218/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
ZÁKON
z 25. júna 2013
o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
povinnosti osôb s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchodovanie, skladovanie alebo preprava ropy a ropných výrobkov (ďalej len „podnikateľ“) a povinnosti vybraných podnikateľov,
b)
obstarávanie núdzových zásob a nakladanie s núdzovými zásobami,
c)
opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze,
d)
spôsob založenia, postavenie a právne pomery Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „agentúra“),
e)
výkon štátnej správy na úseku núdzových zásob,
f)
kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
(2)
Núdzové zásoby sa na účely osobitných predpisov1) považujú za štátne hmotné rezervy. Na núdzové zásoby sa nevzťahuje osobitný predpis.2)
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ropou ropa a ropné polotovary uvedené v prílohe č. 1 spracovateľné v rafinériách na ropné výrobky,
b)
ropnými výrobkami výrobky z ropy uvedené v osobitnom predpise,3)
c)
vybranými ropnými výrobkami ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1,
d)
vybraným podnikateľom podnikateľ, ktorý vybrané ropné výrobky
1.
uvedie do daňového voľného obehu4) podľa osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,
2.
prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,6)
3.
dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,7)
4.
uvedie do daňového voľného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
e)
núdzovými zásobami zásoby ropy a ropných výrobkov určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky,
f)
obstarávaním núdzových zásob kúpa a pôžička núdzových zásob,
g)
nakladaním s núdzovými zásobami udržiavanie, pôžička, obmena, zámena, ochraňovanie, kúpa a predaj núdzových zásob, pričom
1.
udržiavaním je zabezpečenie skladovania a ochraňovania núdzových zásob,
2.
obmenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti a množstva,
3.
zámenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu alebo akosti, množstva alebo ceny alebo nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu iného množstva alebo ceny,
4.
ochraňovaním je zabezpečenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov núdzových zásob,
h)
osobitnými zásobami núdzové zásoby určené podľa § 12,
i)
vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného režimu vývoz, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní na území Slovenskej republiky do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia s prideleným colne schváleným určením alebo použitím spätný vývoz, tovar Európskej únie8) umiestnený v colných skladoch, tovar Európskej únie8) umiestnený v slobodných skladoch alebo slobodných pásmach, alebo tovar Európskej únie8) opúšťajúci územie Slovenskej republiky, ktorý bol odoslaný do členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“); vývoz nezahŕňa tovar, ktorý nie je tovarom Európskej únie8) a ktorý je prepravovaný cez územie Slovenskej republiky v colnom režime tranzit, a tovar Európskej únie,8) ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,
j)
dovozom vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ktorý bol prepustený do colného režimu voľný obeh, vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ktorý bol prepustený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia alebo v podmienečnom systéme, vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ktorý bol prepustený do colného režimu prepracovanie pod colným dohľadom, alebo tovar Európskej únie8) vstupujúci do Slovenskej republiky z členského štátu; dovoz nezahŕňa tovar prepustený po vstupe na územie Slovenskej republiky z tretieho štátu do colného režimu tranzit a tovar Európskej únie,8) ktorý je cez územie Slovenskej republiky iba prepravovaný,
k)
čistým dovozom kladný rozdiel medzi dovozom ropy alebo ropných výrobkov a ich vývozom v rámci jedného kalendárneho roka,
l)
dostupnosťou núdzových zásob fyzická prístupnosť núdzových zásob a možnosť nepretržite disponovať s núdzovými zásobami,
m)
stavom ropnej núdze vážne ohrozenie, narušenie alebo prerušenie dodávok ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike,
n)
núdzovým plánom plán uvoľňovania núdzových zásob, ktorý sa vypracuje s prihliadnutím na podmienky a okolnosti stavu ropnej núdze alebo situácie podľa § 14 ods. 6,
o)
pohotovostným plánom plán, ktorý obsahuje základné postupy v stave ropnej núdze a organizačné opatrenia, ktoré sa realizujú v stave ropnej núdze alebo v situácii podľa § 14 ods. 6.
§ 3
Povinnosti vybraných podnikateľov
(1)
Vybraný podnikateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob v množstve určenom podľa odseku 2 prostredníctvom agentúry na účely plnenia požiadaviek vyplývajúcich z tohto zákona a z medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na vybrané ropné výrobky, ktorých množstvo v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov súhrnne nepresiahne 20 m3.
(2)
Množstvo núdzových zásob, ktorých udržiavanie je vybraný podnikateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom agentúry, určí agentúra podľa pomeru množstva vybraných ropných výrobkov prislúchajúcich vybranému podnikateľovi za predchádzajúci mesiac k celkovému množstvu vybraných ropných výrobkov vybraných podnikateľov za predchádzajúci mesiac z jednej dvanástiny minimálneho limitu núdzových zásob určeného podľa § 7.
(3)
Vybraný podnikateľ je povinný oznámiť a preukázať Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) splnenie povinnosti podľa odseku 1 do 30 dní od vzniku agentúry. Splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa preukazuje predložením zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s odkladom účinnosti na deň prevzatia núdzových zásob podľa § 25 ods. 2. Osoba, ktorá sa stane vybraným podnikateľom, je povinná oznámiť a preukázať Správe rezerv splnenie povinnosti podľa odseku 1 predložením zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob do 15 dní odo dňa, keď sa stane vybraným podnikateľom.
§ 4
Zmluva o zabezpečení udržiavania núdzových zásob
(1)
Agentúra zabezpečuje udržiavanie núdzových zásob pre vybraného podnikateľa na základe zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Obchodné podmienky udržiavania núdzových zásob a cenu za službu zabezpečenia udržiavania núdzových zásob zverejní agentúra na svojom webovom sídle. Cena za službu zabezpečenia udržiavania núdzových zásob musí byť nediskriminačná. Cena pokrýva náklady na obstarávanie a poistenie núdzových zásob, nakladanie s núdzovými zásobami, úroky a ostatné náklady na financovanie agentúry, náklady súvisiace so založením a vznikom agentúry a administratívne náklady agentúry.
(2)
Ak si vybraný podnikateľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob včas a riadne, agentúra je povinná začať vymáhať splnenie týchto povinností najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mali byť povinnosti vybraného podnikateľa splnené. Agentúra oznámi colnému úradu nedoplatky vybraných podnikateľov vzniknuté z porušenia povinností plniť si svoje platobné záväzky voči agentúre riadne a včas.
(3)
Agentúra je oprávnená vypovedať zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ak vybraný podnikateľ poruší platobné podmienky dohodnuté v zmluve. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď vybranému podnikateľovi.
(4)
Ak agentúra zistí, že si vybraný podnikateľ nesplnil svoju povinnosť uzatvoriť zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, vyzve vybraného podnikateľa na jej bezodkladné splnenie. Agentúra zároveň vybraného podnikateľa poučí o povinnosti oznámiť a preukázať Správe rezerv splnenie povinnosti uzavrieť zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Ak si vybraný podnikateľ napriek výzve túto povinnosť nesplní, oznámi agentúra túto skutočnosť Správe rezerv.
§ 5
Informačné povinnosti
Podnikatelia a príslušné orgány štátnej správy sú povinní poskytovať Správe rezerv na jej požiadanie všetky aktuálne údaje potrebné na
a)
vyhodnotenie stavu núdzových zásob,
b)
vyhodnotenie pripravenosti realizácie pohotovostného plánu podľa § 14 ods. 4 a núdzového plánu podľa § 14 ods. 7,
c)
riešenie stavu ropnej núdze.
§ 6
Obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob
(1)
Agentúra na účely zabezpečenia obstarávania a udržiavania núdzových zásob pre vybraných podnikateľov obstaráva a nakladá s núdzovými zásobami podľa tohto zákona. Agentúra postupuje pri obstarávaní a udržiavaní núdzových zásob v súlade so zásadou hospodárnosti a účelnosti.
