete,
b)
ťaží plyn z distribučnej siete najviac do dosiahnutia minimálneho prevádzkového tlaku, ak denné dohodnuté množstvo na vstupnom bode je menšie ako skutočnosť na výstupnom bode z distribučnej siete.
(3)
Využívanie akumulácie plynu v distribučnej sieti účastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej odchýlke podľa § 59 ods. 4 a v kumulovanej odchýlke podľa § 61 ods. 3.
§ 44
Prístup do zásobníka
(1)
Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu.36)
(2)
Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
dátum začatia uskladňovania plynu a jeho skončenia,
c)
požadovanú uskladňovaciu kapacitu,
d)
doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záruky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
(3)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejní vzor žiadosti o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu na svojom webovom sídle.
(4)
Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu prevádzkovateľovi zásobníka do 40 dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania. Ak ide o iné zmluvy ako krátkodobé, môže byť táto lehota aj inak stanovená v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka. Ak ide o krátkodobé zmluvy, môže byť po dohode s prevádzkovateľom zásobníka táto lehota skrátená tak, že účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu prevádzkovateľovi zásobníka najneskôr bezprostredne pred začiatkom požadovaného uskladňovania.
(5)
Prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení údajov uvedených v odseku 2 a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka do desiatich dní pridelí účastníkovi trhu s plynom uskladňovaciu kapacitu.
(6)
Prevádzkovateľ zásobníka pri prideľovaní uskladňovacej kapacity prihliada na
a)
uskladňovaciu kapacitu potrebnú na vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávok plynu,
b)
uskladňovaciu kapacitu potrebnú na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti zásobníka.
(7)
Prevádzkovateľ zásobníka môže odmietnuť prístup do zásobníka z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise.37)
(8)
Uskladňovacia kapacita sa prideľuje ako pevná uskladňovacia kapacita alebo prerušiteľná uskladňovacia kapacita.
(9)
Prevádzkovateľ zásobníka ponúkne prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu, ak nie je dostupná pevná uskladňovacia kapacita alebo ak prevádzkovateľ zásobníka po vyhodnotení svojich technicko-prevádzkových možností rozhodne, že je možné takúto prerušiteľnú kapacitu prideliť. V prípade zmluvného preťaženia, ak účastník trhu s plynom, ktorý má pridelenú pevnú uskladňovaciu kapacitu, ponúkol celú uskladňovaciu kapacitu na využitie inému účastníkovi trhu s plynom odo dňa jej pridelenia alebo ju nevyužíva, ponúkne prevádzkovateľ zásobníka uskladňovaciu kapacitu ako prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa zásobníka.
(10)
Prevádzkovateľ zásobníka uzatvorí s účastníkom trhu s plynom do desiatich dní od pridelenia uskladňovacej kapacity zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
§ 45
Pripojenie do prepravnej siete
(1)
Pripojenie plynárenského zariadenia do prepravnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do prepravnej siete38) po splnení technických podmienok,9) obchodných podmienok a podmienok podľa osobitného predpisu39) pripojenia do prepravnej siete.
(2)
Podmienky pripojenia plynárenského zariadenia do prepravnej siete uverejňuje prevádzkovateľ prepravnej siete na svojom webovom sídle, a to najmä
a)
postup pri predkladaní žiadosti o pripojenie do prepravnej siete,
b)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do prepravnej siete.
(3)
Žiadosť o pripojenie do prepravnej siete obsahuje účel využívania pripájaného zariadenia, najmä ak ide o distribučnú sieť, zásobník, ťažobnú sieť alebo odberné miesto. K žiadosti o pripojenie do prepravnej siete vydá prevádzkovateľ prepravnej siete písomné stanovisko do 60 dní od doručenia žiadosti. Prevádzkovateľ prepravnej siete oboznámi v písomnom stanovisku žiadateľa o pripojenie do prepravnej siete s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia do prepravnej siete, ktoré sa vzťahujú výhradne na využívanie pripájaného zariadenia uvedeného v žiadosti o pripojenie do prepravnej siete.
(4)
V prípade pripojenia distribučnej siete do prepravnej siete prevádzkovateľ pripojovanej distribučnej siete pred uzatvorením zmluvy o pripojení do prepravnej siete preukáže, že uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dohodu o zabezpečení prepojenia distribučných sietí a odovzdávaní údajov potrebných na vyvažovanie siete a dohodu o poskytovaní podporných služieb, predovšetkým na účel zabezpečenia bezpečnosti dodávok a vyvažovania siete.
(5)
Technické zariadenie umožňujúce prechod plynu medzi prepravnou sieťou a pripojeným plynárenským zariadením slúži predovšetkým na reguláciu a sledovanie prietoku, tlaku a kvality plynu a predstavuje neoddeliteľnú súčasť prepravnej siete. Typ, štruktúru a parametre technického zariadenia určí prevádzkovateľ prepravnej siete v technických podmienkach a obchodných podmienkach pripojenia do prepravnej siete podľa konkrétnych podmienok pripojenia. Technické zariadenie bude uvedené do prevádzky až po splnení technických podmienok.
(6)
Lehoty na pripojenie do prepravnej siete sú prevádzkovateľom prepravnej siete určované individuálne v závislosti od požadovaných technických podmienok odberu plynu.
§ 46
Pripojenie do distribučnej siete
(1)
Pripojenie do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete.40)
(2)
Podmienky pripojenia do distribučnej siete uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojom webovom sídle, a to najmä
a)
všeobecné obchodné podmienky pripojenia do distribučnej siete,
b)
všeobecné technické podmienky pripojenia do distribučnej siete,
c)
vzor žiadosti o pripojenie do distribučnej siete,
d)
vzor žiadosti o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla,
e)
vzor zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
f)
postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení do distribučnej siete,
g)
spôsob určenia nákladov na pripojenie do distribučnej siete41) a cena za pripojenie do distribučnej siete,
h)
lehoty na pripojenie do distribučnej siete, ak nie sú prevádzkovateľom distribučnej siete určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.
(3)
Účastník trhu s plynom predkladá žiadosť o pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete po prijatí žiadosti o pripojenie podľa odseku 3 určí technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie zašle písomné stanovisko a zároveň návrh zmluvy o pripojení do distribučnej siete. Ak žiadateľ o pripojenie súhlasí s návrhom zmluvy o pripojení do distribučnej siete, tento návrh do 30 dní odo dňa jeho doručenia podpíše a doručí prevádzkovateľovi distribučnej siete.
(5)
Na základe zmluvy o pripojení do distribučnej siete a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia predkladá žiadateľ o pripojenie žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla prevádzkovateľovi distribučnej siete.
§ 47
Preprava plynu
(1)
Prepravu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ prepravnej siete na základe zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.32)
(2)
Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa s výnimkou rámcovej zmluvy uzatvára po pridelení prepravnej kapacity účastníkovi trhu s plynom; po splnení podmienok prevádzkovateľa prepravnej siete uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a zložení finančnej zábezpeky je možné zmluvu uzatvoriť aj elektronicky.
(3)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto vstupné body:
a)
hraničný bod, ktorým je vstupný bod z prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích štátov do prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky,
b)
domáci bod, ktorým je vstupný súhrnný virtuálny bod z distribučnej siete a zo zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(4)
Prepravná sieť prevádzkovateľa prepravnej siete má tieto výstupné body:
a)
hraničný bod, ktorým je výstupný bod z prepravnej siete na vymedzenom území Slovenskej republiky do prepravnej siete na území Európskej únie alebo na území tretích štátov,
b)
domáci bod, ktorým je výstupný súhrnný virtuálny bod do distribučnej siete a do zásobníkov na území Slovenskej republiky.
(5)
Prechod plynu z prepravnej siete do prepojených sietí a zásobníkov alebo prechod plynu do prepravnej siete z prepojených sietí a zásobníkov sa uskutočňuje cez fyzické miesta vstupu a výstupu, ktoré sú určené v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej siete.
(6)
Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára s pevnou prepravnou kapacitou alebo prerušiteľnou prepravnou kapacitou ako
a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva,
d)
rámcová zmluva, a to bez špecifikovania výšky prepravnej kapacity, príslušného vstupného bodu a výstupného bodu a doby vykonávania prepravy plynu.
(7)
Dlhodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie trvajúce viac ako 12 mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(8)
Ročná zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška prepravnej kapacity na príslušný vstupný bod a výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.
(9)
Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Krátkodobá zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(10)
Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s pevnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu a/alebo prepravu plynu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity.
(11)
Zmluvou o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečí prepravu plynu zo vstupného bodu a/alebo prepravu plynu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej prepravnej kapacity s právom prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete.
(12)
Zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou môže prevádzkovateľ prepravnej siete uzatvoriť s účastníkom trhu s plynom len v prípade, ak bola účastníkovi trhu s plynom pridelená prerušiteľná prepravná kapacita.
(13)
Prevádzkovateľ prepravnej siete preruší prepravu plynu, ktorú uskutočňuje na základe zmluvy podľa odseku 12 tak, že zohľadní chronologické poradie uzatvorenia jednotlivých zmlúv s prerušiteľnou kapacitou, pričom preruší prepravu plynu ako prvú pri tých zmluvách, ktoré boli uzatvorené ako posledné.
(14)
Účastník trhu s plynom, ktorý má uzavretú s prevádzkovateľom prepravnej siete zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu, môže svoju nevyužitú prepravnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.
(15)
Ak účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou, nedostane časť zmluvne dohodnutej prepravnej kapacity z dôvodu prerušenia prepravy plynu prevádzkovateľom prepravnej siete, platba za prepravu plynu sa vypočíta na základe cenového rozhodnutia vydaného úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete.
(16)
Ak prevádzkovateľ prepravnej siete nemá žiadnu alebo dostatočnú pevnú prepravnú kapacitu, účastníka trhu s plynom informuje o nedostatku požadovanej pevnej prepravnej kapacity a ponúkne mu možnosť uzavretia zmluvy s pevnou prepravnou kapacitou v maximálnej možnej výške a časťou prerušiteľnej prepravnej kapacity.
§ 48
Prekročenie dennej prepravnej kapacity
(1)
Ak dôjde k prekročeniu dohodnutej dennej prepravnej kapacity na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode, užívateľovi prepravnej siete sa vypočíta platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity podľa prílohy č. 10, ak osobitný predpis neustanovuje inak.42)
(2)
Ak užívateľ prepravnej siete prekročí dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode alebo výstupnom bode v danom mesiaci opakovane, platba za prekročenie sa účtuje iba jedenkrát, a to za najvyššie prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v danom mesiaci.
(3)
Užívateľovi prepravnej siete, ktorý má pridelenú prepravnú kapacitu pre odberné miesto pripojené do prepravnej siete, ktoré je miestom spotreby plynu výrobcu elektriny, ktorý je súčasne poskytovateľom podporných služieb v elektroenergetike podľa § 10 ods. 4 alebo § 11 ods. 4 na základe zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, sa po preukázaní skutočného poskytnutia podporných služieb a dodávky regulačnej elektriny a po preukázaní množstva plynu potrebného na výrobu regulačnej elektriny neuplatňuje platba za prekročenie dennej prepravnej kapacity na príslušnom výstupnom bode.
§ 49
Nominácia prepravy plynu
(1)
Užívateľ prepravnej siete nominuje prepravu plynu na každý deň na vstupnom bode a výstupnom bode v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(2)
Denná nominácia prepravy plynu nesmie prekročiť výšku dohodnutej dennej prepravnej kapacity.
(3)
Nominácia prepravy plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje účastníka trhu s plynom,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu prepravovať,
c)
množstvo plynu, ktoré sa má prepravovať,
d)
vstupný bod a výstupný bod,
e)
smer toku plynu.
§ 50
Distribúcia plynu
(1)
Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(2)
Vstupným bodom distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľa distribučnej siete a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Distribučná sieť na vymedzenom území má najmä tieto vstupné body:
a)
domáci bod, ktorým je súhrnný virtuálny bod z prepravnej siete vrátane odovzdávacej stanice Ruská,
b)
zásobník,
c)
odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území,
d)
odovzdávacie miesto zariadenia na výrobu biometánu na vymedzenom území.
(3)
Výstupným bodom z distribučnej siete na vymedzenom území je miesto distribučnej siete, v ktorom sa končí distribúcia plynu sieťou prevádzkovateľa distribučnej siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou. Výstupný bod distribučnej siete je charakterizovaný aj výstupným tlakom plynu.
(4)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára ako
a)
dlhodobá zmluva,
b)
ročná zmluva,
c)
krátkodobá zmluva.
(5)
Dlhodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov alebo na dobu neurčitú, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod.
(6)
Ročná zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. Prevádzkovateľ distribučnej siete môže zmeniť výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete podľa osobitného predpisu.43)
(7)
Krátkodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a vtedy je možné ju uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.
(8)
U odberateľa plynu vybaveného určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného odberu, sa zmluvná hodnota distribučnej kapacity určí prevádzkovateľom distribučnej siete na základe ročného množstva distribuovaného plynu do tohto výstupného bodu pomocou typového diagramu dodávky plynu (ďalej len „diagram“).
(9)
Účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, môže svoju nevyužitú distribučnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.
(10)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vykoná na žiadosť dodávateľa plynu prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu, pre ktorého tento dodávateľ plynu uzatvoril zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete
a)
pri odbernom mieste s meraním typu A a meraním typu B do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti v prípade, že dodávateľ plynu informoval prevádzkovateľa distribučnej siete o zámere prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu najmenej tri pracovné dni pred doručením žiadosti o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu,
b)
pri odbernom mieste s meraním typu C do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu.
(11)
Voči dodávateľovi plynu je distribúcia plynu považovaná za prerušenú alebo obmedzenú vykonaním prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa odseku 10, najneskôr uplynutím 10. dňa po doručení žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu. K dátumu prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu prevádzkovateľ distribučnej siete určí stav určeného meradla na príslušnom odbernom mieste a tento stav odovzdá príslušnému dodávateľovi plynu, a to do siedmich dní od prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu.
(12)
Ak pominú dôvody prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa odseku 10 alebo ak dodávateľ plynu požiada o obnovenie distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu podľa odseku 10, prevádzkovateľ distribučnej siete obnoví distribúciu plynu do dvoch pracovných dní od doručenia žiadosti dodávateľa plynu na obnovenie distribúcie plynu po prerušení alebo obmedzení distribúcie plynu odberateľovi plynu; ak prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu bolo vykonané fyzickým odpojením odberného plynového zariadenia od distribučnej siete, do piatich pracovných dní.
§ 51
Prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste
(1)
Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity sa nespoplatňuje platbou za prekročenie kapacity
a)
do výšky 5 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch január, február, marec, október, november a december,
b)
do výšky 10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september.
(2)
Ak užívateľ distribučnej siete prekročí dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o hodnotu vyššiu, ako je uvedené v odseku 1, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej siete platbu za prekročenie tejto kapacity, ak osobitný predpis neustanovuje inak.42)
(3)
Evidencia a vyhodnocovanie distribuovaného množstva energie v plyne sa vykonáva v kilowatthodinách alebo iných násobkoch; evidencia a vyhodnocovanie prekročenia dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste sa vykonáva v m3. Priemerná denná hodnota spaľovacieho tepla objemového sa zverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 52
Skúšobná prevádzka
(1)
Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia.
(2)
Odberné miesto užívateľa distribučnej siete je zaradené do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového odberného plynového zariadenia alebo rekonštrukcia podstatnej časti odberného plynového zariadenia alebo v prípade zmeny odberateľa plynu na odbernom mieste s preukázanou zmenou využívania odberného plynového zariadenia. Skúšobnú prevádzku na jednom odbernom mieste je možné uskutočniť najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú odberného plynového zariadenia.
(3)
Skúšobná prevádzka sa začína k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z platby za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, ak
a)
užívateľ distribučnej siete preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť odberného plynového zariadenia,
b)
pre dané odberné miesto je zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
c)
distribúcia plynu do daného odberného miesta je zabezpečená na základe zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(4)
Zľava z platby za prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac na obdobie troch mesiacov v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete. Užívateľ distribučnej siete žiada o skúšobnú prevádzku v lehote podľa § 42 ods. 5 písm. a).
(5)
Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa distribučnej siete predloženej v lehote podľa § 42 ods. 5 upraví v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.
