164/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
VYHLÁŠKA
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
z 13. júna 2013
o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Rozsah primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení (ďalej len „bezpečnostné opatrenia“) musí zodpovedať konkrétnym podmienkam spracúvania osobných údajov v informačnom systéme osobných údajov (ďalej len „informačný systém“) a bezpečnostným rizikám vyplývajúcim z kategórie spracúvaných osobných údajov a zo spôsobu ich spracúvania.
(2)
Pri prijímaní bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ aplikuje najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe, pričom rozlišuje medzi použitím automatizovaných a iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania osobných údajov. Pri automatizovaných prostriedkoch spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ prostredníctvom bezpečnostných opatrení zabezpečí odolnosť automatizovanej časti informačného systému proti škodlivým kódom (napríklad počítačový vírus) a nežiaducim modifikáciám informačného systému, ako aj pravidelné a bezpečné zálohovanie spracúvaných osobných údajov.
(3)
Prijatím bezpečnostných opatrení prevádzkovateľ neoprávneným osobám znemožní akýkoľvek nedovolený prístup k spracúvaným osobným údajom, manipuláciu s technickými zariadeniami určenými na spracúvanie osobných údajov alebo na ich ochranu a manipuláciu s nosičmi osobných údajov a oprávneným osobám zabezpečí prístup k osobným údajom v rozsahu potrebnom na plnenie ich povinností alebo úloh obsiahnutých v poučení podľa § 21 zákona.
§ 2
(1)
Dokumentácia prijatých bezpečnostných opatrení (ďalej len „dokumentácia“) popisuje celý proces spracúvania osobných údajov od ich získavania po ich likvidáciu; obsah dokumentácie sa zhoduje so skutočným stavom pri spracúvaní osobných údajov.
(2)
Bezpečnostné opatrenia musia byť zdokumentované prehľadne a jednoznačne. Dokumentácia uvedená v § 3, 4 a 5 môže obsahovať presné odkazy na iné dokumenty prevádzkovateľa alebo na ich časti, kde sú prijaté bezpečnostné opatrenia už zdokumentované;1) v uvedenom prípade sa iné dokumenty prevádzkovateľa alebo ich časti považujú za dokumentáciu podľa § 3, 4 a 5.
§ 3
Ak sú osobné údaje spracúvané v informačnom systéme, ktorý nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou, pričom nejde o spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 13 zákona, dokumentácia podľa § 19 ods. 1 zákona obsahuje
a)
písomnú zmluvu podľa § 8 zákona, ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa,
b)
písomné záznamy o poučení oprávnených osôb podľa § 21 zákona,
c)
písomné poverenie zodpovednej osoby podľa § 23 zákona, ak prevádzkovateľovi taká povinnosť vznikla,
d)
záznamy o kontrolnej činnosti prevádzkovateľa zameranej na dodržiavanie bezpečnosti informačného systému podľa § 4 ods. 1 písm. d),
e)
záznamy o zistených bezpečnostných incidentoch vplývajúcich na bezpečnosť osobných údajov a záznamy o nadväzných postupoch, ktorými prevádzkovateľ zabezpečil obnovenie bezpečnosti informačného systému.
§ 4
Bezpečnostná smernica podľa § 19 ods. 2 zákona obsahuje
a)
popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach,
b)
rozsah oprávnení, popis povolených činností a spôsob identifikácie a autentizácie jednotlivých oprávnených osôb; ak to automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov umožňujú, prevádzkovateľ na účel spätnej identifikácie osoby, miesta a času zabezpečí zaznamenanie každého vstupu oprávnenej osoby do informačného systému,
c)
rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a zodpovednej osoby,
d)
spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnostných opatrení,
e)
postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách vrátane preventívnych opatrení na zníženie rizika vzniku mimoriadnych situácií a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou, poruchou alebo inou mimoriadnou situáciou.
§ 5
(1)
Bezpečnostný projekt informačného systému (ďalej len „bezpečnostný projekt“) podľa § 19 ods. 3 zákona obsahuje
a)
názov informačného systému, na ktorý sa vzťahuje,
b)
bezpečnostný zámer,
c)
analýzu bezpečnosti informačného systému,
d)
bezpečnostnú smernicu podľa § 4.
(2)
Bezpečnostný zámer vymedzuje základné bezpečnostné ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť na ochranu osobných údajov pred ohrozením ich bezpečnosti. Bezpečnostný zámer obsahuje
a)
formuláciu základných bezpečnostných cieľov a minimálne požadovaných bezpečnostných opatrení,
b)
špecifikáciu technických opatrení, organizačných opatrení a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov v infomačnom systéme a spôsob ich využitia,
c)
vymedzenie okolia informačného systému a jeho vzťah k možnému narušeniu bezpečnosti informačného systému,
d)
vymedzenie hraníc určujúcich množinu zostatkových rizík; zostatkovým rizikom sa rozumie bezpečnostné riziko, ktoré zostane úplne alebo čiastočne nepokryté bezpečnostnými opatreniami z dôvodu, že jeho miera je pre prevádzkovateľa akceptovateľná alebo ju nie je možné eliminovať vhodnými a efektívnymi bezpečnostnými opatreniami.