(2)
Agentúra je povinná zabezpečiť
a)
kvalitatívne parametre núdzových zásob podľa technických noriem,9)
b)
kontrolu množstva núdzových zásob u uznaného skladovateľa podľa § 9 ods. 5,
c)
trvalú dostupnosť núdzových zásob,
d)
primerané poistenie núdzových zásob a
e)
dodržiavanie plánu obmeny a zámeny núdzových zásob podľa § 21 ods. 3.
(3)
Agentúra je povinná obstarávať a udržiavať núdzové zásoby v rozsahu minimálneho limitu núdzových zásob, ktorého výšku určí alebo oznámi Správa rezerv podľa § 7 ods. 7 alebo § 10 ods. 3. Agentúra je povinná obstarávať a udržiavať núdzové zásoby vo výške minimálneho limitu určeného pre predchádzajúci kalendárny rok, ak Správa rezerv neurčí výšku minimálneho limitu núdzových zásob na príslušný rok do 25. februára kalendárneho roka.
(4)
Obstaranie núdzových zásob a skladovacích zariadení z vlastných prostriedkov agentúry môže byť refinancované bankovými úvermi, dlhopismi alebo inými finančnými nástrojmi.
(5)
Finančné prostriedky získané z predaja núdzových zásob podľa § 10 alebo § 11 môže agentúra v rozsahu obstarávacej ceny núdzových zásob použiť len na obstaranie núdzových zásob na účely ich doplnenia do výšky minimálneho limitu núdzových zásob alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich z bankových úverov, vydaných dlhopisov alebo iných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich s financovaním núdzových zásob alebo skladovacích kapacít vo vlastníctve agentúry.
(6)
Agentúra je povinná oznamovať Správe rezerv informácie o
a)
aktuálnom stave núdzových zásob v rozsahu potrebnom na informovanie Európskej komisie každoročne do 15. februára,
b)
kvalitatívnych parametroch núdzových zásob každoročne k 30. júnu a 31. decembru,
c)
každom zániku zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s vybraným podnikateľom, a to bezodkladne.
(7)
Agentúra je povinná poskytovať do 15 dní na požiadanie Správe rezerv informácie o
a)
aktuálnom stave núdzových zásob v rozsahu potrebnom na informovanie Medzinárodnej energetickej agentúry, Európskej komisie, vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), Národnej rady Slovenskej republiky alebo vecne príslušných orgánov štátnej správy,
b)
mieste uskladnenia núdzových zásob, umiestnení skladovacieho zariadenia pre núdzové zásoby, vlastníkovi núdzových zásob, množstve a druhu núdzových zásob s uvedením kategórie núdzových zásob podľa osobitného predpisu,3)
c)
množstve a štruktúre núdzových zásob uskladnených mimo územia Slovenskej republiky s uvedením členského štátu alebo orgánu zriadeného členským štátom, ktorého hlavným cieľom je obstarávanie, udržiavanie a predaj núdzových zásob (ďalej len „ústredný orgán správy zásob“),
d)
množstve núdzových zásob uskladnených na území Slovenskej republiky pre iný členský štát alebo ústredný orgán správy zásob iného členského štátu,
e)
množstve osobitných zásob uskladnených na území Slovenskej republiky pre každú kategóriu ropných výrobkov podľa prílohy č. 2 a
f)
množstve osobitných zásob uskladnených na území Slovenskej republiky pre iný členský štát alebo ústredný orgán správy zásob iného členského štátu pre každú kategóriu ropných výrobkov podľa prílohy č. 2 s uvedením členského štátu alebo ústredného orgánu správy zásob, pre ktorý sa osobitné zásoby skladujú.
§ 7
Minimálny limit núdzových zásob
(1)
Minimálnym limitom núdzových zásob na príslušný kalendárny rok okrem prvých troch kalendárnych mesiacov príslušného roka je množstvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia. Priemerný denný čistý dovoz sa vypočíta na základe ropného ekvivalentu dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorý sa určuje podľa prílohy č. 3. Priemerná denná domáca spotreba sa vypočíta na základe ropného ekvivalentu domácej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorý sa určuje podľa prílohy č. 4.
(2)
Minimálnym limitom núdzových zásob na prvé tri mesiace príslušného kalendárneho roka je množstvo núdzových zásob, ktoré zodpovedá 90 dňom priemerného denného čistého dovozu ropy a ropných výrobkov alebo 61 dňom priemernej dennej domácej spotreby v predposlednom kalendárnom roku pred príslušným rokom, podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia.
(3)
Stav núdzových zásob nesmie klesnúť pod minimálny limit núdzových zásob, ak § 14 ods. 5 alebo ods. 6 neustanovuje inak.
(4)
Pri výpočte minimálneho limitu núdzových zásob sa do ropných výrobkov zahrnú aj biopalivá10) a aditíva, ak boli do ropných výrobkov primiešané. Aditívami na účely tohto zákona sú neuhľovodíkové zlúčeniny, ktoré sa pridávajú alebo primiešavajú do ropného výrobku s cieľom upraviť jeho vlastnosti.
(5)
Do núdzových zásob možno zahrnúť aj zásoby na palube ropných tankerov po prepustení do colného režimu voľný obeh,11) zásoby v prístavoch vykládky, v nádržiach pri vstupe do ropovodov a potrubných kanálov, v nákladných člnoch určených na vnútrozemskú plavbu, ktoré prepravujú ropu a ropné výrobky, v rafinérskych nádržiach, v skladoch podnikateľov vrátane prevádzkových zásob, ak spĺňajú podmienky na skladovanie núdzových zásob ustanovené týmto zákonom. Do núdzových zásob možno zahrnúť aj biopalivá10) a aditíva, ktoré boli primiešané do ropných výrobkov v núdzových zásobách, alebo ktoré sa udržiavajú na území Slovenskej republiky, sú určené na zmiešanie s ropnými výrobkami skladovanými v núdzových zásobách a sú určené na použitie v doprave.
(6)
Núdzovými zásobami nie sú zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích staníc, produktovodov a ropovodov v prevádzke, nevyťažené tuzemské zásoby ropy, zásoby v zásobníkoch námorných plavidiel, náplne nádrží cestných cisternových vozidiel a železničných cisternových vozňov určených na prepravu ropy a ropných výrobkov a zásoby nachádzajúce sa u spotrebiteľov. Do núdzových zásob nemožno zahrnúť ani zásoby, ktoré sú predmetom zaistenia orgánu verejnej moci a ktoré sú predmetom exekučného konania.
(7)
Minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok určuje Správa rezerv na základe údajov získaných v rámci štátneho štatistického zisťovania podľa § 21 ods. 12 každoročne do 25. februára. Správa rezerv každoročne do 25. februára oznamuje agentúre minimálny limit núdzových zásob. Po uvoľnení núdzových zásob Správa rezerv určuje alebo oznamuje minimálny limit podľa § 10 ods. 3.
(8)
Na núdzové zásoby sa nevzťahuje požiadavka na minimálny obsah biopaliva10) pre jednotlivé druhy pohonných látok podľa osobitného predpisu,12) ak ide o uvoľňovanie núdzových zásob na trh podľa § 14 ods. 5 alebo ods. 6.
(9)
Správa rezerv určuje podiel ropy v núdzových zásobách. Ropa tvorí najmenej 50 % núdzových zásob.
§ 8
Vlastníctvo núdzových zásob
(1)
Núdzové zásoby sú vo vlastníctve agentúry, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Núdzové zásoby môžu byť aj vo vlastníctve podnikateľa, ktorý poskytuje službu skladovania a ochraňovania ropy a ropných výrobkov a uzavrie s agentúrou zmluvu o skladovaní a ochraňovaní núdzových zásob, ktorá obsahuje záväzok podnikateľa použiť núdzové zásoby v súlade s rozhodnutím vlády podľa § 14 ods. 5 alebo ods. 6.