§ 53
Nominácia distribúcie plynu
(1)
Užívateľ distribučnej siete nominuje distribúciu plynu na každý plynárenský deň na vstupné body v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a s pravidlami vyvažovania. Nominácia distribúcie plynu na vstupnom bode sa považuje za rovnú nominácii distribúcie plynu na výstupnom bode.
(2)
Nominácia distribúcie plynu sa uskutočňuje v rámci dohodnutej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Užívateľ distribučnej siete, ak je súčasne užívateľom prepravnej siete v rámci zmluvného vzťahu so zodpovedajúcou kapacitou a dobou trvania, nominuje distribúciu plynu aj prepravu plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete odovzdá nomináciu prepravy plynu užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľovi prepravnej siete.
(4)
Nominácia sa uskutočňuje v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a obsahuje najmä
a)
množstvo plynu, ktoré sa má distribuovať,
b)
obdobie, počas ktorého sa má toto množstvo plynu distribuovať,
c)
vstupný bod do distribučnej siete,
d)
vstupný bod do prepravnej siete, ak ide o nomináciu podľa odseku 3,
e)
identifikačné údaje užívateľa distribučnej siete.
(5)
Typy nominácie distribúcie plynu sú:
a)
predbežná mesačná, ktorá sa nominuje najneskôr tri pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na ktorý sa nominuje; ak nie je predložená denná, týždenná ani mesačná nominácia, považuje sa nominácia distribúcie plynu za rovnú nule,
b)
predbežná týždenná, ktorá sa nominuje do 12:00 h posledného pracovného dňa predchádzajúceho týždňa pred začiatkom týždňa, na ktorý sa nominuje; ak nie je predložená týždenná ani denná nominácia, platia údaje z poslednej predloženej mesačnej nominácie,
c)
denná, ktorá sa nominuje do 20:00 h predchádzajúceho dňa, na ktorý sa nominuje; ak táto nominácia nie je predložená, platia údaje z poslednej predloženej týždennej nominácie.
(6)
Ak užívateľ distribučnej siete splní podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete nomináciu potvrdí.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí užívateľovi distribučnej siete
a)
predbežnú mesačnú nomináciu na distribúciu plynu na príslušné obdobie v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete,
b)
predbežnú týždennú nomináciu na nasledujúci týždeň v posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa, spravidla do 16:00 h alebo v dohodnutom čase,
c)
dennú nomináciu na nasledujúci deň v predchádzajúci deň do dvoch hodín po prijatí poslednej nominácie po potvrdení nominácií prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka, prevádzkovateľom ťažobnej siete a výrobcom biometánu.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa použijú primerane aj pri nominácii distribúcie plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu cez viac distribučných sietí. Lehoty pre nominácie užívateľa nadväzujúcej distribučnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nadväzujúcej distribučnej siete.
§ 54
Renominácia distribúcie plynu
(1)
Užívateľ distribučnej siete môže renominovať distribúciu plynu kedykoľvek počas dňa, ktorý predchádza dňu, na ktorý sa nominovalo. Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí užívateľovi distribučnej siete renomináciu do dvoch hodín po prijatí renominácie po potvrdení renominácie prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom ťažobnej siete.
(2)
Užívateľ distribučnej siete môže renominovať distribúciu plynu aj v priebehu daného dňa. Renominácia zohľadňuje množstvo plynu z poslednej potvrdenej nominácie alebo renominácie pre daný vstupný bod od začiatku plynárenského dňa do začiatku časového úseku, pre ktorý renomináciu užívateľ distribučnej siete predkladá. Renominovať sa môže do 24:00 h času daného plynárenského dňa. Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí užívateľovi distribučnej siete renomináciu do dvoch hodín po prijatí renominácie po potvrdení renominácie prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom ťažobnej siete.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí renomináciu distribúcie plynu do dvoch hodín po jej prijatí.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete odmietne renomináciu distribúcie plynu, ak renominácia nespĺňa podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete môže vykonať v priebehu dňa renomináciu množstva plynu nominovaného užívateľom distribučnej siete, o čom informuje užívateľa distribučnej siete v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú primerane aj pri renominácii distribúcie plynu do odberného miesta koncového odberateľa plynu cez viac distribučných sietí. Lehoty pre renominácie užívateľa nadväzujúcej distribučnej siete sa určia v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nadväzujúcej distribučnej siete.
§ 55
Uskladňovanie plynu
(1)
Uskladňovanie plynu zabezpečuje prevádzkovateľ zásobníka na základe zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu.36)
(2)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa uzatvára po pridelení uskladňovacej kapacity.
(3)
Všetky zásobníky jedného prevádzkovateľa zásobníka sa považujú pre účastníka trhu s plynom za jeden virtuálny zásobník.
(4)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu sa uzatvára spravidla na skladovací rok, a to s pevnou uskladňovacou kapacitou alebo s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou.
(5)
Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s pevnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ zásobníka zabezpečí uskladňovanie plynu počas celého zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity.
(6)
Zmluvou o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou prevádzkovateľ zásobníka zabezpečí uskladňovanie plynu počas zmluvného obdobia do úrovne dohodnutej uskladňovacej kapacity s právom prerušenia; súčasťou zmluvy sú podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom zásobníka účastníkovi trhu s plynom.
(7)
Zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu s prerušiteľnou uskladňovacou kapacitou môže prevádzkovateľ zásobníka uzatvoriť, ak sú splnené podmienky podľa § 44 ods. 9.
(8)
Účastník trhu s plynom vyťaží ku dňu skončenia platnosti zmluvy o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu celý objem plynu, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom zásobníka inak.
(9)
Účastník trhu s plynom, ktorý má s prevádzkovateľom zásobníka uzavretú zmluvu o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu, môže svoju nevyužitú uskladňovaciu kapacitu ponúknuť na využívanie inému účastníkovi trhu s plynom.
(10)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, v súlade s jeho podmienkami, služby zahŕňajúce pracovný objem, vtlačný výkon a ťažobný výkon, a to aj každú službu jednotlivo, s vopred určenými technickými podmienkami.
(11)
Prevádzkovateľ zásobníka poskytuje účastníkom trhu s plynom, ak mu to umožňujú technické podmienky, aj iné služby súvisiace s uskladňovaním v súlade s podmienkami prevádzkovateľa zásobníka v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa zásobníka.
§ 56
Dodávka plynu
(1)
Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu44) alebo na základe zmluvy o združenej dodávke plynu,45) ktorých náležitosti sú ustanovené v § 77 ods. 1, 2, 10 a 11 alebo v prípade dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa § 76.
(2)
Množstvo odobratého plynu sa stanoví na základe údajov určeného meradla24) alebo diagramu podľa § 70 oznámených prevádzkovateľom distribučnej siete, do ktorej je príslušné odberné miesto pripojené.
(3)
Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu plynu je zistenie stavu meracieho zariadenia vykonané prevádzkovateľom distribučnej siete.
(4)
Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C sa vykonáva v tomto poradí:
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete alebo ním poverenou osobou fyzickým odpočtom alebo
b)
samoodpočtom koncového odberateľa plynu, ktorý oznámi stav určeného meradla priamo alebo prostredníctvom dodávateľa plynu najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po dátume odpočtu alebo najneskôr v druhý pracovný deň nasledujúci po uskutočnenej zmene dodávateľa plynu, začatí dodávky plynu poslednej inštancie alebo po výmene dodávateľa plynu a ukončení dodávky plynu poslednej inštancie,
c)
ak nie je preukázateľne možné vykonať odpočet spôsobom podľa písmena a) z dôvodu nedostupnosti meradla a odberateľ plynu neoznámi stav meradla podľa písmena b), odhadom stavu meracieho zariadenia k dátumu odpočtu na základe priradeného prepočítaného diagramu a poslednej aktuálnej predpokladanej ročnej spotreby plynu. Podrobnosti o spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi podľa odseku 4 odovzdá dodávateľovi plynu aj informáciu o tom, ktorým z uvedených spôsobov údaje získal.
(6)
Ak sa postupuje podľa odseku 4 písm. c), rozdiely sa zúčtujú v ďalšom zúčtovacom období.
(7)
Vyúčtovanie združenej dodávky plynu odberateľovi plynu obsahuje údaje podľa uzatvorených zmlúv súvisiacich s dodávkou plynu, a to identifikáciu odberného miesta tak, ako je odberné miesto evidované u príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete, a samostatne vyčíslený údaj o cene za
a)
dodávku plynu, ktorá zahŕňa nákup plynu vrátane obchodnej činnosti dodávateľa plynu,
b)
prístup do prepravnej siete a prepravu plynu, ktorá zodpovedá príslušnému podielu odberateľa plynu na nákladoch dodávateľa plynu spojených s poskytnutou službou prepravy plynu,
c)
prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, podľa zaradenia odberného miesta odberateľa plynu do tarify prevádzkovateľa distribučnej siete,
d)
prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu, ktorá zodpovedá príslušnému podielu odberateľa plynu na nákladoch dodávateľa spojených so službou uskladnenia plynu v zásobníkoch.
Vyúčtovanie dodávky plynu obsahuje informáciu, kde je uverejnené vyhodnotenie štandardov kvality.
(8)
Ak je cena za dodávku plynu medzi odberateľom plynu mimo domácnosti a dodávateľom plynu dohodnutá ako jednozložková, vyúčtovanie dodávky plynu odberateľovi plynu neobsahuje štruktúru údajov podľa odseku 7, ale vo vyúčtovaní dodávky plynu sa prehľadne uvedie suma za regulované dodávky a služby podľa cenových rozhodnutí úradu podľa odseku 7 písm. b) a c) a suma za neregulované dodávky a služby určené dodávateľom plynu podľa odseku 7 písm. a) a d).
(9)
Po vykonaní odpočtu podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) na odberných miestach s meraním typu C prevádzkovateľ distribučnej siete vypočíta rozdiel medzi množstvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a množstvom plynu, ktoré bolo priradené prostredníctvom diagramu do týchto odberných miest na základe predpokladaného množstva plynu, ktoré bolo od posledného odpočtu používané na stanovenie odobraného množstva plynu pomocou diagramu. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je nižšie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b), užívateľ distribučnej siete odkúpi od prevádzkovateľa distribučnej siete množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je vyššie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b), prevádzkovateľ distribučnej siete odkúpi množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14. Obdobne sa postupuje, ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu C nebol správny a je potrebné vysporiadať rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou.
(10)
Ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu A alebo typu B nebol správny, rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou sa medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete vysporiada za cenu plynu podľa prílohy č. 14.
(11)
Ak počas kalendárneho roka koncový odberateľ plynu mimo domácnosti požiada dodávateľa plynu o uzavretie zmluvy o dodávke plynu alebo dodatku k existujúcej zmluve o dodávke plynu za cenu regulovanú úradom určenú pre odberateľov plynu, ktorí sú zraniteľnými odberateľmi,15aa) poskytne dodávateľovi plynu údaje o histórii spotreby plynu v odberných miestach za predchádzajúci rok, ktorá je nižšia ako 100 000 kWh. Preukázanie týchto skutočností dodávateľovi plynu zo strany koncového odberateľa plynu okrem domácnosti je podmienkou dodávky plynu zraniteľnému odberateľovi za cenu regulovanú úradom, pričom do doby ich preukázania sa koncový odberateľ plynu okrem domácnosti nepovažuje za zraniteľného odberateľa.
§ 57
Dodávka plynu domácnostiam a podmienky ochrany domácností
(1)
Dodávateľ plynu dodáva odberateľovi plynu v domácnosti plyn na základe zmluvy o združenej dodávke plynu. Zmluva o združenej dodávke plynu, ktorá zahŕňa súčasne zabezpečenie distribúcie plynu, dodávku plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre odberateľa plynu v domácnosti, obsahuje najmä náležitosti podľa osobitného predpisu.46)
(2)
Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti je pri mesačnej periodicite preddavkových platieb vo výške 1/11 platby za plyn určená podľa spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Preddavková platba odberateľa plynu v domácnosti, ktorý si dohodne inú periodicitu preddavkových platieb, môže byť vyššia ako 1/11 spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, ak počet preddavkových platieb je nižší ako 11 za zúčtovacie obdobie a ak súčet všetkých preddavkových platieb na nasledujúce zúčtovacie obdobie nepresiahne celkovú výšku predpokladanej ročnej platby za plyn určenú podľa spotreby plynu za predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Dodávateľ plynu alebo odberateľ plynu v domácnosti môže navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb len pri zmene výšky odberu plynu odberateľa plynu v domácnosti oproti predchádzajúcemu porovnateľnému zúčtovaciemu obdobiu a pri zmene ceny plynu. Zmena rozpisu preddavkových platieb sa vopred písomne oznámi odberateľovi plynu v domácnosti.
(3)
Ak po úprave preddavkových platieb odberateľ plynu v domácnosti riadne neuhrádza predpísané preddavkové platby, môže dodávateľ plynu požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie distribúcie plynu do daného odberného miesta iba v prípade, ak odberateľovi plynu preukázateľne doručil výzvu na splatenie pohľadávok a informáciu o možnosti prerušenia distribúcie plynu do odberného miesta odberateľa plynu najmenej desať dní pred požadovaným termínom prerušenia distribúcie plynu.
(4)
Pri novom odbere plynu odberateľom plynu v domácnosti určí dodávateľ plynu výšku mesačných preddavkových platieb podľa predpokladaného odberu plynu potvrdeného odberateľom plynu v domácnosti a cenníka platného v čase vystavenia rozpisu preddavkových platieb, ak sa nedohodne inak.
(5)
Pripojenie nového odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej siete do 30 dní odo dňa splnenia technických podmienok pripojenia a zmluvných podmienok pripojenia.
(6)
Vyúčtovanie odberu plynu vykonáva dodávateľ plynu najmenej jedenkrát ročne formou zúčtovacej faktúry. Podkladom na vyúčtovanie odberu plynu je zistenie stavu meracieho zariadenia vykonané prevádzkovateľom distribučnej siete podľa § 56 ods. 4.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi podľa § 56 ods. 4 odovzdá dodávateľovi plynu aj informáciu o tom, ktorým z uvedených spôsobov údaje získal.
(8)
Ak sa postupuje podľa § 56 ods. 4 písm. c), rozdiely sa zúčtujú v ďalšom zúčtovacom období.
Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom
§ 58
Vyvažovací režim
(1)
Vyvažovací režim je denný. Vyvažovanie sa uskutočňuje a vyhodnocuje za plynárenský deň.
(2)
Pre každého užívateľa distribučnej siete sa vypočíta jedna denná odchýlka za všetky výstupné body.
(3)
Užívateľovi distribučnej siete, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku, sa denná odchýlka nepriradí.
(4)
Ak bola denná odchýlka prenesená užívateľom distribučnej siete na jeho dodávateľa plynu, priradí sa denná odchýlka dodávateľovi plynu. Ak bola denná odchýlka prenesená výrobcom plynu na svojho odberateľa plynu, ktorý je užívateľom distribučnej siete, priradí sa denná odchýlka odberateľovi plynu.
§ 59
Denná odchýlka užívateľa distribučnej siete
(1)
Ak množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete prevyšuje množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete, denná odchýlka je kladná. Ak množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete z distribučnej siete prevyšuje množstvo plynu dodané užívateľom distribučnej siete do siete, denná odchýlka je záporná.
(2)
Výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete.
(3)
Ak absolútna hodnota výšky dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete prevyšuje výšku povolenej dennej odchýlky podľa odseku 4 alebo odseku 5 a táto odchýlka má rovnaké znamienko ako systémová odchýlka siete, užívateľ distribučnej siete zaplatí platbu za prekročenie povolenej dennej odchýlky vo výške 0,003 eura/kWh, o ktorý bola prekročená povolená denná odchýlka.
(4)
Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete je určená vo výške 5 % zo zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity užívateľa distribučnej siete. Toleranciu povolenej dennej odchýlky alebo jej časť je možné previesť zmluvou na iného užívateľa distribučnej siete.
