186/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 28. júna 2013
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)
suma podľa § 2 písm. a) zákona je 198,09 eura,
b)
suma podľa § 2 písm. b) zákona je 138,19 eura,
c)
suma podľa § 2 písm. c) zákona je 90,42 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ján Richter v. r.