(3)
Zmluvou o skladovaní a ochraňovaní núdzových zásob sa podnikateľ zaväzuje skladovať a ochraňovať núdzové zásoby v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a dodržiavať požiadavky a povinnosti ustanovené týmto zákonom. Podnikateľ nesmie skladovanie a ochraňovanie núdzových zásob postúpiť na iného podnikateľa. Núdzovými zásobami podľa odseku 2 nemôžu byť zásoby ropy a ropných výrobkov, na ktoré bolo zriadené záložné právo13) alebo ktoré sú vo vlastníctve podnikateľa, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Núdzové zásoby nepodliehajú konkurzu,15) exekúcii16) ani inej forme núteného výkonu rozhodnutia. Núdzové zásoby nemôžu byť predmetom záložného práva13) ani iného vecného práva k cudzej veci.
§ 9
Skladovanie núdzových zásob
(1)
Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoločne so zásobami rovnakého druhu a iného určenia.
(2)
Skladovacím zariadením je samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok, alebo iný objekt, ak spĺňa ekologické,17) protipožiarne18) a tieto technické podmienky:
a)
najmenší povolený skladovaný objem je 4 000 m3 okrem skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích olejov, kde najmenší povolený skladovaný objem je 500 m3 pri minimálnom objeme jednej nádrže 95 m3,
b)
skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom do 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie nádrže cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 70 m3 za hodinu; to neplatí pre skladovacie zariadenie na vykurovacie oleje,
c)
skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom nad 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým zariadením na plnenie nádrže cestných cisternových vozidiel alebo železničných cisternových vozňov s výkonom minimálne 140 m3 za hodinu; to neplatí pre skladovacie zariadenie na vykurovacie oleje,
d)
skladovacie zariadenia podľa písmen b) a c) musia byť vybavené zariadením na meranie množstva, hustoty a teploty ropných výrobkov,
e)
skladovacie zariadenie na ropu musí umožňovať prepojenie na ropovodnú sieť a meranie množstva prijatej a vydanej ropy,
f)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) a zariadenia na čerpanie do ropovodnej siete alebo produktovodnej siete musia byť pripravené na činnosť do 24 hodín od oznámenia požiadavky agentúry na čerpanie núdzových zásob.
(3)
Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob sa považujú za verejnoprospešné stavby.19) Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob nepodliehajú konkurzu,15) exekúcii16) ani inej forme núteného výkonu rozhodnutia.
(4)
Núdzové zásoby môže skladovať agentúra vo vlastných skladovacích zariadeniach alebo v zariadeniach uznaného skladovateľa. Ak agentúra skladuje núdzové zásoby v zariadeniach uznaného skladovateľa, ochraňovať tieto núdzové zásoby môže len tento uznaný skladovateľ. Uznaný skladovateľ nemôže použiť núdzové zásoby na komerčné účely.
(5)
Uznaný skladovateľ je podnikateľ vybraný vo verejnom obstarávaní,20) ktorý spĺňa podmienky na skladovanie núdzových zásob podľa tohto zákona. Uznaný skladovateľ je aj podnikateľ podľa § 8 ods. 2.
(6)
Uznaný skladovateľ musí zabezpečiť trvalú dostupnosť núdzových zásob a na požiadanie agentúry aj primerané poistenie núdzových zásob.
(7)
Uznaný skladovateľ musí zabezpečiť kontrolu množstva a kvality núdzových zásob a na tento účel priebežne zabezpečovať odber vzoriek núdzových zásob na overenie ich kvality v akreditovaných laboratóriách, umožniť agentúre alebo Správe rezerv ich kontrolný odber a povoliť prístup k skladovacím zariadeniam osobám povereným agentúrou alebo Správou rezerv.
(8)
Uznaný skladovateľ je povinný zabezpečiť, aby boli núdzové zásoby nepretržite pripravené na ich bezodkladné uvoľnenie podľa pokynu agentúry. Uznaný skladovateľ je povinný na základe pokynu agentúry na vyskladnenie núdzových zásob bezodkladne vydať núdzové zásoby agentúre.
(9)
Agentúra môže zabezpečiť skladovanie núdzových zásob alebo ich časti mimo územia Slovenskej republiky na území členského štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzivládnu dohodu o skladovaní núdzových zásob; to neplatí pre skladovanie ropy a osobitných zásob.
§ 10
Uvoľňovanie núdzových zásob
(1)
Agentúra je povinná zabezpečiť uvoľnenie núdzových zásob a uznaný skladovateľ je povinný uvoľniť núdzové zásoby na základe rozhodnutia vlády, ak je potrebné použiť núdzové zásoby na účel uvedený v § 14 ods. 5 alebo ods. 6. Ak vznikne agentúre povinnosť uvoľniť núdzové zásoby podľa predchádzajúcej vety, agentúra predá núdzové zásoby za cenu, ktorá je vyššia, ako bola cena ich obstarania. Agentúra nemôže uvoľniť núdzové zásoby bezodplatne.
(2)
Návrh na uvoľnenie núdzových zásob predkladá vláde Správa rezerv.
(3)
Pri uvoľňovaní núdzových zásob môže stav núdzových zásob dočasne klesnúť pod minimálny limit núdzových zásob. Ak lehotu na doplnenie núdzových zásob určí pre Slovenskú republiku Európska komisia, Správa rezerv je povinná oznámiť agentúre túto lehotu a agentúra je povinná doplniť núdzové zásoby v takto oznámenej lehote. Ak lehota na doplnenie núdzových zásob nie je pre Slovenskú republiku určená Európskou komisiou, lehotu na doplnenie núdzových zásob určí Správa rezerv. Pri určení lehoty na doplnenie núdzových zásob prihliada Správa rezerv najmä na situáciu na medzinárodných trhoch s ropou a na dostupnosť financovania agentúry. Agentúra súčasne navrhne Správe rezerv časový plán doplnenia núdzových zásob na minimálny limit. Agentúra je povinná doplniť núdzové zásoby do výšky minimálneho limitu v lehote, ktorú určí Správa rezerv.
§ 11
Voľné nakladanie s núdzovými zásobami
Agentúra je oprávnená voľne nakladať s núdzovými zásobami, ktoré prevyšujú 105 % minimálneho limitu núdzových zásob na príslušný kalendárny rok, ak
a)
predajná cena je vyššia, ako bola cena obstarania núdzových zásob, a
b)
nakladaním s núdzovými zásobami neklesne množstvo núdzových zásob pod 105 % minimálneho limitu núdzových zásob.
§ 12
Osobitné zásoby
(1)
Správa rezerv môže rozhodnúť, že agentúra bude počas najmenej jedného roka udržiavať osobitné zásoby vo forme ropných výrobkov podľa prílohy č. 2 v minimálnom limite vypočítanom podľa prílohy č. 4 na základe počtu dní priemernej dennej domácej spotreby. Minimálny limit osobitných zásob sa uplatní v rovnakej výške na všetky kategórie osobitných zásob, ktoré sa podľa rozhodnutia Správy rezerv udržiavajú na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak Správa rezerv rozhodne o udržiavaní osobitných zásob podľa odseku 1, agentúra je ich povinná udržiavať podľa tohto rozhodnutia. Osobitné zásoby môžu byť iba vo vlastníctve agentúry a môžu sa skladovať iba na území Slovenskej republiky. Požiadavky tohto zákona vzťahujúce sa na núdzové zásoby sa primerane vzťahujú aj na osobitné zásoby.
