232/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
zo 14. augusta 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti
Národný bezpečnostný úrad podľa § 6 ods. 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Opatrenia administratívnej bezpečnosti podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na utajované skutočnosti, ktoré sú vytvárané, spracovávané, prenášané a ukladané iba v elektronickej podobe pomocou technických prostriedkov alebo prostriedkov šifrovej ochrany informácií. Rozsah a spôsob manipulácie s takou utajovanou skutočnosťou ustanoví v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tejto vyhlášky ním písomne poverený člen kolektívneho orgánu.“.
2.
V § 2 ods. 1 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zápisník oprávnenej osoby, prostredníctvom ktorého fyzická osoba, ktorá je oprávnenou osobou podľa § 2 písm. f) zákona, zaznamenáva utajované písomnosti a ktorý obsahuje náležitosti podľa prílohy č. 3,“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“)“ nahrádzajú slovom „vedúci“.
5.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
6.
V § 2 ods. 6 prvej vete sa slovo „nadriadenému“ nahrádza slovami „osobe, ktorá z hľadiska pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru zodpovedá za jej činnosť (ďalej len „nadriadený“)“.
7.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Každá utajovaná písomnosť sa označuje stupňom utajenia už pri jej vytváraní. Ak sa utajovaná písomnosť skladá z písomností alebo z častí písomnosti rôzneho stupňa utajenia, označí sa najvyšším z jednotlivých stupňov utajenia. Ak je to potrebné, jednotlivé časti utajovanej písomnosti, ktoré možno jednoznačne identifikovať, sa označia stupňom utajenia.“.
8.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Stupeň utajenia časti utajovanej písomnosti podľa odseku 1 sa výrazne vyznačuje na začiatku a na konci takejto časti utajovanej písomnosti skratkou stupňa utajenia podľa § 3 ods. 2 zákona v hranatých zátvorkách „[PT]“, „[T]“, „[D]“ alebo „[V]“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
9.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou
(1)
Pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť o osobitných požiadavkách alebo obmedzeniach manipulácie s utajovanou písomnosťou, a to najmä o lehote utajenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona a o rozsahu a spôsobe distribúcie utajovanej písomnosti; tieto osobitné požiadavky alebo obmedzenia pôvodca utajovanej skutočnosti vyznačí na utajovanú písomnosť.
(2)
Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou sa uvedú na prednej strane prvého listu utajovanej písomnosti spravidla pod označenie stupňa utajenia, pri lehote utajenia napríklad slovami „Utajovať do ........“ a vyznačením presného dátumu v tvare „deň, mesiac, rok“ alebo slovným vyjadrením konkrétnej udalosti, napríklad slovami „Do vykonania domovej prehliadky“, pri spôsobe distribúcie utajovanej písomnosti napríklad slovami „Po využití vrátiť pôvodcovi“, „Distribuovať len v listinnej podobe“.
(3)
Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou vyznačuje oprávnená osoba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo z protokolu utajovaných písomností pri vytváraní vlastnej utajovanej písomnosti.
(4)
O zmene alebo zrušení osobitných požiadaviek alebo obmedzení manipulácie s utajovanou písomnosťou môže rozhodnúť iba pôvodca utajovanej skutočnosti.
(5)
Každá zmena alebo zrušenie osobitných požiadaviek alebo obmedzení manipulácie s utajovanou písomnosťou sa bezodkladne písomne oznamuje všetkým adresátom utajovanej písomnosti.
(6)
Osobitné požiadavky alebo obmedzenia manipulácie s utajovanou písomnosťou, ako aj ich každá zmena alebo zrušenie podľa odseku 4 sú pre adresáta utajovanej písomnosti záväzné.“.
10.
Slovo „pôvodca“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „pôvodca utajovanej skutočnosti“ v príslušnom tvare.
11.
V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Označenie stupňa utajenia sa zmení alebo zruší
a)
uplynutím určenej lehoty utajenia uvedenej na utajovanej písomnosti,
b)
na základe rozhodnutia pôvodcu utajovanej skutočnosti o zmene alebo zrušení stupňa utajenia; pôvodca utajovanej skutočnosti môže rozhodnúť aj o zmene alebo zrušení stupňa utajenia časti utajovanej písomnosti podľa § 3 ods. 1.
(2)
Zmenu označenia stupňa utajenia alebo zrušenie označenia stupňa utajenia podľa odseku 1 písm. b) pôvodca utajovanej skutočnosti písomne oznámi všetkým adresátom, ktorým bola utajovaná písomnosť doručená.“.
12.
V § 5 ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1“.
13.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Na prednej strane prvého listu vlastnej utajovanej písomnosti na výtlačku, ktorý je určený na založenie k protokolu utajovaných písomností, sa pri označenom stupni utajenia utajovanej písomnosti vyznačí konkrétna položka z vlastného zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby,5a) ktorá svojím obsahom zodpovedá vytváranej utajovanej písomnosti (napríklad „ZUS15“); to neplatí pre utajované skutočnosti vo forme ústneho vyjadrenia podľa § 2 písm. b) druhého bodu zákona a pre hmotný nosič utajovaných písomností podľa § 23 ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.“.
