189/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna zloženého z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej a Rudolfa Tkáčika 19. júna 2013 o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd takto
rozhodol:
Pozastavuje účinnosť ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon zanikne vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, ak toto rozhodnutie o pozastavení účinnosti Ústavný súd Slovenskej republiky už predtým nezrušil, pretože pominuli dôvody, pre ktoré bolo prijaté.
Predseda pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky

Milan Ľalík v. r.