Predpis bol zrušený predpisom 248/2016 Z. z.

222/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015 do 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 11. júla 2013,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,
b)
regulačným rokom kalendárny rok,
c)
rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje cena alebo platí cena,
d)
rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,
e)
rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,
f)
variabilnými nákladmi náklady, ktoré sú úplne alebo čiastočne priamo ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
g)
fixnými nákladmi náklady, ktoré nie sú ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla,
h)
regulačným príkonom príkon odberného zariadenia vypočítaný podľa § 7 ods. 3 a 4,
i)
tepelným rozvodom časť zariadenia na rozvod tepla, ktorý slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla do odberného zariadenia tepla,
j)
primárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorý slúži na prepravu tepla zo zariadenia na výrobu tepla alebo z odovzdávacej stanice tepla do odovzdávacej stanice tepla,
k)
sekundárnym rozvodom tepla časť zariadenia na rozvod tepla, ktorý slúži na prepravu tepla z odovzdávacej stanice tepla do odberného zariadenia tepla,
l)
odovzdávacou stanicou tepla časť zariadenia na rozvod tepla, v ktorej sa upravujú parametre teplonosnej látky na hodnoty potrebné na ďalšiu prepravu tepla,
m)
objednaným množstvom tepla množstvo tepla v kilowatthodinách dohodnuté v zmluve o dodávke a odbere tepla1) podľa skutočnej spotreby tepla v roku t-2, ak sa v zmluve o dodávke a odbere tepla nedohodne inak, technologická spotreba tepla vo vlastných výrobných procesoch v neregulovaných činnostiach, teplo spotrebované vo vlastných objektoch dodávateľa, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou, alebo teplo spotrebované v objektoch, v ktorých množstvo tepla dodávateľ rozpočítava konečným spotrebiteľom; do objednaného množstva tepla sa nezaráta vlastná spotreba tepla pri výrobe tepla, ktorá je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,2)
n)
projektom verejno-súkromného partnerstva realizácia súboru neoddeliteľných prác, služieb a dodávok tovaru dodávateľom tepla z podnikateľského sektora na základe zmluvy o verejno-súkromnom partnerstve, ktorej predmetom je výroba a rozvod tepla odberateľovi tepla z verejného sektora na účel zníženia nákladov za dodávku tepla,
o)
plánovanou generálnou opravou pravidelná komplexná obnova projektovanej funkčnosti zariadenia na výrobu tepla.
p)
zariadením na výrobu tepla zariadenie na premenu rôznych foriem energie na teplo, ktoré zahŕňa stavebnú časť a technologické zariadenia v rámci stavebnej časti po tepelný rozvod.
§ 2
Rozsah cenovej regulácie
Cenová regulácia v tepelnej energetike sa vzťahuje na
a)
výrobu a dodávku tepla,
b)
výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
c)
distribúciu a dodávku tepla.
§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
Cenová regulácia v tepelnej energetike sa vykonáva
a)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výrobu a dodávku tepla,
b)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla,
c)
určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny za distribúciu a dodávku tepla.
§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú
a)
obstarávacie náklady na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla alebo potrebného množstva nakupovaného tepla; do návrhu ceny je ich maximálna výška určená podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti sústav tepelných zariadení pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla; pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie je cena za jednotkový energetický obsah v palive v eurách/kWh v určenej cene alebo schválenej cene tepla záväzná,
b)
technologické náklady, náklady na elektrinu, dopravu paliva, technologické hmoty a technologickú vodu, náklady na palivo na vlastnú spotrebu tepla súvisiacu s výrobou tepla, ktorá nie je súčasťou ukazovateľa energetickej účinnosti,2)
c)
osobné náklady,3) ktorých maximálna výška na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov je určená podľa odseku 8 písm. b),
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov;4) pri poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia len poplatky za znečisťujúce látky vypustené do ovzdušia pri dodržaní podmienok a požiadaviek podľa osobitného zákona5) a pri skleníkových plynoch náklady maximálne do výšky vypočítanej podľa odsekov 15 a 16,
e)
náklady na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto v termínoch podľa osobitného predpisu,6)
f)
odpisy obstaraného nového hmotného majetku a nehmotného majetku,7) pričom pri hmotnom majetku sa za ekonomicky oprávnené náklady považujú odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku,8)
g)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku7) vo výške rovnomerných odpisov8) z jeho kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku určenej znaleckým posudkom pre hmotný majetok a nehmotný majetok zaradený do účtovníctva regulovaného subjektu po 15. júli 2011,
h)
odpisy obstaraného už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,7) pričom pri hmotnom majetku sa považujú za ekonomicky oprávnené náklady odpisy najviac do výšky rovnomerných odpisov hmotného majetku 8) zaradeného do účtovníctva pred 15. júlom 2011,
