152/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2018 do 14.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. mája 2013
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb,1) ktorými sú
a)
doplnková vnútroštátna platba na plochu,
b)
doplnková vnútroštátna platba na chmeľ,
c)
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky.
(2)
Žiadosť o platbu podľa odseku 1 (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
Doplnková vnútroštátna platba na plochu
(1)
Doplnková vnútroštátna platba na plochu sa môže poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda podľa odseku 2
a)
bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha; táto podmienka je splnená, ak táto výmera zahŕňa viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je hranica prirodzene ohraničená.
(2)
Doplnková vnútroštátna platba na plochu sa môže poskytnúť na žiadateľom obhospodarovanú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov.4)
(3)
Doplnková vnútroštátna platba na plochu sa môže poskytnúť žiadateľovi najviac na určenú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc podľa žiadosti o jednotnú platbu na plochu.5)
§ 3
Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
(1)
Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ sa môže poskytnúť žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov3) a dielov pôdnych blokov4) k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha.
(2)
Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach podľa odseku 1 presiahne rozlohu 305,13 ha, každému žiadateľovi sa poskytne platba podľa odseku 1 znížená priamo úmerne veľkosti výmery chmeľnice presahujúcej túto rozlohu.
§ 4
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
(1)
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa môže poskytnúť na počet dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy č. 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
(2)
Do dobytčích jednotiek podľa odseku 1 patria
a)
teľatá do šesť mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
b)
hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
c)
býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2007,
d)
dojčiace kravy6) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k dátumu podania žiadosti,
e)
ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k
1.
31. marcu 2007, alebo
2.
dátumu podania žiadosti,
f)
individuálne referenčné množstvo mlieka7) (ďalej len „individuálna kvóta“) k 31. marcu 2007.
(3)
Platba podľa odseku 1 sa poskytuje najmenej na jednu dobytčiu jednotku.
(4)
Stav hospodárskych zvierat podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu sa určí podľa centrálneho registra hospodárskych zvierat8) (ďalej len „centrálna evidencia“).
(5)
Platba na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu sa môže poskytnúť žiadateľovi, ak chová zvieratá uvedené v žiadosti počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa a na hospodárske zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu.
(6)
Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy podľa odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.
(7)
Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka podľa odseku 5, možno nahradiť inými zvieratami uvedenými v odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu do 15 pracovných dní odo dňa rozhodujúcej udalosti, ktorou je najmä usmrtenie zvieraťa, úhyn zvieraťa, strata zvieraťa alebo odcudzenie zvieraťa. Náhrada sa oznamuje platobnej agentúre do siedmich pracovných dní odo dňa ich nahradenia.
(8)
Podmienka podľa odseku 5 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat a žiadateľ dodrží postup podľa § 6 ods. 10.
(9)
Platba na zvieratá podľa odseku 2 písm. a), d) a e) druhého bodu sa môže poskytnúť najviac na počet zvierat podľa osobitného predpisu.9)
(10)
Platba na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) sa môže poskytnúť najviac do percentuálnej výšky koeficientu viazania vypočítanej platby na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a najviac do percentuálnej výšky koeficientu odviazania na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) prvého bodu.
(11)
Koeficienty podľa odseku 10 určené podľa osobitného predpisu10) sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(12)
Žiadateľovi, ktorý žiada o platbu podľa odseku 2 písm. f), sa poskytuje platba na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007 a na individuálnu kvótu, ktorá mu bola pridelená pre nasledujúci kvótový rok11) rozhodnutím platobnej agentúry,12) na základe vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného držiteľa individuálnej kvóty.
(13)
Žiadateľovi, ktorý previedol individuálnu kvótu v kvótovom roku 2006/2007 na iného držiteľa individuálnej kvóty, sa môže poskytnúť platba podľa odseku 2 písm. f) na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007, zníženú o individuálnu kvótu, ktorá bola rozhodnutím platobnej agentúry prevedená na nového držiteľa pre nasledujúci kvótový rok.
(14)
Žiadateľ má právo žiadať o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky podľa počtu dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), e) prvého bodu a písm. f), ktoré žiadateľ choval k 31. marcu 2007.
(15)
Právo žiadať o platbu podľa odseku 14 je prevoditeľné
a)
prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorú žiadateľ doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím platobnej agentúry predloženými spolu so žiadosťou do 31. marca 2009,
b)
písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), e) prvého bodu alebo písm. f).
(16)
Zmluva podľa odseku 15 písm. b) musí obsahovať potvrdenie o stave zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu. Ak ide o prevod prevodcu, ktorý nadobudol dobytčie jednotky od iného prevodcu a centrálna evidencia nemôže potvrdenie stavu zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vystaviť, musí zmluva podľa odseku 15 písm. b) obsahovať presný a úplný zoznam zvierat podľa jednotlivých kategórií podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vrátane čísiel ušných značiek.
(17)
Žiadateľom o platbu na zvieratá podľa odseku 2 písm. a) až e) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v centrálnej evidencii.
(18)
Podmienka podľa odseku 17 sa nevzťahuje na združenie fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len „združenie“).13) Ak je žiadateľom o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky združenie, preukáže, že zviera uvedené v zozname podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c) je v držbe člena združenia. Prílohou k žiadosti je zoznam členov združenia.
