225/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 29. júla 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté v hračkách a chemické vlastnosti hračiek sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií hračiek, sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2013.
Tomáš Malatinský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.
PODROBNOSTI O OSOBITNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ ZMESI OBSIAHNUTÉ V HRAČKÁCH A CHEMICKÉ VLASTNOSTI HRAČIEK
a)
Hračka nesmie obsahovať alergénne vonné látky uvedené v bodoch 1 až 58; stopové množstvá vonných látok sa povoľujú, ak je ich prítomnosť technicky nevyhnutná v správnej výrobnej praxi a neprevyšuje 100 mg/kg.
č. Názov alergénnej vonnej látky podľa medzinárodnej nomenklatúry
kozmetických zložiek (INCI)
Číslo CAS
1 Olej z koreňa alanu (Inula helenium) 97676-35-2
2 Alylizotiokyanatán 57-06-7
3 Fenylacetonitril 140-29-4
4 4-terc-butylfenol 98-54-4
5 Éterický olej mrlíka (Chenopodium) 8006-99-3
6 2-metyl-3-(-4-izopropylfenyl)propán-1-ol 4756-19-8
7 Dietyl maleát 141-05-9
8 Dihydrokumarín 119-84-6
9 Dihydroxy-3-metylbenzaldehyd 6248-20-0
10 3, 7-Dimetylokt-2-én-1-ol (6, 7-Dihydrogeraniol) 40607-48-5
11 8-terc-butyl-4, 6-dimetylkumarín 17874-34-9
12 2-izopropylmaleát 617-54-9
13 7, 11-Dimetyldodeka-4, 6, 10-trién-3-ón 26651-96-7
14 6, 10-Dimetylundeka-3, 5, 9-trién-2-ón 141-10-6
15 Difenylamín 122-39-4
16 Etyl-akrylát 140-88-5
17 Figový list, v čerstvom stave a prípravky 68916-52-9
18 Trans-hept-2-enál 18829-55-5
19 Trans-1, 1-dietoxyhex-2-én 67746-30-9
20 Trans-1, 1-dimetoxyhex-2-én 18318-83-7
21 7-izopropyl-1, 4a-dimetyltetradekahydrofenantrén-1-metanol 13393-93-6
22 4-etoxyfenol 622-62-8
23 6-Izopropyldekahydronaftalén-2-ol 34131-99-2
24 7-Metoxykumarín 531-59-9
25 4-metoxyfenol 150-76-5
26 4-(4-Metoxyfenyl)but-3-én-2-ón 943-88-4
27 1-(4-Metoxyfenyl)pent-1-én-3-ón 104-27-8
28 Metyl-transbut-2enoát 623-43-8
29 6-Metylkumarín 92-48-8
30 7-Metylkumarín 2445-83-2
31 5-Metylhexán-2, 3-dión 13706-86-0
32 Olej z koreňa rastliny costus (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9
33 7-Etoxy-4-metylkumarín 87-05-8
34 Hexahydrokumarín 700-82-3
35 Peruánsky balzam [výlučok Myroxylon pereirae Klotzsch] 8007-00-9
36 2-Pentylidéncyklohexanón 25677-40-1
37 3, 6, 10-Trimetyl-3, 5, 9-undekatrien-2-ón 1117-41-5
38 Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2
39 Ambretové pižmo (4-terc-Butyl-3-metoxy-2, 6-dinitrotoluén) 83-66-9
40 4-fenylbut-3-én-2-ón (benzylidénacetón) 122-57-6
41 2-benzylidénheptanál (Amyl cinnamal) 122-40-7
42 Amyl-(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol (Amylcinnamyl alkohol) 101-85-9
43 Benzylalkohol 100-51-6
44 Benzyl-2-hydroxybenzoát (Benzyl salicylát) 118-58-1
45 (E)-3-fenylprop-2-én-1-ol (Cinnamyl alkohol) 104-54-1
46 (E)-3-fenylpropenál (Cinnamal) 104-55-2
47 Citral 5392-40-5
48 Kumarín 91-64-5
49 Eugenol 97-53-0
50 Geraniol 106-24-1
51 7-hydroxycitronelál 107-75-5
52 Hydroxy-metylpentylcyklohexénkarboxaldehyd 31906-04-4
53 Izoeugenol 97-54-1
54 Extrakty z lišajníka dubového 90028-68-5
55 Extrakty z konárnika otrubového (Evernia furfuracea) 90028-67-4
56 Atranol (2,6-dihydroxy-4-metylbenzaldehyd) 526-37-4
57 Chlóratranol (3-chlór-2,6-dihydroxy-4-metylbenzaldehyd) 57074-21-2
58 Metyl-heptínkarbonát 111-12-6
b)
Na hračke, pripevnenom štítku, obale, v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch k hračke sa uvedú názvy alergénnych vonných látok uvedených v bodoch 1 až 71, ak boli pridané do hračky v koncentráciách prevyšujúcich 100 mg/kg v hračke alebo jej časti.