i)
náklady na obstaranie hmotného majetku, ktorý má samostatné prevádzkové určenie, dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok, jeho obstarávacia cena je nižšia ako vstupná cena podľa osobitného predpisu9) a je používaný výhradne na regulovanú činnosť,
j)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom vlastník účtuje a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac do výšky 28 eur/kW regulačného príkonu z prenajatého zariadenia na výrobu a rozvod tepla,
k)
nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je na podlahovej ploche umiestnené tepelné zariadenie vo vlastníctve alebo v nájme regulovaného subjektu, ktoré sa používa výhradne na regulovanú činnosť, najviac vo výške 35 eur/m2 podlahovej plochy/rok; nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou a dodávkou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a popola najviac vo výške 15 eur/m2 plochy/rok,
l)
náklady na opravy a údržbu tepelných zariadení vrátane osobných nákladov3) zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu tepelných zariadení okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu;10) náklady na plánované generálne opravy môžu byť rozložené rovnomerne počas nasledujúcich piatich rokov, ak tieto náklady regulovaný subjekt uvedie v návrhu ceny tepla,
m)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky11) (ďalej len „banka“) na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo z prevádzkového úveru na prefinancovanie nákladov na nákup paliva,
n)
úrok z úveru poskytnutého inou právnickou osobou ako bankou na nákup hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, alebo z prevádzkového úveru na prefinancovanie nákladov na nákup paliva do výšky priemerného úroku vypočítaného z porovnateľných úverov aspoň troch bánk v roku t,
o)
náklady na investície realizované v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva rovnomerne rozložené v jednotlivých rokoch po dobu trvania projektu verejno-súkromného partnerstva, ak projekt trvá najmenej šesť rokov.
(2)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú
a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými výrobnými kapacitami; nevyužitými výrobnými kapacitami sú zariadenia na výrobu tepla, ktoré nie je potrebné prevádzkovať na zabezpečenie zmluvne dohodnutého ročného množstva tepla dodávaného z iného zariadenia na výrobu tepla v tej istej sústave tepelných zariadení,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,12)
d)
tantiémy a odmeny členov štatutárnych orgánov a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,13) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové sporenie zamestnanca platené zamestnávateľom,
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,14)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,15)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,20)
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich a rekreačných zariadení a iných zariadení, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,21)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,22)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,
ae)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,23)
af)
náklady na palivo a nakupované teplo súvisiace s nehospodárnou výrobou a rozvodom tepla z dôvodu nedodržania normatívnych ročných účinností, ktoré boli východiskom na určenie alebo schválenie maximálnej ceny tepla,
ag)
odpisy z časti obstarávacej hodnoty hmotného majetku, ktorá bola obstaraná z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, bezodplatným prevodom hmotného majetku alebo investíciou v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva,
ah)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku obstaraného finančným prenájmom,
ai)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku odpredaného a následne prenajatého pôvodnému vlastníkovi alebo za opätovný prenájom prenajatého hmotného majetku a nehmotného majetku,
aj)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(3)
Na účely výroby, distribúcie a dodávky tepla sa ekonomicky oprávnené náklady členia na
a)
variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na palivo, alebo variabilné náklady na nákup tepla,
b)
ostatné variabilné náklady, ktoré zahŕňajú náklady na dopravu paliva, náklady na elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, náklady na odvoz a likvidáciu popola a náklady na nákup emisných kvót podľa odseku 1 písm. d),
c)
regulovanú zložku fixných nákladov, ktorá zahŕňa osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov okrem osobných nákladov3) zamestnancov vykonávajúcich opravu a údržbu, spotrebu materiálu a energie, cestovné, stravné a ostatné služby, náklady na dane a poplatky, prevádzkové náklady, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla, a finančné náklady,
d)
ostatné fixné náklady, ktoré zahŕňajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, dane, nájomné, revízie a zákonné prehliadky, poplatky za znečistenie podľa odseku 1 písm. d), náklady na overenie účtovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investičného a prevádzkového úveru, odpisy a opravy spoločných zariadení súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla.