(5)
Povolená denná odchýlka pre užívateľa distribučnej siete môže byť dohodou prevádzkovateľa distribučnej siete a užívateľa distribučnej siete určená na príslušný deň vo výške prevyšujúcej výšku povolenej dennej odchýlky podľa odseku 4, ak týmto spôsobom užívateľ distribučnej siete zníži absolútnu hodnotu svojej kumulovanej odchýlky. Podrobnosti o prekročení povolenej dennej odchýlky nad hodnotu podľa odseku 4 sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 60
Výpočet dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete
(1)
Denná odchýlka sa vypočíta jedenkrát denne po skončení plynárenského dňa každému užívateľovi distribučnej siete ako rozdiel medzi množstvom plynu priradeným užívateľovi distribučnej siete na vstupnom bode a množstvom plynu odobratým užívateľom na výstupnom bode distribučnej siete.
(2)
Ak odberné miesto užívateľa distribučnej siete nie je vybavené určeným meradlom, ktoré umožňuje zaznamenať dennú výšku odberu, použije prevádzkovateľ distribučnej siete pri stanovení denných odchýlok ako náhradu za skutočný odber hodnotu vypočítanú pomocou diagramu.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete stanoví na základe nameraných alebo určených hodnôt denné odchýlky a priradí ich jednotlivým užívateľom distribučnej siete. Množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete sa určí ako súčet skutočne nameranej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu A, a skutočne nameranej alebo určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu B, a určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu C. Takto vypočítanú dennú odchýlku za predchádzajúci plynárenský deň oznámi užívateľom distribučnej siete do 14. hodiny daného dňa. Takto stanovená denná odchýlka je predbežná pre určenie prekročenia povolenej dennej odchýlky podľa § 59 ods. 3. Prevádzkovateľ distribučnej siete zároveň oznámi znamienko systémovej odchýlky siete za predchádzajúci plynárenský deň, výšku systémovej odchýlky siete za predchádzajúci deň a parametre vstupujúce do výpočtu systémovej odchýlky, pričom výška systémovej odchýlky siete za predchádzajúci deň je záväzná a nemenná.
(4)
Vypočítanú skutočnú dennú odchýlku prevádzkovateľ distribučnej siete predloží užívateľovi distribučnej siete za všetky plynárenské dni uplynulého mesiaca do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete sa určí ako súčet skutočne nameranej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu A alebo B, a určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu C. Vypočítaná skutočná denná odchýlka je záväzná pre užívateľa distribučnej siete aj pre prevádzkovateľa distribučnej siete. Vývoj dennej odchýlky prevádzkovateľ distribučnej siete predloží užívateľovi distribučnej siete aj vo forme grafu alebo tabuľky.
(5)
Užívateľ distribučnej siete môže podať prevádzkovateľovi distribučnej siete námietky proti vypočítanej dennej odchýlke do piatich dní po prijatí vyúčtovania. V takom prípade prevádzkovateľ distribučnej siete preverí správnosť vyúčtovania a vykoná kontrolný výpočet.
(6)
Výška dennej odchýlky sa vypočíta podľa prílohy č. 11.
(7)
Platby za vyvažovanie distribučnej siete zahŕňajú platby za prekročenie povolenej dennej odchýlky a kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete.
(8)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie o platbách za vyvažovanie distribučnej siete oddelenú evidenciu.
§ 61
Vyvažovací účet
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete vedie vyvažovací účet každému užívateľovi distribučnej siete, ktorý zodpovedá za odchýlku.
(2)
Na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa zaznamenáva výška dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete a kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete.
(3)
Kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete predstavuje súčet všetkých denných odchýlok užívateľa distribučnej siete a úprav podľa odseku 4 za časové obdobie od začiatku trvania zmluvy o distribúcii plynu do dňa, ktorý predchádza dňu, keď sa kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete určuje.
(4)
Ak absolútna hodnota kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte presiahne hodnotu maximálnej kumulovanej odchýlky podľa odseku 6, množstvo plynu vo výške rozdielu maximálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete a absolútnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky užívateľa distribučnej siete bude vyúčtované a odkúpené
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) alebo podľa odseku 9 písm. a) v prípade kladnej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, aby sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej kladnej kumulovanej odchýlke,
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) alebo podľa odseku 9 písm. b) v prípade zápornej hodnoty aktuálnej kumulovanej odchýlky; táto skutočnosť sa zaznamená na vyvažovací účet užívateľa distribučnej siete tak, aby sa aktuálna kumulovaná odchýlka rovnala maximálnej zápornej kumulovanej odchýlke.
(5)
Na konci zmluvného obdobia sa vyvažovací účet uzatvorí a množstvo plynu vo výške absolútnej hodnoty kumulovanej odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa distribučnej siete sa vyúčtuje a odkúpi
a)
prevádzkovateľom distribučnej siete od užívateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. a) v prípade kladnej hodnoty kumulovanej odchýlky,
b)
užívateľom distribučnej siete od prevádzkovateľa distribučnej siete za cenu podľa odseku 8 písm. b) v prípade zápornej hodnoty kumulovanej odchýlky.
(6)
Maximálna kumulovaná odchýlka užívateľa distribučnej siete je určená na päťnásobok povolenej dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete.
(7)
Ak prevádzkovateľ distribučnej siete a užívateľ distribučnej siete uzatvoria zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ktorá bezprostredne nadväzuje na ich predchádzajúcu zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, môžu sa dohodnúť na prenose stavu vyvažovacieho účtu do ďalšieho zmluvného obdobia a vyvažovací účet sa neuzatvára podľa odseku 5.
(8)
Výška ceny za odkúpenie plynu na účely obchodného vyvažovania je
a)
75 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
125 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(9)
Cena za odkúpenie plynu na obchodné vyvažovanie pri vyhlásení krízovej situácie v plynárenstve46a) je
a)
50 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri odkupovaní plynu prevádzkovateľom distribučnej siete,
b)
200 % referenčnej ceny plynu podľa odseku 10 pri predaji plynu prevádzkovateľom distribučnej siete.
(10)
Referenčná cena plynu je cena plynu na účely obchodného vyvažovania, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 12.
§ 62
Zverejňovanie informácií o prepravných kapacitách a súvisiacich službách
(1)
Voľná prepravná kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod je rozdiel medzi technickou prepravnou kapacitou prepravnej siete v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode prepravnej siete a súčtom nasledujúcich kapacít v danom vstupnom bode alebo výstupnom bode
a)
zmluvnej prepravnej kapacity v príslušnom časovom období pri dodržaní zmluvne dohodnutého tlaku,
b)
kapacity nevyhnutnej na plnenie povinností prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,47)
c)
kapacity potrebnej na vyvažovanie prepravnej siete pre prevádzkovateľa prepravnej siete na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prepravnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojom webovom sídle informácie podľa osobitných predpisov.47a)
(3)
Prevádzkovateľ prepravnej siete uverejňuje na svojom webovom sídle nástroj na výpočet taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v aktuálnom časovom období v súlade s osobitným predpisom.48)
§ 63
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom distribučnej siete o stave distribučnej siete
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest pripojených do distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojom webovom sídle do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to
a)
ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete,
b)
ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete,
c)
ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete,
d)
ročný plán rozvoja distribučnej siete.
§ 64
Zverejňovanie informácií prevádzkovateľom zásobníka o stave zásobníka
(1)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle informácie
a)
o dostupnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka,
b)
o ročnom pláne odstávok zásobníkov a pláne údržby zásobníkov, ktorý môže mať vplyv na veľkosť uskladňovacích kapacít a na kvalitu poskytovaných služieb,
c)
o pláne úpravy veľkosti uskladňovacích kapacít.
(2)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle údaje o dostupnej uskladňovacej kapacite virtuálneho zásobníka v členení na
a)
maximálny vtlačný výkon v m3/deň alebo kWh/deň v závislosti od vtlačnej krivky,
b)
maximálny ťažobný výkon v m3/deň alebo kWh/deň v závislosti od ťažobnej krivky,
c)
pracovný objem zásobníka v m3 alebo v kWh.
(3)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle nevyužitú kapacitu, ktorú má účastník trhu s plynom pridelenú a nevyužíva ju viac ako 12 mesiacov odo dňa jej pridelenia ako dostupnú prerušiteľnú uskladňovaciu kapacitu.
(4)
Prevádzkovateľ zásobníka uverejňuje na svojom webovom sídle
a)
podmienky obchodovania s právami na kapacitu,
b)
ponuky a dopyt na obchodovanie s právami na kapacitu.
§ 65
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia prepravnej siete
(1)
Ak súčet požadovaných prepravných kapacít je vyšší ako technická kapacita pre príslušný vstupný bod alebo výstupný bod prepravnej siete, dochádza k preťaženiu prepravnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ prepravnej siete predchádza preťaženiu prepravnej siete
a)
vyhodnocovaním žiadostí o prístup do prepravnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania prepravnej kapacity v prepravnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete,
b)
nomináciou prepravy plynu v rámci dohodnutej a dostupnej prepravnej kapacity,
c)
možnosťou účastníka trhu s plynom poskytnúť svoju nevyužitú voľnú prepravnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom,
d)
aukčným predajom prepravnej kapacity,48a)
e)
uplatňovaním mechanizmov pre riadenie preťaženia.48b)
(3)
Nedostatok voľnej prepravnej kapacity v prepravnej sieti pri zmluvnom preťažení rieši prevádzkovateľ prepravnej siete podľa postupov riadenia preťaženia pri čo najväčšom zohľadnení obchodovania s prepravnou kapacitou na sekundárnom trhu a využívaní prerušiteľnej kapacity. Pri fyzickom preťažení uplatňuje prevádzkovateľ prepravnej siete mechanizmy nediskriminačného a transparentného prideľovania prepravnej kapacity pri zohľadnení integrity siete a bezpečnosti dodávok48c) podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
§ 66
Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia distribučnej siete
(1)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, dochádza k preťaženiu distribučnej siete.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadostí o prístup do distribučnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribučnej kapacity v distribučnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete, požiadavkami na predlžovanie existujúcich zmlúv o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity a požiadavkami odberateľov plynu v domácnosti.
(3)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky nimi požadovanej kapacity v žiadosti o prístup do distribučnej siete.
(4)
Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do distribučnej siete bude stále vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, rozdelí prevádzkovateľ distribučnej siete zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity.
§ 67
Vyvažovanie siete
(1)
Vyvažovaním siete je
a)
fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými prevádzkovateľ siete riadi prevádzku siete na vymedzenom území v reálnom čase tak, aby v každom okamihu zabezpečil dopravu plynu zo vstupných bodov siete na vymedzenom území do výstupných bodov siete a aby sa sieť na vymedzenom území prevádzkovala správne, bezpečne a nediskriminačne pre všetkých účastníkov trhu s plynom a náklady na prevádzku sa spravodlivo priraďovali jednotlivým účastníkom trhu s plynom,
b)
obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete pre účastníka trhu s plynom a množstvom plynu odoberaným zo siete účastníkom trhu s plynom, pričom nedodržanie rovnováhy a odchýlka sa spoplatňuje; obchodným vyvažovaním sa zabezpečuje podpora prevádzkovateľa siete pri fyzickom vyvažovaní siete.
(2)
Za fyzické vyvažovanie siete zodpovedá prevádzkovateľ siete. Obchodné vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok vykonáva prevádzkovateľ siete. Užívateľovi distribučnej siete vykonáva obchodné vyvažovanie a zúčtovania odchýlok prevádzkovateľ distribučnej siete. Vyrovnávanie odchýlok, ktoré vzniknú v distribučnej sieti, sa umožní fyzickou dodávkou plynu alebo finančným vyrovnaním na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete prevádzkovateľom distribučnej siete.
(3)
Užívateľ distribučnej siete, ktorý má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom siete, zodpovedá za odchýlku.
(4)
Užívateľ distribučnej siete môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov zmluvne preniesť na iného užívateľa distribučnej siete v súlade s podmienkami prevádzkovateľa siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa siete. Užívateľ distribučnej siete, na ktorého bola prenesená zodpovednosť za odchýlku, oznámi postúpenie zodpovednosti prevádzkovateľovi distribučnej siete do troch dní pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.
(5)
Výrobca plynu môže svoju zodpovednosť za odchýlku vrátane všetkých s tým spojených finančných záväzkov zmluvne preniesť na svojho odberateľa plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa siete uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa siete. Výrobca plynu a odberateľ plynu oznámia postúpenie zodpovednosti prevádzkovateľovi distribučnej siete do desiatich dní pred začiatkom plynárenského dňa, v ktorom je odchýlka postúpená.
§ 68
Vyvažovacia zóna
(1)
Vyvažovacia zóna je oblasť daná vymedzeným územím prevádzkovateľa siete. Slovenská republika je vyvažovacou zónou prepravnej siete a vyvažovacou zónou distribučnej siete z hľadiska fyzického vyvažovania.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete a prevádzkovateľ prepravnej siete zabezpečia prepojiteľnosť distribučnej siete a prepravnej siete a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.
(3)
Podmienky obchodného vyvažovania prepravnej siete a spôsob vyrovnania odchýlok užívateľa prepravnej siete sú podľa osobitného predpisu48d) upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete.
(4)
Účastník trhu s plynom, ktorý prevádzkuje distribučnú sieť a je pripojený k prepravnej sieti, si dohodne podmienky obchodného vyvažovania siete s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.
§ 69
Zodpovednosť prevádzkovateľa distribučnej siete pri vyvažovaní siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete zodpovedá za fyzické vyvažovanie siete a zúčtovanie odchýlok na vymedzenom území. Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, za vyvažovanie siete je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.49) Ostatní prevádzkovatelia distribučnej siete uzatvoria dohodu s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na základe ktorej sa zabezpečí prepojiteľnosť distribučných sietí a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete má vyhradenú časť kapacity zásobníkov najmä na krytie denných odchýlok účastníkov trhu s plynom; náklady na túto kapacitu sa zahŕňajú do ceny za distribúciu plynu.
(3)
Ak vyhradená kapacita zásobníkov nie je dostatočná na fyzické vyvažovanie distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete požiada účastníkov trhu s plynom, aby upravili množstvo vtláčaného alebo ťaženého plynu zo zásobníka až do výšky ich dohodnutej uskladňovacej kapacity. Ak toto opatrenie nepostačuje, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve prevádzkovateľa zásobníka, aby mu poskytol voľnú kapacitu zásobníkov potrebnú na vyvažovanie distribučnej siete za podmienok dohodnutých s prevádzkovateľom zásobníka. Ak to umožňujú technické podmienky, prevádzkovateľ zásobníka požiadavke vyhovie.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu, eviduje náklady a výnosy spojené s vyvažovaním siete a za podporné služby podľa ich štruktúry a podľa užívateľov siete, ktorým tieto podporné služby poskytuje, oddelene od ostatných prevádzkových nákladov a zverejňuje ich na webovom sídle v súlade s podmienkami uvedenými v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 70
Použitie diagramu
(1)
Diagram je náhradná metóda na určenie denných odberov plynu a zúčtovanie odchýlok koncového odberateľa plynu, ktorý je vybavený určeným meradlom s meraním typu C.
