204/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
ZÁKON
z 25. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 40 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
prečin spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, alebo trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
2.
V § 47 ods. 2 a v § 58 ods. 2 sa slová „obchodovania s deťmi“ nahrádzajú slovami „zverenia dieťaťa do moci iného“.
3.
V § 61 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Súd môže uložiť trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin znásilnenia podľa § 199, trestný čin sexuálneho násilia podľa § 200, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, trestný čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 a trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ak bol taký trestný čin spáchaný na dieťati.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
4.
V § 61 ods. 7 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5“.
5.
V § 65 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
6.
V § 65 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
„b)
ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo jeho rodinným príslušníkom bez ohľadu na štátnu príslušnosť a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,
c)
ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore s nepretržitým pobytom na území Slovenskej republiky viac ako desať rokov; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu,
d)
ktorý je dieťaťom a je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ak vyhostenie nie je v najlepšom záujme dieťaťa,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).
7.
V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Rodinným príslušníkom podľa odseku 2 písm. b) sa rozumie:
a)
manžel,
b)
priamy príbuzný v zostupnej línií mladší ako 21 rokov a takýto príbuzný jeho manžela,
c)
priamy príbuzný v zostupnej a vzostupnej línii, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, a takýto príbuzný jeho manžela.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
8.
V § 69 ods. 5 sa slová „§ 61 ods. 3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 3 až 5“.
9.
V § 73 ods. 1 sa slová „§ 40 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1 písm. d)“.
10.
V § 73 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
v stave vyvolanom duševnou poruchou a jeho pobyt na slobode je nebezpečný,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
11.
§ 87 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Trestné stíhanie sa premlčí najskôr tri roky potom, čo osoba, na ktorej bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 až 202, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 a trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.“.
12.
V § 112 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak súd odsudzuje mladistvého za podmienok § 61 ods. 4, uloží mu trest zákazu činnosti na sedem rokov až pätnásť rokov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
13.
V § 112 ods. 4 sa slová „§ 61 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 5“.
14.
V § 127 odsek 1 znie:
„(1)
Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
15.
V § 130 sa odseky 8 a 9 označujú ako odseky 7 a 8.
16.
V § 130 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
17.
Nadpis pod § 132 znie: „Prostitúcia, pornografia a detské pornografické predstavenie“.
18.
V § 132 ods. 1 sa za slová „sexuálnym stykom“ vkladajú slová „s dospelou osobou“.
19.
V § 132 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Detskou prostitúciou sa na účely tohto zákona rozumie uspokojovanie sexuálnych potrieb iného súložou, iným spôsobom pohlavného styku alebo iným obdobným sexuálnym stykom s dieťaťom za odmenu alebo jej prísľub, bez ohľadu na to, či táto odmena alebo jej prísľub boli poskytnuté dieťaťu alebo tretej osobe.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
20.
V § 132 odsek 4 znie:
„(4)
Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.“.
21.
§ 132 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Detským pornografickým predstavením sa na účely tohto zákona rozumie živé predstavenie určené publiku, a to aj s využitím informačno-technických prostriedkov, v ktorom je dieťa zapojené do skutočného alebo predstieraného sexuálneho konania alebo v ktorom sú obnažované časti tela dieťaťa smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.“.
22.
V § 140 písmeno f) znie:
„f)
z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, nenávisti pre sexuálnu orientáciu, alebo“.
23.
V § 140a sa za slová „prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c“ vkladá čiarka a slová „popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d“.
24.
V § 172 ods. 1 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
25.
V § 179 ods. 1 sa za slová „obmedzovania osobnej slobody,“ vkladá slovo „únosu,“, za slová „nútenej služby“ sa vkladajú slová „vrátane žobrania“ a za slovo „nevoľníctva,“ sa vkladajú slová „núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti,“.
26.
V § 179 odsek 2 znie:
„(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej adopcie, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.“.
27.
V § 179 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,
c)
ako verejný činiteľ,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
28.
Nadpis nad § 180 znie: „Zverenie dieťaťa do moci iného“.
29.
Za § 201 sa vkladajú § 201a a 201b, ktoré znejú:
㤠201a
Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 201b
Kto zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití, hoci sa na nich takéto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, alebo kto umožní také jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“.