(4)
Ak regulovaný subjekt vykonáva aj neregulovanú činnosť, do regulovanej zložky fixných nákladov sa zahrnú spoločné náklady na vykonávanie regulovanej činnosti podľa § 2 písm. c) štvrtého bodu zákona a neregulovanej činnosti, najviac do výšky zodpovedajúcej pomeru dosiahnutých výnosov alebo tržieb z regulovanej činnosti k celkovým výnosom alebo tržbám v roku t-2.
(5)
Náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s distribúciou tepla príslušnej sústavy tepelných zariadení sa sledujú osobitne.
(6)
Ekonomicky oprávnené náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu24) sa určia tak, že k osobitným nákladom na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu (príloha č. 1) sa pripočíta vypočítaná časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla (príloha č. 2) prislúchajúca výrobe tepla podľa odseku 7, pričom koeficientom delenia sa vynásobia náklady v jednotlivých položkách (príloha č. 3). Do osobitných nákladov na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu sa zahrnú len náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, keby sa vyrábala len elektrina, napríklad čerpadlá vykurovacej vody, čerpadlá kondenzátu pary na vykurovanie, redukčné stanice. Spoločné množstvo paliva pri výrobe elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu elektriny a tepla sa určí z účinnosti výroby elektriny a množstva vyrobenej elektriny, ak sa elektrina a teplo vyrábajú plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom, alebo zo súčtu normatívneho množstva paliva na dodávku tepla a množstva paliva na výrobu elektriny vypočítaného z množstva vyrobenej elektriny a merného množstva tepla potrebného na výrobu elektriny (kWh/GJ), ak sa elektrina vyrába protitlakovou parnou turbínou, kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary vrátane Organického Rankinovho cyklu.
(7)
Časť spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla prislúchajúca výrobe tepla sa určí tak, aby tieto náklady neboli vyššie ako pri delení spoločných nákladov kombinovanej výroby elektriny a tepla energetickou metódou; spoločné náklady kombinovanej výroby elektriny a tepla nezahŕňajú náklady zariadení, ktoré by neboli inštalované, keby sa nevyrábala elektrina, napríklad generátor, parná turbína vrátane kondenzátora, čerpadlá turbínového kondenzátu, chladiace čerpadlá, chladiace veže a potrubia, vyvedenie a transformácia vyrobenej elektriny. Koeficienty delenia nákladov pripadajúce na výrobu tepla βq a na výrobu elektriny βe energetickou metódou sa vypočítajú
a)
pri výrobe elektriny protitlakovou parnou turbínou alebo kondenzačnou parnou turbínou s odberom pary podľa vzorcov
Vzorec
kde
Qe je teplo spotrebované na výrobu elektriny v megawatthodinách,
Qv je využiteľné teplo na dodávku tepla v megawatthodinách,
b)
pri výrobe elektriny plynovou turbínou alebo spaľovacím motorom podľa vzorcov
Vzorec
kde
Es je svorková výroba elektriny v megawatthodinách,
Qv je využiteľné teplo v megawatthodinách.
(8)
Maximálna výška
a)
variabilných nákladov na nákup paliva a variabilných nákladov na nákup tepla sa určí podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti sústav tepelných zariadení pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla a vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec
ak NN < NU, potom NEOP = NN,
kde
NEOP sú ročné ekonomicky oprávnené náklady v skutočnej variabilnej cene tepla,
NU sú ročné náklady fakturované dodávateľom paliva alebo tepla,
NN sú ročné náklady na nákup paliva alebo na nákup tepla určené podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri poslednom overovaní hospodárnosti sústav tepelných zariadení pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo nakupovaného tepla,
k je korekčný koeficient a pre rok 2014 k = 0,80, pre rok 2015 k = 0,64 a pre rok 2016 k = 0,52,
b)
regulovanej zložky fixných nákladov pre každý návrh ceny sa určí v rozsahu prílohy č. 4 podľa celkového regulačného príkonu všetkých odberných zariadení v kilowattoch
1.
do 300 kW vrátane, maximálne 215 eur/kW,
2.
nad 300 kW do 3 500 kW vrátane, maximálne 50 eur/kW,
3.
nad 3 500 kW do 5 200 kW vrátane, maximálne 175 000 eur + 38,50 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 3 500 kW,
4.
nad 5 200 kW do 13 000 kW vrátane, maximálne 240 450 eur + 37 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 5 200 kW,
5.
nad 13 000 kW do 21 000 kW vrátane, maximálne 529 050 eur + 31 eur/kW za každý ďalší kilowatt nad 13 000 kW,
6.
nad 21 000 kW, maximálne 777 050 eur + 27,3 eura/kW za každý ďalší kilowatt nad 21 000 kW.