(2)
Diagram tvoria pomerné čísla charakterizujúce priebeh odberu plynu skupiny koncových odberateľov plynu. Tieto priebehy sú stanovené pre jednotlivé skupiny odberateľov na každý deň v roku pomocou modelu pre tvorbu diagramov. Vynásobením konkrétnej hodnoty diagramu pre daný časový interval hodnotou ročnej spotreby odberateľa plynu sa získa náhradný údaj spotreby za daný časový interval. Odbery plynu stanovené pomocou diagramov sa použijú spoločne s odbermi plynu, ktoré sú k dispozícii na dennej báze, pri konečnom vyúčtovaní za zúčtovacie obdobie a pri výpočte dennej odchýlky. Prevádzkovateľ distribučnej siete zverejňuje aktuálne denné hodnoty diagramov korigované na skutočnú dennú teplotu a príslušný deň (pracovný deň, sviatok, deň pracovného pokoja) prostredníctvom svojho webového sídla a taktiež uverejní na svojom webovom sídle diagramy na nasledujúci kalendárny rok vždy do 30. septembra kalendárneho roka. Pravidlá a spôsob korigovania diagramov na skutočnú teplotu sú určené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Hodnotu ročnej spotreby odberateľa plynu pre potrebu výpočtu náhradného údaja spotreby za daný časový interval podľa odseku 2 stanovuje prevádzkovateľ distribučnej siete postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a oznámi ju účastníkovi trhu s plynom, ktorý má zodpovednosť za odchýlku za príslušné odberné miesto. Štruktúru modelu pre tvorbu diagramu v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete schvaľuje úrad. Parametre modelu pre tvorbu diagramu podľa potreby aktualizuje prevádzkovateľ distribučnej siete.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený využiť diagram pre stanovenie náhradnej hodnoty množstva distribuovaného plynu v odôvodnených prípadoch, ktoré sú špecifikované v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(5)
Reklamácie týkajúce sa množstva distribuovaného plynu, ktoré je určené náhradnou metódou pomocou diagramu, podliehajú osobitnému postupu uvedenému v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 71
Činnosť a úlohy plynárenského dispečingu
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, plní najmä tieto úlohy:
a)
riadi vlastnú distribučnú sieť a distribúciu plynu do prepojovacích bodov nadväzujúcich distribučných sietí,
b)
riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri krízovej situácii v plynárenstve a pri činnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jej vzniku,
c)
technicky riadi rozdeľovanie zdrojov plynu vo vstupných bodoch do prepojených distribučných sietí,
d)
vyhlasuje a odvoláva krízovú situáciu v plynárenstve a jej úroveň podľa osobitného predpisu,50)
e)
vyhlasuje a odvoláva obmedzujúce opatrenia v plynárenstve podľa osobitného predpisu,51)
f)
určuje opatrenia zamerané na odstránenie krízovej situácie v plynárenstve,
g)
vykonáva vyvažovanie distribučnej siete na vymedzenom území.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, môže zabezpečiť plnenie úloh dispečerského riadenia prostredníctvom už zriadeného plynárenského dispečingu prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorý plní úlohy plynárenského dispečingu. Ak technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete toto neumožňujú, prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, zriadi vlastný dispečing. Takto zriadený dispečing plní na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispečing.
§ 72
Zmena dodávateľa plynu
(1)
Zmena dodávateľa plynu sa nespoplatňuje.
(2)
Zmenou dodávateľa plynu je
a)
zmena dodávateľa plynu za iného dodávateľa plynu,
b)
zmena počtu dodávateľov plynu.
(3)
Pred zmenou dodávateľa plynu doručí účastník trhu s plynom prevádzkovateľovi distribučnej siete žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu najneskôr 21 dní pred dňom požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Žiadosť predloží
a)
koncový odberateľ plynu, pokiaľ má záujem uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu vo svojom mene a na svoj účet alebo
b)
nový dodávateľ plynu, na základe splnomocnenia koncovým odberateľom plynu; v tomto prípade sa zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzatvára s novým dodávateľom plynu.
(4)
Do troch dní odo dňa prijatia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu podľa odseku 3 informuje prevádzkovateľ distribučnej siete o doručení žiadosti doterajšieho užívateľa distribučnej siete.
(5)
Zmena dodávateľa plynu je možná iba v prípade ukončenia zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s pôvodným dodávateľom plynu najneskôr ku dňu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu požadovanej účinnosti zmeny dodávateľa plynu; zmena počtu dodávateľov plynu do jedného odberného miesta je možná len v prípade, ak má odberateľ plynu vlastnú zodpovednosť za odchýlku alebo sa na zvýšení počtu dodávateľov plynu písomne dohodol s dodávateľom plynu, ktorý prevzal zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu. Súhlas doterajšieho dodávateľa plynu, ktorý má zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu, so zvýšením počtu dodávateľov plynu do jedného odberného miesta musí byť prevádzkovateľovi distribučnej siete predložený súčasne so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu podľa odseku 3.
(6)
Pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa plynu, proti zmene dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto prevádzkovateľovi siete do 10 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ siete zmenu dodávateľa plynu nevykoná a do piatich dní od prijatia námietky o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu, pričom súčasťou informácie je názov dodávateľa, ktorý námietku vzniesol s odôvodnením a uvedením termínu viazanosti odberateľa plynu. Nový dodávateľ plynu informuje odberateľa plynu, z akého dôvodu sa zmena dodávateľa plynu nevykonala. Prevádzkovateľ siete neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke plynu. Ak pôvodný dodávateľ plynu vznesie námietku proti zmene dodávateľa plynu bezdôvodne, zodpovedá za škodu, ktorá vznikla odberateľovi plynu, novému dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi siete. Ak pôvodný dodávateľ plynu doručí námietku neskôr ako 10 dní alebo skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom zmeny, prevádzkovateľ siete námietku zamietne.
(7)
Ak o to odberateľ plynu alebo ním splnomocnený dodávateľ plynu požiada, pôvodný dodávateľ plynu mu preukáže dôvod vznesenia námietky, pre ktorú bol proces zmeny dodávateľa plynu zastavený, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti.
(8)
Pri zmene dodávateľa plynu ustanovenia o zmluve o dodávke plynu platia aj pre zmluvu o združenej dodávke plynu.
(9)
Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa plynu obsahuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 73
Postup pri zmene dodávateľa plynu vo vzťahu k prevádzkovateľovi distribučnej siete
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej siete uzatvára zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s účastníkom trhu s plynom do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu.
(2)
Do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete, ku ktorému je pripojené odberné miesto účastníka trhu s plynom, vykoná zmenu dodávateľa plynu priradením odberného miesta účastníka trhu s plynom k novému dodávateľovi plynu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Následne nahlási prevádzkovateľ distribučnej siete zmenu dodávateľa plynu predchádzajúcemu dodávateľovi plynu. Vykonaná zmena dodávateľa plynu u prevádzkovateľa distribučnej siete nadobúda účinnosť k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca.
(3)
Nový dodávateľ plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete pre odberné miesto, na ktorom sa mení dodávateľ plynu, si dohodne zaradenie odberného miesta do tarifnej skupiny a dennú distribučnú kapacitu, ktorá je platná pre odberné miesto odo dňa účinnosti zmeny dodávateľa plynu na obdobie ďalších 12 mesiacov.
§ 74
Požiadavky na meranie pri zmene dodávateľa plynu
(1)
K dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete odpočet stavu meradla, v prípade odberných miest s meraním typu C určí stav meracieho zariadenia postupom podľa § 56 ods. 4 a zistené údaje bezodkladne odovzdá predchádzajúcemu dodávateľovi plynu na účely doúčtovania a vyrovnania záväzkov. Odpočet stavu určeného meradla vykonaný z dôvodu zmeny dodávateľa plynu k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete voči koncovému odberateľovi plynu bezplatne.
(2)
Zistenie stavu meracieho zariadenia pri odberných miestach s meraním typu C vykonáva prevádzkovateľ distribučnej siete k dátumu účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Podrobnosti o spôsobe stanovenia odhadu stavu meracieho zariadenia sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej siete spolu s údajmi podľa odseku 1 odovzdá predchádzajúcemu a novému dodávateľovi plynu aj informáciu o tom, akým spôsobom získal stav meracieho zariadenia.
§ 75
Dodávka plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta a do nadväzujúcich sietí
(1)
Koncový odberateľ plynu s odberným miestom vybaveným meraním typu A alebo meraním typu B môže mať jedného alebo viacerých zmluvných dodávateľov plynu. Distribúcia plynu pre viacerých dodávateľov plynu do jedného odberného miesta pri súbehu dlhodobej alebo ročnej a krátkodobej zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uskutočňuje na základe pravidiel priradenia množstiev plynu dotknutým účastníkom trhu s plynom, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(2)
Pri zmene počtu dodávateľov plynu do odberného miesta sa postupuje podľa § 72 až 74.
(3)
Začatie dodávky plynu viacerými dodávateľmi plynu do jedného odberného miesta nie je dôvodom na zníženie distribučnej kapacity dohodnutej pre toto odberné miesto pred začatím dodávky viacerými dodávateľmi plynu do tohto odberného miesta.
(4)
V prípade viacerých zmluvných dodávateľov plynu uzatvára prevádzkovateľ distribučnej siete s účastníkom trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku, jednu zmluvu o distribúcii plynu do odberného miesta pre všetkých zmluvných dodávateľov plynu na základe dohody účastníka trhu s plynom, ktorý je zodpovedný za odchýlku, so zmluvnými dodávateľmi plynu s výnimkou krátkodobej zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(5)
Distribúcia plynu pre viacerých dodávateľov plynu do nadväzujúcej distribučnej siete sa uskutočňuje za podmienok a na základe pravidiel priradenia množstiev plynu dotknutým účastníkom trhu s plynom, ktoré sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete. Pravidlá priradenia množstiev plynu zohľadňujú typ merania, ktorými sú vybavené odberné miesta v nadväzujúcej distribučnej sieti. Ak odberné miesta v nadväzujúcej distribučnej sieti nie sú vybavené meraním typu A alebo meraním typu B, zistenie stavu meracieho zariadenia sa vykonáva podľa § 56 ods. 4 písm. b).
§ 76
Dodávka poslednej inštancie v plynárenstve
(1)
Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn podľa odseku 4 a bola dodávateľovi poslednej inštancie oznámená táto skutočnosť. Ak dodávateľ poslednej inštancie zistí u odberateľa plynu neoprávnený odber plynu podľa osobitného predpisu,52) môže odmietnuť dodávku plynu podľa prvej vety. Prevádzkovateľ z dôvodov uvedených v zmluve o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu uzavretej medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete alebo z dôvodov uvedených v osobitných predpisoch32) môže ukončiť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený ukončiť zmluvu podľa odseku 1 na základe riadne doručenej výpovede, pričom výpovedná lehota uplynie posledným dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená. Zmluva podľa odseku 1 je platne ukončená vtedy, ak žiaden z účastníkov trhu s plynom, ktorí zmluvu uzatvorili, si neuplatnil právo podľa osobitného predpisu.33) Počas plynutia výpovednej lehoty podľa tohto odseku prevádzkovateľ siete má právo odmietnuť žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ak zo žiadosti koncového odberateľa vyplýva, že po dni, v ktorom uplynie výpovedná lehota, preberá zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s plynom do odberného miesta koncového odberateľa plynu ten dodávateľ plynu, s ktorým prevádzkovateľ distribučnej siete ukončil zmluvu podľa odseku 1.
(3)
Ak dodávateľovi plynu bolo zrušené povolenie na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom území podľa osobitného predpisu,34) úrad o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje všetkých prevádzkovateľov sietí.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je pripojený koncový odberateľ plynu, najneskôr 15 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa odseku 1 alebo bezprostredne potom, ako sa dozvie skutočnosť, že dodávateľ plynu stratil spôsobilosť dodávať plyn z dôvodu
a)
nezabezpečenia pre odberné miesta odberateľov, s ktorými uzatvoril zmluvu o združenej dodávke plynu, prístup do prepravnej siete a prepravu plynu alebo prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu v prípade dodávky plynu,
b)
zrušenia povolenia na dodávku plynu alebo mu zanikne oprávnenie dodávať plyn na vymedzenom územie alebo
c)
že došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa plynu podľa osobitného predpisu,53)
oznámi dotknutým odberateľom plynu, dodávateľovi poslednej inštancie a úradu informácie podľa odseku 5.
(5)
Rozsah informácií, ktoré sa poskytnú zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete dotknutým odberateľom plynu, úradu a dodávateľovi poslednej inštancie:
a)
deň, od ktorého začína dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
b)
dôvod začatia dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
c)
zánik zmluvy o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu, ak pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávky plynu podľa odseku 4 písm. a) až c),
d)
dobu trvania dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie,
e)
poučenie o povinnosti uhradiť cenu za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie podľa rozhodnutia úradu a za obchodných podmienok dodávky plynu v režime poslednej inštancie.
(6)
Dodávateľovi plynu poslednej inštancie a úradu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj zoznam a identifikácia dotknutých odberných miest, informácie o tarifnej skupine, zmluvnom ročnom množstve distribuovaného plynu a dennej distribučnej kapacity dohodnutej pre odberné miesto. Dodávateľovi plynu poslednej inštancie poskytne prevádzkovateľ distribučnej siete aj informáciu o spotrebe plynu v odberných miestach dotknutých odberateľov plynu za posledných 12 mesiacov v členení po jednotlivých mesiacoch, ktorú má prevádzkovateľ distribučnej siete k dispozícií. Odberateľovi plynu sa okrem informácií podľa odseku 5 poskytne aj informácia o možnostiach skončenia dodávky poslednej inštancie.
(7)
Ku dňu začatia dodávky poslednej inštancie určí prevádzkovateľ distribučnej siete spotrebu plynu na odberných miestach, ktoré boli zásobované doterajším dodávateľom plynu, na základe odpočtu určených meradiel alebo za pomoci použitia diagramov. Takto určená spotreba plynu je základom na vystavenie konečnej faktúry za dodávku plynu a súvisiace služby pre pôvodného dodávateľa plynu. Určenie spotreby oznámi prevádzkovateľ distribučnej siete aj dodávateľovi poslednej inštancie.
(8)
Dodávateľ poslednej inštancie na trvanie dodávky poslednej inštancie zraniteľným odberateľom určuje preddavkové platby za dodávku poslednej inštancie podľa obchodných podmienok dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, pričom ich výšku určuje na základe predpokladanej spotreby odberateľa počas trvania dodávky poslednej inštancie. Na určenie preddavkových platieb sa primerane použije § 57 ods. 2.
(9)
Dodávka poslednej inštancie trvá najviac tri mesiace. Odberateľ plynu, ktorému dodáva plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku plynu poslednej inštancie podľa cenového rozhodnutia vydaného úradom pre dodávateľa poslednej inštancie. Dodávka poslednej inštancie sa môže skončiť skôr, ak odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu s novým dodávateľom plynu, ktorým môže byť aj dodávateľ poslednej inštancie. Dodávateľ poslednej inštancie ku dňu skončenia dodávky poslednej inštancie vyhotoví faktúru za dodávku poslednej inštancie na základe fyzického odpočtu alebo použitím diagramu, o ktoré dodávateľ poslednej inštancie požiada príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete; ak odberateľ plynu uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie, môže dodávateľ poslednej inštancie faktúru za dodávku poslednej inštancie zahrnúť do riadnej fakturácie podľa jeho obchodných podmienok.
(10)
Ak je pre koncového odberateľa plynu v domácnosti uplatňovaná sadzba za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie vyššia ako maximálna sadzba za odobratý plyn pri najdrahšej sadzbe regulovanej ceny za štandardnú dodávku plynu pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie, najviac o 30 %, dodávateľ poslednej inštancie túto sadzbu za odobratý plyn pri dodávke poslednej inštancie uplatní pre odberateľa plynu v domácnosti v celom rozsahu. Ak sadzba za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie vyššia od maximálnej sadzby za odobratý plyn pri najdrahšom druhu tarify regulovanej ceny za dodávku plynu pre domácnosti podľa cenníka dodávateľa plynu, ktorý poskytuje dodávku poslednej inštancie vyššia o viac ako 30 %, dodávateľ poslednej inštancie uplatní pre koncového odberateľa plynu v domácnosti sadzbu za odobratý plyn pri dodávke plynu poslednej inštancie v hodnote podľa predchádzajúcej vety, pričom vzniknuté náklady spojené so zabezpečením dodávky plynu poslednej inštancie pre odberateľa plynu v domácnosti v rozsahu neuplatnenom pre koncového odberateľa plynu v domácnosti si príslušný dodávateľ poslednej inštancie uplatní v konaní o cenovej regulácii. Ak odberateľ plynu v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie uzatvorí zmluvu o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi plynu v domácnosti vráti 50 % sumy rozdielu medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke plynu platnou po skončení dodávky poslednej inštancie.
(11)
Ak odberateľ plynu v domácnosti počas trvania dodávky poslednej inštancie neuzavrie zmluvu o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom plynu a po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá plyn z distribučnej siete a za ten riadne uhrádza dodávateľovi poslednej inštancie ním predpísané platby podľa obchodných podmienok pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby, považuje sa jeho odber plynu za odber plynu na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú v sadzbe produkte a cene určenej dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa plynu a spôsobu využitia plynu na základe údajov od prevádzkovateľa distribučnej siete.
(12)
Dodávateľ poslednej inštancie má právo ukončiť dodávku plynu v režime dodávky poslednej inštancie, aj ak u odberateľa plynu vznikne počas dodávky v tomto režime neoprávnený odber plynu.
