153/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

153
ZÁKON
zo 17. mája 2013,
o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
vymedzenie národného zdravotníckeho informačného systému,
b)
údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „údajová základňa“),
c)
postup pri sprístupňovaní údajov z národného zdravotníckeho informačného systému,
d)
národné zdravotnícke administratívne registre,
e)
národné zdravotné registre,
f)
štandardy zdravotníckej informatiky,
g)
zdravotnícku štatistiku,
h)
postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“),
i)
proces overovania zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
j)
proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.
(2)
Údajová základňa je sústava údajov v národných zdravotníckych administratívnych registroch, národných zdravotných registroch, údajov zo zisťovaní charakterizujúcich zdravotný stav populácie a údajov zo štatistických výkazov v zdravotníctve v správe národného centra. Národné centrum pri správe údajovej základne používa aj údaje z registrov uvedených v § 3 ods. 2.
(3)
Národné zdravotnícke administratívne registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch.
(4)
Národné zdravotné registre sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „osoby“), ktorých rozsah je ustanovený týmto zákonom.
(5)
Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví1) a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
(6)
Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(7)
Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.
(8)
Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov.
(9)
Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného elektronickým podpisom.
(10)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.
(11)
Overovanie zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spĺňa požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému.
§ 3
Údajová základňa
(1)
Údajovú základňu tvoria
a)
údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, ktorými sú
1.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
2.
Národný register zdravotníckych pracovníkov,
b)
údaje z národných zdravotných registrov podľa § 4,
c)
zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie podľa § 10,
d)
štatistické výkazy v zdravotníctve.
(2)
Národné centrum pri správe údajovej základne používa údaje z
a)
centrálneho registra poistencov,2)
b)
registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,3)
c)
registrov zdravotníckych pracovníkov,4)
d)
registra zdravotných poisťovní,5)
e)
registrov licencií,6)
f)
registrov povolení,7)
g)
zoznamu registrovaných humánnych liekov,8)
h)
databázy zdravotníckych pomôcok,9)
i)
zoznamu kategorizovaných liekov,10)
j)
zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok,11)
k)
zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,12)
l)
zoznamu kategorizovaných dietetických potravín,13)
m)
registra obyvateľov,
n)
obchodného registra,
o)
živnostenského registra,
p)
registra organizácií,
q)
národného transplantačného registra,14)
r)
centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike.15)
(3)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a), sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Spracúvané údaje národných zdravotníckych administratívnych registrov podľa odseku 1 písm. a) sa poskytujú v anonymizovanej podobe Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) na analytické účely a v agregovanej podobe Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) na účely štátnej štatistiky.
§ 4
Národné zdravotné registre
(1)
Národnými zdravotnými registrami sú
a)
národný register elektronických zdravotných knižiek,
b)
národný onkologický register,
c)
národný register pacientov s diabetes mellitus,
d)
národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou,
e)
národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením,
f)
národný register pacientov s neurologickým ochorením,
g)
národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc,
h)
národný register pacientov s tuberkulózou,
i)
národný artroplastický register,
j)
národný register pacientov so zápalovým reumatickým ochorením,
k)
národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti,
l)
národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie.
(2)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 sa poskytujú v anonymizovanej podobe Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a ministerstvu financií na analytické účely. Spracúvané údaje z národných zdravotných registrov podľa odseku 1 písm. a), c), g), h), k) a l) sa poskytujú v agregovanej podobe štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie.
§ 5
Elektronická zdravotná knižka
(1)
Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) prvom bode,
b)
pacientsky sumár v rozsahu uvedenom v § 6,
c)
záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) treťom bode,
d)
záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) štvrtom bode,
e)
záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) piatom bode,
f)
záznam o zásahu16) pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
g)
záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) siedmom bode, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
h)
záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) ôsmom bode, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
i)
záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti17) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) deviatom bode,
j)
záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti18) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) desiatom bode,
k)
preskripčný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 11. bode,
l)
dispenzačný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 12. bode,
m)
medikačný záznam v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 13. bode,
n)
údaje z účtu poistenca19) v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 14. bode,
o)
vlastné záznamy osoby,
p)
záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.
(2)
Údaje v elektronickej zdravotnej knižke sa aktualizujú na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti osobe. Každý elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke je podpísaný elektronickým podpisom20) zdravotníckeho pracovníka, ktorý tento záznam vytvoril.
(3)
Osoba je oprávnená vykonávať v elektronickej zdravotnej knižke vlastné záznamy.
(4)
Osoba pristupuje k údajom v elektronickej zdravotnej knižke v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) až p) cez Národný portál zdravia zadaním bezpečnostného kódu21) po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo zadaním bezpečnostného osobného kódu po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom22) do technického zariadenia slúžiaceho na autentizáciu a autorizáciu osoby (ďalej len „technické zariadenie“). Prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa odseku 1 písm. e) umožňuje osobe ošetrujúci lekár, ktorý o vykonanie vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek požiadal.
(5)
Údaje z elektronickej zdravotnej knižky okrem údajov z účtu poistenca uvedených v prílohe č. 2 prvom bode písm. a) 14. bode podbode 1.4, 1.9 až 1.12 sa poskytujú
a)
ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až n) po zadaní rodného čísla osoby,
b)
ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo v rozsahu ním vytvorených údajov, záznamov o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť a výsledkov vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
c)
revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a), c), d), f) až m),
d)
osobe oprávnenej vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo lekársky poukaz, v rozsahu preskripčného záznamu osoby, ktorej liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydáva,
e)
lekárovi určenému Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až m),
f)
posudkovému lekárovi Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až m) na účely
1.
výberového konania podľa osobitného predpisu,24)
2.
prieskumného konania podľa osobitného predpisu,24)
3.
sociálneho zabezpečenia vojakov podľa osobitného predpisu.25)
g)
lekárovi určenému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ak ide o príslušníka Policajného zboru a príslušníka Hasičského a záchranného zboru,26) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až m),
h)
posudkovému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) až m) na účely
1.
prijímacieho konania podľa osobitných predpisov,27)
2.
prieskumného konania,27)
3.
lekárskej posudkovej činnosti.27)
(6)
Zdravotníckemu pracovníkovi podľa odseku 5 písm. b) až h) sa poskytujú údaje z elektronickej zdravotnej knižky po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom osoby do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(7)
Na spracúvanie údajov poskytnutých z elektronickej zdravotnej knižky zdravotníckym pracovníkom podľa odseku 5 písm. a) až e) a g) a § 6 ods. 3 sa súhlas osoby nevyžaduje.
(8)
Zdravotnícky pracovník je oprávnený na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky vo väčšom rozsahu ako podľa odseku 5 na základe súhlasu osoby, ktorého účel získavania je zdravotnícky pracovník povinný preukázateľne odôvodniť. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky dáva osoba zadaním bezpečnostného kódu po vložení preukazu poistenca s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a trvá počas prítomnosti preukazu poistenca s elektronickým čipom v technickom zariadení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(9)
Každý záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov z elektronickej zdravotnej knižky je zaznamenávaný v elektronickej zdravotnej knižke.
§ 6
Pacientsky sumár
(1)
Pacientsky sumár obsahuje
a)
údaj o krvnej skupine a Rh faktore, ak je údaj známy,
b)
kód aktívnej implantovanej zdravotníckej pomôcky, ak je údaj známy,
c)
údaj o stomatologickej zdravotníckej pomôcke na mieru, ak je údaj známy,
d)
údaj o alergickej anamnéze, ak je údaj známy,
e)
záznam o vykonanom očkovaní v rozsahu dátum očkovania, druh očkovania, kód a názov podaného imunobiologického lieku, zrušenie očkovania, ak je údaj známy,
f)
údaje o všeobecnom lekárovi, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu meno, priezvisko a adresa miesta výkonu činnosti, kód zdravotníckeho pracovníka, názov a kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
g)
údaje o kontaktnej osobe určenej osobou v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak je údaj známy,
h)
identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
i)
dátum a čas poslednej aktualizácie pacientskeho sumára,
j)
údaje o predpísaných, podaných a vydaných liekoch z preskripčných záznamov, dispenzačných záznamov alebo medikačných záznamov za ostatných šesť mesiacov v rozsahu kód lieku, názov lieku, množstvo liečiva v jednej dávke liekovej formy, frekvencia užívania, cesta podania, lieková forma, trvanie liečenia, dátum predpísania lieku, dátum vydania lieku alebo dátum podania lieku,
k)
kód choroby podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „kód choroby“) s jej bližšou špecifikáciou za ostatných šesť mesiacov.