(9)
Maximálna výška ceny
a)
zemného plynu na rok t v eurách/kWh je
CZPt = 1,20 x CENCGt x ka
kde
CENCGt je aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX (European Energy Exchange) na jej webovom sídle produktu NCG Natural Gas Year futures Cal-t v eurách na jednotku množstva plynu za obdobie od 1. januára roku t-1 do 31. júla roku t-1,
ka je korekčný koeficient,
b)
za jednotkový energetický obsah drevnej štiepky na rok t v eurách/kWh je
Cštiepka = je 0,027 x kb,
kde
kb je korekčný koeficient,
c)
za jednotkový energetický obsah peliet na rok t v eurách/kWh je
Cpelety = 0,045 x kc,
kde
kc je korekčný koeficient,
d)
za jednotkový energetický obsah slamy na rok t v eurách/kWh je
Cslama = 0,026 x kd,
kde
kd je korekčný koeficient,
e)
za jednotkový energetický obsah uhlia na rok t v eurách/kWh je
Cuhlie = 0,022 x ke,
kde
ke je korekčný koeficient.
(10)
Hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke na rok t sa uverejnia na webovom sídle do 31. júla roku t-1. Hodnoty korekčných koeficientov ka, kb, kc, kd a ke na rok t sa môžu úradom zmeniť, ak sa zmení cena paliva, z ktorej sa vychádzalo pri ich určení o viac ako 5 %.
(11)
Ekonomicky oprávneným nákladom je náklad na palivo so zmluvne dohodnutou cenou vo výške podľa odseku 9 pre rok t počas celého trvania platnosti zmluvnej ceny.
(12)
Pri výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov energie, a to zo slnečnej energie a geotermálnej energie alebo z elektriny vyrobenej zo slnečnej energie, sa do variabilných nákladov zahrnie najmenej 30 % z ekonomicky oprávnených celkových nákladov; ostatné náklady tvoria fixné náklady.
(13)
Po skončení roku t sa celkový objem ekonomicky oprávnených fixných nákladov a primeraného zisku na dodávku tepla môže prerozdeliť medzi jednotlivých odberateľov podľa skutočne dodaného množstva tepla v roku t podľa vzorca
Vzorec
kde
Pn je platba príslušného odberateľa v eurách,
RPt je fakturovaný regulačný príkon príslušnému odberateľovi v roku t v kilowattoch,
CFZ je fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatt,
QSKn je skutočná dodávka tepla príslušnému odberateľovi v roku t v kilowatthodinách,
z je počet odberateľov, ktorí majú dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov a primeraného zisku, bez odberateľov tepla, ktorí si vyrábajú časť tepla samostatne, a odberateľov, ktorí odobrané teplo ďalej dodávajú odberateľom za schválenú alebo určenú cenu.
(14)
Ak má regulovaný subjekt dohodnutý pre výpočet regulačného príkonu podľa § 7 ods. 3 aj iný počet hodín ako 5 300, prerozdelenie ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa vykoná pre každú skupinu odberateľov s rovnakým počtom hodín na výpočet regulačného príkonu primerane podľa odseku 13.
(15)
Ekonomicky oprávnené náklady na nákup emisných kvót sa určia ako rozdiel nákladov na emisné kvóty vypočítané z výroby tepla s najlepšou dostupnou technológiou (BAT) a bezodplatne pridelených emisných kvót. Nakúpené emisné kvóty sa do ekonomicky oprávnených nákladov zahrnú v poradí od najnižšej ceny emisných kvót. Náklady na emisné kvóty s technológiou BAT sa vypočítajú z vyrobeného tepla, emisných faktorov pre palivá, čistej výhrevnosti použitých palív a účinnosti používaných technológií
a)
0,85 pre kotol spaľujúci uhlie,
b)
0,80 pre kotol spaľujúci ťažký vykurovací olej,
c)
0,90 pre kotol spaľujúci zemný plyn,
d)
0,70 pre kotol spaľujúci biomasu,
e)
0,75 pre spaľovací motor a plynovú turbínu.