(3)
Súčet ropných ekvivalentov domácej spotreby ropných výrobkov v osobitných zásobách musí byť v príslušnom kalendárnom roku okrem prvých troch kalendárnych mesiacov najmenej 75 % celkovej domácej spotreby ropných výrobkov za predchádzajúci kalendárny rok vypočítanej podľa prílohy č. 4. Takto vypočítaný súčet ropných ekvivalentov musí byť splnený do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Ak Správa rezerv nerozhodne podľa odseku 1 o povinnosti udržiavať osobitné zásoby najmenej na 30 dní priemernej dennej domácej spotreby počas celého kalendárneho roka, agentúra je povinná udržiavať najmenej jednu tretinu núdzových zásob vo forme ropných výrobkov podľa prílohy č. 2.
(5)
Ak agentúra udržiava osobitné zásoby na menej ako 30 dní priemernej dennej domácej spotreby, vypracuje výročnú správu, ktorá obsahuje analýzu opatrení na zabezpečenie a overenie dostupnosti núdzových zásob. Súčasťou výročnej správy je aj popis mechanizmov kontroly používania týchto zásob, ak dôjde k narušeniu dodávok ropy. Agentúra predloží Správe rezerv výročnú správu každoročne do 15. januára.
(6)
Správa rezerv predloží výročnú správu podľa odseku 5 Európskej komisii do konca prvého mesiaca kalendárneho roka, na ktorý sa táto povinnosť vzťahuje.
(7)
Ak Správa rezerv rozhodne podľa odseku 1 o povinnosti udržiavať osobitné zásoby, oznámi toto rozhodnutie agentúre a Európskej komisii a v oznámení zároveň uvedie množstvo osobitných zásob a obdobie trvania tohto záväzku.
(8)
Agentúra je povinná udržiavať osobitné zásoby počas celého oznámeného obdobia trvania záväzku.
(9)
Ak sú osobitné zásoby zmiešané s inými zásobami ropných výrobkov, uznaný skladovateľ je povinný zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho písomného súhlasu agentúry nedošlo k premiestňovaniu zmiešaných zásob v rozsahu, v akom tvoria osobitné zásoby.
§ 13
Stav ropnej núdze
(1)
Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda nariadením vtedy, ak priemerný mesačný čistý dovoz ropy a ropných výrobkov sa natoľko zníži oproti priemernému mesačnému čistému dovozu v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo ak možno očakávať také zníženie alebo ťažkosti v zásobovaní ropou a ropnými výrobkami, že nepriaznivé následky z toho plynúce nemožno odstrániť alebo im zabrániť bez prijatia opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho riešenie podľa § 14 predkladá vláde Správa rezerv. Stav ropnej núdze sa začína dňom, ktorý vyhlási vláda.
(3)
Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda nariadením na návrh Správy rezerv odvolá stav ropnej núdze a opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.
(4)
Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda oznamuje aj v masovokomunikačných prostriedkoch. V oznámení o vyhlásení stavu ropnej núdze sa uvedie aj informácia o tom, kde doň možno nazrieť. Správa rezerv zverejní oznámenie o vyhlásení a odvolaní stavu ropnej núdze na svojom webovom sídle.
(5)
Opatrenia podľa § 14 možno použiť aj vtedy, ak ide o plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 14
Opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze
(1)
Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže začať kampaň v masovokomunikačných prostriedkoch zameranú na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov.
(2)
V čase stavu ropnej núdze môže vláda na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov prijať nariadením jedno alebo viac z týchto opatrení:
a)
obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b)
obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s určitými evidenčnými číslami,21)
c)
obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
d)
obmedzenie alebo zákaz predaja ropy a ropných výrobkov,
e)
určenie regulačných opatrení dodávateľom ropy a ropných výrobkov, ktorými sa určí najmä množstvo, miesto, čas, harmonogram a ostatné podmienky výdaja zásob ropy a ropných výrobkov,
f)
dočasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy a ropných výrobkov.
(3)
Opatrenie podľa odseku 2 písm. f) možno prijať v čase stavu ropnej núdze, ak je potrebné uvoľniť núdzové zásoby pre potreby domáceho trhu. Toto opatrenie nemôže byť prijaté, ak je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky voči Medzinárodnej energetickej agentúre a Európskej únii, ktoré sa týkajú povinnosti uvoľniť núdzové zásoby členských štátov pri narušení dodávok.
(4)
Správa rezerv je povinná vypracovať a priebežne aktualizovať pohotovostný plán, ktorý sa použije, ak nastane stav ropnej núdze alebo situácia podľa odseku 6. Správa rezerv o pohotovostnom pláne informuje na požiadanie Európsku komisiu.
(5)
Na prekonanie stavu ropnej núdze môže vláda na návrh Správy rezerv dať súhlas na uvoľnenie núdzových zásob, pričom v prípade takéhoto uvoľnenia môže klesnúť stav núdzových zásob pod minimálny limit. Ak stav núdzových zásob klesne pod minimálny limit, agentúra doplní núdzové zásoby v lehote, ktorú oznámi alebo určí Správa rezerv podľa § 10 ods. 3.
(6)
Návrh na uvoľnenie núdzových zásob podľa odseku 5 môže predložiť Správa rezerv vláde aj vtedy, ak Medzinárodná energetická agentúra rozhodne o uvoľnení núdzových zásob alebo ak Európska komisia rozhodne, že ide o vážne narušenie dodávok do Európskej únie.
(7)
Uvoľnenie núdzových zásob sa vykonáva na základe núdzového plánu, ktorý vypracuje Správa rezerv a schváli vláda nariadením.
(8)
Počas stavu ropnej núdze sú podnikatelia s predmetom činnosti spracovanie ropy povinní prednostne spracovať ropu z núdzových zásob na ropné výrobky a podnikatelia s predmetom činnosti skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov sú povinní zabezpečiť skladovanie, vyskladnenie, prepravu a predaj núdzových zásob v súlade s núdzovým plánom.
(9)
Vláda na návrh Správy rezerv môže vyhlásiť okruh osôb alebo činností, na ktoré sa opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze nevzťahujú; v individuálnych prípadoch z dôvodu ohrozenia života, zdravia alebo majetku môže udeliť výnimku z vyhlásených opatrení.
(10)
Správa rezerv usmerňuje a koordinuje realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze a vykonáva štátny dohľad nad núdzovými zásobami.
(11)
Správa rezerv spolupracuje s Európskou komisiou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní a riešení stavu ropnej núdze.
(12)
Ak Medzinárodná energetická agentúra rozhodne o uvoľnení núdzových zásob alebo ak Európska komisia rozhodne, že ide o vážne narušenie dodávok do Európskej únie, Správa rezerv neprijme ani nenavrhne žiadne opatrenia, ktoré by bránili v preprave, použití alebo uvoľnení núdzových zásob udržiavaných na území Slovenskej republiky pre iný členský štát.
§ 15
Založenie agentúry
(1)
Agentúru založí ako jeden zo zakladateľov Správa rezerv alebo osoba, v ktorej má Správa rezerv majetkovú účasť a ktorá je pod priamou alebo nepriamou kontrolou štátu.22) Agentúra musí mať formu záujmového združenia právnických osôb.23)
(2)
Založenie, postavenie a právne pomery agentúry upravuje Občiansky zákonník, ak odseky 3 až 8 a § 16 až 18 neustanovujú inak.
(3)
Zakladateľská zmluva agentúry, stanovy agentúry a ich zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.
(4)
Účelom založenia agentúry je obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob pre potreby ich použitia v stave ropnej núdze, alebo na plnenie medzinárodných záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(5)
Členom agentúry sa môže stať vybraný podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob podľa tohto zákona.
(6)
Člen agentúry nezodpovedá za záväzky agentúry svojím majetkom.
(7)
Založenie a vznik agentúry zverejní Správa rezerv na svojom webovom sídle.
(8)
Pre členov orgánov agentúry a generálneho riaditeľa agentúry, ak je vymenovaný, platia obdobne ustanovenia § 194 ods. 5 prvá veta, ods. 6 prvá veta, ods. 7 a 8 Obchodného zákonníka. Pre generálneho riaditeľa, ak je vymenovaný, platí obdobne aj § 194 ods. 5 druhá veta Obchodného zákonníka. Členovia orgánov agentúry sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo agentúre spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov agentúry alebo záujmy tretích osôb pred záujmami agentúry.