č. INCI názov alergénnej vonnej látky Číslo CAS
1 4-metoxybenzylalkohol (Anisyl alkohol) 105-13-5
2 Benzyl-benzoát 120-51-4
3 Benzyl-cinamát 103-41-3
4 Citronelol
106-22-9, 1117-61-9, 7540-51-4
5 Farnezol 4602-84-0
6 Hexyl-(E)-3-fenylpropenál (Hexyl cinnamaldehyd) 101-86-0
7 2-(4-terc-Butylbenzyl) propanál 80-54-6
8 d-Limonén 5989-27-5
9 Linalol 78-70-6
10 3-Metyl-4-(2, 6, 6-trimetylcyklohex-2-én-1-yl)but-3-én-2-ón 127-51-5
11 Acetylcedrén 32388-55-9
12 Pentyl-2-hydroxybenzoát (Amyl salicylate) 2050-08-0
13 trans-Anetol 4180-23-8
14 Benzaldehyd 100-52-7
15 Gáfor 76-22-2, 464-49-3
16 Karvón 99-49-0, 6485-40-1, 2244-16-8
17 Beta-karyofylén (ox.) 87-44-5
18 Rose ketone-4 (Damaskenón) 23696-85-7
19 ALFA-Damaskón (TMCHB) 43052-87-5,
23726-94-5
20 cis-beta-Damaskón 23726-92-3
21 delta-Damaskón 57378-68-4
22 Dimetylbenzyl karbinyl acetát
(DMBCA)
151-05-3
23 Hexadekanolaktón 109-29-5
24 Hexametylindenopyrán 1222-05-5
25 (DL)-Limonene 138-86-3
26 Linalyl-acetát 115-95-7
27 Mentol 1490-04-6, 89-78-1,
2216-51-5
28 Metyl-2-hydroxybenzoát 119-36-8
29 3-metyl-5-(2,2,3-trimetylcyklopent-3-én-1-yl)pent-4-én-2-ol 67801-20-1
30 ALFA-pinén 80-56-8
31 Beta-pinén 127-91-3
32 Propylidén ftalid 17369-59-4
33 Salicylaldehyd 90-02-8
34 alfa-Santalol 115-71-9
35 beta-Santalol 77-42-9
36 Sklareol 515-03-7
37 alfa-Terpineol 10482-56-1, 98-55-5
38 Terpineol (zmes izomérov) 8000-41-7
39 Terpinolén 586-62-9
40 Tetrametyl acetyloktahydro naftalény 54464-57-2,
54464-59-4,
68155-66-8,
68155-67-9
41 Trimetylbenzénpropanol (majantol) 103694-68-4
42 Vanilín 121-33-5
43 olej z Cananga odorata a Ylang-ylang 83863-30-3,
8006-81-3
44 olej z kôry Cedrus Atlantica 92201-55-3,
8000-27-9
45 olej z listov Cinnamomum cassia 8007-80-5
46 olej z kôry Cinnamomum zeylanicum 84649-98-9
47 olej z kvetov Citrus aurantium amara 8016-38-4
48 olej z kôry Citrus aurantium amara 72968-50-4
49 vylisovaný olej z kôry Citrus bergamia 89957-91-5
50 vylisovaný olej z kôry Citrus limonum 84929-31-7
51 vylisovaný olej z kôry Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis) 97766-30-8,
8028-48-6
52 oleje z Cymbopogon citratus/schoenanthus 89998-14-1,
8007-02-01,
89998-16-3
53 olej z listov Eucalyptus spp. 92502-70-0,
8000-48-4
54 olej z listov/kvetov Eugenia caryophyllus 8000-34-8
55 Jasminum grandiflorum/officinale 84776-64-7,
90045-94-6,
8022-96-6
56 Juniperus virginiana 8000-27-9,
85085-41-2
57 olej z plodov Laurus nobilis 8007-48-5
58 olej z listov Laurus nobilis 8002-41-3
59 olej zo semien Laurus nobilis 84603-73-6
60 Lavandula hybrida 91722-69-9
61 Lavandula officinalis 84776-65-8
62 Mentha piperita 8006-90-4,
84082-70-2
63 Mentha spicata 84696-51-5
64 Narcissus spp. Rôzne vrátane 90064-25-8
65 Pelargonium graveolens 90082-51-2,
8000-46-2
66 Pinus mugo 90082-72-7
67 Pinus pumila 97676-05-6
68 Pogostemon cablin 8014-09-3,
84238-39-1
69 olej z kvetov ruže (Rosa spp.) Rôzne vrátane
8007-01-0,
93334-48-6,
84696-47-9,
84604-12-6,
90106-38-0,
84604-13-7,
92347-25-6
70 Santalum album 84787-70-2,
8006-87-9
71 Terpentínový olej 8006-64-2,
9005-90-7,
8052-14-0
c)
Používanie alergénnych vonných látok uvedených v písmene a) bodoch 41 až 55 a alergénnych vonných látok uvedených v písmene b) je povolené v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ak
1.