(2)
Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. a) až f) aktualizuje všeobecný lekár pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe. Údaje z pacientskeho sumára podľa odseku 1 písm. g) až k) sú v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek aktualizované na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na základe preskripčného záznamu, medikačného záznamu a dispenzačného záznamu a z údajov z centrálneho registra poistencov.
(3)
Údaje z pacientskeho sumára sú poskytované ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti28) osobe vložením preukazu poistenca s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
§ 7
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
(1)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v národnom zdravotníckom informačnom systéme.
(2)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka obsahuje
a)
meno a priezvisko zdravotníckeho pracovníka,
b)
zdravotnícke povolanie zdravotníckeho pracovníka,
c)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,
d)
sériové číslo elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
e)
dátum skončenia platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
(3)
Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu29) a certifikáty určené na
a)
elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov,
b)
šifrovanie a dešifrovanie údajov,
c)
identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov.
(4)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podáva zdravotnícky pracovník osobne v listinnej podobe na pracovisku národného centra; to neplatí, ak je žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.30) Zoznam pracovísk národného centra zverejní národné centrum na svojom webovom sídle.
(5)
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
b)
titul,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo, ak bolo pridelené,
e)
miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak má zdravotnícky pracovník na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,
f)
adresu na doručenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a iných písomností, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
g)
registračné číslo zdravotníckeho pracovníka a označenie stavovskej organizácie v zdravotníctve, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný,
h)
dátum a podpis zdravotníckeho pracovníka.
(6)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na základe zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka31) podpísanej zdravotníckym pracovníkom, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle národného centra.
(7)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka sa vydáva na päť rokov.
(8)
Národné centrum zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 30 dní od podania úplnej žiadosti.
(9)
Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
§ 8
(1)
Národné centrum vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 15 dní
a)
pred uplynutím platnosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
b)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo národným centrom,
c)
od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
d)
od oznámenia zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 2 písm. a) až c).
(2)
Národné centrum zašle zdravotníckemu pracovníkovi aktivačný kód nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka do desiatich dní od odoslania nového elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stráca platnosť znefunkčnením certifikátu na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Národné centrum znefunkční certifikát na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že
a)
zdravotnícky pracovník zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
zdravotnícky pracovník stratil elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
c)
bol zničený alebo poškodený,
d)
zdravotníckemu pracovníkovi bola dočasne pozastavená alebo zrušená registrácia,32)
e)
uplynula doba jeho platnosti alebo
f)
zdravotnícky pracovník prestal vykonávať zdravotnícke povolanie.
§ 9
Štandardy zdravotníckej informatiky
(1)
Štandardy zdravotníckej informatiky zabezpečujú jednotnosť, bezpečnosť a integrovateľnosť v oblasti informačno-komunikačných technológií v zdravotníctve. Tým nie sú dotknuté nástroje porovnateľnosti a štandardy vydávané alebo vyhlasované podľa osobitných predpisov.33)
(2)
Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivé informácie o zaznamenaných skutočnostiach.
(3)
Údaje do národného zdravotníckeho informačného systému sa poskytujú v elektronickej podobe.
§ 10
Zdravotnícka štatistika
(1)
Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky a zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie vedie zoznam
a)
hlásení o úmrtí a príčinách smrti,
b)
hlásení o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
správ o rodičke,
d)
správ o novorodencovi,
e)
hlásení o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva,
f)
hlásení o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva,
g)
hlásení pohlavnej choroby,
h)
hlásení choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania,
i)
hlásení o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti,
j)
hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania,
k)
hlásení o ukončenej kúpeľnej liečbe,
l)
hlásení o užívateľovi drog liečenom zo závislosti,
(2)
Národné centrum na účely zdravotníckej štatistiky spracúva aj údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve.34)
(3)
Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, z národných zdravotných registrov a hlásení o zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve sú pre potreby štátnej štatistiky administratívnymi zdrojmi údajov.
(4)
Spracúvané údaje zo zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie sa poskytujú v anonymizovanej podobe ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a ministerstvu financií na analytické účely a v agregovanej podobe štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie. Spracúvané údaje zo štatistických výkazov v zdravotníctve sa poskytujú v agregovanej podobe ministerstvu zdravotníctva na účely výkonu štátnej zdravotnej politiky a ministerstvu na analytické účely a štatistickému úradu na účely štátnej štatistiky a sú podkladom na medzinárodné porovnávanie.
(5)
Štatistický úrad zisťuje meno a priezvisko, rodné číslo, obec trvalého pobytu, adresu trvalého pobytu, príčiny smrti zomretých a okolnosti smrti a poskytuje ich národnému centru pre potreby vedenia národných zdravotných registrov, na účely štatistickej analýzy úmrtnosti obyvateľov a na vedecké účely.
(6)
Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ako aj účel ich poskytovania, zoznam údajov, ktoré možno poskytnúť, a tretie strany, ktorým sa poskytujú údaje zo zisťovaní podľa odseku 1, sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 11
Overenie zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
(1)
Overenie zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so štandardmi na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému vykonáva národné centrum na základe žiadosti výrobcu informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(2)
Národné centrum rozhodne vydaním osvedčenia o zhode informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do 60 dní od doručenia žiadosti, ak informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spĺňa požiadavky na overenie zhody podľa odseku 3.
(3)
Informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musí
a)
byť jednoznačne identifikovateľný v rozsahu obchodný názov informačného systému, označenie verzie a názov alebo obchodné meno výrobcu,
b)
zabezpečovať jednoznačnú identifikovateľnosť používateľa,
c)
spĺňať požiadavky na vyhotovovanie a používanie elektronického podpisu,20)
d)
spĺňať pri spracúvaní údajov štandardy zdravotníckej informatiky,
e)
umožniť používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, preukazu poistenca s elektronickým čipom alebo občianskeho preukazu s elektronickým čipom,
f)
zabezpečiť, aby dokument odoslaný do národného zdravotníckeho informačného systému bol opatrený dátumom a časom odoslania dokumentu,
g)
zabezpečiť, aby údaje medzi národným zdravotníckym informačným systémom a informačným systémom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti boli prenášané bez narušenia ich integrity.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo výrobcu,
b)
identifikačné číslo výrobcu,
c)
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu,
d)
obchodný názov a označenie verzie informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
e)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu.
(5)
Výrobca je povinný k žiadosti podľa odseku 4 predložiť národnému centru
a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti,
b)
predmet žiadosti.
(6)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odsekov 4 a 5. Ak žiadosť nie je úplná, národné centrum vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 pracovných dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, národné centrum konanie podľa odseku 2 zastaví.
(7)
O odvolaní proti rozhodnutiu národného centra rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.
§ 12
Národné centrum
(1)
Národné centrum je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva so sídlom v Bratislave.
(2)
Národné centrum vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky a poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.
(3)
Národné centrum
a)
je správcom a prevádzkovateľom35) národného zdravotníckeho informačného systému,
b)
vedie národné zdravotnícke administratívne registre podľa § 3 ods. 1 písm. a),
c)
vedie národné zdravotné registre podľa § 4,
d)
vykonáva zdravotnícku štatistiku,
e)
zabezpečuje knižnično-informačné služby z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva,
f)
vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov,
g)
overuje zhodu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti so štandardmi na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému,
h)
určuje spôsob identifikácie, autentizácie a autorizácie pri využívaní elektronických služieb zdravotníctva a spôsob používania technických zariadení na to určených,
i)
plní úlohy certifikačnej autority36) pre používanie elektronického podpisu v zdravotníctve,
j)
poskytuje informácie z národného zdravotníckeho informačného systému,
k)
poskytuje spracúvané údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov, národných zdravotných registrov, zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a štatistických výkazov v zdravotníctve.
(4)
Pri spracúvaní osobných údajov má národné centrum rovnaké práva a povinnosti ako prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu.37)
§ 13
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 11.
(2)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.37)
§ 14
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví
a)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky,
b)
zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov,
c)
podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky,
d)
zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky,
e)
rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov.
f)
formu a náležitosti elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka,
g)
podrobnosti o požiadavkách na overenie zhody informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií, ustanoví štandardy zdravotníckej informatiky.
§ 15
Prechodné ustanovenia
(1)
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona.