30.
§ 202 znie:
㤠202
(1)
Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak
a)
je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
b)
ide o detskú prostitúciu, alebo
c)
zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 použitím nátlaku.“.
31.
Za § 290 sa vkladajú § 290a a 290b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠290a
Porušovanie povinností za krízovej situácie
(1)
Kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.
§ 290b
Vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie
(1)
Kto za krízovej situácie v úmysle vyhnúť sa povinnosti uloženej orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov sa poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
závažnejším spôsobom konania.“.
32.
V § 367 odsek 4 znie:
„(4)
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech, alebo
b)
ako člen nebezpečného zoskupenia.“.
33.
V § 368 ods. 1 sa za slová „detskej pornografie“ vkladajú slová „alebo detského pornografického predstavenia“.
34.
§ 370 vrátane nadpisu znie:
㤠370
Prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení
(1)
Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.“.
35.
V § 372 odsek 1 znie:
„(1)
Kto pornografiu
a)
ponúka, prenecháva alebo predáva dieťaťu, alebo
b)
na mieste, ktoré je deťom prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“.
36.
§ 422d sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie:
„Popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov“.
37.
V § 436 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
38.
V § 438d celom texte sa číslo „4“ nahrádza číslom „5“.
39.
Za § 438e sa vkladá § 438f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠438f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
(1)
Trest vyhostenia uložený podľa zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov sa považuje za vykonaný po uplynutí pätnástich rokov od nariadenia jeho výkonu; ustanovenie § 93 ods. 2 nie je týmto dotknuté.
(2)
Vykonanie trestu vyhostenia podľa odseku 1 oznámi registru trestov súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, na žiadosť odsúdeného alebo aj bez takejto žiadosti.“.
40.
V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
41.
V prílohe sa vypúšťa bod 7.
Doterajšie body 8 až 19 sa označujú ako 7 až 18.
42.
V prílohe sa vypúšťa bod 9.
Doterajšie body 10 až 18 sa označujú ako body 9 až 17.
43.
Príloha sa dopĺňa bodmi 18 až 20, ktoré znejú:
„18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011).
19.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
20.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv.5) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).“.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dôveryhodná osoba“ a slovo „môžu“ sa nahrádza slovom „môže“.
2.
V § 48 ods. 1 sa slová „organizáciu na pomoc obetiam trestných činov“ nahrádzajú slovami „organizáciu na pomoc poškodeným“.
3.
V § 80 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odovzdaním dohľadu nad obvineným do iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu“.
4.
V § 115 ods. 1 sa za slovo „korupcii,“ vkladajú slová „trestných činoch extrémizmu,“.
5.
V § 117 ods. 1 sa za slovo „korupcie,“ vkladajú slová „trestných činov extrémizmu,“.
6.
§ 125 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V trestnom konaní o trestných činoch proti ľudskej dôstojnosti a o trestnom čine obchodovania s ľuďmi možno ustanovenia odsekov 1 a 2 použiť v prípade svedka mladšieho ako 18 rokov, na ktorom bol spáchaný takýto trestný čin, len výnimočne, ak je to nevyhnutné pre objasnenie veci; použitie ustanovení odsekov 1 a 2 u takého svedka nie je možné, ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov.“.
7.
V § 135 ods. 1 a 4 sa slová „mladšia ako 15 rokov“ nahrádzajú slovami „mladšia ako 18 rokov“.
8.
V § 135 ods. 3 sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.
9.
V § 196 odsek 3 znie:
„(3)
Fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v Slovenskej republike a bola poškodená trestným činom spáchaným v inom členskom štáte Európskej únie, je oprávnená podať trestné oznámenie príslušnému orgánu podľa tohto zákona, ak tak nemohla urobiť v členskom štáte Európskej únie, v ktorom bol trestný čin spáchaný, alebo ak ide o zločin, ak tak urobiť nechcela.“.
10.
V § 200 ods. 2 písm. b) sa za slovami „odňatia slobody,“ vypúšťa slovo „alebo“.
11.
V § 200 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ide o trestné činy extrémizmu, alebo“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
12.
V § 202 ods. 2 sa slová „písm. c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až g)“.
13.
V § 215 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
14.
