162/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

162
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 3. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov (ďalej len „posudzovanie parametrov“),
b)
systémy posudzovania parametrov,
c)
vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK vyhlásenie o parametroch“).
§ 2
Zoznam skupín stavebných výrobkov
(1)
V prílohe č. 1 je uvedený zoznam skupín stavebných výrobkov a nasledujúce systémy posudzovania parametrov:
a)
systémy podľa § 3 ods. 1 platné pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú slovenské technické normy určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „určená norma“) alebo technické posúdenia vydané podľa § 3 zákona (ďalej len „SK technické posúdenie“),
b)
systémy podľa § 3 ods. 4.
(2)
Ak sa na stavebné výrobky v skupinách, v ktorých sú predpísané systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 3, nevzťahujú harmonizované normy,1) uplatnia sa na posudzovanie ich parametrov analogické systémy podľa § 3 ods. 1.
(3)
Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho funkcie v stavbe použiť na rôzne účely, zaradí sa do skupiny stavebných výrobkov podľa účelu, ktorý je v stavbe rozhodujúci a ktorý z hľadiska rizika pri použití v stavbe kladie vyššie nároky na jeho podstatné vlastnosti alebo na jeho výrobu.
§ 3
Systémy posudzovania parametrov
(1)
Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia, sa vykonáva jedným alebo kombináciou niekoľkých systémov posudzovania parametrov označených ako systém I+, systém I, systém II+, systém III a systém IV. Na základe posúdenia parametrov a súvisiacich činností podľa jednotlivých systémov výrobca vydá SK vyhlásenie o parametroch a určí typ výrobku. Činnosti výrobcu a autorizovanej osoby v jednotlivých systémoch sú tieto:
a)
v systéme I+:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na základe
2a.
posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
2d.
kontrolných skúšok vrátane odberu vzoriek,
b)
v systéme I:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku na základe
2a.
posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
c)
v systéme II+:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
1c.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“) na základe
2a.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2b.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
d)
v systéme III:
1.
výrobca vykonáva riadenie výroby,
2.
autorizované skúšobné laboratórium vykoná posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
e)
v systéme IV výrobca vykonáva:
1.
riadenie výroby,
2.
posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.
(2)
Autorizované osoby vykonávajúce úlohy podľa systémov I+, I a III, ako aj výrobcovia vykonávajúci úlohy podľa systémov II+ a IV považujú SK technické posúdenie vypracované pre daný stavebný výrobok za posúdenie parametrov tohto výrobku. Autorizované osoby a výrobcovia preto nevykonávajú úlohy uvedené v odseku 1 písmene a) bode 2a, písmene b) bode 2a, písmene c) bode 1b, písmene d) bode 2 a písmene e) bode 2.
(3)
Ak je pre stavebný výrobok určených viac ako jeden systém posudzovania parametrov, potom jeden systém je určený na základný účel použitia v stavbe a ostatné systémy, ktoré sa vzťahujú na špecifický účel použitia v stavbe, sú určené na posudzovanie parametrov len tých vlastností, ktoré špecifický účel použitia v stavbe podmieňujú.
(4)
Na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované normy alebo európske technické posúdenia,2) sa uplatňujú systémy posudzovania parametrov podľa osobitného predpisu.3) Konkrétny systém alebo systémy posudzovania parametrov takýchto stavebných výrobkov predpísané v harmonizovaných normách alebo európskych technických posúdeniach majú prednosť pred systémami predpísanými v prílohe č. 1.
§ 4
Klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň
(1)
Stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.4)
(2)
Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa klasifikujú skúšaním. Zistená reakcia na oheň sa považuje za
a)
náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, že deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo modifikáciou vstupných surovín, alebo
b)
nenáchylnú na zmeny vo výrobe.
(3)
Strešné krytiny, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.5)
§ 5
Vzory vyhlásenia o parametroch
(1)
SK vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 1 obsahuje najmä údaje podľa § 6 ods. 2 zákona. Vzor SK vyhlásenia o parametroch je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 4 má formu a obsah podľa vzoru v osobitnom predpise.6)
(3)
Informácie, ktoré sa uvádzajú spolu s SK vyhlásením o parametroch sú uvedené v osobitnom predpise.6a)
§ 6
Klauzula vzájomného uznávania úrovne právom chránených záujmov
Požiadavky ustanovené v § 2 a § 3 ods. 1 a 2 sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, vo Švajčiarskej konfederácii7) alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
§ 7
Prechodné ustanovenie
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 3601, 3602, 3604 a 4612 z prílohy č. 1 sa vykoná predpísaným spôsobom do 1. decembra 2013.
§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 30. júna 2016 sa vykoná podľa tejto vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2016.
§ 7b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1)
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 29. februára 2020, sa vykoná podľa doterajších predpisov najneskôr do 31. augusta 2020.
(2)
Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 0409, 0410, 0511, 0517, 0522, 0523, 0524, 0525, 0702, 0716, 1005, 1201, 1607, 1901, 2205, 2206, 3101, 3311, 3314, 3805, 4106, 4601, 4611, 4614 sa vykoná predpísaným spôsobom do 31. augusta 2020.
§ 8
Spoločné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.8)
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.
1)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).
2)
Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
3)
Príloha V nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
4)
Napríklad rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace do triedy A „Neprispievajúce k horeniu“, daným rozhodnutím 94/611/ES, implementujúc článok 20 smernice Rady 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (Ú. v. ES L 267, 19. 10. 1996), v znení rozhodnutia Komisie č. 2000/605/ES z 26. septembra 2000 (Ú. v. ES L 258, 12. 10. 2000) a rozhodnutia Komisie č. 2003/424/ES zo 6. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 144, 12. 6. 2003), rozhodnutie Komisie č. 2003/43/ES zo 17. januára 2003, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň určitých stavebných výrobkov (Ú. v. ES L 13, 18. 1. 2003) v znení rozhodnutia Komisie č. 2006/673/ES z 9. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 276, 7. 10. 2006) a rozhodnutia Komisie č. 2007/348/ES z 15. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007).
5)
Napríklad rozhodnutie Komisie č. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o reakciu na vonkajší oheň strešných krytín (Ú. v. ES L 235, 19. 9. 2000), rozhodnutie Komisie č. 2005/403/ES z 25. mája 2005, ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 135, 28. 5. 2005) a rozhodnutie Komisie č. 2006/600/ES zo 4. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na vonkajší oheň určitých stavebných výrobkov, pokiaľ ide o strešné sendvičové panely s obojstranným kovovým opláštením (Ú. v. EÚ L 244, 7. 9. 2006).
6)
Príloha III nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
6a)
Čl. 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
7)
Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11, zv. 41). Rozhodnutie č. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy I (Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008).
8)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).
9)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru.
10)
STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (73 6114).
11)
STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva (75 0150).
12)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.
13)
Vegetačné dielce na málo zaťažené dopravné plochy podľa STN 73 6131-3 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. Časť 3: Kryty z vegetačných dielcov.
14)
STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.
15)
Podľa STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva.
16)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.
17)
STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.
18)
STN EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie (72 2430).