(2)
Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za Národný register zdravotníckych pracovníkov podľa tohto zákona.
(3)
Národné zdravotné registre podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považujú za národné zdravotné registre podľa tohto zákona.
(4)
Zdravotnícky pracovník je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka najneskôr do 31. októbra 2015.
(5)
Lehota na vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka uvedená v § 7 ods. 8 sa nevzťahuje na žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka predložené do 31. októbra 2013.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti obsahuje údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu a odôvodnenie odporúčania.“.
2.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „nevyhnutnom na jej identifikáciu a“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na“.
3.
V § 20 ods. 1 sa slová „so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“)“ nahrádzajú slovami „s elektronickým podpisom,21) ak tento zákon neustanovuje, že sa vyžaduje písomná forma (§ 6 ods. 5, § 12 ods. 7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.
4.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa za slová „sa vyhotovujú“ vkladajú slová „podľa štandardov zdravotníckej informatiky21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podrobnosti o vedení zdravotnej dokumentácie a formuláre tlačív zdravotnej dokumentácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
6.
§ 20a sa vypúšťa.
7.
V § 25 ods. 1 písm. d) sa za slová „revíznemu lekárovi“ vkladá čiarka a slová „revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre“.
8.
Šiesta časť vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 44a až 47a sa vypúšťa.
9.
V § 45 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „vedie a“ a na konci sa pripájajú slová „a vedie o nej evidenciu“.
10.
V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) metodicky a koncepčne riadi Národné centrum zdravotníckych informácií.“.
11.
V § 45 ods. 2 sa slová „národného centra“ nahrádzajú slovami „Národného centra zdravotníckych informácií“ a vypúšťa sa druhá, tretia a štvrtá veta.
12.
Nadpis prílohy č. 2 znie:
„Národný transplantačný register“.
13.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť A „Národné administratívne registre“.
14.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa nadpis a označenie časti B „Národné zdravotné registre“, text pod nadpisom časti B, prvý až siedmy bod, označenie a nadpis ôsmeho bodu a deviaty až 12. bod.
15.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa časť C „Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri povolení“.
3.
V § 26 sa vypúšťa odsek 6.
4.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Register povolení
(1)
Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení.
(2)
Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia.
(3)
Register povolení obsahuje
a)
údaje podľa § 25,
b)
číslo povolenia,
c)
dátum vydania povolenia,
d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
e)
dátum zániku platnosti povolenia,
f)
dátum poslednej zmeny povolenia.
(4)
Orgán príslušný na vydanie povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 3.
(5)
Orgán príslušný na vydanie povolenia poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra povolení Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“).23aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa)
§ 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
§ 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.
6.
V § 49 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
vedie register licencií.“.
7.
V § 63 ods. 2 písm. a) sa za slová „dátum narodenia,“ vkladajú slová „rodné číslo,“.
8.
V § 63 ods. 10 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „15 dní“.
9.
V § 64 odsek 1 znie:
„(1)
Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje
a)
údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,
b)
registračné číslo,
c)
dátum registrácie,
d)
dátum dočasného pozastavenia registrácie a dátum obnovenia registrácie,
e)
dátum zrušenia registrácie,
f)
dátum zániku registrácie.“.
10.
V § 64 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až f) je komora povinná poskytovať národnému centru na účely vedenia Národného registra zdravotníckych pracovníkov41a) v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
§ 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.“.
11.
V § 68 ods. 2 až 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vedie register vydaných licencií“.
12.
V § 72 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a súčasne zmenu údajov bezodkladne vyznačí v registri licencií“.
13.
V § 78 sa vypúšťa odsek 4.
14.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78a
Register licencií
(1)
Register licencií vedie komora.
(2)
Register licencií obsahuje
a)
údaje podľa § 70 ods. 2,
b)
druh vydanej licencie podľa § 68 ods. 1,
c)
číslo licencie,
d)
označenie komory, ktorá licenciu vydala,
e)
dátum vydania licencie,
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
g)
dátum dočasného pozastavenia licencie,
h)
dátum zrušenia licencie,
i)
dátum zániku platnosti licencie.
(3)
Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná zmenu údajov podľa odseku 2.
(4)
Komora poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra licencií národnému centru.“.
15.
V § 79 ods. 1 písmeno p) znie:
„p)
poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení,51)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
16.
V § 79 ods. 1 písm. zb) sa za slovo „ukazovateľoch“ vkladajú slová „ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55d znie:
„55d)
§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.“.
19.
V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia požiadať úrad pre dohľad o pridelenie kódu poskytovateľa.55k)“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55k znie:
„55k)
§ 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.“.
20.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
21.
V § 79a ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
22.
V § 80 ods. 1 písm. f) prvý bod znie:
„1.
výšku peňažných a nepeňažných príjmov prijatých od držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa registrácie humánneho lieku alebo prijatých prostredníctvom tretej osoby,58d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58d znie:
„58d)
§ 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.“.
23.
V § 80 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h)
chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
i)
oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka národnému centru,
j)
uviesť v žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom,“.
25.
V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.
26.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 79a ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 79a ods. 1 písm. c)“.
28.
V § 82 ods. 2 písm. a) sa slová „b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „b) a d)“.
29.
V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. h) až j).“.
32.
§ 92 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.25)“.
33.
Za § 102l sa vkladá § 102m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa do 30. júna 2013, je povinný požiadať o pridelenie kódu najneskôr do 31. mája 2014.
(2)
Do 31. decembra 2015 je zdravotnícky pracovník oprávnený používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme.
(3)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podpísaný elektronickým podpisom,55h) ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.
(4)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom55h) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenie zhody,55e) do elektronickej zdravotnej knižky; ustanovenie sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu.
(5)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ oprávnený nesprístupniť elektronický zdravotný záznam v elektronickej zdravotnej knižke osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo jej liečbu.
(6)
Do 31. decembra 2015 je zdravotnícky pracovník, ktorému bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, povinný podpísať elektronický zdravotný záznam podľa odsekov 3 až 5 elektronickým podpisom.55h)
(7)
Poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je povinný vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, najneskôr do 30. júna 2016.
(8)
Do 31. decembra 2015 je poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti oprávnený vytvoriť pacientsky sumár osobe, s ktorou má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.55f)
(9)
Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania do 30. júna 2013, oznámi údaje potrebné na registráciu v lehote podľa doterajších predpisov.
(10)
Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.
(11)
Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa doterajších predpisov s týmto zákonom do 30. septembra 2013.
(12)
Komora je povinná vytvoriť register licencií do 31. decembra 2013.“.
Čl. IV
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
Do 31. decembra 2015 môže poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah, vyhotoviť elektronický záznam o zásahu v rozsahu podľa § 5 ods. 4, ak používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.6a)“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c).
6.
V § 22 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
chrániť preukaz poistenca pred stratou a zneužitím a bezodkladne hlásiť jeho stratu zdravotnej poisťovni, ktorá ho vydala,“.
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená j) až m).
9.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa zabezpečuje činnosť certifikačnej autority pre autentizáciu a identifikáciu svojich poistencov.55a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
§ 12 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slová „a) až c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „a) až c), e), g) a i)“.
11.
Za § 38b sa vkladá § 38c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencom preukaz poistenca podľa tohto zákona do 31. decembra 2015.
(2)
Poistenec je povinný preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni doterajší preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa vydala európsky preukaz, je povinný vrátiť aj európsky preukaz do ôsmich dní od doručenia preukazu poistenca podľa tohto zákona.
(3)
Preukaz poistenca a európsky preukaz vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2014 zostávajú v platnosti do doručenia preukazu poistenca a bezpečnostného kódu k preukazu poistenca.
(4)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „preukaz poistenca“ alebo slová „európsky preukaz zdravotného poistenia“ rozumie sa tým „preukaz poistenca s elektronickým čipom“.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z. a zákona č. 41/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
používať pri prístupe k údajom z národného zdravotníckeho informačného systému informačný systém, ktorý má overenie zhody podľa osobitného predpisu.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému (§ 8b).“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
„27b)
§ 27a ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému
Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému27c) na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka. Výška príspevku je 0,27 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného,27aa) ktorý jeden rok predchádza kalendárnemu roku, v ktorom je príspevok poukazovaný, uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného prepisu.27b) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27c znie:
„27c)
§ 3 zákona č. 153/2013 Z. z.“.