V § 215 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ide o skutok, ktorý je prečinom a ktorý spáchala osoba z donútenia v priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie.“.
15.
V § 215 ods. 6 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
16.
V § 241 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
postúpi vec senátu,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
17.
V § 244 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo § 283 ods. 5“.
18.
V § 268 ods. 2 sa slová „§ 258 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 258 ods. 2 a 3“.
19.
V § 282 ods. 4 sa vypúšťajú slová „o schválení zmieru“.
20.
V § 285 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
obvinený mladistvý, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok veku, nedosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohol rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
21.
V § 287 ods. 1 druhá veta znie: „Ak tomu nebráni zákonná prekážka, súd uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť neuhradenú škodu alebo jej neuhradenú časť, ak jej výška je súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku rozsudku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného, alebo ak ide o náhradu morálnej škody spôsobenej úmyselným násilným trestným činom podľa osobitného zákona, ak škoda nebola dosiaľ uhradená.“.
22.
V § 405 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bol vyhlásený za mŕtveho“.
23.
V § 446a ods. 1 tretej vete sa slovo „test“ nahrádza slovom „trest“.
24.
V § 446a ods. 4 sa slová „skončení ochranného liečenia“ nahrádzajú slovami „ukončení ochranného liečenia“.
25.
Za § 530 sa vkladá § 530a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠530a
Predchádzanie kolíziám v rámci Európskej únie
(1)
Ak možno dôvodne predpokladať, že sa v inom členskom štáte Európskej únie vedie alebo viedlo trestné konanie proti tej istej osobe pre ten istý skutok (ďalej len „súbežné trestné konanie“), súd alebo prokurátor, ktorý vedie súbežné konanie, požiada príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie, aby mu v ním určenej lehote poskytol informácie o tom, či sa v danom členskom štáte Európskej únie vedie alebo viedlo trestné konanie proti tej istej osobe pre ten istý skutok, ktorý je predmetom trestného konania vedeného v Slovenskej republike, a v prípade vedenia súbežného trestného konania aj informáciu o štádiu prebiehajúceho trestného konania v tomto štáte alebo o povahe konečného rozhodnutia v danej trestnej veci; uvedený postup sa neuplatní, ak slovenský orgán je o existencii takéhoto konania informovaný iným spôsobom.
(2)
Na zistenie príslušného orgánu členského štátu Európskej únie možno použiť kontaktné body Európskej justičnej siete alebo Eurojustu.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje:
a)
kontaktné údaje slovenského orgánu,
b)
opis skutkov a okolností, ktoré sú predmetom dotknutého trestného konania vedeného v Slovenskej republike,
c)
všetky relevantné údaje o totožnosti podozrivej alebo obvinenej osoby, prípadne údaje o totožnosti poškodeného,
d)
informáciu o štádiu trestného konania vedenom v Slovenskej republike,
e)
informáciu o väzbe obvinenej osoby, ak ide o väzobnú vec, a
f)
dodatočné informácie týkajúce sa trestného konania vedeného v Slovenskej republike, ktorých oznámenie slovenský orgán považuje za účelné.
(4)
Na vybavenie žiadosti orgánu členského štátu Európskej únie o poskytnutie informácií týkajúcich sa vedenia súbežného trestného konania v Slovenskej republike je príslušný súd alebo prokurátor, ktorý vedie alebo viedol súbežné trestné konanie v Slovenskej republike alebo ktorého rozhodnutím takéto trestné konanie skončilo. Ak je žiadosť orgánu členského štátu Európskej únie doručená slovenskému orgánu, ktorý nie je príslušný na jej vybavenie, postúpi vec príslušnému slovenskému orgánu, o čom informuje orgán členského štátu Európskej únie; inak vec postúpi generálnej prokuratúre. Ak generálna prokuratúra potvrdí vedenie súbežného trestného konania v Slovenskej republike, vec postúpi príslušnému slovenskému orgánu. Ak generálna prokuratúra vedenie súbežného trestného konania v Slovenskej republike nezistí, informuje o tejto skutočnosti orgán členského štátu Európskej únie.