(13)
Ak odberateľ plynu počas trvania dodávky poslednej inštancie alebo po uplynutí dodávky poslednej inštancie podľa odseku 7 riadne neuhrádza platby za dodávku plynu poslednej inštancie alebo za dodávku plynu podľa odseku 7, je dodávateľ poslednej inštancie alebo dodávateľ plynu oprávnený požiadať príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie distribúcie plynu do odberného miesta daného odberateľa plynu.
(14)
Podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie, pred uplynutím trojmesačnej lehoty jej trvania, je uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu s dodávateľom plynu. Ak odberateľ plynu nemá zabezpečenú distribúciu plynu do svojho odberného miesta, podmienkou skončenia dodávky poslednej inštancie je aj uzatvorenie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu s účinnosťou ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu.
(15)
Po uzatvorení zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu požiada odberateľ plynu prevádzkovateľa distribučnej siete o výmenu dodávateľa plynu najneskôr desať dní pred plánovaným začiatkom dodávky plynu. Výmena dodávateľa plynu pri dodávke poslednej inštancie sa vykoná prevádzkovateľom siete do desiatich dní od doručenia žiadosti odberateľa plynu.
(16)
Ku dňu začatia dodávky plynu dodávateľom plynu určí prevádzkovateľ distribučnej siete spotrebu plynu na odberných miestach, ktoré boli zásobované dodávateľom poslednej inštancie, na základe odpočtu určených meradiel alebo za pomoci použitia diagramov odberu plynu. Určenie spotreby plynu sa oznámi prevádzkovateľom distribučnej siete dodávateľovi poslednej inštancie a dodávateľovi plynu.
§ 77
Náležitosti zmluvy
(1)
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje dodávateľa plynu a odberateľa plynu,
b)
termín začatia dodávky plynu,
c)
identifikáciu odberného miesta vrátane čísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
predpokladaný ročný odber plynu v kWh,
e)
cenu za dodávku plynu a jej štruktúru,
f)
zdroj, spôsob a možnosti získavania informácií o cene plynu vrátane jej štruktúry,
g)
platobné a fakturačné podmienky,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
informáciu o práve odberateľa plynu odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa plynu; informáciu o práve odberateľa plynu vypovedať zmluvu v prípade nesúhlasu s navrhovanou zmenou zmluvných podmienok, ceny a obchodných podmienok,
j)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiacu so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
o)
poučenie o neoprávnenom odbere plynu,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov,
s)
identifikačné údaje pracovníka, ktorý zmluvu dohodol, meno, priezvisko a osobné číslo, ak sa zmluva uzatvára mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu; súčasťou zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa plynu je aj doklad preukazujúci oprávnenie predajcu na zastupovanie dodávateľa plynu pri uzatváraní zmluvy.
(2)
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosti obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje dodávateľa plynu a odberateľa plynu,
b)
termín začatia dodávky plynu,
c)
identifikáciu odberného miesta vrátane čísla odberného miesta, pod ktorým odberné miesto eviduje prevádzkovateľ distribučnej siete,
d)
predpokladaný ročný odber plynu v kWh,
e)
denné maximálne množstvo dodávaného plynu, ak sa objednáva,
f)
cenu za dodávku plynu,
g)
platobné a fakturačné podmienky,
h)
dĺžku trvania zmluvy,
i)
spôsob merania množstiev dodaného plynu a kvality plynu,
j)
informáciu o práve odberateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností dodávateľa plynu,
k)
dĺžku výpovednej lehoty a podmienky, za akých možno zmluvu vypovedať,
l)
spôsob oznámenia a lehoty a všeobecné poučenie o režime dodávky poslednej inštancie a dodávateľovi poslednej inštancie,
m)
poučenie o povinnosti dodávateľa plynu súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla, ako aj informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu,
o)
poučenie o neoprávnenom odbere plynu,
p)
poučenie o podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie plynu alebo dodávky plynu,
q)
poučenie o spôsobe doručovania písomností,
r)
poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie reklamácií a mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(3)
Zmluva o pripojení do prepravnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
miesto pripojenia do prepravnej siete a technickú charakteristiku pripojenia,
c)
podmienky realizácie a dátum pripojenia do prepravnej siete,
d)
typ merania a jeho umiestnenie,
e)
spôsob určenia ceny za pripojenie do prepravnej siete a spôsob jej úhrady,
f)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(4)
Zmluva o pripojení do distribučnej siete obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
miesto pripojenia do distribučnej siete a jeho technická charakteristika,
c)
podmienky realizácie a dátum pripojenia do distribučnej siete,
d)
typ merania a jeho umiestnenie,
e)
cena za pripojenie do distribučnej siete a spôsob jej úhrady,
f)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania.
(5)
Zmluva o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia prepravy,
c)
vstupné body do prepravnej siete,
d)
výstupné body z prepravnej siete,
e)
zmluvnú dennú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
f)
zmluvnú dennú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
g)
očakávanú kvalitu plynu na príslušnom vstupnom bode,
h)
spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu,
i)
čas trvania zmluvy,
j)
oprávnenie užívateľa prepravnej siete odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností prevádzkovateľa prepravnej siete,
k)
spôsob oznámenia návrhu na zmenu zmluvných podmienok,
l)
podmienku záväznosti platného prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prepravnej siete pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
m)
podmienky prerušenia a spôsob oznámenia prerušenia prevádzkovateľom prepravnej siete účastníkovi trhu s plynom, ak je predmetom zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu preprava plynu s prerušiteľnou prepravnou kapacitou,
n)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
o)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(6)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia distribúcie,
c)
vstupné body do distribučnej siete,
d)
výstupné body z distribučnej siete,
e)
zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na súhrnom vstupnom bode,
f)
zmluvnú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode, pre výstupné body, pre ktoré sa dojednáva,
g)
množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
h)
spôsob fakturácie a úhrady ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu,
i)
dĺžku trvania zmluvy,
j)
oprávnenie užívateľa distribučnej siete odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa distribučnej siete,
k)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
l)
podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
m)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
n)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
o)
právo dodávateľa plynu na zaradenie odberného miesta do distribučnej sadzby, ak sa nedohodne inak.
(7)
Zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa môže uzatvárať v elektronickej forme; v takom prípade údaje podľa odseku 6 písm. h), j) až o) sú uvedené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete.
(8)
Zmluva o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum začatia uskladňovania plynu a dátum jeho skončenia,
c)
pracovný objem, výšku vtlačného a ťažobného výkonu, prípadne ostané dohodnuté služby spojené s uskladňovaním,
d)
cenu za uskladňovanie plynu,
e)
fakturačné a platobné podmienky,
f)
dĺžku trvania zmluvy,
g)
oprávnenie užívateľa zásobníka odstúpiť od zmluvy v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa zásobníka v prípade neplnenia podstatných zmluvných povinností prevádzkovateľa zásobníka,
h)
spôsob oznámenia zmeny zmluvných podmienok,
i)
zodpovednosť za vznik škody na uskladňovanom zemnom plyne,
j)
podmienku záväznosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa zásobníka pre zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
k)
poučenie o povinnosti prevádzkovateľa zásobníka súvisiace so štandardmi kvality vrátane ich vyhodnocovania,
l)
miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie reklamácií a miesto, spôsob a lehoty na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov.
(9)
Zmluva o prenesení zodpovednosti za odchýlku obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
dátum účinnosti prenesenia zodpovednosti za odchýlku,
c)
lehotu a spôsob oznámenia vzniknutej odchýlky,
d)
lehotu a spôsob finančného vysporiadania vzniknutej odchýlky,
e)
lehotu a spôsob podania reklamácie.
(10)
Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje
a)
záväzok dodávateľa plynu zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu v domácnosti vrátane súvisiacich služieb,
b)
záväzok prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu v domácnosti,
c)
informácie o práve dodávateľa plynu požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu, ak odberateľ plynu podstatne porušuje zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia vrátane príslušných lehôt,
d)
obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby, cenník za dodávku plynu a cenník služieb súvisiacich s dodávkou plynu vrátane odkazu, kde je zverejnený cenník služieb súvisiacich s dodávkou plynu.
(11)
Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosť okrem náležitostí podľa odseku 2 obsahuje
a)
záväzok dodávateľa plynu zabezpečiť distribúciu plynu do odberného miesta odberateľa plynu mimo domácnosť vrátane súvisiacich služieb,
b)
záväzok prevziať zodpovednosť za odchýlku odberateľa plynu mimo domácnosť,
c)
informácie o práve dodávateľa plynu požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu, ak odberateľ plynu podstatne porušuje zmluvu aj po doručení predchádzajúceho písomného upozornenia, vrátane príslušných lehôt.
§ 78
Postup evidencie zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti
(1)
Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti53a) pri uzatváraní zmluvy o združenej dodávke plynu oznámi a preukáže svojmu dodávateľovi plynu, že je ťažko zdravotne postihnutý a bude plyn využívať na kúrenie. Informáciu podľa prvej vety môže zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti oznámiť aj priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete na adresu uverejnenú pre tieto účely na jeho webovom sídle. Ak zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti poskytol akúkoľvek informáciu súvisiacu s jeho postavením ako zraniteľného odberateľa plynu v domácnosti dodávateľovi plynu alebo prevádzkovateľovi distribučnej siete ten, ktorý takúto informáciu dostal do piatich dní poskytne túto informáciu tomu druhému tak, aby dodávateľ plynu, ako aj prevádzkovateľ distribučnej siete bol o tejto skutočnosti informovaný.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 1 sa preukazuje preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu35) a zaradením odberateľa plynu do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním.
(3)
Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti na účely evidencie zraniteľných odberateľov poskytuje svojmu dodávateľovi alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete údaje podľa osobitného predpisu.54)
(4)
Prevádzkovateľovi distribučnej siete oznámi dodávateľ plynu údaje o zraniteľnom odberateľovi plynu v domácnosti bezodkladne po pridelení distribučnej kapacity pre odberné miesto, v ktorom bude odoberať plyn zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti. Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejní na svojom webovom sídle vzor oznámenia.
(5)
Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti môže svojmu dodávateľovi plynu alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej siete oznámiť a preukázať, že je ťažko zdravotne postihnutý a využíva plyn na kúrenie, aj v priebehu trvania už uzavretej zmluvy o združenej dodávke plynu spôsobom podľa odseku 2. V takom prípade dodávateľ plynu bez zbytočného omeškania oznámi tieto skutočnosti prevádzkovateľovi distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto zraniteľného odberateľa plynu v domácnosti pripojené.
(6)
Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti do 31. marca preukáže prevádzkovateľovi distribučnej siete alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. V prípade ak zraniteľný odberateľ v tejto lehote nepreukáže že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov, prevádzkovateľ distribučnej siete preukázateľne vyzve odberateľa plynu, aby preukázal, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie zraniteľných odberateľov. Ak odberateľ plynu nepredloží v lehote 30 dní požadované podklady, alebo z predložených dokladov nevyplýva že odberateľ plynu naďalej spĺňa podmienky zaradenia do evidencie, prevádzkovateľ distribučnej siete odberateľa z evidencie vyradí najskôr 30. deň po doručení výzvy, o čom do piatich dní informuje odberateľa plynu a jeho dodávateľa plynu.
(7)
Prevádzkovateľ distribučnej siete písomne oznámi zraniteľnému odberateľovi plynu v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne čísla za účelom vzájomnej komunikácie.
(8)
Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu odberateľ plynu potvrdí prevádzkovateľovi distribučnej siete telefonicky na telefónnom čísle na to určenom v informácii podľa odseku 7 najneskôr do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu. Za prijatie informácie sa považuje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu pri doručení poštou alebo kuriérom. Prijatie informácie prevádzkovateľovi distribučnej siete odberateľ plynu môže potvrdiť aj prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Plánované prerušenie distribúcie plynu vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete až po tom, čo zraniteľný odberateľ plynu potvrdil prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie plynu.
(9)
V prípade poruchy na distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorá má za následok prerušenie distribúcie plynu zraniteľnému odberateľovi plynu v domácnosti prevádzkovateľ distribučnej siete o tom bez meškania telefonicky informuje zraniteľného odberateľa v domácnosti vrátane poskytnutia informácie kedy predpokladá, že bude porucha odstránená.
(10)
Zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa plynu informuje príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete o zmene trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, ako aj o zmene telefónneho čísla, ak bolo určené pre účely komunikácie medzi zraniteľným odberateľom plynu v domácnosti a prevádzkovateľom distribučnej siete podľa tohto paragrafu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 79
Prechodné ustanovenia
(1)
Rezervovanie kapacít, nominácie, alokácie množstiev, evidencia a fakturácia distribuovaného množstva energie v plyne vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo ich násobkoch podľa osobitného predpisu55) sa vykonáva do 31. decembra 2013.
(2)
Rezervovanie kapacít, nominácie, alokácie množstiev, evidencia a fakturácia uskladňovaného plynu vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách sa vykonáva od 1. mája 2013.
(3)
Do 31. decembra 2013 sa plynárenský deň začína o 8:00 h stredoeurópskeho času s výnimkou prepravy plynu.
§ 79a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Údaje podľa § 32 ods. 15 písm. c) sa pri prvom odpočte uskutočnenom prevádzkovateľom sústavy v roku 2014 odovzdajú za obdobie od 1. januára 2014 do dátumu odpočtu určeného meradla.
(2)
Pri poskytovaní podporných služieb a systémových služieb za rok 2013 vrátane uhrádzania platieb za prevádzkovanie systému a platieb za systémové služby sa postupuje podľa doterajšieho predpisu.
(3)
Rezervovanie kapacít pre súhrnný vstupný bod distribučnej siete, nominácie, alokácie množstiev, evidencia a fakturácia distribuovaného množstva energie v plyne vyjadreného v jednotkách energie v kilowatthodinách alebo ich násobkoch sa vykonáva od 1. mája 2014.
§ 79b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2020
(1)
Zmluvy o dodávke elektriny uzatvorené medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny mimo domácnosti sa považujú za zmluvy uzatvorené podľa § 37 ods. 2, aj keď neobsahujú záväzok dodávateľa elektriny oznámiť odberateľovi elektriny mimo domácnosti návrh zmeny ceny v lehote podľa § 37 ods. 2 písm. e). Zmluvy o dodávke plynu uzatvorené medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu mimo domácnosti sa považujú sa zmluvy uzatvorené podľa § 77 ods. 2, aj keď neobsahujú záväzok dodávateľa plynu oznámiť odberateľovi plynu mimo domácnosti návrh zmeny ceny v lehote podľa § 77 ods. 2 písm. f).
(2)
Účastníci zmlúv uvedú uzatvorené zmluvy do súladu s touto vyhláškou do 31. decembra 2020.
§ 79c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 30. septembra 2022
Odberateľ plynu v domácnosti, ktorý počas trvania dodávky poslednej inštancie neuzavrel zmluvu o dodávke plynu alebo o združenej dodávke plynu s dodávateľom poslednej inštancie alebo iným dodávateľom plynu a trojmesačná lehota dodávky plynu poslednej inštancie uplynula do 29. septembra 2022, považuje sa jeho odber plynu za odber plynu na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu na dobu neurčitú v sadzbe, produkte a cene určenej dodávateľom poslednej inštancie zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa plynu a spôsobu využitia plynu na základe údajov prevádzkovateľa distribučnej siete.
§ 80
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 15.
§ 81
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013 okrem § 16 ods. 10 a 11, § 16 ods. 16 písm. h) až k) a n), § 19 ods. 5 a 6, § 20 ods. 2 písm. h), i) a j) a § 56 ods. 4, 5 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2013, § 15 ods. 9, § 22 ods. 5 až 10, § 32 ods. 1 až 19, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013, § 7 ods. 15, § 11, § 31 a § 32 ods. 20 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
URČENIE NÁHRADNÝCH HODNÔT NA DENNÉ ZÚČTOVANIE ODCHÝLKY PRI PRIEBEHOVÝCH MERANIACH BEZ DIAĽKOVÉHO ODPOČTU
(1)
Náhradné hodnoty meraní sa použijú pre potreby denného vyhodnocovania odchýlky pri priebehových meraniach, pri ktorých nie je zabezpečený denný zber dát.
(2)
Ak je odberné miesto odberateľa elektriny alebo odovzdávacie miesto výrobcu elektriny vybavené priebehovým meraním bez diaľkového denného odpočtu meraných hodnôt, typový priebeh meraných hodnôt sa určí ako
a)
priebeh meraných hodnôt v uplynulom kalendárnom roku alebo predpokladaný denný diagram,
b)
ak ide o nové odberné miesto, ako predpokladaný denný diagram.