6.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
poskytovať úradu v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti21) v rozsahu meno a priezvisko všeobecného lekára, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, rodné číslo, meno a priezvisko poistenca a dátum narodenia poistenca, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac,
x)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému.“.
7.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca národnému centru zmeny údajov na účte poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zmeny údajov, ktoré boli zdravotnej poisťovni oznámené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dodatočne.“.
8.
V § 20 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, štvrtého a piateho bodu v celom rozsahu okrem údajov o označení platiteľa poistného z centrálneho registra poistencov,“.
9.
V § 20 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vedie
1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu poistenca, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia a identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w) a dátum úmrtia,
2.
register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona, ktorý obsahuje číselný kód zdravotnej poisťovne, názov, identifikačné číslo, adresu sídla, dátum začatia činnosti, dátum ukončenia činnosti, číselný kód pobočky, názov pobočky, typ pobočky a adresu pobočky,
3.
register platiteľov poistného, ktorý obsahuje číslo platiteľa, identifikačné číslo, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, názov, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dátum vzniku prihlasovacej povinnosti, dátum odhlásenia z registra platiteľov, právnu formu, identifikačné číslo poistenca a číslo povolenia na pobyt,
4.
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, druh zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia štatutára, adresu štatutára, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,
5.
register zdravotníckych pracovníkov, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, dátum úmrtia, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia kódu, dátum ukončenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,
6.
register osôb oprávnených na výkon dohľadu, ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu pracoviska a špecializáciu osoby oprávnenej na výkon dohľadu,
7.
register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo poistenca, štátnu príslušnosť, pohlavie, adresu, dátum podania prihlášky, čas podania prihlášky, dátum prijatia, čas prijatia prihlášky, dôvod odmietnutia prihlášky, dátum späťvzatia prihlášky, oznámenie úradu, na ktorej podanej prihláške trvá, príslušnú zdravotnú poisťovňu, predchádzajúcu zdravotnú poisťovňu, dátum potvrdenia prihlášky, dátum začiatku poistného vzťahu,
8.
register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu úmrtia, matričný úrad, dátum doručenia oznámenia o úmrtí,
9.
register osôb, ktoré odmietli za života pitvu, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť a adresu.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac sa vypúšťa.
11.
V § 20b sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až n), ktoré znejú:
„l)
vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém podľa § 20c,
m)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém (ďalej len „zoznam odborne spôsobilých osôb“) s náležitosťami podľa § 20c ods. 10,
n)
vykonáva školenia odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém.“.
12.
Za § 20b sa vkladá § 20c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20c
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém
(1)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(2)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(3)
Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém sú
a)
pracovnoprávny vzťah s užívateľom klasifikačného systému,
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)
Žiadosť o odbornú prípravu podáva centru pre klasifikačný systém užívateľ klasifikačného systému (§ 20b ods. 2), s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzťahu.
(5)
Na základe žiadosti podľa odseku 4 centrum pre klasifikačný systém vykoná odbornú prípravu osoby do šiestich kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti.
(6)
Odborná príprava sa končí skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti osoby s používaním klasifikačného systému.
(7)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu. Podrobnosti o zložení skúšobnej komisie, jej činnosti a priebehu skúšky podľa odseku 6 upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá úrad.
(8)
Centrum pre klasifikačný systém zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá úspešne vykonala skúšku, a vydá jej do 15 dní od úspešného vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(9)
Centrum pre klasifikačný systém vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
(10)
Zoznam odborne spôsobilých osôb uverejňuje úrad na svojom webovom sídle. Zoznam odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul odborne spôsobilej osoby,
b)
názov a sídlo užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzťahu,
c)
dátum získania odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(11)
Odborne spôsobilá osoba pre klasifikačný systém
a)
zodpovedá za správne používanie klasifikačného systému,
b)
je kontaktnou osobou pre používanie klasifikačného systému,
c)
metodicky usmerňuje zamestnancov užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu, pri používaní klasifikačného systému,
d)
nesmie vykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu s klasifikačným systémom pre zdravotnú poisťovňu, ak je odborne spôsobilou osobou pre klasifikačný systém u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
e)
je povinná zúčastňovať sa na školeniach podľa § 20b ods. 1 písm. n),
f)
je povinná oznámiť centru pre klasifikačný systém zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) a b) do 30 dní odo dňa zmeny.“.
13.
V § 43 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Podkladom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na výkon kontroly správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti je zdravotná dokumentácia vedená podľa osobitného zákona.61aa)“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:
„61aa)
§ 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 48 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Kópiu pitevného protokolu úrad elektronicky zašle národnému centru.“.
15.
V § 77c ods. 3 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky“.
16.
§ 77c sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c) údaje o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, o fyzickej osobe, ktorá je poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia colníkov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, ak suma dôchodku nie je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy. Údaje sa poskytujú v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, druh dôchodku, dátum priznania a dátum zániku nároku na výplatu dôchodku, bankové spojenie, kód a názov banky, výška dôchodku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
„16c)
§ 4 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
17.
Za § 86k sa vkladá § 86l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne národnému centru údaje z účtu poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) do 31. augusta 2013 za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(2)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poskytne úradu údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 15 ods. 1 písm. w) do 31. augusta 2013 za predchádzajúci kalendárny mesiac.
(3)
Úrad prvýkrát poskytne národnému centru údaje z registrov podľa § 20 ods. 1 písm. e) prvého a štvrtého bodu do 31. júla 2013 okrem údajov o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w), ktoré úrad poskytne do 30. septembra 2013.
(4)
Zdravotná poisťovňa prvýkrát poukáže na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému na rok 2013 najneskôr do 20. júla 2013. Výška príspevku je 0,135 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného27aa) uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného za rok 2011 podľa osobitného prepisu.27b) Výška príspevku sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.
(5)
Centrálny register poistencov podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 sa považuje za centrálny register poistencov podľa tohto zákona. Zoznamy podľa § 20 ods. 1 písm. e) druhom až ôsmom bode sa považujú za registre podľa tohto zákona. Úrad je povinný zosúladiť centrálny register poistencov a zoznamy podľa § 20 ods. 1 písm. e) druhého až ôsmeho bodu vedené podľa doterajších predpisov s týmto zákonom do 31. augusta 2013.“.
Čl. VII
Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 34 sa vkladajú § 34a a 34b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠34a
Register povolení
(1)
Štátna kúpeľná komisia vedie register povolení na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební (ďalej len „register povolení“).
(2)
Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému ministerstva zdravotníctva.
(3)
Register povolení obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa; názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko a registračné číslo odborného zástupcu a označenie príslušnej komory.
c)
indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľnej liečebne,
d)
druh a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
číslo povolenia,
f)
dátum vydania povolenia,
g)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
h)
dátum zrušenia povolenia.
(4)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.23a)
(5)
Štátna kúpeľná komisia bezodkladne po vydaní rozhodnutia vykoná v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 3.
(6)
Štátna kúpeľná komisia poskytuje v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra povolení Národnému centru zdravotníckych informácií.
§ 34b
Povinnosti držiteľa povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
Držiteľ povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je povinný
c)
prevádzkovať prírodné liečebné kúpele a kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické a personálne vybavenie..“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23b)
§ 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 44 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
kontroluje materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební.“.
3.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
neprevádzkuje prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľnú liečebňu v súlade s požiadavkami na ich materiálno-technické a personálne vybavenie.“.
5.
V § 48 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
od 100 eur do 33 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p) a r),“.
7.
Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
Štátna kúpeľná komisia je povinná vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013.“.
Čl. VIII
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z. a zákona č. 74/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ak), ktoré znie:
„ak) poskytuje Národnému centru zdravotníckych informácií na účel zverejnenia na Národnom portáli zdravia údaje podľa § 48 ods. 3 písm. j).“.
2.
V § 6 ods. 7 sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 10“ a na konci sa pripája táto veta: „Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike Národnému centru zdravotníckych informácií na účely zdravotníckej štatistiky.“.
3.
Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 10 k zákonu č. 355/2007 Z. z.
Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy diagnóz sledovaných infekčných ochorení podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, forma ochorenia, začiatok ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profesionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a čas začatia liečby, hospitalizácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), liečba (čas začatia liečby, podané lieky), výsledok liečby, špecifické údaje o nemocničných nákazách (miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsledky, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.
b)
Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekčných ochorení vrátane HIV/AIDS na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Eurostat.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie.“.