(3)
Analýza bezpečnosti informačného systému je podrobný rozbor stavu bezpečnosti informačného systému s vymedzením rozsahu jeho odolnosti a zraniteľnosti. Analýza bezpečnosti obsahuje najmä kvalitatívnu analýzu rizík tvorenú
a)
identifikáciou rizík založenou na identifikácii aktív a ich vlastníkov, identifikácii hrozieb pre tieto aktíva, identifikácii zraniteľností zneužiteľných hrozbami a na identifikácii dopadov na aktíva v dôsledku straty dôvernosti, integrity a dostupnosti,
b)
analýzou a ohodnotením rizík založených na určení dopadov, ktoré môžu vyplynúť zo zlyhania bezpečnosti,
c)
určením reálnej pravdepodobnosti výskytu zlyhania bezpečnosti a odhadom úrovne rizík vymedzujúcim, či je riziko akceptovateľné alebo vyžaduje prijatie ďalších opatrení za využitia vopred určených kritérií na akceptáciu rizika a identifikovaných prijateľných úrovní rizika,
d)
identifikáciou a ohodnotením možností minimalizácie rizík, napríklad aplikovaním vhodných bezpečnostných opatrení, vedomým a objektívnym akceptovaním rizík, vyhnutím sa rizikám alebo prenesením súvisiacich rizík na tretie strany,
e)
výberom cieľov a opatrení na ošetrenie rizík a vymedzením súpisu nepokrytých rizík, použitím technických noriem2) a určením iných metód a prostriedkov ochrany osobných údajov.
(4)
Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vo viacerých informačných systémoch, z ktorých aspoň jeden vyžaduje vypracovanie bezpečnostného projektu, môže vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky informačné systémy, v ktorom zreteľne označí časti týkajúce sa jednotlivých informačných systémov.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Eleonóra Kročianová v. r.
Príloha k vyhláške č. 164/2013 Z. z.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1.
Technické opatrenia
1.1
Technické opatrenia realizované prostriedkami fyzickej povahy
1.1.1
Zabezpečenie objektu pomocou mechanických zábranných prostriedkov (napr. uzamykateľné dvere, okná, mreže) a v prípade potreby aj pomocou technických zabezpečovacích prostriedkov (napr. elektrický zabezpečovací systém objektu, elektrická požiarna signalizácia)
1.1.2
Zabezpečenie chráneného priestoru jeho oddelením od ostatných častí objektu (napr. steny, zábrany v podobe prepážok, mreží alebo presklenia)
1.1.3
Umiestnenie informačného systému v chránenom priestore (ochrana informačného systému pred fyzickým prístupom neoprávnených osôb a nepriaznivými vplyvmi okolia)
1.1.4
Bezpečné uloženie fyzických nosičov osobných údajov (napr. uloženie listinných dokumentov v uzamykateľných skriniach alebo trezoroch)
1.1.5
Zamedzenie náhodného odpozerania osobných údajov zo zobrazovacích jednotiek informačného systému (napr. vhodné umiestnenie zobrazovancích jednotiek)
1.1.6
Zariadenie na ničenie fyzických nosičov osobných údajov (napr. zariadenie na skartovanie listín)
1.2
Ochrana pred neoprávneným prístupom
1.2.1
Šifrová ochrana obsahu dátových nosičov a šifrová ochrana dát premiestňovaných prostredníctvom počítačových sietí
1.2.2
Pravidlá prístupu tretích strán k informačnému systému, ak k takému prístupu dochádza
1.3
Riadenie prístupu oprávnených osôb
1.3.1
Identifikácia, autentizácia a autorizácia oprávnených osôb v informačnom systéme
1.3.2
Zaznamenávanie vstupov jednotlivých oprávnených osôb do informačného systému
1.4
Ochrana proti škodlivému kódu
1.4.1
Detekcia prítomnosti škodlivého kódu v prichádzajúcej elektronickej pošte a v iných súboroch prijímaných z verejne prístupnej počítačovej siete alebo z dátových nosičov
1.4.2
Ochrana pred nevyžiadanou elektronickou poštou
1.4.3
Používanie legálneho a prevádzkovateľom schváleného softvéru
1.4.4
Pravidlá sťahovania súborov z verejne prístupnej počítačovej siete
1.5
Sieťová bezpečnosť
1.5.1
Kontrola, obmedzenie alebo zamedzenie prepojenia informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje s verejne prístupnou počítačovou sieťou
1.5.2
Evidencia všetkých miest prepojenia sietí vrátane verejne prístupnej počítačovej siete
1.5.3
Ochrana vonkajšieho a vnútorného prostredia prostredníctvom nástroja sieťovej bezpečnosti (napr. firewall)
1.5.4
Pravidlá prístupu do verejne prístupnej počítačovej siete (napr. zamedzenie pripojenia k určitým webovým sídlam)
1.5.5
Ochrana proti iným hrozbám pochádzajúcim z verejne prístupnej počítačovej siete (napr. hackerský útok)
1.6
Zálohovanie
1.6.1
Test funkcionality dátového nosiča zálohy
1.6.2
Vytváranie záloh s vopred zvolenou periodicitou
1.6.3
Test obnovy informačného systému zo zálohy
1.6.4
Bezpečné ukladanie záloh
1.7
Likvidácia osobných údajov a dátových nosičov
1.7.1
Bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov
1.7.2
Zariadenie na likvidáciu dátových nosičov osobných údajov
1.8
Aktualizácia operačného systému a programového aplikačného vybavenia
2.
