238/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 16 ods. 11 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. augusta 2013 č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov (ďalej len „register“).
Opatrenie ustanovuje obsah návrhu na zápis, obsah návrhu na zmenu zápisu, obsah návrhu na zrušenie zápisu v registri a vzor osvedčenia o zápise do registra.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.