2/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 20. decembra 2012,
ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávateľom elektriny o obchodoch podľa § 34 ods. 2 písm. n) zákona,
b)
formu a obsah údajov, ktoré sú uchovávané dodávateľom plynu o obchodoch podľa § 69 ods. 2 písm. f) zákona,
c)
postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov podľa písmen a) a b).
§ 2
Uchovávanými údajmi sú:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
charakteristika obchodu,
c)
druh zmluvy o dodávke elektriny alebo dodávke plynu,
d)
doba trvania zmluvy o dodávke elektriny alebo dodávke plynu a podmienky, za akých možno zmluvu o dodávke elektriny alebo dodávke plynu vypovedať,
e)
množstvo elektriny alebo plynu dohodnuté v zmluve o dodávke elektriny alebo dodávke plynu,
f)
podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu,
g)
fakturačné podmienky za dodávku elektriny alebo dodávku plynu,
h)
cena za dodávku elektriny alebo dodávku plynu vrátane všetkých jej zložiek a platných zmien,
i)
miesto dodávky elektriny alebo dodávky plynu.
§ 3
(1)
Údaje podľa § 2 sa uchovávajú
a)
v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
b)
počas doby piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.
(2)
Uchovávané údaje podliehajú organizačným opatreniam na ochranu pred zneužitím, poškodením, zničením a neoprávneným zásahom. Označujú sa ako dôverné a uchovávajú sa v zabezpečenom priestore s obmedzeným a kontrolovaným prístupom.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.
Jozef Holjenčík v. r.