sú tieto vonné látky jasne označené na obale a ak sa na obale nachádza upozornenie uvedené v prílohe č. 2 bode 10,
2.
výsledná hračka vyrobená dieťaťom v súlade s návodom na použitie spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu1) a
3.
spĺňajú tieto vonné látky požiadavky podľa osobitného predpisu.2)
Čuchové spoločenské hry, kozmetické spoločenské hry a chuťové spoločenské hry nesmú používať deti vo veku do 36 mesiacov a musia byť v súlade s prílohou č. 2 bodom 1.
d)
Bez toho, aby boli v prílohe č. 2 ods. 3 zákona dotknuté písmená c) až e), nemožno prekročiť tieto medzné hodnoty migrácie z hračiek alebo častí hračiek:
Prvok mg/kg
v suchom, krehkom,
práškovom alebo
ohybnom materiáli hračky
mg/kg
v tekutom alebo
lepkavom materiáli
hračky
mg/kg
v zoškriabanom
materiáli hračky
Hliník 2 250 560 28 130
Antimón 45 11,3 560
Arzén 3,8 0,9 47
Bárium 1 500 375 18 750
Bór 1 200 300 15 000
Kadmium 1,3 0,3 17
Chróm (III) 37,5 9,4 460
Chróm (VI) 0,02 0,005 0,053
Kobalt 10,5 2,6 130
Meď 622,5 156 7 700
Olovo 2,0
0,5
23
Mangán 1 200 300 15 000
Ortuť 7,5 1,9 94
Nikel 75 18,8 930
Selén 37,5 9,4 460
Stroncium 4 500 1 125 56 000
Cín 15 000 3 750 180 000
Organický cín 0,9 0,2 12
Zinok 3 750 938 46 000
Uvedené medzné hodnoty sa nevzťahujú na hračku alebo jej časti, pri ktorých sa vzhľadom na ich prístupnosť, funkciu, objem alebo hmotnosť jednoznačne vylučuje akékoľvek riziko z dôvodu cmúľania, olizovania, prehltnutia alebo dlhšieho kontaktu s pokožkou, ak sa používajú za podmienok uvedených v § 10 zákona.
e)
Látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu a ich povolené použitie v súlade s prílohou č. 2 ods. 3 písm. d), e) a f) zákona:
Látka Klasifikácia Povolené použitie
Nikel CMR 2 V hračkách a častiach hračiek
vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.
V častiach hračiek, ktoré majú
viesť elektrický prúd.
f)
Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst:
Látka č. CAS Limitná hodnota
1. Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP 115-96-8 5 mg/kg (limit obsahu) *
2. Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (limit obsahu) *
3. Tris(2 chlór-1-metyletyl)-fosfát TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (limit obsahu)*
4. Bisfenol A 80-05-7 0,04 mg/l (migračný limit) podľa metód ustanovených v technických normách2a)
alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo
prísnejšími požiadavkami.
5. Formamid
75-12-7
20 μg/m3 (emisný limit), a to najviac po 28 dňoch od začiatku emisnej skúšky penových
materiálov v hračkách obsahujúcich viac ako 200 mg/kg
(medzná hodnota založená na obsahu)
6. 1, 2-benzizotiazol-3(2H)-ón
2634-33-5
5 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách podľa metód
stanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických
špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
7. Reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
(EC č. 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
(EC č. 220-239-6) (3:1)
55965-84-9
1 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
8. 5-chlór-2-metyl-izotiazol-3(2H)-ón
26172-55-4
0,75 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
9.
2-metylizotiazol-3(2H)-ón
2682-20-4
0,25 mg/kg (limit obsahu) vo vodných materiáloch v hračkách
10. Fenol 108-95-2 5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch podľa metód ustanovených v technických
normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo
prísnejšími požiadavkami 10 mg/kg (limit obsahu) ako konzervačná látka podľa metód ustanovených v
technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo
prísnejšími požiadavkami.
11. Formaldehyd 50-00-0 1,5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch hračiek, 0,1 ml/m3
(emisný limit) v drevených živicou spájaných materiáloch hračiek,
30 mg/kg (limit obsahu) v textilných materiáloch hračiek,
30 mg/kg (limit obsahu) v usňových materiáloch hračiek,
30 mg/kg (limit obsahu) v papierových materiáloch hračiek,
10 mg/kg (limit obsahu) v materiáloch hračiek na báze vody.
12. Anilín 62-53-3 30 mg/kg po redukčnom štiepení v textilných materiáloch hračiek a
usňových materiáloch hračiek
10 mg/kg ako voľný anilín vo farbách na nanášanie prstami
30 mg/kg po redukčnom štiepení vo farbách na nanášanie prstami
Príloha č. 2 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.
OSOBITNÉ UPOZORNENIA A OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI POUŽÍVANÍ NIEKTORÝCH KATEGÓRIÍ HRAČIEK
1.
Hračka, ktorá nie je určená na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov
Na hračke, ktorá môže byť pre dieťa vo veku do 36 mesiacov nebezpečná, sa uvádza toto upozornenie: „Nevhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov.“ alebo „Nevhodné pre deti do troch rokov.“ alebo upozornenie vo forme tejto grafiky:
Obrázok
Upozornenie je doplnené krátkou informáciou o osobitnom nebezpečenstve vysvetľujúcom toto bezpečnostné opatrenie, ktoré možno uviesť v návode na použitie. Tento bod sa neuplatňuje na hračku, ktorá je vzhľadom na svoju funkciu, rozmery, charakteristiky a jej vlastnosti alebo iné závažné dôvody zjavne nevhodná pre dieťa vo veku do 36 mesiacov.
2.
Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity
Na hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity sa uvádza toto upozornenie: „Iba na domáce použitie.“.
K hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity pripevnenej k nosníku, a ak je to potrebné, aj k inej hračke na rozvíjanie pohybovej aktivity, musia byť pripojené pokyny, ktoré upozorňujú na potrebu uskutočňovania kontrol a údržby hlavných častí (závesov, upevnení, zakotvení atď.) v určitých intervaloch a poukazujúce na to, že ak tieto kontroly nebudú vykonané, hračka môže spôsobiť pád alebo prevrátenie. Tiež musia byť uvedené pokyny na zabezpečenie správnej montáže hračky s upozornením na tie časti, ktoré môžu pri nesprávnej montáži predstavovať nebezpečenstvo. Zároveň sa uvedú osobitné informácie týkajúce sa vhodného povrchu, na ktorý sa musí hračka umiestniť.
3.
Funkčná hračka
Na funkčnej hračke sa uvádza toto upozornenie: „Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“.
Navyše je k hračke pripojený návod na použitie uvádzajúci pracovné pokyny, ako aj preventívne opatrenia, ktoré má dieťa dodržiavať, s upozornením, že nedodržiavanie týchto preventívnych opatrení vystavuje dieťa nebezpečenstvu, ktoré je potrebné spresniť - bežne súvisiace so spotrebičom alebo výrobkom, ktorého je daná hračka zmenšeným modelom alebo napodobeninou. Takisto sa uvedie, že hračka sa musí držať mimo dosahu detí do určitého veku, ktorý určí výrobca.
4.
Chemická hračka
Návod na použitie hračky, ktorá obsahuje nebezpečné chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré sú zo svojej samotnej podstaty nebezpečné, musí obsahovať
a)
upozornenie o nebezpečnej povahe týchto chemických látok alebo chemických zmesí,
b)
preventívne opatrenia, ktoré musí dieťa dodržiavať, aby sa vyhlo nebezpečenstvu spojenému s ich používaním, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky,
c)
ustanovenie o prvej pomoci, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky a
d)
upozornenie, že hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom.
Na obale chemickej hračky musí byť uvedené aj toto upozornenie: „Nevhodné pre deti vo veku do (vek určí výrobca) rokov. Používať pod priamym dohľadom dospelej osoby.“.
5.
Korčule, kolieskové korčule, in-line korčule, skejtbordy, kolobežky a bicykle pre deti
Ak sa tieto hračky ponúkajú na predaj, musí na nich byť uvedené toto upozornenie: „Používať ochranné prostriedky. Nepoužívať v premávke na pozemných komunikáciách.“.