(16)
Ak sa teplo vyrába rôznymi technológiami, náklady na emisné kvóty s BAT sú súčtom nákladov vypočítaných z vyrobeného tepla podľa spotreby jednotlivých palív, emisných faktorov pre palivá, čistej výhrevnosti použitých palív a účinností pre jednotlivé technológie podľa odseku 15.
(17)
Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými dokladmi, a náklady na nákup paliva, nákup tepla a regulovanej zložky fixných nákladov, ktorých výška sa vypočíta podľa odseku 8, a náklady na plánované generálne opravy podľa § 4 ods.1 písm. l).
§ 5
Rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou
(1)
Maximálna výška celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov regulovaného subjektu na rok t sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
ak RAt-2/RAt-1 > 1, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota RAt-2/RAt-1 = 1,
ak RAt-2=RAt-1, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI - X x RAt-2/RAt-1) = 0,
ak (JPI - X x RAt-2/RAt-1) < 0, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (JPI - X x RAt-2/RAt-1) = 0,
ak (RPZt - RPt-1) < 0, na výpočet maximálnej výšky ekonomicky oprávnených fixných nákladov sa použije hodnota (RPZt - RPt-1) = 0,
kde
MFNt je maximálna výška ekonomicky oprávnených fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na rok t bez primeraného zisku,
MFNt-1 je výška fixných nákladov okrem nákladov na nákup tepla v eurách za výrobu, distribúciu a dodávku tepla schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1 bez primeraného zisku,
JPI je aritmetický priemer hodnôt jadrovej inflácie za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky v percentách,
X je faktor efektivity využívania nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla v percentách; jeho hodnota na regulačné obdobie je 3,50 %,
RAt-1 je predpokladaná výška neobežných aktív súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t-1,
RAt-2 sú neobežné aktíva súvisiace s regulovanou činnosťou v roku t-2,
RPZt je regulačný príkon odberných zariadení z roku t-1, do ktorých bude dodávateľ tepla dodávať teplo aj v roku t, a regulačný príkon odberných zariadení, ktoré v roku t dodávateľovi pribudnú,
RPt-1 je regulačný príkon odberných zariadení v cene tepla v roku t-1,
CFZt-1 je cena fixnej zložky maximálnej ceny tepla v roku t-1,
Y1 je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t na
a)
investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zvýšenie účinnosti sústavy tepelných zariadení alebo zníženie prevádzkových nákladov pri výrobe tepla alebo distribúcii tepla,
b)
ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla,
c)
plánovanú generálnu opravu zariadenia na výrobu tepla,
d)
odstránenie poruchy spôsobenej živelnou pohromou alebo haváriou,
e)
odstránenie poruchy, havárie alebo udalosti zavinenej treťou osobou, ktorej včasné neodstránenie by malo za následok ohrozenie zdravia osôb alebo vznik veľkých materiálnych škôd,
Y2 je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady na výstavbu zariadenia na výrobu tepla alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré regulovaný subjekt realizuje v roku t.
(2)
Faktor investičného rozvoja Y1 sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
kde
INav sú náklady na investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zefektívnenie výroby tepla, a to zvýšením účinnosti alebo znížením prevádzkových nákladov; pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla sa náklady na investičný rozvoj INav vypočítajú z celkových nákladov na investičný rozvoj zariadenia na výrobu elektriny a tepla vynásobených koeficientom delenia nákladov ,
INad sú náklady na investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zefektívnenie distribúcie tepla,
INb sú náklady na ekologizáciu zariadenia na výrobu tepla,
INc sú náklady na plánovanú generálnu opravu,
INd sú náklady na odstránenie porúch spôsobených živelnými pohromami alebo nepredvídateľnými haváriami,
INe sú náklady na odstránenie porúch, havárií a udalostí zavinených tretími osobami, ktorých včasné neodstránenie by malo za následok ohrozenie zdravia osôb alebo vznik veľkých materiálnych škôd.
(3)
Faktor investičného rozvoja Y2 sa vypočíta podľa vzorca
Vzorec
ak CVoez/CVp > 1, potom Y2 = 0,
kde
CVoez je prepočítaná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pri spaľovaní obnoviteľných zdrojov energie na projektovaný stav po ukončení výstavby,
CVp je prepočítaná cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla s cenou zemného plynu v čase predloženia návrhu ceny.