(3)
Hodnoty predpokladaného denného diagramu sa prevádzkovateľom sústavy vypočítajú ako priemer nameraných hodnôt aspoň troch posledných porovnateľných dní s dňom, pre ktorý sa predpokladaný denný diagram počíta. Tieto hodnoty sú platné pre denné zúčtovanie odchýlky a dekádne zúčtovanie odchýlky.
(4)
Denné diagramy náhradných hodnôt pre všetky odberné miesta a odovzdávacie miesta s priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sa prevádzkovateľom sústavy určujú a odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa vo štvrťhodinovom rozlíšení v členení podľa jednotlivých odberných miest a odovzdávacích miest denne do 9:00 hod. za predchádzajúci deň.
(5)
Po skončení mesiaca sa prevádzkovateľom sústavy vykoná odpočet meraných hodnôt z priebehového merania, spracuje a odošle sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou ako skutočné merané denné diagramy odberu alebo dodávky elektriny. Skutočné hodnoty odberov alebo dodávok elektriny za jednotlivé hodiny uplynulého mesiaca vo štvrťhodinovom rozlíšení v členení podľa jednotlivých odberných a odovzdávacích miest vybavených priebehovým meraním bez diaľkového odpočtu sa prevádzkovateľom sústavy odovzdajú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v štruktúre, spôsobom a v rozsahu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
DRUHY TYPOVÝCH DIAGRAMOV ODBERU, SPÔSOB ICH PRIRAĎOVANIA A ZÁSADY ICH POUŽÍVANIA
A.
Priradenie typového diagramu odberu odbernému alebo odovzdávaciemu miestu
(1)
Priradenie typového diagramu odberu zahŕňa
a)
priradenie triedy typového diagramu odberu,
b)
určenie predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny v odbernom alebo odovzdávacom mieste,
c)
určenie termínov odpočtu meraných hodnôt.
(2)
Typový diagram odberu odbernému miestu alebo odovzdávaciemu miestu sa prevádzkovateľom distribučnej sústavy priradí spôsobom uvedeným vo vzorovom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(3)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vypracúva a určuje
normalizované typové diagramy odberu na základe výsledkov merania vzoriek a metodiky priraďovania uverejňuje ich na svojom webovom sídle.
(4)
Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy používa prepočítané typové diagramy odberu, denne do 9:00 h uverejňuje na svojom webovom sídle predikciu prepočítaných typových diagramov odberov na nasledujúce dva dni denne a v rovnakom termíne poskytuje predikované hodnoty organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Spôsob určenia typového diagramu odberu a metodika jeho priraďovania sú upravené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(6)
Prevádzkovateľ sústavy, ktorý používa určené meradlá bez priebehového záznamu hodnôt, oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou používané triedy typových diagramov odberu a hodnoty typových diagramov odberu, a to do 30. septembra predchádzajúceho roka. Súčasne ich uverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Odber elektriny alebo dodávku elektriny na odberných miestach a odovzdávacích miestach bez priebehového merania podľa priradených typových diagramov odberu sa určí organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
B.
Zmeny v priebehu vyhodnocovaného obdobia
(1)
V priebehu vyhodnocovaného obdobia na jednotlivých odberných miestach a odovzdávacích miestach môže nastať zmena
a)
v priradení odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta k triede typového diagramu odberu,
b)
vo veľkosti predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny,
c)
dodávateľa elektriny pre oprávneného odberateľa,
d)
v priradení k jednotlivým subjektom zúčtovania a k jednotlivým registrovaným účastníkom trhu s elektrinou v reťazci sprostredkovaného prenesenia zodpovednosti za odchýlku.
(2)
Zmeny podľa odseku 1 sa evidujú prevádzkovateľom distribučnej sústavy a oznamujú sa organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zohľadňuje oznámené zmeny vo výpočte hodinových hodnôt odberov alebo dodávok pre odberné alebo odovzdávacie miesta s typom merania C na základe metodiky typového diagramu odberu.
(3)
Zmeny priradenia odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta s typom merania C k inému druhu typového diagramu odberu sa vykonávajú prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je dané odberné miesto alebo odovzdávacie miesto pripojené. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční bezodplatne odpočet alebo prepočet odberu elektriny alebo dodávky elektriny k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a dodávateľovi elektriny deň zmeny priradenia typového diagramu na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste, priradenú triedu typového diagramu odberu a údaj o odbere elektriny alebo dodávke elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste ku dňu zmeny typového diagramu.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
VYHODNOTENIE, ZÚČTOVANIE A VYSPORIADANIE ODCHÝLKY A REGULAČNEJ ELEKTRINY
A.
Určenie hodnôt dodávky alebo odberu elektriny z nameraných a vypočítaných hodnôt dodávok a odberov elektriny za obchodný deň
(1)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá denne do 9:00 organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou za každú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení v členení po jednotlivých odberných a odovzdávacích miestach
a)
namerané hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny v prípade odberných a odovzdávacích miest s meraním typu A; ak prevádzkovateľ sústavy nemá k dispozícii skutočné namerané hodnoty pre odberné miesta a odovzdávacie miesta s meraním typu A, uvedie to k uvádzaným údajom,
b)
náhradné hodnoty odberu elektriny a dodávky elektriny v prípade odberných miest a odovzdávacích miest s meraním typu B.
(2)
Pre každé odberné miesto a odovzdávacie miesto s meraním typu C odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou triedu typového diagramu odberu a predpokladanú hodnotu ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny. Informáciu o priradenej triede typového diagramu odberu a predpokladanú hodnotu ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny odovzdá prevádzkovateľ sústavy organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou tak, aby organizátor krátkodobého trhu s elektrinou mal k dispozícii aktuálne údaje denne do 9:00 h na nasledujúci kalendárny deň. Ak boli údaje odovzdané v termíne podľa predchádzajúcej vety, budú použité pre zúčtovanie odchýlok za deň nasledujúci po dni, v ktorom boli tieto hodnoty prevádzkovateľom sústavy odovzdané organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak boli údaje odovzdané po tomto termíne, budú pre zúčtovanie odchýlok použité pôvodné hodnoty. Podrobnosti stanoví prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty ročného odberu elektriny alebo dodávky elektriny na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste upraví vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy.
(4)
Na základe údajov o predpokladaných hodnotách ročných odberov elektriny alebo dodávok elektriny a priradených triedach typových diagramov odberu pre jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta s meraním typu C určí organizátor krátkodobého trhu s elektrinou hodinovú hodnotu odberu alebo dodávky týchto odberných miest a odovzdávacích miest v členení po jednotlivých subjektoch zúčtovania.
B.
Vysporiadanie zúčtovacieho obdobia
(1)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vysporiada platby za odchýlky so subjektom zúčtovania na základe denného, dekádneho, mesačného a konečného vyhodnotenia odchýlok podľa § 17 ods. 13.
(2)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať denné vyhodnotenie odchýlok do piatich dní odo dňa oznámenia ich výsledkov.
(3)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať dekádne vyhodnotenie odchýlok do piatich dní odo dňa oznámenia ich výsledkov.
(4)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné vyhodnotenie odchýlok do 20 dní odo dňa poskytnutia mesačného vyhodnotenia odchýlok organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postupuje pri reklamácii mesačného vyhodnotenia odchýlok subjektu zúčtovania podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Vysporiadané reklamácie sú zahrnuté do konečného zúčtovania odchýlok.
(6)
Reklamácia konečného vyhodnotenia odchýlok nie je možná. Prípadné spory budú riešené medzi dotknutými stranami.
(7)
Na základe konečného vyhodnotenia odchýlok organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny vyhotovia do piatich dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 5.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
VYHODNOTENIE A ZÚČTOVANIE ROZDIELOV MEDZI NOMINAČNÝMI A NAMERANÝMI HODNOTAMI ODBERU ELEKTRINY A DODÁVKY ELEKTRINY PRI ODBERNÝCH MIESTACH A ODOVZDÁVACÍCH MIESTACH NEVYBAVENÝCH PRIEBEHOVÝM MERANÍM
(1)
Vyhodnotenie a zúčtovanie rozdielov medzi nominačnými a nameranými hodnotami odberu a dodávky elektriny u odberných a odovzdávacích miest nevybavených priebehovým meraním (ďalej len „zúčtovanie rozdielov“) vykonáva organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Zúčtovania rozdielov sa zúčastňujú
a)
subjekty zúčtovania, ktoré majú vo svojej bilančnej skupine odberné miesta alebo odovzdávacie miesta s meraním typu C,
b)
subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku prevádzkovateľov distribučných sústav pri nákupe elektriny na krytie strát elektriny v sústave,
c)
prevádzkovatelia distribučných sústav, ktorí používajú v svojich sústavách merania typu C,
d)
organizátor krátkodobého trhu s elektrinou,
e)
subjekty zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku odberných miest a odovzdávacích miest miestnej distribučnej sústavy tvoriacich rozhranie miestnej distribučnej sústavy a iných sústav, ak je do miestnej distribučnej sústavy pripojené najmenej jedno odberné miesto alebo odovzdávacie miesto s meraním typu C.
(3)
Zúčtovanie rozdielov podľa odseku 1 zabezpečuje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oddelene od procesu zúčtovania odchýlok ako
a)
mesačné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne mesačného zúčtovania odchýlok,
b)
konečné zúčtovanie rozdielov, ktoré sa vykonáva v termíne konečného zúčtovania odchýlok.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí rozdiely medzi nominačnými hodnotami a nameranými hodnotami odberu elektriny a dodávky elektriny v odberných miestach a odovzdávacích miestach nevybavených priebehovým meraním postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotí údaje podľa odseku 4 oddelene pre jednotlivé subjekty zúčtovania za jednotlivé sústavy.
(6)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná zúčtovanie rozdielov na základe údajov podľa odseku 4 a vyrovnávacej ceny elektriny pre zúčtovanie rozdielov. Vyrovnávacia cena elektriny pre zúčtovanie rozdielov sa stanoví vo výške úradom stanovenej ceny pre nákup elektriny na krytie strát v príslušnej sústave pre príslušné obdobie.
(7)
Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov podľa odseku 6 záporná hodnota, subjekt zúčtovania pri vyrovnaní platbu uhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak je výsledkom vyhodnotenia rozdielov podľa odseku 6 kladná hodnota, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou pri vyrovnaní platbu uhradí subjektu zúčtovania.
(8)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou v prevádzkovom poriadku určí spôsob zúčtovania rozdielov pri zmene vyrovnávacej ceny v priebehu vyhodnocovaného obdobia.
(9)
Na zúčtovanie rozdielov za vyrovnávaciu cenu organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vystavuje subjektom zúčtovania samostatné daňové doklady podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(10)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vykoná finančné vyrovnanie podľa odseku 7 pre všetky bilančné skupiny subjektov zúčtovania vrátane subjektov zúčtovania, ktoré prevzali zodpovednosť za odchýlku pri nákupe elektriny na krytie strát v sústave.
(11)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektu zúčtovania mesačné súhrnné množstvá elektriny pre vyrovnanie v MWh, v členení podľa jednotlivých príslušných prevádzkovateľoch sústav.
(12)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné zúčtovanie rozdielov do 20 dní odo dňa poskytnutia mesačného zúčtovania rozdielov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou postúpi reklamáciu mesačného zúčtovania rozdielov subjektu zúčtovania na príslušných prevádzkovateľov sústav, ktorí preveria reklamované hodnoty a do 15 dní od prijatia reklamácie zašlú vyjadrenie a hodnoty pre konečné zúčtovanie rozdielov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Ak bola reklamácia mesačného zúčtovania rozdielov uznaná, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zohľadní výsledok reklamácie v konečnom zúčtovaní rozdielov. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou oznámi subjektom zúčtovania konečné zúčtovanie rozdielov v deň vykonania konečného zúčtovania rozdielov. Na základe konečného zúčtovania rozdielov organizátor krátkodobého trhu s elektrinou alebo subjekt zúčtovania vyhotoví do piatich dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 10.
(13)
Organizátor krátkodobého trhu uverejňuje po ukončení mesiaca na svojom webovom sídle mesačné súhrnné množstvá pre vyrovnanie pre jednotlivé sústavy.
(14)
Ak subjekt zúčtovania neuhradí organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou vyrovnávaciu platbu, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou je oprávnený použiť finančnú zábezpeku subjektu zúčtovania na uhradenie záväzku, najskôr v prvý pracovný deň po splatnosti neuhradenej faktúry; zároveň bezodkladne vyzve subjekt zúčtovania, aby do troch pracovných dní od prevedenia platby z finančnej zábezpeky doplnil finančnú zábezpeku do výšky určenej spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Ak subjekt zúčtovania nedoplní sumu finančnej zábezpeky alebo neuhradí záväzok, na ktorý je finančná zábezpeka použitá ani do dvoch pracovných dní po termíne podľa prvej vety, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže nasledujúci obchodný deň ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Ukončenie zmluvy o zúčtovaní odchýlky oznámi organizátor krátkodobého trhu s elektrinou prevádzkovateľom sústav, v ktorých má subjekt zúčtovania, ktorému je zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená, bilančnú skupinu a subjektom zúčtovania, ktoré oznámili organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v predchádzajúcom obchodnom dni dohodnuté množstvo elektriny so subjektom zúčtovania, ktorému bola zmluva o zúčtovaní odchýlky ukončená. Informáciu o ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania uverejní organizátor krátkodobého trhu s elektrinou na svojom webovom sídle. Na odberných miestach a odovzdávacích miestach v bilančnej skupine subjektu zúčtovania, ktorému je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, sa odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom je ukončená zmluva o zúčtovaní odchýlky, začína dodávka poslednej inštancie.
(15)
Podrobnosti procesu zúčtovania rozdielov sa uvedú v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
OBCHODNÉ PODMIENKY PRE RÁMCOVÚ DISTRIBUČNÚ ZMLUVU
A.
Predmet rámcovej distribučnej zmluvy
(1)
Obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu (ďalej len „obchodné podmienky“) obsahujú obchodné podmienky pre dodávateľov elektriny (ďalej len „dodávateľ“), ktorí majú s odberateľmi elektriny (ďalej len „odberateľ“) uzatvorenú združenú zmluvu a zároveň sú subjektmi zúčtovania. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uzatvorí rámcovú distribučnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) s každým dodávateľom, ktorý o to požiada, ak spĺňa podmienky na jej uzatvorenie definované v týchto obchodných podmienkach.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa na základe uzatvorenej zmluvy s dodávateľom zaväzuje zabezpečiť distribúciu do odberných miest dodávateľa pripojených do jeho distribučnej sústavy. Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy sa uhradí riadne a včas dodávateľom platba za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane ostatných sieťových služieb a iných platieb podľa osobitných predpisov a rozhodnutiami úradu za všetky odberné miesta dodávateľa elektriny, pre ktoré sa zúčtovanie v príslušnom období vykonáva.
(3)
Ak odberateľ elektriny zásobovaný dodávateľom elektriny na vymedzenom území prevádzkovateľa distribučnej sústavy uzatvára samostatnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa distribúcie elektriny sa vo vzťahu k odberateľom elektriny neuplatňujú. Ak dôjde počas platnosti zmluvy k uzavretiu zmluvy o združenej dodávke medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny, ktorý mal dovtedy uzatvorenú samostatnú zmluvu o distribúcii elektriny, ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa distribúcie elektriny budú vo vzťahu k odberateľom uplatňované odo dňa priradenia odberného miesta do bilančnej skupiny dodávateľa elektriny bez nutnosti uzatvárania dodatku k prílohe zmluvy v súlade s ustanoveniami dokumentu technická špecifikácia.
(4)
Ak v čase uzatvárania zmluvy dodávateľ nemá uzatvorenú žiadnu združenú zmluvu s odberateľom a počas platnosti zmluvy uzatvorí takéto zmluvy s odberateľmi budú tieto odberné miesta priradené do jeho bilančnej skupiny. Pre tieto odberné miesta platia ustanovenia obchodných podmienok bez nutnosti uzatvárania dodatku k Prílohe zmluvy v súlade s ustanoveniami dokumentu o technickej špecifikácii.