Organizačné opatrenia
2.1
Personálne opatrenia
2.1.1
Písomné poučenie oprávnených osôb pred uskutočnením prvej spracovateľskej operácie s osobnými údajmi
2.1.1.1
Poučenie o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona a zodpovednosti za ich porušenie
2.1.1.2
Vymedzenie osobných údajov, ku ktorým má mať konkrétna oprávnená osoba prístup na účel plnenia jej povinností alebo úloh
2.1.1.3
Určenie postupov, ktoré je oprávnená osoba povinná uplatňovať pri spracúvaní osobných údajov
2.1.1.4
Vymedzenie zakázaných postupov alebo operácií s osobnými údajmi
2.1.1.5
Vymedzenie zodpovednosti za porušenie zákona
2.1.2
Poučenie oprávnených osôb o postupoch spojených s automatizovanými prostriedkami spracúvania a súvisiacich právach a povinnostiach (v priestoroch prevádzkovateľa a mimo týchto priestorov)
2.1.3
Písomné poverenie zodpovednej osoby podľa § 23 zákona, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 alebo viac oprávnených osôb
2.1.4
Oboznámenie oprávnených osôb s bezpečnostnými smernicami
2.1.5
Vzdelávanie oprávnených osôb (napr. právna oblasť, oblasť informačných technológií)
2.1.6
Postup pri ukončení pracovného alebo obdobného pomeru oprávnenej osoby (napr. odovzdanie pridelených aktív, zrušenie prístupových práv, poučenie o následkoch porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti mlčanlivosti)
2.2
Vedenie zoznamu aktív a jeho aktualizácia
2.3
Riadenie prístupu oprávnených osôb k osobným údajom
2.3.1
Kontrola vstupu do objektu a chránených priestorov prevádzkovateľa (napr. prostredníctvom technických a personálnych opatrení)
2.3.2
Správa kľúčov (individuálne prideľovanie kľúčov, bezpečné uloženie rezervných kľúčov)
2.3.3
Prideľovanie prístupových práv a úrovní prístupu (rolí) oprávnených osôb
2.3.4
Správa hesiel
2.3.5
Vzájomné zastupovanie oprávnených osôb (napr. v prípade nehody, dočasnej pracovnej neschopnosti, ukončenia pracovného alebo obdobného pomeru)
2.4
Organizácia spracúvania osobných údajov
2.4.1
Pravidlá spracúvania osobných údajov v chránenom priestore
2.4.2
Nepretržitá prítomnosť oprávnenej osoby v chránenom priestore, ak sa v ňom nachádzajú aj iné ako oprávnené osoby
2.4.3
Režim údržby a upratovania chránených priestorov
2.4.4
Pravidlá spracúvania osobných údajov mimo chráneného priestoru, ak sa také spracúvanie predpokladá
2.4.4.1
Pravidlá manipulácie s fyzickými nosičmi osobných údajov (napr. listiny, fotografie) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti
2.4.4.2
Pravidlá používania automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. notebooky) mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti
2.4.4.3
Pravidlá používania prenosných dátových nosičov mimo chránených priestorov a vymedzenie zodpovednosti
2.5
Likvidácia osobných údajov
2.5.1
Určenie postupov likvidácie osobných údajov s vymedzením súvisiacej zodpovednosti jednotlivých oprávnených osôb (bezpečné vymazanie osobných údajov z dátových nosičov, likvidácia dátových nosičov a fyzických nosičov osobných údajov)
2.6
Bezpečnostné incidenty
2.6.1
Postup pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov a zistených zraniteľných miest informačného systému na účel včasného prijatia preventívnych alebo nápravných opatrení
2.6.2
Evidencia bezpečnostných incidentov a použitých riešení
2.6.3
Postup pri riešení jednotlivých typov bezpečnostných incidentov
2.6.4
Identifikácia, evidencia a odstraňovanie následkov bezpečnostných incidentov
2.6.5
Postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách (napr. oznamovanie bezpečnostných incidentov)
2.6.6
Postup pri poruche, údržbe alebo oprave automatizovaných prostriedkov spracúvania (napr. ochrana osobných údajov na pevnom disku opravovaného počítača)
2.7
Kontrolná činnosť
2.7.1
Kontrolná činnosť prevádzkovateľa zameraná na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení s určením spôsobu, formy a periodicity jej realizácie (napr. pravidelné kontroly prístupov k informačnému systému)
2.7.2
Informovanie oprávnených osôb o kontrolnom mechanizme,3) ak je u prevádzkovateľa zavedený (rozsah kontroly a spôsoby jej uskutočňovania)
1)
Napríklad § 28 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
2)
Napríklad STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 27002, výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z.
3)
Čl. 11 a § 13 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.