(4)
Do faktorov investičného rozvoja Y1 a Y2 podľa odseku 1 zariadení možno zahrnúť aj náklady na investície vlastníka tepelného zariadenia na prenajatom tepelnom zariadení.
(5)
Na jednom zariadení na výrobu tepla nemožno uplatniť súčasne faktor investičného rozvoja Y1 na zefektívnenie výroby tepla a faktor investičného rozvoja Y2 na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné energetické zdroje.
§ 6
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)
Maximálna výška primeraného zisku sa určí ako súčet sumy 17 eur/kW celkového regulačného príkonu odberných zariadení a sumy
a)
0,70 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 64 eur/kW do 193 eur/kW vrátane,
b)
2,10 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je od 193 eur/kW do 366 eur/kW vrátane,
c)
3,50 eura za každý kilowatt celkového regulačného príkonu, ak pomer neobežných aktív netto súvisiacich s regulovanou činnosťou a celkového regulačného príkonu je väčší ako 366 eur/kW.
(2)
Výška primeraného zisku v roku t sa zvýši do výšky finančnej spoluúčasti na znižovaní spotreby tepla za odberným miestom budovy, ktorej vlastníkom je štát, územná samospráva alebo nezisková organizácia, s ktorým má regulovaný subjekt na rok t dohodnutú zmluvu o finančnej spoluúčasti na znižovaní spotreby tepla za odberným miestom, maximálne do 50 eur za každý kilowatt regulačného príkonu odberného miesta tejto budovy.
(3)
Odsek 1 sa nevzťahuje na regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive a ktorý predloží na rok t návrh ceny tepla, ktorej variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0450 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 170 eur/kW. Pre ostatné regulované subjekty sa odsek 1 nevzťahuje, ak variabilná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 0,0350 eura/kWh a súčasne fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročí 75 eur/kW.
(4)
Maximálna výška primeraného zisku v predloženom návrhu ceny sa môže znížiť, ak fixná zložka maximálnej ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je vyššia ako 175 eur/kW.
§ 7
Postup a podmienky uplatňovania ceny
(1)
Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou25) z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou daňou z minerálneho oleja a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a určuje sa pre obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.26)
(2)
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa určí na objednané množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa určí v eurách na kilowatt celkového regulačného príkonu.
(3)
Regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vypočíta ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného zariadenia a počtu hodín 5 300. Pri výpočte regulačného príkonu odberného zariadenia na technologickú spotrebu vo výrobných procesoch sa použije počet hodín 8 000, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak. Pri odbernom zariadení, v ktorom si časť tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberateľ tepla samostatne (ďalej len „doplnkové teplo“), sa na výpočet regulačného príkonu použije počet hodín 2 000, ak sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak. Regulačný príkon odberného zariadenia medzi dodávateľom a odberateľom, ktorý je súčasne aj dodávateľom, sa môže určiť aj dohodou.
(4)
Regulačný príkon nového odberného zariadenia sa vypočíta ako podiel objednaného množstva tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické využitie alebo doplnkového tepla na rok t v kilowatthodinách a počtu hodín podľa spôsobu využitia dodávky tepla podľa odseku 3.
(5)
Celkový regulačný príkon na rok t sa vypočíta ako súčet regulačných príkonov všetkých odberných zariadení podľa vzorca
Vzorec
kde
RPt je celkový regulačný príkon v kilowattoch,
RPVkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch,
RPTkt je regulačný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo výrobnom procese v kilowattoch,
RPDkt je regulačný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla v kilowattoch,
x, y, z je počet odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.
(6)
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a za namerané alebo vypočítané množstvo tepla v teplej úžitkovej vode na odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon odberného zariadenia.
§ 8
Podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny
(1)
Návrh ceny tepla sa predkladá v rozsahu prílohy č. 5 ako spoločná ročná cena tepla na všetky odberné miesta v rámci obce alebo jej časti okrem návrhu ceny tepla v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva, ktorý sa predkladá samostatne. Ak dodávku tepla zabezpečuje regulovaný subjekt vo viacerých obciach vo všetkých vyšších územných celkoch, možno predložiť návrh spoločnej ceny tepla pre vyšší územný celok.