Čl. IX
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj vedú register povolení vydaných podľa tohto zákona.“.
2.
V § 7 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 12, ktoré znejú:
„(8)
Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie povolenia.
(9)
Register povolení obsahuje
a)
údaje podľa § 6 ods. 4,
b)
číslo povolenia,
c)
dátum vydania povolenia,
d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
e)
dátum zániku platnosti povolenia,
f)
dátum pozastavenia činnosti,
g)
dátum zrušenia povolenia,
h)
dátum poslednej zmeny povolenia.
(10)
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.43)
(11)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj bezodkladne po vydaní rozhodnutia vykonajú v registri povolení zápis údajov alebo zmenu údajov podľa odseku 9.
(12)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj poskytujú v elektronickej podobe najmenej raz za desať dní údaje z registra povolení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národnému centru zdravotníckych informácií11) (ďalej len „národné centrum“).“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 18 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
podať do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh,“.
10.
V § 46 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
humánny liek, ktorý nie je registrovaný podľa odseku 1, na terapeutickú indikáciu, ktorá nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii humánneho lieku vydaného príslušným orgánom iného členského štátu alebo tretieho štátu alebo ktorá nie je týmto orgánom schválená.“.
11.
§ 46 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Na povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku podľa odseku 3 písm. a) a c) zriaďuje ministerstvo komisiu pre povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku v neschválenej terapeutickej indikácii ako svoj poradný orgán.
(11)
Zloženie a činnosť komisie pre povoľovanie terapeutického použitia humánneho lieku v neschválenej terapeutickej indikácii podľa odseku 10 upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
12.
V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje zo zoznamu registrovaných humánnych liekov národnému centru.“.
13.
V § 110 ods. 5 druhej vete sa slová „databázu pridelených kódov a zdravotníckych pomôcok“ nahrádzajú slovami „databázu zdravotníckych pomôcok“.
14.
V § 110 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Štátny ústav poskytuje v elektronickej podobe údaje z databázy zdravotníckych pomôcok národnému centru.“.
15.
Nadpis šiestej časti znie:
„PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE“.
16.
V šiestej časti nadpis prvého oddielu znie:
„Predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“.
20.
V § 120 ods. 1 písm. f) sa slová „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku“ nahrádzajú slovami „zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku podľa Európskeho liekopisu alebo Slovenského farmaceutického kódexu, ak predpisujúci lekár predpisuje individuálne pripravovaný humánny liek“.
27.
V § 138 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
nepodá do siedmich dní po skončení štvrťroka štátnemu ústavu hlásenie o množstve a druhu humánnych liekov dodaných na domáci alebo na zahraničný trh,“.
30.
V § 138 ods. 22 písm. b) sa slová „v rozpore s § 25“ nahrádzajú slovami „v rozpore s týmto zákonom“.
32.
V § 138 ods. 26 písm. e) sa slová „mena, priezviska a dátumu narodenia lekárskeho zástupcu“ nahrádzajú slovami „ich mena a priezviska, názvu a adresy ich zamestnávateľa“.
34.
Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Do 31. decembra 2015 predpisujúci lekár môže pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny vytvoriť preskripčný záznam, ak mu bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.
(2)
Do 31. decembra 2015 osoba oprávnená vydávať lieky môže vytvoriť dispenzačný záznam, ak jej bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu, ak predpisujúci lekár vytvoril preskripčný záznam podľa odseku 1.
(3)
Do 31. decembra 2015 môže ošetrujúci lekár v ambulantnom zdravotníckom zariadení oprávnený pri podaní lieku vytvárať medikačný záznam, ak mu bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva a samosprávny kraj sú povinné vytvoriť registre povolení podľa tohto zákona do 31. decembra 2013.“.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. VI druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čl. V druhého až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2014, čl. III 18. bodu, § 80 ods. 1 písm. k) v 23. bode, 24., 27., 30. a 31. bodu, čl. IV prvého až tretieho bodu, čl. V siedmeho bodu, čl. VII § 34b písm. a) a b) v prvom bode, štvrtého a šiesteho bodu, čl. IX piateho až deviateho bodu, 17. až 19. bodu, 21. až 26. bodu, 28., 29., 31. a 33. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 153/2013 Z. z.
NÁRODNÉ ZDRAVOTNÍCKE ADMINISTRATÍVNE REGISTRE
A.
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe živnostenského oprávnenia, fyzickej osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb
Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, zubná technika, očná optika, osoba poskytujúca služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe živnostenského oprávnenia, fyzickej osoby, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, odborného zástupcu a štatutárneho zástupcu, zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikovanú pracovnú činnosť odborného zástupcu, dátum začatia a dátum ukončenia výkonu funkcie štatutárneho zástupcu alebo odborného zástupcu.
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“), zdravotné poisťovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky, stavovské organizácie v zdravotníctve.
B.
Národný register zdravotníckych pracovníkov
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti kódu, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, trvanie dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum obnovenia registrácie a dátum zániku registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia, miesto výkonu a ukončenia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, funkcia, dátum vydania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, zdravotnícke povolanie, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých držiteľ licencie získal odbornú spôsobilosť a na základe licencie v nich vykonáva príslušné pracovné činnosti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Vedenie údajovej základne, naplnenie identifikačnej, registračnej, integračnej, informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni; vydanie a používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka; tvorba a vyhodnocovanie štatistických výstupov.
c)
Okruh dotknutých osôb
Fyzické osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a vykonávajú alebo vykonávali zdravotnícke povolanie.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Budovanie a zabezpečenie funkčnosti národného zdravotníckeho informačného systému a jeho priebežná aktualizácia v súčinnosti s tretími stranami ako nástroja riadiacej a kontrolnej činnosti.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Rodné číslo fyzickej osoby, meno a priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, dátum úmrtia, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a profesijné tituly, štátne občianstvo, štát a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu v Slovenskej republike, povolanie, získanie odbornej spôsobilosti, dátum získanej odbornej spôsobilosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, dátum jeho pridelenia, dátum ukončenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti kódu, registračné číslo v príslušnej komore, dátum registrácie, trvanie dočasného pozastavenia registrácie, dátum zrušenia registrácie, dátum obnovenia registrácie a dátum zániku registrácie, spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia a ukončenia, pracovný úväzok vrátane jeho členenia, zaradenie do evidenčného počtu, výkon zdravotníckeho povolania, dátum jeho začatia, miesto výkonu a ukončenia, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, funkcia, zdravotnícke povolanie, študijný odbor, špecializačný odbor alebo certifikovaná pracovná činnosť, v ktorých žiadateľ o licenciu získal odbornú spôsobilosť a bude na základe licencie vykonávať príslušné pracovné činnosti.
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Ministerstvo zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, stavovské organizácie v zdravotníctve, úrad pre dohľad, zdravotné poisťovne, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, vyššie územné celky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 153/2013 Z. z.
NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE
1.
Národný register elektronických zdravotných knižiek
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
1.
Identifikačné údaje osoby v rozsahu
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, názov a číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (telefón/mobil, mailová adresa, kontaktná adresa), číselný kód zdravotnej poisťovne.
2.
Pacientsky sumár podľa § 6.
3.
Záznam o preventívnej prehliadke v rozsahu
dátum vykonania preventívnej prehliadky, kód zdravotného výkonu, zoznam vyšetrení a perióda preventívnych prehliadok, číselný kód, meno a priezvisko lekára, číselný kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
4.
Žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky v rozsahu
dátum vystavenia žiadanky, rozsah požadovaných vyšetrení, popis odobratej vzorky, číselný kód, meno a priezvisko lekára, kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadanku vystavil, a epikrízu zdravotného stavu (odôvodnenie požadovania vyšetrenia, resp. oblasť tela pre zobrazovacie techniky).
5.
Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu číselný kód, meno a priezvisko lekára a kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý požiadal o vykonanie vyšetrenia, číselný kód poskytovateľa spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktorý vykonal vyšetrenie, kód vyšetrenia, výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia, dátum vyšetrenia.
6.
Záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
7.
Záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu
číselný kód, meno a priezvisko lekára a číselný kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania, dátum vystavenia odporúčania.
8.
Záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
číselný kód, meno a priezvisko lekára a číselný kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe, údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, dátum vystavenia odporúčania.
9.
Záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, kód poskytnutého zdravotného výkonu,38) odporučenie ďalšej liečby, číselný kód, meno a priezvisko lekára a kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, odporúčanie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore všeobecnému lekárovi,39) ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta a jeho ďalšia liečba, dátum poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
10.
Záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu
číselný kód, meno a priezvisko lekára a kód a meno a priezvisko alebo názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kód poskytnutého operačného zdravotného výkonu, ak bol poskytnutý, kód choroby pri prijatí osoby do ústavnej zdravotnej starostlivosti a kód choroby pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, údaje o liečbe počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti a odporučenie ďalšej liečby, údaje o dĺžke poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane dátumu prijatia a prepustenia.
11.
Preskripčný záznam obsahuje
1.1
identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód zdravotnej poisťovne,
1.2
identifikáciu predpisujúceho lekára uvedením mena, priezviska a číselného kódu predpisujúceho lekára a mena, priezviska alebo názvu a číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
1.3
odporúčanie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore všeobecnému lekárovi, ak ide o predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe odporúčania odborného lekára s uvedením mena a priezviska a číselného kódu odborného lekára, názvu, sídla a číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
1.4
identifikáciu zastupovaného lekára uvedením mena, priezviska a číselného kódu lekára a mena, priezviska alebo názvu a číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak predpisujúci lekár zastupuje zastupovaného lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
1.5
názov liečiva, ak predpisujúci lekár predpisuje humánny liek uvedením názvu liečiva; môže obsahovať názov a kód humánneho lieku, ktorý odporúča vydať, alebo názov a kód humánneho lieku, ktorý zakazuje z medicínskych dôvodov vydať,
1.6
názov a kód humánneho lieku, ak lekár predpisuje humánny liek, ktorý sa nepredpisuje uvedením kódu a názvu liečiva,
1.7
názov, doplnok názvu a kód zdravotníckej pomôcky, ak lekár predpisuje zdravotnícku pomôcku,
1.8
kód dietetickej potraviny, ak lekár predpisuje dietetickú potravinu,
1.9
zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku, ak predpisujúci lekár predpisuje individuálne pripravovaný humánny liek,
1.10
liekovú formu, silu, veľkosť balenia a počet balení humánneho lieku, veľkosť balenia a počet balení zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny,
1.11
kód choroby,
1.12
dávkovanie, časový režim užívania humánneho lieku alebo dietetickej potraviny,
1.13
informáciu o poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu predpísanú pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri plnej alebo čiastočnej úhrade na základe verejného zdravotného poistenia,
1.14
informáciu o tom, že humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu hradí pacient, a informáciu, že ide o nezmluvného lekára, ak humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpisuje predpisujúci lekár, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, a nejde o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
1.15
dátum vystavenia preskripčného záznamu,
1.16
číslo súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne, ak ide o humánny liek, ktorého úhrada na základe verejného zdravotného poistenia podlieha schváleniu zdravotnou poisťovňou pacienta,
1.17
identifikátor záznamu o predpísanom humánnom lieku, zdravotníckej pomôcke alebo dietetickej potravine.
12.
Dispenzačný záznam obsahuje
1.1
identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód zdravotnej poisťovne,
1.2
meno a priezvisko osoby, ktorá vydala humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu,
1.3
kód, názov, liekovú formu, silu a veľkosť balenia vydaného humánneho lieku,
1.4
kód, názov a doplnok názvu vydanej zdravotníckej pomôcky,
1.5
kód, názov a doplnok názvu vydanej dietetickej potraviny,
1.6
zloženie individuálne pripravovaného humánneho lieku alebo názov individuálne pripravovaného humánneho lieku, ak bol vydaný individuálne pripravovaný humánny liek,
1.7
počet vydaných balení alebo dávok,
1.8
výšku doplatku poistenca,
1.9
výšku úhrady zdravotnej poisťovne,
1.10
dátum výdaja.
13.
Medikačný záznam obsahuje
1.1
identifikačné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód zdravotnej poisťovne,
1.2
identifikáciu ošetrujúceho lekára uvedením mena, priezviska a kódu lekára a uvedením mena, priezviska alebo názvu a kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
1.3
názov, liekovú formu, silu a veľkosť balenia podaného humánneho lieku,
1.4
množstvo podaného humánneho lieku a čas podania,
1.5
kód choroby,
1.6
dátum záznamu o podanom humánnom lieku.
14.
Údaje z účtu poistenca v rozsahu
1.1
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,
1.2
údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach,
1.3
údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
1.4
výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa bodu 1.2 a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
1.5
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa bodu 1.2 a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
1.6
označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť podľa bodu 1.2, a označenie poskytovateľov služieb,
1.7
údaj o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a vyradení poistenca z tohto zoznamu,
1.8
údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,
1.9
údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky, v členení uhradená a neuhradená poistencom,
1.10
údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie,
1.11
údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi v členení uhradená a neuhradená poistencom,
1.12
údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek,
1.13
údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Zabezpečenie jednoznačných a aktuálnych údajov pre potreby vedenia a sprístupnenia údajov v elektronickej zdravotnej knižke osoby a zdravotníckej štatistiky.
c)
Okruh dotknutých osôb
Prijímatelia zdravotnej starostlivosti.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe verejného zdravotného poistenia.
e)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Zdravotnícki pracovníci v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
2.
Národný onkologický register
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresa trvalého pobytu, anamnestické údaje vrátane výskytu rizikových faktorov u pacienta, profesia, štatistická klasifikácia ekonomických činností, zamestnávateľ a jeho prevažujúca činnosť, vyšetrenia vedúce k stanoveniu diagnózy, dátum prvých príznakov, kódy diagnóz podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ďalej len „diagnóza“), špecifikácia diagnózy podľa topografického a morfologického kódu, štádium ochorenia podľa TNM klasifikácie, klinický rozsah nádoru, histologický nález, cytologický nález, plán primárnej liečby, dátum a typ operácie, údaje o terapii, súhrnné hodnotenie liečby, dátum smrti u zomretých, príčina smrti a iné pridružené závažné choroby, patologicko-anatomické diagnózy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie onkologických ochorení na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s onkologickým ochorením.
3.
Národný register pacientov s diabetes mellitus
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia diagnózy, výskyt diabetu v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, rizikové faktory v anamnéze, prekonané ochorenia, posledný infekt pred ochorením (diagnóza, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základného ochorenia, vybrané biochemické výsledky (glykémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, HbAlc), liečba (denná dávka inzulínu, typ inzulínu, diéta), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácie (miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol), úroveň spolupráce pacienta a zákonných zástupcov pri liečebnom režime.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie diabetu na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s diabetes mellitus.
4.
Národný register pacientov s vrodenou vývojovou chybou
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu, dátum zistenia vrodenej vývojovej chyby, klinické a laboratórne diagnózy (kódy diagnóz a kódy podľa špecifických číselníkov a klasifikácií), výskyt vrodených vývojových chýb v rodine, údaje o tehotenstve a pôrode (dĺžka tehotenstva, počet plodov, prenatálne vyšetrenie, vrodená vývojová chyba plodu zistená prenatálne, zistenie vrodenej vývojovej chyby plodu, spôsob ukončenia tehotenstva, kontakt matky so škodlivinami prostredia), údaje o matke (rodné číslo, rodinný stav, ekonomická aktivita, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, predchádzajúce tehotenstvá), informácie o otcovi (rok narodenia, ekonomická aktivita), údaje o dieťati (pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, stav dieťaťa, vrodená vývojová chyba, spôsob korekcie vrodenej vývojovej chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vykonalo), dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnosť klinickej a patologickej diagnózy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte vrodených vývojových chýb u živo narodených a mŕtvo narodených detí, o počte prenatálne diagnostikovaných vrodených vývojových chýb a o vykonaných umelých prerušeniach tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej vývojovej chyby plodu. Na základe poznania výskytu a distribúcie vrodených vývojových chýb a zdravotníckej štatistiky získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Živo narodené a mŕtvo narodené deti s vrodenou vývojovou chybou, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou vývojovou chybou, a ženy, ktorým bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej vývojovej chyby plodu.
5.
Národný register pacientov so srdcovocievnym ochorením
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, najvyššie ukončené vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, klinické príznaky, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (čas začatia, podané lieky, realizované výkony), efekt liečby, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie srdcovocievnych ochorení na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby so srdcovocievnym ochorením.
6.