(5)
Zmluva sa uzatvára najmenej 15 pracovných dní pred požadovaným prístupom a distribúciou elektriny pre odberné miesta dodávateľa a distribúcia elektriny pre príslušné odberné miesta pre dodávateľa sa zabezpečí po splnení všetkých podmienok, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
(6)
Ak návrh na uzavretie zmluvy podáva dodávateľ elektriny, proti ktorému eviduje prevádzkovateľ distribučnej sústavy pohľadávky po lehote splatnosti alebo ak tento dodávateľ elektriny je s dlžníkom prepojenou osobou podľa osobitného predpisu,56) môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy podmieniť uzatvorenie zmluvy zaplatením pohľadávok zo strany žiadateľa alebo dlžníka.
B.
Identifikácia odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny
(1)
Odberné miesta sú jednoznačne identifikovateľné v rámci procesov definovaných vo vzorovom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje zoznam odberných miest dodávateľa elektriny, ktorým je výpis z jeho bilančnej skupiny podľa prílohy č. 9 časti K ods. 9.
(2)
V rámci procesov definovaných v prevádzkovom poriadku dostane dodávateľ elektriny od prevádzkovateľa distribučnej sústavy potvrdenie o vykonaní zmeny a priradení odberných miest do jeho bilančnej skupiny v podobe definovanej v technickej špecifikácii.
(3)
Registrácia odberného miesta dodávateľa elektriny je vedená prevádzkovateľom distribučnej sústavy a na základe tejto registrácie prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje platbu za prístup a distribúciu elektriny spolu s ostatnými regulovanými službami a inými platbami podľa osobitných predpisov a rozhodnutí úradu. Rozhodujúcim dňom pre priradenie odberných miest dodávateľovi elektriny v rámci procesu zmeny dodávateľa v systéme prevádzkovateľa distribučnej sústavy je „rozhodujúci deň zmeny“ podľa procesu zmeny dodávateľa elektriny. Od tohto dňa sa začína aj fakturácia platby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane platieb za ostatné regulované služby a iné platby podľa osobitných predpisov a rozhodnutí úradu.
(4)
Zmeny identifikačných údajov, zánik odberného miesta a vznik nového odberného miesta dodávateľa elektriny, ako aj iné procesy týkajúce sa odberných miest sú riešené v technickej špecifikácii.
(5)
Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu, ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu len domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre domácnosť. Podrobnosti ustanovuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
C.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje prístup a distribúciu elektriny pre každé odberné miesto do výšky dohodnutej rezervovanej kapacity s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti nezávislé na vôli prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(2)
Objednávka a zmena dohodnutej rezervovanej kapacity prebieha podľa platného cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v súlade s technickou špecifikáciou. Zmenu zaregistruje vo svojom systéme prevádzkovateľ distribučnej sústavy a zašle dodávateľovi potvrdenie podľa technickej špecifikácie.
(3)
V prípade prekročenia dohodnutej rezervovanej kapacity v odbernom mieste odberateľa má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo účtovať dodávateľovi za každý takto prekročený kW tarifu za prekročenie rezervovanej kapacity podľa rozhodnutia úradu, ktorým sú určené alebo schválené ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.
(4)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa zaväzuje zabezpečiť na požiadanie dodávateľa elektriny aj ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny podľa cenníka uverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Odberateľ elektriny má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie ostatných služieb súvisiacich s distribúciou elektriny iba prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.
(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečuje pre dodávateľa elektriny odpočty odberných miest podľa osobitného predpisu zákonom o energetike pre potreby zúčtovania dodávky elektriny, distribúcie elektriny a ostatných regulovaných služieb v súlade s rozhodnutiami úradu a poskytuje ich v súlade s technickou špecifikáciou.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený zmeniť odpočtový cyklus odpočtu z ročného na mesačný a pre odberné miesta so zmeneným odpočtovým cyklom zmeniť aj platobné a fakturačné podmienky podľa týchto obchodných podmienok. Plánovanú zmenu prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi dodávateľovi elektriny najneskôr mesiac vopred.
(7)
V prípade zisteného neoprávneného odberu na odbernom mieste odberateľa elektriny je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený prerušiť alebo ukončiť distribúciu elektriny do odberného miesta. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy o prerušení alebo ukončení distribúcie bezodkladne informuje dodávateľa elektriny.
D.
Práva a povinnosti dodávateľa elektriny
(1)
Dodávateľ elektriny pri každej zmene technických alebo netechnických údajov odberného miesta odberateľa elektriny (napríklad zmena korešpondenčnej adresy) bezodkladne po tom, ako sa o týchto skutočnostiach dozvie, informuje o týchto skutočnostiach prevádzkovateľa distribučnej sústavy v súlade s technickou špecifikáciou. Za nesplnenie tejto povinnosti má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo uplatniť proti danému dodávateľovi elektriny zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za každé odberné miesto.
(2)
Ak odberateľ elektriny v bilančnej skupine dodávateľa elektriny odoberá elektrinu v rozpore so združenou zmluvou o dodávke elektriny môže dodávateľ v súlade s technickou špecifikáciou požiadať o prerušenie distribúcie do odberného miesta odberateľa a prevádzkovateľ distribučnej sústavy prerušenie vykoná a potvrdí dodávateľovi elektriny do štyroch pracovných dní po dni, v ktorom bola prijatá požiadavka na prerušenie distribúcie elektriny v prípade odberateľov elektriny v domácnosti a dvoch pracovných dní u ostatných odberateľov elektriny. Ak pominú dôvody na prerušenie distribúcie elektriny do odberného miesta odberateľa, dodávateľ elektriny požiada o obnovenie distribúcie v súlade s technickou špecifikáciou. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy obnoví distribúciu do jedného pracovného dňa od prijatia požiadavky dodávateľa elektriny.
(3)
Poruchy a výpadky elektriny má odberateľ elektriny právo nahlasovať priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy bez účasti dodávateľa elektriny.
E.
Ceny a spôsob úhrady platieb
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy účtuje jednotlivé regulované služby v súlade s rozhodnutiami úradu alebo iné poplatky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade zmeny cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy zašle prevádzkovateľ distribučnej sústavy najmenej 30 dní pred jeho účinnosťou nový cenník dodávateľovi elektriny a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle. Ak medzi nadobudnutím účinnosti rozhodnutia úradu a účinnosťou cenníka schváleného úradom je menej ako 30 dní, považuje sa táto povinnosť za dodržanú, ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy uverejní schválený cenník na svojom webovom sídle najneskôr tri dni po doručení rozhodnutia úradu a informuje o tom dodávateľov elektriny prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo spôsobom upraveným v technickej špecifikácii. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje dodávateľovi elektriny nové ceny odo dňa účinnosti zmeny cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(2)
V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.
(3)
Ak dodávateľ elektriny poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju poukáže na iný bankový účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy ako je uvedený na faktúre, prevádzkovateľ distribučnej sústavy platbu môže vrátiť ako neidentifikovateľnú a je oprávnený účtovať dodávateľovi elektriny úrok z omeškania od dátumu vrátenia peňazí až do obdržania správne poukázanej platby.
(4)
Ak je dodávateľ elektriny v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa týchto obchodných podmienok, prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo zaslať mu upomienku s výzvou na uhradenie dlžnej čiastky. Platba za upomienku vo výške 10 eur sa uhrádza dodávateľom elektriny. V prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote uvedenej v upomienke, ktorá nie je kratšia ako sedem dní, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený vypovedať zmluvu a postupovať podľa prílohy č. 9 časti J ods. 3. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zoberie výpoveď späť, ak dodávateľ elektriny uhradí všetky svoje záväzky skôr, ako dôjde k záväznému oznámeniu o začatí dodávky poslednej inštancie prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa osobitného predpisu.
(5)
Faktúra sa zasiela dodávateľovi elektriny elektronicky a následne poštou. Za rozhodujúci deň pre doručenie faktúry dodávateľovi elektriny sa považuje deň doručenia faktúry elektronicky na adresu elektronickej pošty určenú na tieto účely zo strany dodávateľa elektriny. Adresa pre zasielanie faktúr sa dohodne v zmluve.
(6)
Ak pripadne deň splatnosti faktúry na deň pracovného voľna alebo sviatok, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený preplatok započítať so splatnými pohľadávkami dodávateľa elektriny vzniknutými pred fakturáciou preplatku. Všetky úhrady sa realizujú bezhotovostným prevodom. Úhradou sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo dodávateľa elektriny.
(7)
Za omeškanie splatnej platby môžu zmluvné strany fakturovať úrok z omeškania.
(8)
Počet dní omeškania v prípade oneskorenej úhrady preddavku sa počíta od dátumu splatnosti záväzku do dátumu jeho úhrady.
(9)
Mesačná agregovaná vyúčtovacia faktúra (ďalej len „mesačná faktúra“) obsahuje vyúčtovanie za distribúciu elektriny vrátane regulovaných služieb podľa osobitných predpisov a s rozhodnutiami úradu za odberné miesto
a)
s mesačným odpočtovým cyklom na základe riadneho odpočtu určených meradiel,
b)
s ročným odpočtovým cyklom, ktorá obsahuje platby za opakované dodanie tovaru pre odberné miesto, ktoré v príslušnom mesiaci nemali riadny odpočet,
c)
s ročným odpočtovým cyklom, ktoré mali v príslušnom mesiaci riadny odpočet určeného meradla, pričom predmetom vyúčtovania je rozdiel medzi uhradenými platbami za opakované dodanie tovaru a celkovou vyúčtovanou čiastkou za dané obdobie.
(10)
Mesačná faktúra obsahuje rozdelenie podľa jednotlivých taríf, pričom v každej tarife sú uvedené všetky položky distribučných služieb, vrátane systémových služieb, prevádzkovania systému, množstvo za celú tarifu, merná jednotka, jednotková cena a celková fakturovaná suma. Pri každej tarife je uvedený počet odberných miest, ktoré sú vo faktúre zahrnuté.
(11)
Mesačnú faktúru prevádzkovateľ distribučnej sústavy doručí dodávateľovi za odberné miesto odberateľov registrovaných v jeho bilančnej skupine do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Prílohou faktúry je elektronický rozpis fakturovaných položiek za každé odberné miesto odberateľa elektriny nachádzajúce sa v bilančnej skupine dodávateľa zvlášť v členení podľa technickej špecifikácie.
(12)
V prípade opravy fakturačných údajov za predchádzajúce obdobie vyhotoví prevádzkovateľ distribučnej sústavy agregovanú opravnú faktúru za príslušný mesiac, ktorého sa oprava dotýka. Prílohou opravnej faktúry je elektronický rozpis pôvodných a nových fakturovaných položiek za každé odberné miesto odberateľa nachádzajúce sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny zvlášť v členení podľa technickej špecifikácie.
(13)
Úhrady za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny vrátane regulovaných služieb v súlade so zákonmi a s rozhodnutiami úradu sa môžu vykonávať aj formou platenia preddavkov podľa písmena F týchto obchodných podmienok a formou vyúčtovacej faktúry, z ktorej sú odpočítané uhradené preddavky.
(14)
Cyklus preddavkových platieb sa určuje podľa písmena F týchto obchodných podmienok. Výška preddavkov sa určuje na základe predpokladanej mesačnej platby. Pre stanovenie výšky predpokladanej mesačnej platby je určujúca história mesačnej spotreby alebo predpokladaná mesačná spotreba odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa. S výškou predpísaných preddavkových platieb na nasledujúce obdobie bude dodávateľ oboznámený na doručenej faktúre za predchádzajúci mesiac.
(15)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo upraviť výšku preddavkových platieb, ak dôjde k zmene tarify za distribúciu elektriny, zmene počtu odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny, alebo ak dôjde ku zmene charakteru odberu elektriny v odberných miestach zásobovaných odberateľom elektriny. Dodávateľ elektriny môže požiadať o zmenu výšky preddavkových platieb.
F.
Platobné podmienky
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonávať hodnotenie kreditného rizika dodávateľov elektriny. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva hodnotenie kreditného rizika každého dodávateľa, ktorý požiada o uzatvorenie zmluvy. Výsledkom hodnotenia je zaradenie dodávateľa do jednej zo skupín A až D, pričom pre každú z týchto skupín sú určené osobitné platobné podmienky za prístup a distribúciu elektriny spolu s ostatnými regulovanými službami a inými poplatkami podľa zákonov a rozhodnutí úradu. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nemôže od dodávateľa elektriny jednostranne požadovať dodatočné finančné zabezpečenie, ktoré je nad rámec skupín A až D podľa odseku 7. Dodávateľ elektriny môže na dobrovoľne alebo po dohode s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zložiť finančné zabezpečenie vo vyššej ako požadovanej hodnote.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná hodnotenie kreditného rizika transparentne a nediskriminačne voči všetkým dodávateľom elektriny rovnako.
(3)
Hodnotenie dodávateľa elektriny a jeho zaradenie do skupiny uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy
a)
v prípade nového dodávateľa elektriny pri uzatvorení zmluvy na základe údajov zo žiadosti o uzatvorenie zmluvy, prípadne vlastných údajov,
b)
v prípade existujúceho dodávateľa elektriny pri významnej zmene vstupných podmienok pre hodnotenie (najmä zmena objemu distribúcie elektriny o viac ako 10 % alebo neplatenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy),
c)
v prípade akýchkoľvek zmien v právnych predpisoch relevantných pre určenie kreditného rizika.
(4)
V prípade nového dodávateľa elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznámi dodávateľovi do piatich pracovných dní od predloženia kompletnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy hodnotenie dodávateľa, ktoré platí od dňa účinnosti zmluvy. V prípade súčasného dodávateľa s platnou a účinnou zmluvou je výsledok hodnotenia účinný od mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia o výsledku hodnotenia pri významnej zmene vstupných podmienok pre hodnotenie.
(5)
Ak dodávateľ elektriny nesúhlasí s hodnotením kreditného rizika prevádzkovateľ distribučnej sústavy, môže námietky oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Podanie námietky nemá odkladný účinok. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy námietku preverí a rozhodne, či je námietka oprávnená. V prípade oprávnenosti námietky prevádzkovateľ distribučnej sústavy upraví zaradenie do hodnotiacej skupiny a upraví výšku preddavkových platieb.
(6)
Ak dodávateľ elektriny nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa distribučnej sústavy týkajúcim sa námietky dodávateľa elektriny, má dodávateľ elektriny právo požiadať úrad o preskúmanie rozhodnutia prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(7)
Jednotlivé skupiny A až D sú rozdelené takto:
a)
skupina A, ak dodávateľ elektriny poskytne prevádzkovateľovi distribučnej sústavy adekvátnu zábezpeku (neodvolateľnú bankovú garanciu od banky s adekvátnym ratingom, záruku materskej firmy s adekvátnym ratingom alebo vinkulovaný vklad vo výške predpokladaných distribučných poplatkov za obdobie jeden a pol kalendárneho mesiaca) prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje za distribučné služby v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola uskutočnená distribúcia elektriny, so splatnosťou v 15. deň mesiaca. Za adekvátny sa považuje dlhodobý kreditný rating minimálne na úrovni BBB+ (Standard & Poor´s) alebo Baa1 (Moody´s). Ak nie je dostupný rating materskej spoločnosti alebo banky podľa hodnotenia Standard& Poor´s alebo Moody´s, prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo záruku odmietnuť,
b)
skupina B, ak dodávatelia elektriny s dobrou platobnou schopnosťou, bez platieb meškajúcich v priemere viac ako 3 dni počas predchádzajúcich 12 mesiacov, uhrádzajú 50 % predpokladanej mesačnej platby v 15. deň mesiaca a vyúčtovaciu faktúru v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola uskutočnená distribúcia elektriny, so splatnosťou v 15. deň mesiaca,
c)
skupina C, ak dodávatelia elektriny so zhoršenou platobnou schopnosťou (s meškajúcimi platbami podľa týchto obchodných podmienok v priemere viac ako 3 dni za akúkoľvek platbu podľa týchto obchodných podmienok v priemere počas predchádzajúcich 12 mesiacov) alebo noví dodávatelia uhrádzajú 50 % predpokladanej mesačnej platby v 15. deň mesiaca, 30 % predpokladanej mesačnej platby v 25. deň mesiaca a vyúčtovaciu faktúru v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola uskutočnená distribúcia elektriny, so splatnosťou v 15. deň mesiaca,
d)
skupina D, ak dodávatelia elektriny so záporným vlastným imaním alebo so záväzkami po lehote splatnosti voči subjektom verejnej správy uhrádzajú platby za distribúciu elektriny podľa písmena c) a zároveň zložia zábezpeku podľa písmena a).