(2)
Súčasťou návrhu ceny sú:
a)
výpočet položky 3.3 - Regulovaná zložka fixných nákladov podľa prílohy č. 4,
b)
zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla podľa prílohy č. 6,
c)
zmluva na nákup paliva na rok t,
d)
údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení podľa prílohy č. 8,
e)
zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla podľa prílohy č. 9,
f)
výpočet nákladov na palivo podľa prílohy č. 10,
g)
zmluva o projekte verejno-súkromného partnerstva, ak sa návrh ceny týka projektu,
h)
oznámenie o predložení návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podľa § 17 zákona s navrhovanou cenou všetkým odberateľom tepla, ktorým sa teplo dodáva a ktorí sú držiteľmi povolenia na rozvod tepla, ak sa návrh na zmenu predkladá v priebehu roka t,
i)
súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch27) regulovaného subjektu za rok t-2 s uvedením hodnoty neobežných aktív (netto) súvisiacich s regulovanou činnosťou,
j)
výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok t-2,
k)
rozsah plánovaných nákladov na investičný rozvoj, pravidelnú generálnu opravu, ekologizáciu tepelných zdrojov, výpočet nákladov na odstránenie porúch a havárií v dôsledku živelných pohrôm a nákladov na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné zdroje energie, a termín vykonania prác v prípade uplatnenia faktora investičného rozvoja Y1 alebo Y2 podľa § 5 ods. 1,
l)
znalecký posudok, ak sa uplatnia náklady na odpisy podľa § 4 ods. 1 písm. g),
m)
výpočet faktora investičného rozvoja Y1 pre náklady podľa § 5 ods. 2 a faktora investičného rozvoja Y2 pre náklady podľa § 5 ods. 3,
n)
zmluva so štátom, územnou samosprávou alebo neziskovou organizáciou, ktorá je vlastníkom budovy a s ktorou má regulovaný subjekt dohodnutú zmluvu o finančnej spoluúčasti na znižovaní spotreby tepla za odberným miestom,
o)
potvrdenie o výške plánovaných nákladov na investície vlastníka tepelného zariadenia, ak ide o uplatnenie faktora investičného rozvoja Y1 alebo Y2 podľa § 5 ods. 4,
p)
údaje o rozsahu a lokalizácii stavebných prác a prác na technologickej časti tepelného zariadenia, ak sa uplatnia faktory investičného rozvoja Y1 alebo Y2,
r)
zmluva o dodávke zariadenia na výrobu tepla, v ktorej sú uvedené podmienky plánovanej generálnej opravy.
(3)
Súčasťou návrhu ceny tepla pre zdroje kombinovanej výroby elektriny a tepla sú okrem podkladov podľa odseku 2 aj
a)
údaje o spoločných nákladoch na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 3,
b)
údaje o vypočítaných nákladoch na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby podľa prílohy č. 2 po delení spoločných nákladov podľa § 4 ods. 7,
c)
údaje o osobitných nákladoch na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu podľa prílohy č. 1,
d)
údaje o nákladoch na výrobu tepla zo zdrojov bez kombinovanej výroby podľa prílohy č. 11,
e)
doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla podľa prílohy č. 12.
(4)
Návrh ceny tepla podľa odseku 1 a podklady podľa odseku 2 písm. a), b), d), e) a f) a odseku 3 sa predkladajú v elektronickej podobe a v listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 1 až 6 a 8 až 12.
(5)
Pri zmene cenového rozhodnutia podľa § 17 zákona sa návrh ceny predkladá podľa odseku 1 a obsahuje podklady primerane podľa odsekov 2 a 3.
(6)
Peňažné hodnoty a jednotkové ceny sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta.
§ 9
Termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných nákladov započítaných do ceny tepla
(1)
Po skončení roka t sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla na rok t na ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 ods. 17 vrátane ekonomicky oprávnených nákladov na zvýšenie primeraného zisku podľa § 6 ods. 2; finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Výška primeraného zisku nie je obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny a výhrevnosti paliva v roku t a neprekročila 0,0450 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 170 eur/kW a regulovaný subjekt pri výrobe tepla využíva obnoviteľné zdroje energie vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive. Pre regulovaný subjekt, ktorý nevyužíva pri výrobe tepla obnoviteľné zdroje energie vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive, nie je výška primeraného zisku obmedzená, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny a výhrevnosti paliva v roku t a neprekročila 0,0350 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 75 eur/kW.