(5)
Príslušný slovenský orgán v odpovedi na žiadosť podľa odseku 4 poskytne orgánu členského štátu Európskej únie informáciu o tom, či sa viedlo alebo vedie trestné konanie vo veci niektorých alebo všetkých rovnakých skutkov, ako sú tie, ktoré sú predmetom trestného konania uvedeného v žiadosti, a či sa vec týka tých istých osôb. V prípade vedenia súbežného trestného konania v Slovenskej republike slovenský orgán poskytne svoje kontaktné údaje a informáciu o štádiu trestného konania, prípadne informáciu o povahe konečného rozhodnutia v danej veci. Príslušný slovenský orgán môže poskytnúť aj dodatočné informácie týkajúce sa akýchkoľvek súvisiacich skutkov, ktoré sú predmetom trestného konania vedeného v Slovenskej republike.
(6)
Príslušný slovenský orgán poskytne informácie na žiadosť podľa odseku 4 v lehote určenej orgánom členského štátu Európskej únie. Ak ide o väzobnú vec, urobí tak bezodkladne. Ak príslušný slovenský orgán nemôže žiadosti v určenej lehote vyhovieť alebo ak lehota nebola určená a slovenský orgán nemôže vyhovieť žiadosti v primeranej lehote, informuje orgán členského štátu Európskej únie o dôvodoch a uvedie lehotu, v rámci ktorej vyžiadané informácie poskytne.
(7)
Ak sa postupom podľa odsekov 1 až 6 potvrdí vedenie súbežného trestného konania v inom členskom štáte Európskej únie, slovenský orgán začne konzultácie s orgánom členského štátu Európskej únie o ďalšom postupe, ktorým by sa zabránilo nepriaznivým následkom vedenia súbežného trestného konania. Konzultácie o ďalšom postupe môžu byť vedené aj prostredníctvom Eurojustu, najmä ak sa slovenský orgán a príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie nedohodnú na tom, v ktorom štáte bude konanie pokračovať. Slovenský orgán súčasne informuje orgán členského štátu Európskej únie aj o všetkých dôležitých procesných opatreniach, ktoré v priebehu vedenia týchto konzultácií v danej trestnej veci vykonal.
(8)
Ak slovenský orgán v rámci konzultácií podľa odseku 7 dospeje k záveru o neúčelnosti pokračovania trestného stíhania v Slovenskej republike, podá podnet, aby bolo trestné stíhanie odovzdané členskému štátu Európskej únie, v ktorom sa vedie súbežné trestné konanie. Ak v rámci konzultácií podľa odseku 7 dôjde k dohode o sústredení trestného konania v Slovenskej republike, slovenský orgán neodkladne informuje orgán členského štátu Európskej únie o výsledku trestného konania.
(9)
Slovenský orgán v rámci konzultácií s orgánom členského štátu Európskej únie podľa odseku 7 neposkytne informácie, ktorých poskytnutie by bolo v rozpore s ochranou záujmov štátu podľa § 481.“.
26.
Príloha sa dopĺňa bodmi 5 až 7, ktoré znejú:
„5.
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní (Ú. v. EÚ L 328, 15. 12. 2009).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15. 4. 2011).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 1 písm. b) celom texte sa za slovo „mal“ vkladá slovo „dočasne“.
2.
V § 38 ods. 1 znie:
„(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a)
obzvlášť závažný trestný čin,29)
b)
trestný čin proti ľudskej dôstojnosti,29a) trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou,29b) trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného,29c)
c)
trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie,30)
d)
úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29c znejú:
„29a)
§ 199 až 203 Trestného zákona.
29b)
§ 368 až 370 Trestného zákona.
29c)
§ 179 až 181 Trestného zákona.“.
3.
V § 63 ods. 8 sa za slovo „povolania“ vkladá slovo „bezodkladne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje“.
4.
V § 63a písm. b) sa za slovo „bol“ vkladá slovo „dočasne“.
5.
V § 63b odsek 1 znie:
„(1)
Komora zruší registráciu tomu,
a)
kto požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
b)
kto prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až d),
c)
komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,41aa)
d)
kto porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. l) a bola mu uložená pokuta podľa § 82 ods. 5 písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aa znie:
„41aa)
§ 61 ods. 4 Trestného zákona.“.
6.
