16/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 10. januára 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o písomnej dohode o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „dobrovoľné príspevky“) zamestnávateľom za zamestnanca a o rozpise dobrovoľných príspevkov, ktoré je zamestnávateľ povinný odvádzať za svojho zamestnanca podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
(1)
Rozpis dobrovoľných príspevkov obsahuje údaje nevyhnutné na identifikáciu platby dobrovoľných príspevkov a na jej správne zaznamenanie v informačnom systéme dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Zamestnávateľ zasiela dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá sporiteľovi platiacemu dobrovoľné príspevky spravuje jeden alebo viac osobných dôchodkových účtov (ďalej len „príslušná dôchodková správcovská spoločnosť“), rozpis dobrovoľných príspevkov elektronickým prenosom dát bezpečnou komunikáciou chránenou prostredníctvom protokolu podľa osobitného predpisu,2) a to v súbore vo formáte Extensible Markup Language (.xml), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo podľa vzoru rozpisu dobrovoľných príspevkov v súbore vo formáte Open Document Format (.ods) uvedeného v prílohe; to neplatí, ak zamestnávateľ zasiela platbu dobrovoľných príspevkov za každého zamestnanca samostatne. Zamestnávateľ, ktorý zasiela platbu dobrovoľných príspevkov za každého zamestnanca samostatne, uvádza pri tejto platbe iba ako variabilný symbol identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zamestnanca bez znaku lomky ako povinný údaj a ako špecifický symbol číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ako nepovinný údaj. Ak príslušná dôchodková správcovská spoločnosť na svojom webovom sídle zverejní informáciu, že bude na účely rozpisu dobrovoľných príspevkov akceptovať aj iné formáty súborov, ako sú uvedené v prvej vete, zamestnávateľ môže rozpis dobrovoľných príspevkov podľa prílohy zasielať v týchto formátoch súborov.
(3)
Údaje nevyhnutné na identifikáciu platby dobrovoľných príspevkov sú skutočnosťou potrebnou na odvádzanie dobrovoľných príspevkov.3) Údaje podľa prvej vety a súhlas zamestnanca s ich poskytovaním zamestnávateľom príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú súčasťou písomnej dohody podľa osobitného predpisu.4)
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2013.
Ján Richter v. r.
Príloha k vyhláške č. 16/2013 Z. z.
VZOR
Rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
Tabuľka č. 1
Poradové
číslo
položky
Názov položky      Údaj položky     
1 Údaje zamestnávateľa  
2 IČO  
3 Názov zamestnávateľa  
4 Predčíslie bankového účtu  
5 Číslo bankového účtu  
6 Kód banky  
7 Štát  
8 Obec  
9 Ulica  
10 Orientačné číslo  
11 PSČ  
12 Telefónne číslo  
13 Adresa elektronickej pošty (e-mail)  
14 Číslo rozpisu  
15 Rozpis vytvoril  
16 Dátum vytvorenia rozpisu  
17 Údaje dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
18 Kód dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
19 Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
20 Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie  
21 Súčet súm dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
22 Počet dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie  
Tabuľka č. 2
Poradové
číslo
Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia Číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Suma dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie v eurách
       
Vysvetlivky k tabuľke č. 1:
- Riadok položky č. 1 má popisný charakter a stĺpec „údaj položky“ sa nevypĺňa.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 2 sa uvádza IČO zamestnávateľa; uvádza sa 8-miestne celé číslo, prípadne doplnené úvodnými nulami. Povinný údaj. Vypĺňa sa v súlade s príslušným podradeným dátovým prvkom pre dátový prvok D.1.6.1 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 3 sa uvádza názov zamestnávateľa. Obsahuje úplný názov v jednom reťazci znakov so všetkými časťami v správnom poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku. Povinný údaj. Vypĺňa sa podľa právnej formy zamestnávateľa v súlade s dátovým prvkom D.1.1.1.1 alebo D.1.2.1 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 4 sa uvádza najviac 6-miestne celé číslo. Povinný údaj, ak číslo bankového účtu má predčíslie. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.1.11.3.2 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 5 sa uvádza najviac 10-miestne celé číslo. Uvádza sa číslo bankového účtu, z ktorého zamestnávateľ zasiela dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za svojich zamestnancov. Povinný údaj. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.1.11.3.3 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 6 sa uvádza kód banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je vedený bankový účet uvedený v riadku č. 5, najviac 4-miestne celé číslo. Povinný údaj. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.1.11.3.4 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 7 sa uvádza sídlo zamestnávateľa - názov štátu - reťazec znakov. Povinný údaj. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.3.2 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 8 sa uvádza sídlo zamestnávateľa - názov obce - reťazec znakov. Povinný údaj. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.3.5 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 9 sa uvádza sídlo zamestnávateľa - ulica - reťazec znakov. Povinný údaj. Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo číselník ulíc, vypĺňa sa v súlade s ním, ak nemá, obsah sa nepredpisuje. Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti v neskrátenej podobe. Ak sú ulice v zahraničí označované číselne, nejde o číselný údaj za ulicou tak, ako sa udáva v Slovenskej republike. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.3.7 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 10 sa uvádza sídlo zamestnávateľa - orientačné číslo - reťazec znakov. Povinný údaj. Nemá predpísaný obsah. Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definované ako reťazec. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.3.8 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 11 sa uvádza sídlo zamestnávateľa - PSČ - reťazec znakov. Povinný údaj. Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.3.14.1 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 12 sa uvádza telefónne číslo - reťazec znakov. Povinný údaj. Uvádza sa telefónne číslo zamestnanca zamestnávateľa, ktorý vytvoril rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.4.2 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 13 sa uvádza adresa elektronickej pošty - reťazec znakov. Uvádza sa adresa elektronickej pošty zamestnanca zamestnávateľa, ktorý vytvoril rozpis dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Uvádza sa v tvare URI ako „typ: adresa“. Adresa je v tvare textových reťazcov oddelených bodkami. Vypĺňa sa v súlade s dátovým prvkom D.1.5.1 podľa osobitného predpisu.5)
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 14 sa uvádza číslo rozpisu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - reťazec znakov. Nepovinný údaj. Slúži na evidenciu postupnosti posielaných výkazov od zamestnávateľa.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 15 sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca zamestnávateľa, ktorý vytvoril rozpis - reťazec znakov. Povinný údaj.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 16 sa uvádza dátum vytvorenia rozpisu v tvare DD.MM.RRRR. Povinný údaj.
- Riadok položky č. 17 má popisný charakter a stĺpec „údaj položky“ sa nevypĺňa.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 18 sa uvádza 7-miestny kód príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa číselníka:
1074029 - Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a. s.
1074051 - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
1074062 - AEGON, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
1074073 - AXA, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
1074084 - VÚB Generali, dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
1074095 - Allianz-Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Povinný údaj.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 19 sa uvádza reťazec znakov vyjadrujúcich názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa číselníka uvedeného v riadku 17. Povinný údaj.
- Riadok položky č. 20 má popisný charakter a stĺpec „údaj položky“ sa nevypĺňa.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 21 sa uvádza súčet súm dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako číslo s dvoma desatinnými miestami, desatinné miesta sa oddeľujú čiarkou. Povinný údaj.
- V stĺpci „údaj položky“ v riadku č. 22 sa uvádza počet riadkov v detailoch rozpisu. Povinný údaj.
Vysvetlivky k tabuľke č. 2:
- V stĺpci „poradové číslo“ sa uvádza poradové číslo riadku. Povinný údaj.
- V stĺpci „identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia“ sa uvádza číslo bez znaku lomky. Povinný údaj.
- V stĺpci „číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení“ sa uvádza celé číslo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Nepovinný údaj.
- V stĺpci „suma dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie v eurách“ sa uvádza číslo s dvoma desatinnými miestami, desatinné miesta sa oddeľujú čiarkou. Povinný údaj.
1)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 9 písm. d) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
3)
§ 65 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
4)
§ 65 ods. 5 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
5)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z.