§ 16
Hospodársky výsledok agentúry
(1)
Zásady tvorby, použitia a evidencie účelovo viazaných fondov vo vlastnom imaní agentúry, ktoré zabezpečia obmedzenie použitia kladného hospodárskeho výsledku a transparentnú evidenciu jeho použitia, navrhuje predstavenstvo agentúry a schvaľuje členská schôdza agentúry.
(2)
Kladný výsledok hospodárenia agentúry sa použije len na úhradu neuhradených strát, obstaranie núdzových zásob, financovanie výstavby skladovacích zariadení alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich z bankových úverov, vydaných dlhopisov alebo iných finančných nástrojov.
§ 17
Prevod podielu na hlasovacích právach v agentúre
Na prevod podielu na hlasovacích právach Správy rezerv alebo inej právnickej osoby pod priamou alebo nepriamou kontrolou štátu22) v agentúre je potrebný súhlas vlády. Súhlas vlády je potrebný aj na prevod podielu na hlasovacích právach osoby, na ktorú bol priamo alebo cez jednu alebo viac osôb prevedený podiel na hlasovacích právach, ktorý pôvodne patril Správe rezerv alebo osobe pod priamou alebo nepriamou kontrolou štátu.22)
§ 18
Predaj núdzových zásob Správou rezerv agentúre
(1)
Správa rezerv je oprávnená predať núdzové zásoby, ak
a)
agentúra preukáže pripravenosť na prevzatie núdzových zásob podľa tohto zákona; za pripravenosť na prevzatie núdzových zásob podľa tohto zákona sa považuje najmä zabezpečenie skladovania núdzových zásob odo dňa prevzatia núdzových zásob podľa § 25 ods. 2 a zabezpečenie financovania kúpy núdzových zásob,
b)
kúpna cena ropy zodpovedá cene určenej v znaleckom posudku, alebo ak je priemerná kúpna cena ropy určená podľa údajov z colnej štatistiky24) za predchádzajúce tri kalendárne mesiace vyššia ako cena určená podľa znaleckého posudku, kúpna cena ropy zodpovedá priemernej cene ropy určenej podľa údajov z colnej štatistiky za predchádzajúce tri kalendárne mesiace.
(2)
Na predaj núdzových zásob agentúre sa nepoužije osobitný predpis.25)
(3)
Príjem z predaja núdzových zásob podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Zrušenie agentúry
(1)
Zrušenie agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády.
(2)
Dňom zrušenia agentúry s likvidáciou sa núdzové zásoby prevedú z agentúry do vlastníctva štátu, v mene ktorého koná Správa rezerv. Likvidátor je povinný previesť a Správa rezerv je povinná prevziať núdzové zásoby. O odovzdaní a prevzatí núdzových zásob sa vyhotoví zápisnica. Odmenu likvidátora hradí Správa rezerv. Správa rezerv spravuje núdzové zásoby podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Pri prevode núdzových zásob podľa odseku 2 sa cena núdzových zásob určí podľa § 18 ods. 1 písm. b), alebo ak je cena obstarania núdzových zásob vyššia, cena núdzových zásob zodpovedá cene ich obstarania.
(4)
Dňom prevodu núdzových zásob z agentúry na Správu rezerv je Správa rezerv povinná vykonávať povinnosti agentúry podľa tohto zákona.
§ 20
Zakladanie iných právnických osôb
(1)
Správa rezerv môže pri plnení zakladateľských funkcií podľa osobitného predpisu27) so súhlasom vlády založiť právnickú osobu ako jediný zakladateľ alebo spoločný podnik s inou právnickou osobou. So súhlasom vlády a po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky môže Správa rezerv vložiť do základného imania právnickej osoby, ktorej je jediným zakladateľom, alebo do základného imania spoločného podniku s inou právnickou osobou nepeňažný vklad. Pri založení a vzniku právnickej osoby alebo založení a vzniku spoločného podniku sa nepoužijú osobitné predpisy.28)
(2)
Odsek 1 sa nevzťahuje na založenie a vznik agentúry.
§ 21
Výkon štátnej správy
(1)
Štátnu správu na úseku núdzových zásob vykonáva Správa rezerv.
(2)
Správa rezerv vypracuje a predloží vláde na schválenie politiku strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov; Správa rezerv prijíma opatrenia na zabezpečenie strategickej energetickej bezpečnosti na základe schválenej politiky.
(3)
Správa rezerv určuje pre jednotlivé položky núdzových zásob plán obmeny a zámeny núdzových zásob, ktorý obsahuje lehoty obmeny a zámeny núdzových zásob určené podľa technických podmienok skladovania a kvalitatívnych parametrov núdzových zásob.
(4)
Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej energetickej agentúre, Európskej komisii a na požiadanie vláde, Národnej rade Slovenskej republiky a vecne príslušným orgánom štátnej správy.
(5)
Správa rezerv každoročne k 15. júlu predloží príslušnému Výboru Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o splnení úlohy uloženej v § 6 ods. 3.
(6)
Správa rezerv vedie aktualizovanú a podrobnú evidenciu núdzových zásob. Táto evidencia obsahuje najmä informácie potrebné na presné určenie miesta uskladnenia núdzových zásob alebo skladovacieho zariadenia núdzových zásob, vlastníka, množstva a druhu núdzových zásob s uvedením kategórie núdzových zásob podľa osobitného predpisu.29) Na požiadanie Európskej komisii Správa rezerv predloží kópiu tejto evidencie do 15 dní od doručenia jej žiadosti; môže pritom vynechať údaje týkajúce sa miesta uskladnenia núdzových zásob.
(7)
Správa rezerv každoročne do 25. februára predloží Európskej komisii zhrnutie evidencie núdzových zásob s uvedením množstva a druhu núdzových zásob evidovaných k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka.
(8)
Správa rezerv mesačne zostavuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca výkaz o objeme núdzových zásob s uvedením spôsobu výpočtu minimálneho limitu núdzových zásob podľa § 7 ods. 7. V tomto výkaze sa uvedú aj núdzové zásoby, ktoré sú uskladnené mimo územia Slovenskej republiky, s uvedením členského štátu alebo ústredného orgánu správy zásob iného členského štátu, u ktorého sú núdzové zásoby skladované, a dôvodov uskladnenia núdzových zásob mimo územia Slovenskej republiky. Správa rezerv predloží tento výkaz do 55 dní po skončení kalendárneho mesiaca Európskej komisii. Ak sú na území Slovenskej republiky uskladnené núdzové zásoby iného členského štátu, Správa rezerv predloží Európskej komisii výkaz o množstve takto uskladnených núdzových zásob s uvedením členského štátu alebo ústredného orgánu správy zásob členského štátu, na žiadosť ktorého sa núdzové zásoby skladujú.
(9)
Správa rezerv mesačne zostavuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca výkaz o osobitných zásobách pre každú kategóriu ropných výrobkov podľa prílohy č. 2. Tento výkaz obsahuje množstvo a počet dní priemernej dennej domácej spotreby v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom údaje o spotrebe za prvé tri kalendárne mesiace sa určia z údajov o spotrebe za prvé tri kalendárne mesiace kalendárneho roka, ktorý mu bezprostredne predchádzal. Správa rezerv predloží tento výkaz Európskej komisii v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, na ktorý sa vzťahuje. Ak sú na území Slovenskej republiky uskladnené osobitné zásoby iného členského štátu, Správa rezerv predloží Európskej komisii výkaz o množstve osobitných zásob podľa jednotlivých kategórií ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 s uvedením členského štátu alebo ústredného orgánu správy zásob členského štátu, na žiadosť ktorého sa osobitné zásoby skladujú.
