Predpis bol zrušený predpisom 443/2010 Z. z.

228/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

228
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. júla 2013,
ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Výška dotácie
§ 1
Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť finančné prostriedky formou dotácie na rozvoj bývania (ďalej len „dotácia“) vo výške 56 600 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov.
§ 2
(1)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na
a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
b)
verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške
1.
147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
2.
14 000 eur na 1 čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
c)
miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 1 153 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky.
(2)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) zákona možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti na
a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 86 eur na 1 m verejného vodovodu, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky,
b)
verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky vo výške 172 eur na 1 m verejnej kanalizácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky,
c)
miestnu komunikáciu vo výške 81 eur na 1 m miestnej komunikácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie.
§ 3
Na odstránenie systémovej poruchy podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 20 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov,
b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.
§ 4
Výška oprávnených nákladov
(1)
Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
900 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
890 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,
c)
880 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(2)
Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
605 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
585 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.
(3)
Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
650 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
640 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,
c)
630 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(4)
Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
430 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
420 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.
§ 4a
Prechodné ustanovenie
Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije pre žiadosti o poskytnutie dotácie podané od 1. januára 2015.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Robert Fico v. r.