Návod na použitie musí obsahovať:
a)
upozornenie, že sa hračka musí používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa tak zamedzilo pádom alebo zrážkam zapríčiňujúcim zranenie dieťaťa alebo iných osôb, a
b)
informácie o odporúčaných osobných ochranných prostriedkoch (helmách, rukaviciach, nákolenníkoch, chráničoch na lakte atď.).
6.
Hračka do vody
Na hračke do vody sa uvádza toto upozornenie: „Používať len vo vode, v ktorej dieťa dosiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby.“.
7.
Hračky s potravinami
Ak sa hračka nachádza v potravinách alebo sa ponúka s potravinami, na vonkajšom obale sa uvádza toto upozornenie: „Vnútri sa nachádza hračka. Odporúča sa dohľad dospelej osoby.“.
8.
Napodobeniny ochranných masiek a prílb
Na napodobenine ochrannej masky a prilby sa uvádza toto upozornenie: „Táto hračka neposkytuje ochranu.“.
9.
Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom povrázkov, šnúr, gumičiek alebo remienkov
Hračka určená na zavesenie na kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík prostredníctvom povrázkov, šnúr, gumičiek alebo remienkov musí mať na obale toto upozornenie, ktoré je tiež trvalo uvedené aj na hračke: „Aby sa predišlo možnému zraneniu dieťaťa jeho zapletením sa do hračky, odstráňte túto hračku, keď sa dieťa začne stavať na ruky a kolená do plaziacej polohy.“.
10.
Balenie alergénnych vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách
Balenia alergénnych vonných látok v čuchových spoločenských hrách, kozmetických spoločenských hrách a chuťových spoločenských hrách, ktoré obsahujú vonné látky uvedené v prílohe č. 1 písm. a) bodoch 41 až 55, a alergénnych vonných látok uvedených v prílohe č. 1 písm. b) musia obsahovať toto upozornenie:
„Obsahuje alergénne vonné látky, ktoré môžu spôsobiť alergie.“.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).
2.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 681/2013 zo 17. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 195, 18. 07. 2013).
3.
Smernica Komisie 2014/79/EÚ z 20. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o TCEP, TDCP a TCPP (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).
4.
Smernica Komisie 2014/81/EÚ z 23. júna 2014, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).
5.
Smernica Komisie 2014/84/EÚ z 30. júna 2014, ktorou sa mení doplnok A k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o nikel (Ú. v. EÚ L 192, 1. 7. 2014).
6.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2115 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o formamid (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).
7.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2116 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o benzizotiazolinón (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).
8.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/2117 z 23. novembra 2015, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chlórmetylizotiazolinón a metylizotiazolinón, a to jednotlivo a v pomere 3:1 (Ú. v. EÚ L 306, 24. 11. 2015).
9.
Smernica Rady (EÚ) 2017/738 z 27. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o olovo (Ú. v. EÚ L 110, 27. 04. 2017).
10.
Smernica Komisie (EÚ) 2017/774 z 3. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o fenol (Ú. v. EÚ L 115, 04. 05. 2017).
11.
Smernica Komisie (EÚ) 2017/898 z 24. mája 2017, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (Ú. v. EÚ L 138, 25. 05. 2017).
12.
Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (Ú. v. EÚ L 122, 17. 5. 2018).
13.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1922 z 18. novembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o hliník (Ú. v. EÚ L 298, 19. 11. 2019).
14.
Smernica Komisie (EÚ) 2019/1929 z 19. novembra 2019, ktorou sa mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES na účely prijatia osobitných limitných hodnôt pre chemické látky používané v určitých hračkách, pokiaľ ide o formaldehyd (Ú. v. EÚ L 299, 20. 11. 2019).
15.
Smernica Komisie (EÚ) 2020/2088 z 11. decembra 2020, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokiaľ ide o označenie alergických vonných látok v hračkách (Ú. v. EÚ L 423, 15. 12. 2020).
16.
Smernica Komisie (EÚ) 2020/2089 z 11. decembra 2020, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokiaľ ide o zákaz alergických vonných látok v hračkách (Ú. v. EÚ L 423, 15. 12. 2020).
17.
Smernica Komisie (EÚ) 2021/903 z 3. júna 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokiaľ ide o osobitné limitné hodnoty pre anilín v určitých hračkách (Ú. v. EÚ L 197, 4. 6. 2021).
1)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009).
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
2a)
Napríklad STN EN 71-10 Bezpečnosť hračiek. Časť 10: Organické chemické zlúčeniny. Príprava vzoriek a extrakcia (94 3094), STN EN 71-11 Bezpečnosť hračiek. Časť 11: Organické chemické zlúčeniny.
Metódy analýzy (94 3094).