(10)
Správa rezerv mesačne zostavuje a predloží Európskej komisii výkaz o obchodných zásobách vypracovaný na základe informácií získaných podľa odseku 12. Obchodné zásoby sú zásoby ropy a ropných výrobkov skladované podnikateľmi, ktorých udržiavanie sa podľa tohto zákona nevyžaduje. Správa rezerv zabezpečuje ochranu údajov, pričom vo výkaze predkladanom Európskej komisii neuvádza obchodné mená alebo mená a priezviská vlastníkov obchodných zásob.
(11)
Správa rezerv informuje Európsku komisiu o každom čerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby klesnú pod minimálny limit núdzových zásob. Správa rezerv v informácii uvedie
a)
deň, keď núdzové zásoby klesli pod minimálny limit núdzových zásob,
b)
dôvody takéhoto čerpania núdzových zásob,
c)
opatrenia prijaté na doplnenie núdzových zásob,
d)
odhad vývoja núdzových zásob, ak sa predpokladá, že núdzové zásoby zostanú pod minimálnym limitom.
(12)
Správa rezerv získava údaje o ťažbe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave, skladovaní, predaji a nákupe ropy a ropných výrobkov v rámci štátneho štatistického zisťovania.30)
(13)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) zašle agentúre súhrnnú informáciu najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorej uvedie
a)
zoznam obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie vybraných podnikateľov, ak došlo v priebehu príslušného kalendárneho mesiaca k zmene v okruhu vybraných podnikateľov alebo ak je tento zoznam zasielaný prvýkrát,
b)
vo vzťahu ku každému vybranému podnikateľovi údaj o množstve vybraných ropných výrobkov pre jednotlivé kategórie vybraných ropných výrobkov uvedené v prílohe č. 1, ktoré vybraný podnikateľ v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci
1.
uviedol do daňového voľného obehu4) podľa osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,
2.
prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,6)
3.
doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,7)
4.
uviedol do daňového voľného obehu, prepravil alebo doviezol na územie Slovenskej republiky na podnikateľské účely iným spôsobom, ako je uvedené v prvom až treťom bode,
c)
vo vzťahu ku každému vybranému podnikateľovi údaj o množstve vybraných ropných výrobkov pre jednotlivé kategórie vybraných ropných výrobkov uvedené v prílohe č. 1, vo vzťahu ku ktorým bola vrátená daň podľa osobitného predpisu,31) ak sa tento nárok týka množstiev podľa písmena b).
(14)
Finančné riaditeľstvo zašle Správe rezerv informáciu v rozsahu podľa odseku 13 písm. a) najneskôr do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
§ 22
Kontrola
(1)
Správa rezerv vykonáva kontrolu
a)
plnenia povinností podľa § 3 ods. 1 a 3,
b)
množstva, kvality9) a dostupnosti núdzových zásob u uznaných skladovateľov,
c)
plnenia opatrení podľa § 14 ods. 8,
d)
plnenia plánu obmeny a zámeny núdzových zásob podľa § 21 ods. 3.
(2)
Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov vykonávajú
a)
útvary Policajného zboru,32) ak ide o opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b),
b)
Slovenská obchodná inšpekcia,33) ak ide o opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. c) až e),
c)
colné úrady, ak ide o opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. f).
(3)
Správa rezerv poskytne súčinnosť osobám, ktoré Európska komisia poverila vykonaním kontroly zameranej na overovanie dostupnosti a stavu núdzových zásob Slovenskej republiky. Správa rezerv zabezpečí, aby tieto osoby mohli nahliadnuť do všetkých dokumentov a evidencií, ktoré s núdzovými zásobami súvisia, a aby mali prístup do všetkých objektov, v ktorých sa núdzové zásoby udržiavajú. Ak Správa rezerv pri plnení informačnej povinnosti voči Európskej komisii podľa § 21 ods. 6 vynechá údaje týkajúce sa miesta uskladnenia núdzových zásob, poskytne tieto údaje Európskej komisii alebo osobám ňou povereným na vykonanie kontroly do jedného týždňa po oznámení vykonania kontroly podľa prvej vety.
(4)
Na účely kontroly podľa odseku 3 Správa rezerv zabezpečí, aby sa všetky údaje, záznamy, výkazy a dokumenty týkajúce sa núdzových zásob a osobitných zásob uchovávali najmenej päť rokov.
(5)
Na výkon kontroly podľa tohto zákona sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti.34)
§ 23
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a)
vybraný podnikateľ, ak napriek poučeniu od agentúry neoznámi a nepreukáže Správe rezerv splnenie povinnosti podľa § 3 ods. 3,
b)
podnikateľ, ak neposkytne Správe rezerv údaje podľa § 5.
(2)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí podnikateľ s predmetom činnosti spracovanie ropy alebo s predmetom činnosti skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov, ak poruší povinnosť podľa § 14 ods. 8.
(3)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí uznaný skladovateľ, ak
a)
neoprávnene použije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené použitie umožní,
b)
neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri kontrole množstva, kvality a dostupnosti núdzových zásob,
c)
poruší povinnosť podľa § 8 ods. 3 druhej vety,
d)
poruší povinnosť podľa § 9 ods. 7,
e)
poruší povinnosť podľa § 9 ods. 6 alebo ods. 8,
f)
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 9.
(4)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí agentúra, ak
a)
poruší povinnosti podľa § 6 ods. 3,
b)
poruší povinnosti podľa § 6 ods. 2 alebo neposkytne Správe rezerv informácie podľa § 6 ods. 6 a 7,
c)
uzavrie zmluvu o skladovaní a ochraňovaní núdzových zásob v rozpore s § 8 ods. 2 a 3,
d)
zabezpečí skladovanie núdzových zásob v rozpore s § 9 ods. 9,
e)
poruší podmienky pre voľné nakladanie s núdzovými zásobami podľa § 11,
f)
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 až 5 alebo ods. 8.
(5)
Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)
nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b),
b)
nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. c) až e),
c)
nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. f).
(6)
Správa rezerv uloží vybranému podnikateľovi, ktorý sa dopustí správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), pokutu vo výške 665 000 eur, ak výzvy Správy rezerv neviedli k náprave.
(7)
Ak uloženie pokuty podľa odseku 6 neviedlo k náprave v lehote 30 dní od právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, Správa rezerv podá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia na jednu živnosť alebo viac živností, na základe ktorého vybraný podnikateľ vykonáva aj činnosť, z dôvodu ktorej mu vznikla povinnosť podľa § 3 ods. 1.35)
(8)
Správa rezerv uloží podnikateľovi pokutu vo výške 35 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. b).
(9)
Správa rezerv uloží podnikateľovi s predmetom činnosti spracovanie ropy alebo s predmetom činnosti skladovanie, preprava a predaj ropy a ropných výrobkov pokutu vo výške 665 000 eur za správny delikt podľa odseku 2.
(10)
Správa rezerv uloží uznanému skladovateľovi pokutu vo výške
a)
účtovnej hodnoty neoprávnene použitých núdzových zásob, najmenej však 665 000 eur za správny delikt podľa odseku 3 písm. a),
b)
účtovnej hodnoty neoprávnene použitých núdzových zásob, najmenej však 1 700 000 eur, ak sa uznaný skladovateľ dopustí správneho deliktu podľa odseku 3 písm. a) opakovane,
c)
665 000 eur za správny delikt podľa odseku 3 písm. b), c), e) a f),
d)
35 000 eur za správny delikt podľa odseku 3 písm. d).
(11)
Správa rezerv uloží agentúre pokutu vo výške
a)
665 000 eur za správny delikt podľa odseku 4 písm. a), c), d),
b)
35 000 eur za správny delikt podľa odseku 4 písm. b),
c)
50 000 eur za správny delikt podľa odseku 4 písm. e) a f).
