19/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. januára 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení takto:
1.
V § 1 písm. a) sa slová „jadrového fondu“ nahrádzajú slovami „Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „na účet Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „jadrový fond“)“ nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
3.
Slová „na účet jadrového fondu“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Robert Fico v. r.