(8)
Pri predčasnom ukončení rámcovej distribučnej zmluvy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený vyhotoviť faktúru za posledné zúčtovacie obdobie do 15 dní od ukončenia rámcovej distribučnej zmluvy so splatnosťou 15 kalendárnych dní.
G.
Obmedzenie, prerušenie alebo ukončenie distribúcie do odberného miesta
(1)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo obmedziť, prerušiť alebo ukončiť distribúciu elektriny v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch.
(2)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania prerušenia distribúcie elektriny podľa platných právnych predpisov.
(3)
Dodávateľ elektriny má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie alebo ukončenie distribúcie do odberných miest v bilančnej skupine dodávateľa podľa prevádzkového poriadku a príslušných právnych predpisov vo forme predpísanej v technickej špecifikácii. Ukončenie distribúcie je možné ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, za predpokladu, že ho dodávateľ elektriny oznámi prevádzkovateľovi distribučnej sústavy v súlade s technickou špecifikáciou.
(4)
K ukončeniu distribúcie elektriny dochádza aj ukončením zmluvy o pripojení týkajúcej sa daného odberného miesta.
(5)
Ak je odberateľ elektriny pripojený k zariadeniu prevádzkovateľa distribučnej sústavy prostredníctvom zariadenia, ktoré nie je vo vlastníctve prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je distribúcia elektriny ukončená aj ukončením odberu elektriny vlastníka predmetného zariadenia (zrušenie odberného miesta), alebo odňatím súhlasu vlastníka predmetného zariadenia s distribúciou elektriny cez jeho zariadenie. O ukončení odberu elektriny vlastníka zariadenia alebo o odňatí súhlasu vlastníka zariadenia prevádzkovateľ distribučnej sústavy informuje dotknutých odberateľov elektriny prostredníctvom ich dodávateľa elektriny. Distribúcia elektriny bude ukončená ukončením odberu elektriny vlastníka predmetného zariadenia alebo ku dňu, ku ktorému bol odňatý súhlas vlastníka zariadenia.
(6)
Ukončenie distribúcie elektriny do jedného alebo viacerých odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny nemá vplyv na distribúciu do ostatných odberných miest, ani na platnosť zmluvy.
H.
Predchádzanie škodám
(1)
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o skutočnostiach, o ktorých sú si vedomé, že by mohli viesť ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôd. Pri predchádzaní škodám a pri odvracaní hroziacich škôd prevádzkovateľ distribučnej sústavy primárne zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.
(2)
Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy, a to v prípadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom okolnosti vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, alebo podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
(3)
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku, alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť, je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.
I.
Reklamácie
Reklamačný poriadok je súčasťou prevádzkového poriadku.
J.
Ukončenie a zánik zmluvy
(1)
Ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú, zaniká uplynutím lehoty na ktorú bola uzatvorená.
(2)
Zmluva môže byť ukončená dohodou zmluvných strán.
(3)
V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa, najmä ak je dodávateľ elektriny opakovane v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej platby za prístup a distribúciu elektriny vrátane ostatných regulovaných služieb osobitných predpisov a rozhodnutí úradu, a túto neuhradil ani v dodatočnej lehote, ktorá je najmenej sedem dní od doručenia výzvy na úhradu, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený vypovedať zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú, s mesačnou výpovednou lehotou. Za doručenie výzvy dodávateľovi sa považuje doručenie kópie výzvy elektronicky alebo faxom. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný následne vždy odoslať aj originál výzvy písomne. V elektronickej podobe alebo faxom sa považuje za doručenie, ak bol zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy preukázateľne odoslaný na adresu, ktorú mu pre tento účel uviedol dodávateľ elektriny. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(4)
V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy môže dodávateľ elektriny vypovedať zmluvu, aj keď bola uzavretá na dobu určitú, s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(5)
Pri ukončení alebo zániku zmluvy informuje prevádzkovateľ sústavy všetkých dotknutých účastníkov trhu o nemožnosti zabezpečiť prístup a distribúciu elektriny pre odberateľov elektriny príslušného dodávateľa elektriny a informuje dotknutých odberateľov o skutočnosti, že od dátumu ukončenia alebo zániku zmluvy sa stávajú odberateľmi v režime dodávky poslednej inštancie.
K.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretej osobe bez prechádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej strany.
(2)
Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
(3)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú chrániť a utajovať pred tretími osobami dôverné informácie. Žiadna zo zmluvných strán bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytne informácie o obsahu tejto zmluvy s výnimkou verejne publikovaných informácii, a to ani v čiastkovom rozsahu tretej strane s výnimkou osôb ovládajúcich a osôb ovládaných rovnakou ovládajúcou osobou. Rovnakým spôsobom budú strany chrániť dôverné informácie a skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo tretej osoby, ktoré boli touto treťou stranou niektorej zo zmluvných strán poskytnuté s dovolením ich ďalšieho použitia. Záväzok ochrany utajenia trvá po celú dobu trvania skutočností tvoriacich obchodné tajomstvo alebo trvania záujmu chránenia dôverných informácií. Týmto nie je dotknutá povinnosť poskytovať informácie podľa osobitných predpisov, najmä oznamovanie meraných hodnôt organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou a podobne.
(4)
Uzavretím rámcovej distribučnej zmluvy sa rušia všetky doterajšie zmluvné vzťahy súvisiace s distribúciou do predmetného odberného miesta, uzavreté medzi rovnakými zmluvnými stranami alebo ich právnymi predchodcami. Uvedené sa netýka platných zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, pokiaľ boli uzavreté.
(5)
Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(6)
Zmluvné strany sa zaväzujú prijať všetky potrebné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z plnenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok, alebo v súvislosti s nimi. Rozpory vzniknuté z neplnenia dohodnutých podmienok budú riešené pokusom o zmier zástupcami oboch strán. V prípade, že nedôjde k zmieru, bude predmetný spor predložený na doriešenie miestne a vecne príslušnému súdu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia týchto obchodných podmienok týkajúce sa ukončenia a zánik zmluvy.
(7)
Tieto obchodné podmienky zabezpečujú jednotný a nediskriminačný prístup prevádzkovateľa distribučnej sústavy ku všetkým účastníkom trhu s elektrinou.
(8)
Ak sú alebo sa stanú niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neúčinné alebo nerealizovateľné, ostávajú ostatné ustanovenia týmto nedotknuté. Zmluvné strany v takomto prípade nahradia neúčinné alebo nerealizovateľné ustanovenie iným ustanovením, obsahovo a účelom najviac podobným.
(9)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávatelia elektriny uvedú zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov do súladu s týmito obchodnými podmienkami do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto obchodných podmienok. V rámci uzatvorenia tejto novej zmluvy vystaví prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie dodávateľa výpis z jeho bilančnej skupiny, ktorý obsahuje
a)
názov a adresu odberného miesta,
b)
EIC kód,
c)
napäťovú úroveň,
d)
typ merania,
e)
priradený typový diagram odberu,
f)
periodicita odpočtu,
g)
maximálnu rezervovanú kapacitu,
h)
konštantu merania, ak je iná ako 1.
(10)
Dodávateľ elektriny môže dvakrát za 12 mesiacov požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o výpis z jeho bilančnej skupiny v štruktúre podľa odseku 9.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
VÝPOČET POPLATKU ZA PREKROČENIE DENNEJ PREPRAVNEJ KAPACITY
Poplatok za prekročenie dennej prepravnej kapacity sa vypočíta podľa vzorca
PCE = CE × 5 × k(m) × P0,
kde
PCE – výška poplatku za prekročenie dohodnutej dennej prepravnej kapacity v eurách za deň, keď došlo k prekročeniu dohodnutej dennej kapacity,
CE – výška najvyššieho prekročenia dohodnutej dennej prepravnej kapacity v mesiaci, v ktorom k tomuto prekročeniu došlo, v MWh,
k(m) – faktor kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu dennej prepravnej kapacity, pričom hodnota k(m) je rovná 0,4 pre mesiace január, február a december a 0,2 pre mesiace marec a november a 0,1 pre mesiace apríl, máj, jún, júl, august, september a október,
P0 – východisková ročná sadzba na danom vstupnom bode alebo výstupnom bode za zmluvne dohodnutú dennú prepravnú kapacitu na vstupnom bode alebo výstupnom bode do prepravnej siete v MWh/deň určenú úradom pre prevádzkovateľa prepravnej siete za prepravu plynu na príslušný kalendárny rok v eurách za MWh/deň.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
VÝPOČET VÝŠKY DENNEJ ODCHÝLKY PODĽA VYVAŽOVACEJ ROVNICE
Denná odchýlka sa vypočíta podľa vyvažovacej rovnice
D + S = O + Z + VS + BO,
kde
D - množstvo plynu vstupujúce do siete v m3 alebo kWh,
S - množstvo plynu predstavujúce rozdiel medzi ťažbou a vtláčaním do zásobníkov v m3 alebo kWh,
O - odber plynu z výstupných miest distribučnej siete v m3 alebo kWh,
Z - straty plynu v distribučnej sieti v m3 alebo kWh,
VS - vlastná spotreba plynu v distribučnej sieti v m3 alebo kWh,
BO - rozdiel medzi množstvom plynu v distribučnej sieti na začiatku plynárenského dňa a na konci plynárenského dňa stanovený na základe merania množstva a tlaku (denná odchýlka) v m3 alebo kWh.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU NA OBCHODNÉ VYVAŽOVANIE
DISTRIBUČNEJ SIETE

Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca
R = P + Kp,
kde
R – referenčná cena plynu v eurách za MWh,
P – cena plynu produktu THE uverejnená na webovom sídle http://www.powernext.com/spot-market-data v časti Day-Ahead and Weekend v grafe European Gas Spot Index v riadku THE, deň pred dňom finančného vyrovnania na obchodné vyvažovanie podľa § 61 ods. 4,
Kp – koeficient prepravy plynu, ktorý je určený 1,20 eura/MWh.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
(1)
Technická špecifikácia je harmonizovaný dokument vytvorený za účelom harmonizovanej komunikácie medzi prevádzkovateľmi regionálnej distribučnej sústavy a dodávateľmi elektriny. Technická špecifikácia je platná a záväzná pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.
(2)
Technická špecifikácia popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene údajov a dátové toky. Povinnosti a zodpovednosti účastníkov trhu v procese výmeny údajov a časový harmonogram pre výmenu údajov sú definované v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy a osobitnými predpismi.
(3)
Technická špecifikácia upravuje
a)
komunikáciu dodávateľov elektriny a prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,
b)
popis jednotlivých procesov prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a procesných krokov,
c)
dátové formáty a špecifikáciu jednotlivých typov správ a ich obsahu v súlade so štandardami pre komunikáciu,
d)
pravidlá elektronickej komunikácie,
e)
popis bezpečnosti komunikácie.
(4)
V technickej špecifikácii sú definované a popísané jednotné a zhodné pravidlá komunikácie a výmeny dát pre nasledujúce procesy prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, a to
a)
hlavné procesy
1.
proces zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny,
2.
proces prepisu v rámci bilančnej skupiny,
3.
proces zmeny odberateľa so zmenou bilančnej skupiny,
4.
proces nového prihlásenia,
5.
proces ukončenia distribúcie,
6.
proces výmeny dodávateľa elektriny pri začiatku a ukončení dodávky poslednej inštancie.
b)
zmeny zmluvných kmeňových údajov zo strany dodávateľa alebo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy
1.
proces zmeny technických parametrov odberného miesta,
2.
proces zmeny obchodných parametrov.
c)
služby prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zahŕňajú všetky služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje podľa cenníka a zoznamu poskytovaných služieb, a to najmä
1.
prerušenie distribúcie elektriny,
2.
obnovu distribúcie elektriny,
3.
nahláseného stavu (kontrolný odpočet) - faktúra mimo cyklu,
4.
nahláseného stavu (kontrolný odpočet) - rozdelená faktúra,
5.
odhad (dopočet stavu) (kontrolný odpočet) - faktúra mimo cyklu,
6.
odhad (dopočet stavu) (kontrolný odpočet) - rozdelená faktúra,
7.
fyzický odpočet (kontrolný odpočet) - faktúra mimo cyklu,
8.
fyzický odpočet (kontrolný odpočet) - rozdelená faktúra,
9.
požiadavka na zaplombovanie/odplombovanie,
10.
kontrola merania,
11.
výmena merania,
12.
historické dáta.
d)
procesy iniciované prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy
1.
prerušenie alebo ukončenie distribúcie zo strany prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy,
2.
proces zmeny kmeňových dát, adresných údajov pripojeného objektu alebo merania.
e)
fakturačné procesy
1.
proces reklamácie,
2.
proces fakturácie.
(5)
Základné pravidlá pre proces, diagram procesu a technická špecifikácia, ktoré sa týkajú vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny sú pre všetkých prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy jednotné a záväzné.
(6)
Súčasťou technickej špecifikácie sú najmä
1.
implementačné príručky jednotlivých typov správ,
2.
príslušné číselníky.
(7)
Technická špecifikácia sa vykonáva podľa týchto princípov komunikácie:
a)
každá prijatá správa obsahuje údaje len pre jedno odberné miesto identifikované EIC kódom,
b)
za každú doručenú správu odosiela prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy do jednej hodiny automatickú odpoveď, ktorá potvrdzuje doručenie správy; ak do jednej hodiny žiadateľ o zmenu nedostane potvrdenie o doručení od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy podľa technickej špecifikácie, správa sa považuje za nedoručenú,
c)
obsah, štruktúra a požadované formáty vkladaných údajov sú jednotné a záväzné pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav,
d)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odpovedá na komunikáciu v rovnakej forme a formáte súboru, v akej mu bola doručená žiadosť, ak sa obe strany nedohodnú inak,
e)
ak sa vyskytne chyba v elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, identifikuje sa, či príčina chyby je na strane odosielateľa alebo prijímateľa, pričom osoba, ktorá nepostupovala podľa technickej špecifikácie, chybu odstráni a zosúladí s technickou špecifikáciou; týmto nie dotknutá jej zodpovednosť za prípadné škody,
f)
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny môžu zamietnuť komunikáciu, ktorá nie je v súlade s technickou špecifikáciou,
g)
ak sa v procese vyžaduje doručenie dokumentov v písomnej forme, prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy môže akceptovať okrem doručenia dokumentov v písomnej forme, aj ich doručenie v elektronickej podobe.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
ZÚČTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE PLYNU NA ODBERNÝCH MIESTACH
Cena plynu na vysporiadanie rozdielov na odberných miestach sa vypočíta podľa vzorca
R = P × M,
kde
R – cena určená v eurách za MWh,
P – aritmetický priemer denných referenčných cien pre účely obchodného vyvažovania distribučnej siete podľa prílohy č. 12 platných pre jednotlivé dni v období od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní predchádzajúceho odpočtu do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol na odberných miestach vykonaný odpočet,
M – množstvo plynu určené v MWh.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844/EÚ z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).
1)
§ 31 ods. 3 písm. o) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)
§ 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3aa)
7)
§ 11 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
14a)
§ 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
15aa)
17)
Čl. 3 ods. 2 bod 99 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Ú. v. EÚ L 220, 25. 8. 2017).
18)
18a)
18b)
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18e)
Napríklad § 41 zákona č. 251/2012 Z. z., § 4 zákona č. 309/2009 Z. z.
18j)
20)
20a)
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2196 z 24. novembra 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Ú. v. EÚ L 312, 28. 11. 2017).
21a)
Článok 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15. 6. 2013).
25a)
§ 12 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 2 ods. 3 písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
25c)
26)
Napríklad Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 251/2012 Z. z.
29)
§ 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
33a)
Čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 273, 15. 10. 2013).
46a)
§ 21 zákona č. 251/2012 Z. z.
47a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009) a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2017).
48a)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/459.
48b)
Rozhodnutie Komisie č. 2012/490/EÚ z 24. augusta 2012 o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 231, 28. 8. 2012).
48c)
Príloha II čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
48d)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach (Ú. v. EÚ L 91, 27. 3. 2014).
50)
Čl. 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES.
55)
§ 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.