§ 5
Predkladanie žiadostí
(1)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou podľa osobitného predpisu.13a)
(2)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadosť každoročne do 28. februára. Na žiadosti predložené po 28. februári sa neprihliada.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa § 1 ods. 1 písm. c) je
a)
potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu,
b)
zoznam zvierat podľa § 4 ods. 2 písm. d),
c)
zoznam zvierat podľa § 4 ods. 2 písm. e) druhého bodu,
d)
rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty,
e)
vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu podľa § 4 ods. 15 do dátumu podania žiadosti,
f)
identifikačný list žiadateľa podľa osobitného predpisu,14) ak nebol predložený spolu s jednotnou žiadosťou.
(4)
Zoznam zvierat podľa odseku 3 písm. b) obsahuje čísla ušných značiek zvierat, plemeno zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(5)
Zoznam zvierat podľa odseku 3 písm. c) obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra.
(6)
Prílohy uvedené v odseku 3 písm. a) a d) sa platobnej agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil platobnej agentúre v predchádzajúcich rokoch podľa osobitného predpisu.15)
§ 6
Všeobecné podmienky
(1)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.16)
(2)
Suma prechodných vnútroštátnych platieb určená podľa osobitného predpisu17) sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(3)
Podmienkou poskytnutia platby podľa § 2 a 3 je skutočnosť, že žiadateľ plní dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Pri nedodržaní podmienok podľa odseku 3 sa suma platby podľa § 2 a 3 upraví podľa osobitného predpisu.19)
(5)
Žiadateľ o platbu podľa § 2 alebo 3 je povinný na požiadanie platobnej agentúry preukázať k pôde deklarovanej v žiadosti vlastnícky, nájomný alebo iný vzťah, ktorý ho oprávňuje túto pôdu užívať.
(6)
Žiadateľ je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť všetky doklady súvisiace s vykonávanou kontrolou.20)
(7)
Ak žiadateľ neumožní platobnej agentúre vykonať kontrolu, platba podľa § 2 až 4 sa mu neposkytne.
(8)
Poskytnutie platby podľa § 2 a platby podľa § 3 je podmienené splnením podmienok na poskytnutie jednotnej platby na plochu.5)
(9)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku21) od pôvodného žiadateľa podľa osobitného predpisu.22)
(10)
Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,23) je žiadateľ povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu24) na tlačive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.
§ 7
Zníženie prechodných vnútroštátnych platieb
(1)
Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, platba podľa § 2 alebo 3 sa určí na základe zisteného stavu a upraví sa takto:
a)
pri rozdiele najmenej o 3 % alebo 2 ha a najviac o 20 % sa platba podľa § 2 alebo 3 zníži o dvojnásobok zisteného percenta rozdielu,
b)
ak je rozdiel väčší ako 20 %, platba podľa § 2 alebo 3 sa neposkytne.
(2)
Ak sa na základe vykonaných kontrol zistia rozdiely medzi údajmi, ktoré žiadateľ uviedol v zozname zvierat podľa § 5 ods. 3 písm. b) a c), a skutočným stavom, doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa na základe zisteného stavu
a)
zníži o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,
b)
zníži o dvojnásobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je od 10 % do 20 %,
c)
neposkytne, ak je rozdiel väčší ako 20 %.
§ 8
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú podľa úpravy účinnej do 28. februára 2014.
§ 8b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2015
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. januára 2015 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. januára 2015.
§ 8c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2018
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. januára 2018 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. januára 2018.
§ 9
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2013.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Výpočet dobytčích jednotiek
Kategória Jednotka pre určenie
stavu kategórie
Koeficient pre prepočet
stavu kategórie na DJ
Teľatá do šesť mesiacov počet zvierat v ks 0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks 0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks 0,15 × koeficient viazania26)
počet zvierat v ks 0,15 × koeficient odviazania26)
Individuálna kvóta tona 0,1998
Vysvetlivky:
DJ = dobytčia jednotka.
x = počet DJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu pre prepočet stavu kategórie na DJ.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení
- nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
- nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
- nariadenia Rady (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 307/2011 z 29. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 785/2011 z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 313/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 524/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 287/2013 z 22. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013),
- nariadenia Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 929/2013 z 26. septembra 2013 (Ú. v. EÚ L 255, 27. 9. 2013),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 320/2014 z 27. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 164, 23. 6. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 44, 15. 2. 2013),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1147/2013 zo 14. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 305, 15. 11. 2013).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).
4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
5.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
1)
Čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
3)
§ 2 písm. c) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
5)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
6)
Čl. 59 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2009 Z. z. o podmienkach prideľovania kvót mlieka.
8)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
9)
Čl. 104 ods. 4, čl. 112 ods. 5 a čl. 116 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
10)
Napríklad § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z., čl. 52 a 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
12)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.
13)
§ 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
14)
§ 13 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení, § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2007 Z. z. a nariadenie (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
19)
Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
20)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
21)
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
23)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
24)
Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
26)
Čl. 52 a čl. 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.