V § 63c sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d), môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie.“.
7.
V § 68 ods. 12 sa za slová „povolenia (§ 11)“ vkladá čiarka, spojka „a“ sa vypúšťa a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební podľa osobitného predpisu9b)“.
8.
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:
㤠72a
Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne oznámiť komore údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie licencie (§ 73) a zrušenie licencie (§ 74) a predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje.“.
9.
V § 73 ods. 1 písm. c) sa za slovo „má“ vkladá slovo „dočasný“.
10.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak komora zrušila licenciu podľa § 74 písm. b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o doživotnom zákaze výkonu zdravotníckeho povolania,41a) nemôže vydať novú licenciu.“.
11.
V § 79 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
12.
V § 79 ods. 3 písm. a) sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b)“.
13.
V § 79 ods. 3 písm. b) sa slová „odseku 2 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) a c)“.
14.
V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej povinný bezodkladne oznamovať
a)
orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,55jb) v ktorého obvode sa maloletá osoba zdržiava, podozrenie na sexuálne zneužívanie55jc) alebo iné zneužívanie55jd) maloletej osoby, znásilnenie55je) maloletej osoby, sexuálne násilie55jf) voči maloletej osobe, sexuálne vykorisťovanie55jg) maloletej osoby, súlož medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka maloletej osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jj) maloletej osoby,
b)
orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a obci, v ktorej územnom obvode sa plnoletá osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, zdržiava, podozrenie na znásilnenie55je) takej osoby, sexuálne násilie55jf) voči takejto osobe, sexuálne vykorisťovanie55jk) alebo iné zneužívanie55jl) takejto osoby, súlož medzi príbuznými,55jh) ktorá sa týka takejto osoby, týranie55ji) alebo zanedbávanie55jm) takejto osoby.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55ja až 55jm znejú:
„55ja)
§ 10 ods. 1 Trestného poriadku.
55jb)
§ 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55jc)
§ 201, 201a, 201b a 202 Trestného zákona.
55jd)
Napríklad § 179 až 181 Trestného zákona.
55je)
§ 199 Trestného zákona.
55jf)
§ 200 Trestného zákona.
55jg)
Napríklad § 179, 368, 371 a 372 Trestného zákona.
55jh)
§ 203 Trestného zákona.
55ji)
Napríklad § 208 a 420 Trestného zákona.
55jj)
Napríklad § 155 až 158, 171 až 173, 174, 175, 176, 205 až 207 a 209 až 211 Trestného zákona.
55jk)
Napríklad § 179, 367, 371 a 372 Trestného zákona.
55jl)
Napríklad § 179 Trestného zákona.
55jm)
Napríklad § 155 až 158, 171 až 174, 176, 207, 209 a 210 Trestného zákona.“.
15.
V § 80 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
oznámiť komore
1.
údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ods. 2),
2.
údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8,
3.
údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a,“.
16.
V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
počas krízovej situácie58f) vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58f znie:
„58f)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
17.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
18.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 2 písm. a) až c), § 79 ods. 4 písm. a) a b)“.
19.
V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 4 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 5 písm. a) a b)“.
20.
V § 82 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 2 písm. a) a b) a ods. 4 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 2 písm. a), § 79 ods. 4 písm. a) a b) a § 79 ods. 5 písm. c) a d)“.
21.
V § 82 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu
a)
až do 1 500 eur osobe, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b,
b)
až do 3 300 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. l); rovnopis rozhodnutia o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva bezodkladne zašle komore príslušnej na registráciu zdravotníckych pracovníkov.“.
22.
V § 83 odsek 2 znie:
„(2)
Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia, držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, zdravotnícky pracovník alebo osoba, ktorá používa profesijný titul v rozpore s § 37b, a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho podnet.“.
23.
Za § 102m sa vkladá nový § 102n, ktorý znie:
㤠102n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Podmienka na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) u zdravotníckeho pracovníka, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie k 31. júlu 2013, sa považuje za splnenú, ak tento zdravotnícky pracovník spĺňa podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) podľa predpisov účinných do 31. júla 2013.“.
24.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).“.
Čl. IV
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V § 32 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak48a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a)
§ 82 ods. 5 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 204/2013 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.