182/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 21. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálnym technickým a prístrojovým vybavením na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 zákona je technické a prístrojové vybavenie na
a)
administratívnu činnosť, komunikáciu a informačnú činnosť, a to vybavenie na správu registratúry, tlačiareň, kopírovacie zariadenie, vybavenie na prevádzku telefonickej, dátovej a faxovej komunikácie a najmenej jeden informačný systém a najmenej jedno webové sídlo,
b)
meranie veličín a zisťovanie skutočností, ktorými sa overuje plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odsekov 2 až 6.
(2)
Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových je vybavenie na
a)
meranie tlaku - súprava tlakomerov a tlaková pumpa,
b)
meranie hrúbky - ultrazvukový hrúbkomer,
c)
meranie tvrdosti - tvrdomer,
d)
nedeštruktívnu kontrolu zvarov povrchovými metódami - mierky, svietidlo s dostatočnou intenzitou, lupa a penetranty,
e)
kontrolu vnútorných priestorov - endoskop, zrkadlá a svietidlo s dostatočnou intenzitou,
f)
meranie teploty - bezkontaktný teplomer,
g)
kontrolu rozmerov - posuvné meradlo, pásmové meradlo a laserové meradlo vzdialeností.
(3)
Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení zdvíhacích je vybavenie na
a)
skúšanie výťahu - zariadenie na diagnostiku systémov výťahov bez použitia bremena, na kontrolu nastavenia a skúšanie funkcie zachytávačov, bŕzd, trakčnej schopnosti, protiváhy a vyvažovacieho závažia, ventilov, jazdných vlastností a na meranie silových a dynamických parametrov šachtových dverí,
b)
meranie priehybu žeriavu - teodolit,
c)
zaťažkávaciu skúška žeriavu - dynamometer,
d)
meranie otáčok - otáčkomer,
e)
meranie intenzity osvetlenia - luxmeter,
f)
skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu - skúšačka napätia a spojitosti elektrických obvodov,
g)
meranie izolačných stavov - prístroj na meranie izolačného odporu,
h)
meranie prúdu, napätia a frekvencie - individuálne meracie prístroje alebo združený merací prístroj,
i)
meranie prechodových odporov, impedancie slučky, prúdových chráničov a sledu fáz - prístroj na komplexné testovanie elektrickej inštalácie,
j)
meranie hmotnosti protiváhy a kabíny - súprava na meranie hmotnosti protiváh,
k)
meranie vnútorných rozmerov šachty výťahu a veľkých vzdialeností pri meraní parametrov žeriavovej dráhy - laserové meradlo vzdialeností,
l)
dorozumievanie - rádiostanice.
(4)
Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických je vybavenie na
a)
skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu - skúšačka napätia a spojitosti elektrických obvodov,
b)
skúšanie, meranie a sledovanie činnosti prostriedkov ochrany určených na elektrickú bezpečnosť v elektrických inštaláciách - prístroje na komplexné testovanie elektrickej inštalácie,
c)
meranie prúdu, napätia, frekvencie, kapacity obvodov a indukčnosti obvodov - individuálne meracie prístroje alebo združený merací prístroj,
d)
meranie vzdialeností - prístroj na meranie vzdialeností vodičov elektrických vedení,
e)
meranie izolačných odporov - prístroj na meranie izolačného odporu,
f)
skúšku elektrickej pevnosti - prístroj na vykonávanie skúšok elektrickej pevnosti,
g)
diagnostiku elektrickej siete striedavého napätia alebo jednosmerného napätia, na diagnostiku elektrických zariadení strojov a stavebných objektov a na určovanie miest s kritickou teplotou - termokamera,
h)
prehliadku a kontrolu prenosových a distribučných sietí elektrizačnej sústavy a technických zariadení na ochranu pred atmosférickými vplyvmi umiestnených vo výškach - ďalekohľad alebo kamera s teleobjektívom,
i)
meranie zemných odporov vrátane merania zemných odporov stožiarov vysokého napätia a veľmi vysokého napätia bez odpojenia zemného lana - prístroje na meranie uzemnenia a merného elektrického odporu.
(5)
Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení plynových je vybavenie na
a)
meranie tlaku - súprava tlakomerov vrátane diferenciálnych tlakomerov a tlaková pumpa,
b)
meranie teploty - bezkontaktný teplomer,
c)
meranie zloženia spalín - analyzátor plynu,
d)
meranie únikov plynu vo vnútorných priestoroch a z plynovodov - detektory plynov na stanovenie výskytu a koncentrácie metánu, oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého,
e)
meranie hrúbky materiálu - ultrazvukový hrúbkomer,
f)
meranie tvrdosti materiálu - tvrdomer,
g)
nedeštruktívnu kontrolu zvarov povrchovými metódami - mierky, lupa, svietidlo s dostatočnou intenzitou a penetranty.
(6)
Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neuvedených v odsekoch 2 až 5 je vybavenie na meranie
a)
otáčok - otáčkomer,
b)
intenzity osvetlenia - luxmeter,
c)
povrchovej teploty - bezkontaktný teplomer, pyrometer a termokamera,
d)
času - stopky,
e)
rozmerov - posuvné meradlo, pásmové meradlo a laserové meradlo vzdialeností,
f)
hlučnosti - integračný zvukomer,
g)
tlaku a rýchlosti prúdenia prietoku - deformačný tlakomer na meranie tlaku a diferenčný tlakomer na meranie rýchlosti prúdenia.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ján Richter v. r.