(12)
Útvar Policajného zboru uloží pokutu za správny delikt podľa odseku 5 písm. a) vo výške 165 eur.
(13)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu za správny delikt podľa odseku 5 písm. b) vo výške 35 000 eur.
(14)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa odseku 5 písm. c) vo výške 665 000 eur.
(15)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán podľa odsekov 6 až 14 dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(16)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 24
Vzťah k všeobecnému predpisu o správnom konaní
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní36) okrem
a)
určenia minimálneho limitu núdzových zásob podľa § 7 ods. 7 a
b)
rozhodovania udržiavať osobitné zásoby podľa § 12 ods. 1.
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
Do dňa prevzatia núdzových zásob agentúrou hospodári Správa rezerv s núdzovými zásobami podľa doterajších predpisov; ustanovenia § 7 a 10 zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nepoužijú na predaj núdzových zásob podľa § 18 ods. 1.
(2)
Deň prevzatia núdzových zásob agentúrou nastane dňom predaja núdzových zásob na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Správou rezerv a agentúrou podľa § 18 ods. 1.
(3)
Do dňa prevzatia núdzových zásob agentúrou postupujú colné úrady podľa doterajších predpisov.
(4)
Agentúra si začne plniť svoje povinnosti podľa § 3, § 4, § 6 až 12 a § 21 odo dňa prevzatia núdzových zásob.
(5)
Do dňa prevzatia núdzových zásob agentúrou je vybraný podnikateľ povinný platiť poplatok na nakladanie s núdzovými zásobami podľa doterajších predpisov. Na vrátenie poplatku na nakladanie s núdzovými zásobami sa vzťahujú doterajšie predpisy; nárok na vrátenie poplatku na nakladanie s núdzovými zásobami zaniká 31. januára 2014. Do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca, najneskôr však do 10. marca 2014, oznámi finančné riaditeľstvo agentúre celkovú sumu poplatkov na nakladanie s núdzovými zásobami, ktoré sa majú vrátiť podľa doterajších predpisov na základe nárokov vznesených v priebehu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Túto sumu Správa rezerv odvedie do príjmov finančného riaditeľstva najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom obdrží oznámenie od finančného riaditeľstva.
(6)
Do dňa prevzatia núdzových zásob je agentúra povinná uzavrieť zmluvy potrebné na to, aby bola pripravená začať plniť povinnosti podľa tohto zákona ku dňu prevzatia núdzových zásob. Na tento účel je agentúra povinná najmä uzavrieť zmluvy, ktoré sú potrebné na udržiavanie núdzových zásob v rozsahu minimálneho limitu núdzových zásob s odkladom účinnosti týchto zmlúv na deň prevzatia núdzových zásob a zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s vybranými podnikateľmi, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1 s odkladom účinnosti týchto zmlúv na deň prevzatia núdzových zásob.
(7)
Minimálnym limitom núdzových zásob platným do 31. marca 2014 je množstvo núdzových zásob, ktoré určila Správa rezerv podľa doterajších predpisov. Správa rezerv je povinná oznámiť minimálny limit núdzových zásob agentúre do 15 dní odo dňa jej vzniku.
(8)
Agentúra je povinná ku dňu prevzatia núdzových zásob udržiavať osobitné zásoby v rovnakom objeme, v akom ich udržiavala Správa rezerv podľa doterajších predpisov v súlade s oznámením o objeme udržiavania osobitných zásob a období udržiavania osobitných zásob, a to až do konca tohto obdobia. Správa rezerv je povinná sprístupniť agentúre všetky oznámenia o objeme udržiavania osobitných zásob a období udržiavania osobitných zásob, ktoré zaslala Európskej komisii v súlade s doterajšími predpismi.
(9)
Do obstarania skladovania núdzových zásob podľa § 9 ods. 4 si agentúra zabezpečí skladovanie núdzových zásob u Správy rezerv alebo po dohode so Správou rezerv u uznaného skladovateľa, u ktorého si zabezpečuje Správa rezerv skladovanie núdzových zásob ku dňu prevzatia núdzových zásob podľa odseku 2.
(10)
Osoby, ktoré v mene agentúry konajú pred jej vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoločne a nerozdielne. Ak predstavenstvo agentúry konanie v mene agentúry schváli do troch mesiacov od vzniku agentúry, platí, že z tohto konania je agentúra zaviazaná od počiatku.
(11)
Pred vznikom agentúry v jej mene koná Správa rezerv alebo osoba určená Správou rezerv. Osoba, ktorá koná v mene agentúry pred jej vznikom, nesmie prevziať iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom agentúry a so zabezpečením pripravenosti na prevzatie núdzových zásob. Náklady, ktoré vzniknú osobe konajúcej v mene agentúry podľa predchádzajúcej vety, uhradí agentúra po svojom vzniku; tieto náklady sa považujú za náklady súvisiace so založením a vznikom agentúry.
(12)
Konania o uložení pokuty, ktoré boli začaté a neboli právoplatne skončené do dňa prevzatia núdzových zásob, sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.
§ 26
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 27
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa čl. I zákona č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu.36j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36j znie:
„36j)
§ 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 58 ods. 4 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. c) alebo d)“.
Čl. III
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 212/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
„19aa)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 21 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a písm. h)“.
3.
V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)“.
Čl. IV
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z. a zákona č. 30/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14a ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17g sa vypúšťa.
2.
V § 14a sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17hb znie:
„17hb)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom ao), ktoré znie:
„ao)
Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu19g) a Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na účel výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.19g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19g znie:
„19g)
Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „stavu ropnej núdze,8) ropnej bezpečnosti štátu,“.
2.
V § 3 ods. 2 sa čiarka za slovami „Slovenskej republiky“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.8)“.
3.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
4.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Správa rezerv môže predať hmotné rezervy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 18 zákona č. 218/2013 Z. z.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 13 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 218/2013 Z. z.
ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
P. č. Číslo KN37) ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY
1 2709 00 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové
2 2710 12 11 Ľahké oleje a prípravky určené na špecifické spracovanie38)
3 2710 19 11 Stredné oleje určené na špecifické spracovanie38)
4 2710 19 31 Ťažké oleje, plynové oleje určené na špecifické spracovanie38)
5 2710 19 51 Vykurovacie oleje určené na špecifické spracovanie38)
6 2710 20 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov (iné ako surové) a prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov, obsahujúce bionaftu, iné ako odpadové oleje
VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY
Motorové a letecké palivá benzínového typu
7 2710 12 31 Letecký benzín
8 2710 12 41 Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) menej ako 95
9 2710 12 45 Motorové benzíny – ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98
10 2710 12 49 Motorové benzíny ostatné s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac
11 2710 12 51 Motorové benzíny ostatné s obsahom olova presahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) menej ako 98
12 2710 12 59 Motorové benzíny ostatné s obsahom olova presahujúcim 0,013 g/liter s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac
13 2710 12 70 Palivo pre tryskové motory benzínového typu
Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje
14 2710 19 21 Kerozín, palivo pre tryskové motory
15 2710 19 25 Kerozín ostatný
16 2710 19 29 Stredné oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie – ostatné (okrem kerozínu)
17 2710 19 43 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
18 2710 19 46 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
19 2710 19 47 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
20 2710 19 48 Plynové oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
21 2710 20 11 Plynové oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 % hmotnosti
22 2710 20 15 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,001 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,002 % hmotnosti
23 2710 20 17 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,002 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
24 2710 20 19 Plynové oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti
Vykurovacie oleje
25 2710 19 62 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
26 2710 19 64 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
27 2710 19 68 Vykurovacie oleje určené na iné účely ako špecifické spracovanie alebo chemické spracovanie s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
28 2710 20 31 Vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti
29 2710 20 35 Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 0,1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1 % hmotnosti
30 2710 20 39 Vykurovacie oleje s obsahom síry presahujúcim 1 % hmotnosti
Príloha č. 2 k zákonu č. 218/2013 Z. z.