14.
V § 7 ods. 5, 6 a 8 sa slová „odseku 3“ nahradzujú slovami „odseku 4“.
15.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „uvádza“ vkladá slovo „najmä“.
16.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Ten, kto prevezme utajovanú písomnosť na vybavenie alebo komu bolo pridelené evidenčné číslo z protokolu utajovaných písomností pri vytváraní vlastnej utajovanej písomnosti (ďalej len „spracovateľ“), to potvrdí podpisom v protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 9 s uvedením dátumu prevzatia utajovanej písomnosti a priezviska. Koncept, ktorý slúži ako podklad na prípravu utajovanej písomnosti a nie je možné ho zničiť, sa eviduje ako samostatná utajovaná písomnosť. Každé ďalšie odovzdanie a následné prevzatie utajovanej písomnosti sa zaznamená v zápisníku oprávnenej osoby. Ak utajovanú písomnosť prevzal vedúci iba z dôvodu jej pridelenia na vybavenie, vyhotoví o tejto skutočnosti záznam na utajovanej písomnosti. Prevzatie utajovanej písomnosti sa v zápisníku oprávnenej osoby nezaznamenáva ani vtedy, ak utajovanú písomnosť prevezme poverená osoba na zaevidovanie do protokolu utajovaných písomností.“.
17.
V § 8 odsek 12 znie:
„(12)
Na konci príslušného kalendárneho roka alebo pri zániku štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky počas kalendárneho roka, sa protokol utajovaných písomností uzatvorí tak, že sa posledný zápis podčiarkne. Pod čiarou sa uvedie dátum uzatvorenia, meno, priezvisko a podpis poverenej osoby a jej nadriadeného. Ak utajovaná písomnosť nebola vybavená do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, preeviduje sa do protokolu utajovaných písomností pre nasledujúci kalendárny rok.“.
18.
V § 10 ods. 3 sa slová „do 31. januára nasledujúceho roka“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra príslušného kalendárneho roka“.
19.
V § 10 ods. 8 prvej vete sa slová „prostredníctvom zápisníka oprávnenej osoby“ nahrádzajú slovami „podľa § 14 ods. 2 druhej vety“.
20.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Vybavenie utajovanej písomnosti
(1) Spôsob vybavenia utajovanej písomnosti sa uvádza v stĺpci č. 12 protokolu utajovaných písomností.
(2)
Na prednej strane prvého listu utajovanej písomnosti sa uvedie spracovateľ, znak hodnoty, lehota uloženia a registratúrna značka; to neplatí pri utajovanej písomnosti zapísanej v zbernom spise, kde sa spracovateľ, znak hodnoty, lehota uloženia a registratúrna značka uvedú na zbernom spise.“.
21.
V 14 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „prostredníctvom zápisníka oprávnenej osoby“.
22.
V § 14 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Poverená osoba potvrdí také prevzatie vybavenej utajovanej písomnosti podpisom v protokole utajovaných písomností v stĺpci č. 10 s uvedením dátumu vrátenia utajovanej písomnosti.“.
23.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Súhlas nadriadeného a žiadosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na vypožičanie utajovanej písomnosti v rámci jedného štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, ak vedúci písomne nerozhodne inak. Vrátenie vypožičanej utajovanej písomnosti sa zabezpečí prostredníctvom zápisníka oprávnenej osoby.“.
24.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prenášanie utajovanej písomnosti
(1)
Prenášaním utajovanej písomnosti sa rozumie fyzické disponovanie s utajovanou písomnosťou zo strany oprávnenej osoby pri plnení úloh štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky mimo chráneného priestoru.
(2)
Utajovanú písomnosť označenú stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné možno prenášať iba v sprievode ďalšej oprávnenej osoby pre daný stupeň utajenia.
(3)
Na prenášanie utajovanej písomnosti možno použiť len také aktovky, kufríky, obaly, kuriérne vaky, ktoré sa dajú zabezpečiť mechanickým alebo kódovým zámkom alebo sa dajú zapečatiť (zaplombovať) (ďalej len „prenosná schránka“); označujú sa textom: „Neotvárať! Ihneď odovzdajte Národnému bezpečnostnému úradu, najbližšiemu príslušníkovi Policajného zboru alebo útvaru Policajného zboru!“.
(4)
Utajovaná písomnosť sa v rámci jedného uzatvoreného objektu štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky prenáša v nepriehľadnom obale, na ktorom sa uvedie názov konkrétneho subjektu a vyznačí sa stupeň utajenia prenášanej utajovanej písomnosti.
(5)
Oprávnená osoba chráni utajovanú písomnosť počas jej prenosu spôsobom, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii.“.
25.
V § 17 ods. 4 a v § 18 ods. 4 sa slová „§ 15 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 3“.
26.