Národný register pacientov s neurologickým ochorením
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, najvyššie ukončené vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz, typ mozgového ochorenia, začiatok akútnych príznakov, miesto začatia liečby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, liečba (čas začatia liečby, podané lieky, realizované výkony), dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie cievnych ochorení mozgu na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s neurologickým ochorením.
7.
Národný register pacientov s chronickým ochorením pľúc
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia diagnózy, výskyt chronických ochorení pľúc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, klinické príznaky, vybrané biochemické výsledky, liečba, realizované výkony, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácia (miesto hospitalizácie, počet hospitalizácií, počet kontrol), úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie chronických ochorení pľúc na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s chronickým ochorením pľúc.
8.
Národný register pacientov s tuberkulózou
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia diagnózy, forma ochorenia, kontakty, výskyt tbc v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané ochorenia, údaje o vakcinácii, klinické príznaky, vybrané biochemické a mikrobiologické výsledky, údaje o liečbe, klinický stav pacienta, hospitalizácie, úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomická diagnóza.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie tuberkulózy na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s diagnostikovanou tuberkulózou.
9.
Národný artroplastický register
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, pracovisko, dátum operácie, primárna diagnóza, predchádzajúce operácie, operačný prístup, použité profylaktické antibiotiká s dávkovaním, typ endoprotézy, operovaná strana, spôsob fixácie endoprotézy, použitý cement, cementovacia technika, typ a veľkosť komponentov endoprotézy, dátum primárnej implantácie, pracovisko, kde bola vykonaná primárna implantácia, údaj o absolvovaných rehabilitáciách a kúpeľnej liečbe, dôvod revízie, revidované časti, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie vykonaných implantácií endoprotéz na účely hodnotenia zdravotného stavu pacientov s implantátom a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu a osoby po endoprotéze kolenného kĺbu.
10.
Národný register pacientov so zápalovým reumatickým ochorením
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číselný kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, dátum zistenia diagnózy reumatického ochorenia, výskyt rizikových faktorov a ochorení v anamnéze, prekonané ochorenia (diagnóza, liečba), prvé klinické príznaky, komorbidita, komplikácie základného ochorenia, invalidita, vybrané biochemické výsledky, typ a spôsob liečby, stav pacienta ku dňu hlásenia, hospitalizácie (dátum a miesto hospitalizácie), úroveň spolupráce pacienta pri liečebnom režime.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Na základe poznania výskytu a distribúcie reumatických ochorení a odpovede na liečbu na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie a zdravotníckej štatistiky získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby so zápalovými reumatickými chorobami
11.
Národný register osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu dotknutej osoby, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu, dátum, čas a miesto úrazu, typ úrazu, diagnóza, mechanizmus úrazu, priamy objekt, predmet alebo látka, ktoré úraz spôsobili, nepriamy objekt, predmet alebo látka, ktoré úraz spôsobili, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, následky úrazu, dátum smrti u zomretých, príčiny smrti, patologicko-anatomická diagnóza.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte úrazu, príčinách jeho vzniku, rozsahu, postupe a výsledkoch liečby, komplikáciách. Vyhodnotenia údajov umožnia získať informácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie mladšej ako 18 rokov, na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky a zdravotníckej štatistiky, na prípravu intervenčných opatrení na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby mladšie ako 18 rokov, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim hospitalizáciu, a ich zákonní zástupcovia, osoby, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súvislosti s úrazom vyžadujúcim hospitalizáciu, a ich zákonní zástupcovia.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Prevencia zanedbávania, týrania alebo zneužívania osôb mladších ako 18 rokov a osôb, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa trvalého pobytu, kódy diagnóz, špecifikácia diagnóz, dátum a čas ošetrenia, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, epidemiologicky závažné skutočnosti a ďalšie významné okolnosti súvisiace so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje poskytovateľov v prípade smrti dotknutej osoby aj dátum smrti, príčina smrti, patologicko-anatomické diagnózy, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kód obce trvalého pobytu a rodinný stav zákonného zástupcu.
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
12.
Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, prítomnosť zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu zákonného zástupcu, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a ekonomická aktivita zákonného zástupcu, dátum a čas vzniku podozrenia na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, súloži medzi príbuznými, miesto podozrenia na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, súloži medzi príbuznými, sociálna anamnéza, priamy objekt, predmet alebo látka, ktoré poškodenie zdravia spôsobili, príznaky zanedbávania, týrania alebo zneužívania, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, trvalé následky poškodenia zdravia (ak ich možno stanoviť), dátum smrti u zomretých, príčiny smrti, patologicko-anatomická diagnóza.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Získanie informácií o výskyte, príčinách, rozsahu poškodenia zdravia a o liečbe, informácií na účel hodnotenia zdravotného stavu populácie, podklady na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky a zdravotníckej štatistiky a sociálnej politiky, na prípravu intervenčných opatrení na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti, zlepšovanie sociálnych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie alebo násilie a ich zákonní zástupcovia.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Prevencia a overovanie príznakov pri podozrení na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, súloži medzi príbuznými. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a hlásenia pre orgány Európskej únie a Organizáciu Spojených národov.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, prítomnosť zdravotného postihnutia a údaj o nespôsobilosti alebo obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ak ide o osobu, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číselný kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a ekonomická aktivita zákonného zástupcu, dátum a čas zistenia podozrenia príznakov fyzického alebo psychického týrania, zanedbávania, znásilnenia, vystavenia sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, súloži medzi príbuznými, miesto pri podozrení na fyzické alebo psychické týranie, zanedbávanie, znásilnenie, vystavenie sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, súloži medzi príbuznými, príznaky fyzického alebo psychického týrania, zanedbávania, znásilnenia, vystavenia sexuálnemu násiliu, sexuálnemu zneužívaniu, súloži medzi príbuznými a podozrenia na tieto skutky, rozsah poškodenia, miesto a spôsob ošetrenia, druh liečby vrátane rehabilitácie, trvalé následky poškodenia zdravia (ak boli stanovené).
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Orgány činné v trestnom konaní, súdy, orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Príloha č. 3 k zákonu č. 153/2013 Z. z.
Zisťovanie udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie
1.
Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisťovňa, dátum, hodina úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, miesto narodenia (okres, obec), pohlavie, štátne občianstvo, národnosť, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a číslo, štát), socioekonomický stav, trvanie základnej choroby, povolenie pohrebu (u detí zomretých do 1 roka života aj dĺžka života, miesto úmrtia, pôrodná hmotnosť, príčiny smrti podľa klinického nálezu, kód choroby, ktorá priamo zapríčinila smrť, údaje o pitve), miesto prehliadky, dátum a čas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy, ak bola vykonaná (bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a čas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód štatistického spracovania príčiny smrti.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať podrobné informácie o úmrtnosti a príčinách smrti, získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Údaje sú doplňujúcimi údajmi pre národné zdravotné registre, podkladom pre rezortné analýzy úmrtnosti a príčin smrti.
c)
Okruh dotknutých osôb
Zomreté osoby a príbuzní zomretých osôb.
d)
Účel poskytovania osobných údajov
Osobné údaje možno poskytnúť iným prevádzkovateľom národných zdravotných registrov na účely zisťovania zomretých registrovaných osôb, na registráciu osôb na základe určenej príčiny smrti a na zisťovanie úmrtnosti na registrované ochorenia.
e)
Zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť
Údaje o zomretej osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu), zdravotná poisťovňa, dátum, hodina úmrtia, miesto úmrtia, kde nastalo úmrtie, dátum narodenia, miesto narodenia (okres, obec), pohlavie, štátne občianstvo, národnosť, trvalý pobyt (okres, obec, ulica a číslo, štát), socioekonomický stav, trvanie základnej choroby, povolenie pohrebu (u detí zomretých do 1 roka života aj dĺžka života, miesto úmrtia, pôrodná hmotnosť, príčiny smrti podľa klinického nálezu, kód choroby, ktorá priamo zapríčinila smrť, údaje o pitve), miesto prehliadky, dátum a čas prehliadky, prehliadajúci lekár (meno a kód), výsledky pitvy, ak bola vykonaná (bezprostredná príčina smrti, predchádzajúce príčiny smrti, prvotná príčina smrti, iné závažné choroby a stavy, mechanizmus smrti), miesto pitvy, dátum a čas pitvy, lekár vykonávajúci pitvu (meno a kód), kód štatistického spracovania príčiny smrti.
f)
Tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú
Prevádzkovatelia národných zdravotných registrov podľa tohto zákona.
2.
Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, kód krajiny trvalého pobytu), kód zamestnania, kódy diagnóz, odporúčanie na prijatie, prijatie pacienta, základné ochorenie, hlavná choroba, ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo život chorého, špecifická komorbidita, dátum a čas prijatia a ukončenia hospitalizácie, poradie prijatia do ústavnej starostlivosti v roku, druh vykonanej liečby, spôsob ukončenia, v prípade smrti, príčiny smrti, kód zdravotnej poisťovne. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je na základe poznania parametrov hospitalizácie na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.
3.
Správa o rodičke
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o rodičke (meno a priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, vzdelanie), anamnestické údaje o predchádzajúcich tehotenstvách a pôrodoch (počet tehotenstiev, počet pôrodov, typ pôrodu, priebeh a výsledok predchádzajúcich tehotenstiev a pôrodov), údaje o tehotenstve (riziká, priebeh, zdravotná starostlivosť, preventívne a skríningové vyšetrenia, farmakoterapia), výsledky laboratórnych a funkčných vyšetrení, výskyt komplikácií, údaje o pôrode (termín, časové údaje súvisiace s pôrodom, prítomné riziká, priebeh, spôsob, komplikácie, indikácie k operačnému pôrodu, farmakoterapia počas pôrodu, priebeh popôrodného obdobia, dátum prepustenia), údaje o narodenom dieťati (vitalita, pohlavie, pôrodná hmotnosť a dĺžka, Apgarovej skóre, prítomný patologický nález).
V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom stave žien počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby - ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ošetrené v ústavnom zdravotníckom zariadení následne po pôrode mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia.
4.
Správa o novorodencovi
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o narodenom dieťati (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum a čas narodenia, vitalita, trofika, pohlavie, pôrodná hmotnosť a dĺžka, Apgarovej skóre, údaj o narodení dieťaťa pred 38. týždňom tehotenstva, gestačný vek, prítomný patologický nález, liečba, ošetrenie), údaje o pobyte dieťaťa na oddelení (dátum a čas prijatia, zdravotný stav, spôsob ošetrovania, výživa, výsledky laboratórnych, funkčných a skríningových vyšetrení, psychomotorický vývoj, očkovanie, patologické nálezy, liečba), údaje o prepustení, preklade a prevoze alebo úmrtí (dátum a čas prepustenia, prekladu alebo úmrtia vrátane diagnóz, odporúčania, patologicko-anatomické diagnózy).
Údaje o matke (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu).
V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o zdravotnom stave detí v perinatálnom a novorodeneckom období a o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby – živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo narodené mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia a následne hospitalizované na novorodeneckom pracovisku, mŕtvo narodené deti s pôrodnou hmotnosťou vyššou ako 1 000 gramov, ženy – rodičky.
5.
Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, rodinný stav, vzdelanie, ekonomická aktivita, pracovisko), údaje o doterajšom počte pôrodov, spontánnych potratov a umelých prerušení tehotenstva, o počte živo narodených detí pred terajším potratom, vnútromaternicová antikoncepcia, údaje o terajšom druhu potratu vrátane indikácie (diagnóza), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva, výsledky prenatálnej diagnostiky, dátum potratu, vek plodu, pri plode nad 16 týždňov hmotnosť.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o výskyte spontánnych potratov, o umelom prerušení tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratoch a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby – ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov.
6.
Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, vek plodu.
b)
Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o včasnom poskytnutí komplexných informácií o umelom prerušení tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a kontrolu.
c)
Okruh dotknutých osôb
Ženy, ktorým má byť vykonané umelé prerušenie tehotenstva, vrátane žien, ktoré požiadali o umelé prerušenie tehotenstva.
7.
Hlásenie pohlavnej choroby
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, rodinný stav, pracovný stav, skupina pacienta), údaje o ochorení (dátum prijatia na liečbu, diagnóza ochorenia, druh liečby, zdroj nákazy, gravidita, mesiac gravidity, diagnózy, potvrdenie diagnózy).
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o výskyte chorôb prenášaných sexuálnym stykom a použiť ich na prijímanie epidemiologických opatrení a na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby s chorobami prenášanými sexuálnym stykom.
8.
Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu v Slovenskej republike, zamestnanie), údaje o chorobe (typ choroby, špecifikácia choroby, položka zo zoznamu chorôb z povolania, diagnóza, závažnosť choroby z povolania pri jej priznaní, závažnosť choroby, dátum prvého zistenia, dátum priznania, expozícia – príčinný faktor, expozícia – produkt podľa použitia, schopnosť doterajšieho výkonu práce), údaje o organizácii, kde choroba z povolania vznikla (IČO, kód obce, ekonomická aktivita zamestnávateľa).
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom prostredí s cieľom poskytnúť prehľad o novopriznaných chorobách z povolania alebo ohrozeniach chorobou z povolania a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.
9.
Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav), charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta – s jeho súhlasom/bez jeho súhlasu, vôbec prvé, prvé v sledovanom roku, opakované v sledovanom roku, prijatý z predchádzajúceho obdobia, kontakt s týmto zariadením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje týkajúce sa liečby (kód hlavnej psychiatrickej diagnózy, diagnózy vedúcej bezprostredne k prijatiu, inej nepsychiatrickej diagnózy súvisiacej s duševnou poruchou), druh psychiatrickej liečby (psychofarmaká, iná liečba/lieky, psychoterapia, psychosociálna rehabilitácia), údaje týkajúce sa prepustenia, prekladu a úmrtia, starostlivosť po prepustení, preklade, prepustenie pacienta do konca sledovaného roka, dátum prepustenia, prekladu alebo úmrtia.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o osobách hospitalizovaných v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach a o požiadavkách na ďalšiu starostlivosť a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby prijaté do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.
10.
Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého a prechodného pobytu, občianstvo, rodinný stav, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa úmyselného sebapoškodenia (druh úmyselného sebapoškodenia, vykonanie činu – dátum vykonania činu, deň v týždni, hodina, spôsob vykonania činu – kódy diagnóz, kód psychiatrickej diagnózy, motív činu, opakovaný pokus, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky – psychotropnej látky, laboratórne potvrdenie, psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom v anamnéze pacienta, vykonaná pitva v prípade samovraždy).
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o príčinách a okolnostiach úmyselného sebapoškodenia (samovraždy alebo samovražedného pokusu) a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach po samovražednom pokuse, a príbuzní osoby po vykonanej dokonanej samovražde po súdnej pitve.
11.
Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe (rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, kód prechodného pobytu, kód krajiny), pracovný stav, poisťovňa, platca, druh starostlivosti, dĺžka pobytu, indikačná skupina pre kúpeľnú starostlivosť, kód diagnózy, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby.
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných liečebných kúpeľoch alebo v kúpeľnej liečebni a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch alebo v kúpeľnej liečebni.
12.
Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti
a)
Zoznam spracúvaných osobných údajov
Údaje o osobe [rodné číslo, kód klienta, vek klienta, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód obce trvalého/prechodného pobytu v Slovenskej republike, bydlisko v zahraničí (kód krajiny)], charakter kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený predtým, kontakt s týmto zariadením), sociálno-ekonomické údaje (spôsob života, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), údaje o droge (vek pri prvom užití akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy podľa Pompiduovej skupiny, kód psychiatrickej diagnózy, spôsob podávania a frekvencia užívania primárnej drogy, vek pri prvom užití primárnej drogy, poskytnutá substitučná liečba, kód sekundárnej drogy podľa Pompiduovej skupiny, rizikové faktory – použitie injekčnej striekačky, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, začatie liečby užívateľa drog).
b)
Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je získať informácie o liečených užívateľoch drog a použiť ich na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
c)
Okruh dotknutých osôb
Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti s užívaním drog.
1)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
4)
§ 20 ods. 1 písm. e) piaty bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
§ 49 ods. 1 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
6)
§ 78a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
7)
§ 26a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
§ 34a zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
§ 7 ods. 7 až 9 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
9)
§ 110 ods. 5 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
10)
§ 8 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
11)
§ 31 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
12)
§ 44 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 460/2012 Z. z.
13)
§ 59 zákona č. 363/2011 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
14)
Príloha č. 2 k zákonu č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
§ 5 ods. 3 a 4 zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
17)
§ 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 9 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 16 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 10a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
22)
§ 4b zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29)
§ 6 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
32)
§ 63a a 63b zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 33 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2011 Z. z.
35)
§ 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36)
§ 12 až 20 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 122/2013 Z. z.