KATEGÓRIE ROPNÝCH VÝROBKOV V OSOBITNÝCH ZÁSOBÁCH
Do osobitných zásob možno zaradiť ropné výrobky patriace do jednej alebo do viacerých z nasledujúcich kategórií:
etán, skvapalnený ropný plyn (LPG), automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej), ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry), lakový benzín, lubrikanty (mazivá), bitúmen, parafínové vosky, ropný koks.3)
Príloha č. 3 k zákonu č. 218/2013 Z. z.
VÝPOČET MINIMÁLNEHO OBJEMU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE ČISTÉHO DOVOZU
I.
METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH VÝROBKOV
1.
Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpočet povinnosti skladovať núdzové zásoby sa musí vypočítať podľa tejto metódy:
Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov sa vypočíta ako súčet čistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uhľovodíkov,39) ktorý sa upraví o prípadné zmeny stavu zásob a od ktorého sa odpočítajú 4 % predstavujúce výťažok ťažkého benzínu (alebo ak priemerné percento výťažku ťažkého benzínu na vnútroštátnom území presiahne 7 %, zníži sa o skutočnú čistú spotrebu ťažkého benzínu alebo o priemerné percento výťažku ťažkého benzínu), ku ktorému sa pripočíta súčet čistých dovozov všetkých ostatných ropných výrobkov okrem ťažkého benzínu, ktorý sa takisto upraví podľa zmien stavu zásob a vynásobí sa koeficientom 1,065.
2.
Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.
II.
VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A ROPNÝCH VÝROBKOV
1.
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového dovozu a vývozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov do Slovenskej republiky a zo Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku (okrem dovozu a vývozu primárneho benzínu) vydelený číslom 365 a vynásobený číslom 90:
Výťažok primárneho benzínu
A.
Rafinérska výroba primárneho benzínu
B.
Primárny benzín použitý ako rafinérske palivo
C.
Primárny benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu
D.
Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov
E.
Percento výťažku primárneho benzínu = (A - B - C)/D) x 100
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov
F.
Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov
G.
Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov
H.
Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov
I.
Čistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F - G - H
J.
Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel primárneho benzínu = I x 0,96 [Ak E je vyššie ako 7, potom J = I x (1 - E/100)]
Čistý dovoz ropných výrobkov
K.
Dovoz ropných výrobkov
L.
Dovoz primárneho benzínu
M.
Vývoz ropných výrobkov
N.
Vývoz primárneho benzínu
O.
Zmena stavu zásob ropných výrobkov
P.
Zmena stavu zásob primárneho benzínu
Q.
Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu = (K - L) - (M - N) - (O - P)
R.
Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz primárneho benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ekvivalent = Q x 1,065
Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz
Metóda č. 1:
S.
Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J + R)
T.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)
U.
Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T x 90)
Metóda č. 2:
V.
Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (I - E + R)
W.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)
X.
Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W x 90)
Metóda č. 3:
Y.
Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = ((I x (1 - E/100)) + R)
Z.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)
ZZ.
Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z x 90)
2.
Ak percento výťažku primárneho benzínu v riadku E je menšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 1.
3.
Ak percento výťažku primárneho benzínu sa rovná 7 % alebo je väčšie ako 7 %, potom sa pri výpočte deväťdesiatdňového čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov použije metóda č. 2 alebo metóda č. 3.
4.
Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej výsledok dosiahne vyššiu hodnotu.
5.
Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
III.
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV
1.
Zásoby ropy a ropných polotovarov
A.
Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov
B.
Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel primárneho benzínu = A x 0,96
2.
Zásoby ropných výrobkov
C.
Zásoby ropných výrobkov
D.
Zásoby primárneho benzínu
E.
Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu = C - D
F.
Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby primárneho benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = E x 1,065
G.
Zásoby benzínov
H.
Zásoby petrolejov
I.
Zásoby plynových olejov
J.
Zásoby vykurovacích olejov
K.
Celkové zásoby ropných výrobkov = (G + H + I + J)
L.
Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1,2
3.
Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov
M.
Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B + F) x 0,9
N.
Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob primárneho benzínu vynásobené koeficientom 0,9, ktorý vyjadruje technickú vyčerpateľnosť skladovacích zariadení = (B + L) x 0,9
4.
Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov
O.
Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente)
P.
Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 = M/O
Q.
Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 = N/O
Príloha č. 4 k zákonu č. 218/2013 Z. z.
VÝPOČET MINIMÁLNEHO OBJEMU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE DOMÁCEJ SPOTREBY
I.
NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY
1.
Priemerná denná spotreba ropných výrobkov na príslušný rok je podielom celkovej spotreby ropných výrobkov predchádzajúceho kalendárneho roka a počtu dní tohto roka.
2.
Priemerná deväťdesiatdňová spotreba ropných výrobkov na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej spotreby ropných výrobkov podľa odseku 1 číslom 90.
3.
Na určenie celkového množstva núdzových zásob v hmotnostných jednotkách ropných výrobkov sa ropa a ropné polotovary prepočítajú podľa jedného z pravidiel, ktoré určí Správa rezerv na každý kalendárny rok, a to:
a)
vzájomným pomerom množstiev ropných výrobkov vyrobených v rafinériách v predchádzajúcom kalendárnom roku,
b)
vzájomným pomerom množstiev plánovanej výroby ropných výrobkov v rafinériách na daný kalendárny rok alebo
c)
podielom celkového vyrobeného množstva ropných výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového spracovaného množstva ropy v predchádzajúcom kalendárnom roku; najviac na 40 % celkového záväzku na ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1 a najviac na 50 % na vykurovacie oleje.
4.
Núdzové zásoby v počte dní spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka každého ropného výrobku je podiel množstva núdzových zásob ropných výrobkov zvýšený o množstvo ropy a ropných polotovarov prepočítané na ropné výrobky podľa odseku 3 a priemernej dennej spotreby ropných výrobkov vypočítanej podľa odseku 1. Výsledok sa zaokrúhli na jedno desatinné číslo.
5.
Celkové núdzové zásoby v dňoch spotreby uplynulého kalendárneho roka sú súčtom množstva zásob všetkých ropných výrobkov vydeleným súčtom priemerných denných spotrieb ropných výrobkov. Výsledok sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
6.
Spotreba ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.
II.
METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY
1.
Ropný ekvivalent domácej spotreby na účely výpočtu osobitných zásob podľa § 5 sa musí vypočítať podľa tejto metódy:
Domáca spotreba predstavuje súčet agregátu „zistené hrubé domáce dodávky“,40) do ktorého sa zahŕňajú len tieto výrobky: automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového typu (na báze ťažkého benzínu alebo JP4), letecký petrolej, ostatný petrolej, plynový olej/nafta (destilovaný vykurovací olej) a ťažký vykurovací olej (s nízkym aj vysokým obsahom síry).40)
2.
Domáca spotreba určitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 sa vypočíta ako „zistené hrubé domáce dodávky“ tejto kategórie výrobkov v predchádzajúcom kalendárnom roku.
3.
Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.
4.
Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypočíta vynásobením koeficientom 1,2.
Príloha č. 5 k zákonu č. 218/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov (Ú. v. EÚ L 265, 9. 10. 2009).
1)
Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Bod 4.1 prílohy B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008) v platnom znení.
5)
§ 19 až 20 a § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 4 bod 7 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.
9)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
10)
§ 2 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z.
11)
Čl. 79 až 83 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
12)
§ 14a ods. 7 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 61a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
18)
Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
19)
§ 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 13a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
Bod 3.1 ods. 1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
30)
§ 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
31)
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
33)
§ 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
35)
§ 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 218/2013 Z. z.
36)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
37)
Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
38)
Kapitola 27 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.
39)
Oddiel 4 prílohy B k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
40)
Bod 3.2.1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.