(2)
Výška skutočných nákladov na výrobu tepla, distribúciu tepla a dodávku tepla za rok t sa predkladá v elektronickej podobe a v listinnej podobe na formulároch podľa príloh č. 7, 13 a 14 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 15 až 19 do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(3)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie nákladov podľa odseku 1 sa vykoná po skončení roku t do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka; finančné prostriedky sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Výška skutočných nákladov podľa odseku 2 sa predkladá do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaní o cenovej regulácii na rok 2014.
(2)
Po skončení regulačného roka 2013 sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú plánované náklady zahrnuté v určenej variabilnej zložke a fixnej zložke maximálnej ceny tepla určenej na rok 2013 a nepreukázané účtovnými dokladmi okrem variabilných nákladov na nákup paliva a tepla, ak variabilné náklady na palivo a nakupované teplo sú prepočítané podľa skutočnej ceny paliva alebo nakupovaného tepla, podľa ukazovateľov energetickej účinnosti určených pri overovaní hospodárnosti sústavy tepelných zariadení použitých pri prvom návrhu na určenie ceny tepla na rok 2013 a výhrevnosti paliva a okrem regulovanej zložky fixných nákladov podľa § 2 ods. 9 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 170/2012 Z. z. Zúčtovanie podľa prvej vety neplatí pre regulovaný subjekt, ktorý využíva obnoviteľné zdroje energie pri výrobe tepla vo výške najmenej 20 % z celkového množstva tepla obsiahnutého v palive, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla podľa skutočnej ceny a výhrevnosti paliva v roku 2013 a neprekročila 0,0500 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila výšku 180 eur/kW a pre ostatné regulované subjekty, ak fakturovaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty je rovná alebo nižšia ako prepočítaná variabilná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty podľa skutočnej ceny a výhrevnosti paliva v roku 2013 a neprekročila 0,0350 eura/kWh a súčasne fakturovaná fixná zložka ceny tepla bez dane z pridanej hodnoty neprekročila 75 eur/kW.
(3)
Výška skutočných nákladov na výrobu, distribúciu a dodávku tepla za rok 2013 sa predkladá do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka elektronicky a v dvoch exemplároch na formulároch podľa príloh č. 12 a 13 a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla aj podľa príloh č. 14 až 18 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 219/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 170/2012 Z. z.
(4)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie plánovaných nákladov podľa odseku 2 sa vykoná po skončení roku 2013 do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka. Výška skutočných nákladov podľa odseku 3 sa predkladá do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Ak sa cena na rok 2014 v konaní o cenovej regulácii neschváli do 31. decembra 2013, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2014 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na rok 2013; rovnako sa postupuje, ak cena nebude určená.
(6)
Výška ceny paliva podľa § 4 ods. 9 neplatí pre cenu paliva, ak bola zmluvne dohodnutá pred účinnosťou tejto vyhlášky.
§ 10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Regulačný príkon odberného zariadenia podľa § 7 ods. 3 vypočítaný na rok 2015 sa uplatní aj v roku 2016.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júla 2013.
Jozef Holjenčík v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 2 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Vypočítané náklady na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby
Príloha č. 3 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 4 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Výpočet položky 3.3 - Regulovaná zložka fixných nákladov
Príloha č. 5 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Rozsah a štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov
Príloha č. 6 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla
Príloha č. 7 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Zoznam odberateľov tepla a skutočná dodávka tepla do doberných miest
Príloha č. 8 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení
Príloha č. 9 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla
Príloha č. 10 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Výpočet nákladov na palivo
Príloha č. 11 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez kombinovanej výroby
Príloha č. 12 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla
Príloha č. 13 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla
Príloha č. 14 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné náklady regulovanej zložky fixných nákladov v roku t
Príloha č. 15 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 16 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné vypočítané náklady na výrobu tepla zo spoločných nákladov kombinovanej výroby
Príloha č. 17 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na kombinovanú výrobu
Príloha č. 18 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez kombinovanej výroby
Príloha č. 19 k vyhláške č. 222/2013 Z. z.
Skutočné doplňujúce údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla
1)
§ 19 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
2)
§ 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.
3)
§ 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).
4)
Napríklad zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z., zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 a 5 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
7)
§ 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 361/2012 Z. z.
15)
§ 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
19)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 59 ods. 14 opatrenia zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).
23)
§ 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
25)
Zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 184/2011 Z. z.
27)
29)
Opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov.