239/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 22 ods. 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. augusta 2013 č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (oznámenie č. 259/2010 Z. z.).
Opatrenie ustanovuje okruhy otázok pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore starobného dôchodkového sporenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.