V § 18 odsek 5 znie:
„(5)
Utajované písomnosti poskytované v rámci medzinárodnej spolupráce podľa § 60 ods. 8 zákona môžu prepravovať príslušníci alebo zamestnanci spravodajských služieb Slovenskej republiky alebo príslušníci a zamestnanci Policajného zboru, ktorí sú oprávnenými osobami pre stupeň utajenia rovnaký alebo vyšší, akým je označená prepravovaná utajovaná písomnosť.“.
27.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Konverzia
(1)
Konverziou sa na účely tejto vyhlášky rozumie transformácia
a)
hodnovernej9a) utajovanej skutočnosti v elektronickej podobe na utajovanú písomnosť,
b)
utajovanej písomnosti na utajovanú skutočnosť v elektronickej podobe.
(2)
Na konverziu podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 20, ak § 4 a 26 neustanovujú inak.
(3)
Pri konverzii prijatej utajovanej skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) sa konverziou vytvorená utajovaná písomnosť označí podľa § 8 ods. 2; povinnosti ustanovené v § 12 ods. 4 sa na takto prijatú utajovanú skutočnosť nevzťahujú.
(4)
Ak sa konvertuje len časť utajovanej skutočnosti, oprávnená osoba vytvorenú časť konvertovanej utajovanej písomnosti podľa odseku 1 písm. a) označí náležitosťami utajovanej písomnosti podľa odseku 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 16a ods. 7 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení zákona č. 41/2011 Z. z.“.
28.
Slová „alebo ich organizačnej zložky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte § 21 vrátane nadpisu vypúšťajú.
29.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zmene vedúceho alebo poverenej osoby sa písomne ustanovuje komisia zložená najmenej z dvoch oprávnených osôb určených na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného stupňa utajenia v určenom rozsahu. Komisia zabezpečí odovzdanie a prijatie všetkých utajovaných písomností a príslušných administratívnych pomôcok pridelených vedúcemu alebo poverenej osobe novému vedúcemu alebo novej poverenej osobe; táto skutočnosť sa potvrdzuje v registratúrnom zázname.1) Záznam podpisujú členovia komisie, odovzdávajúca osoba a preberajúca osoba.“.
30.
V § 22 sa vypúšťa odsek 3.
31.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 4 až 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
32.
V § 24 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o vyraďovanie prijatých utajovaných písomností podľa § 35.“.
33.
V § 25 ods. 1 písm. g) sa slovo „písomnosti“ nahrádza slovom „skutočnosti“.
34.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Osobitné spôsoby manipulácie s utajovanou písomnosťou obsahujúcou spravodajské informácie
(1)
Spravodajskou informáciou na účely tejto vyhlášky je utajovaná písomnosť, ktorej pôvodcom je spravodajská služba,13a) obsahujúca informácie získané metódami a prostriedkami podľa osobitného predpisu,14) zasielaná adresátovi podľa osobitného predpisu.14)
(2)
Adresát podľa odseku 1 a každá oprávnená osoba, ktorá sa oboznámila so spravodajskou informáciou, vyznačí toto oboznámenie záznamom priamo na spravodajskej informácii; záznam obsahuje meno, priezvisko, dátum oboznámenia a podpis osoby, ktorá sa s touto spravodajskou informáciou oboznámila.
(3)
Spravodajskú informáciu adresát podľa odseku 1 rozmnoží, konvertuje alebo vypožičia len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spravodajskej služby.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa vzťahujú rovnako aj na hmotný nosič utajovaných písomností obsahujúci spravodajskú informáciu. Postup ustanovený v odseku 2 sa primerane použije aj na hmotný nosič utajovaných písomností obsahujúci spravodajskú informáciu.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia § 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 14 znejú:
„13a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 2 ods. 5 a 6 a § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o zriadenie registra alebo koncového registra podľa prílohy č. 14 vedúci zasiela úradu.“.
36.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo koncového registra“.
37.
V § 32 ods. 1 druhá veta znie:
„Evidencia obsahuje najmä údaje o pôvodcovi utajovanej skutočnosti a evidenčné identifikačné údaje utajovanej skutočnosti pridelené pôvodcom utajovanej skutočnosti.“.
38.
V § 32 ods. 2 druhej vete sa za slová „nevzťahujú ustanovenia“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3,“.
39.
Slovo „vymieňané“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte § 35 vrátane nadpisu nahrádza slovom „prijaté“ v príslušnom tvare.
40.
V § 35 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.
41.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. septembra 2013
Na manipuláciu so spravodajskými informáciami, ktoré boli doručené adresátovi pred 1. septembrom 2013, sa použijú ustanovenia doterajších predpisov.“.
42.
Príloha č. 6 sa vypúšťa.
43.
V prílohách č. 8, 9 a 16 sa v záhlaví slová „Národný bezpečnostný úrad, sekcia administratívnej bezpečnosti a centrálneho registra, Budatínska 30, 850 07 Bratislava“ nahrádzajú slovami „Názov a adresa štátneho orgánu, podnikateľa alebo inej právnickej osoby, alebo ich organizačnej zložky“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Jozef Magala v. r.