152/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. mája 2013
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb,1) ktorými sú
a)
doplnková vnútroštátna platba na plochu,
b)
doplnková vnútroštátna platba na chmeľ,
c)
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky.
(2)
Žiadosť o platbu podľa odseku 1 (ďalej len „žiadosť“) môže podať Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť2) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
§ 2
Doplnková vnútroštátna platba na plochu
(1)
Doplnková vnútroštátna platba na plochu sa môže poskytnúť žiadateľovi, ak poľnohospodárska pôda podľa odseku 2
a)
bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003,
b)
dosahuje výmeru najmenej 1 ha; táto podmienka je splnená, ak táto výmera zahŕňa viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,
c)
má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je hranica prirodzene ohraničená.
(2)
Doplnková vnútroštátna platba na plochu sa môže poskytnúť na žiadateľom obhospodarovanú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov.4)
(3)
Doplnková vnútroštátna platba na plochu sa môže poskytnúť žiadateľovi najviac na určenú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc podľa žiadosti o základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti.5)
§ 3
Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ
(1)
Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ sa môže poskytnúť žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii dielov pôdnych blokov k 31. decembru 2018, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha.
(2)
Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadostiach podľa odseku 1 presiahne rozlohu 305,13 ha, každému žiadateľovi sa poskytne platba podľa odseku 1 znížená priamo úmerne veľkosti výmery chmeľnice presahujúcej túto rozlohu.
§ 4
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky
(1)
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa môže poskytnúť na počet dobytčích jednotiek vypočítaných podľa prílohy č. 1 a zaokrúhlených na jedno desatinné miesto.
(2)
Do dobytčích jednotiek podľa odseku 1 patria
a)
teľatá do šesť mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2018,
b)
hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2018,
c)
býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k 31. marcu 2018,
d)
dojčiace kravy6) nad 24 mesiacov na základe stavu zvierat k dátumu podania žiadosti,
e)
ovce a kozy nad 12 mesiacov na základe stavu zvierat k
1.
31. marcu 2018, alebo
2.
dátumu podania žiadosti,
f)
individuálne referenčné množstvo mlieka7) (ďalej len „individuálna kvóta“) k 31. marcu 2018.
(3)
Platba podľa odseku 1 sa poskytuje najmenej na jednu dobytčiu jednotku.
(4)
Stav hospodárskych zvierat podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu sa určí podľa centrálneho registra hospodárskych zvierat8) (ďalej len „centrálna evidencia“).
(5)
Platba na zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu sa môže poskytnúť žiadateľovi, ak chová zvieratá počas najmenej dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti na farme registrovanej na žiadateľa a na hospodárske zvieratá podľa odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu.
(6)
Žiadateľ je povinný chovať dojčiace kravy podľa odseku 2 písm. d) oddelene od ostatného hovädzieho dobytka, bez dojného využitia a ich mlieko používať len na výživu teliat.
(7)
Zvieratá, u ktorých sa nedodržala podmienka podľa odseku 5, možno nahradiť inými zvieratami uvedenými v odseku 2 písm. d) a e) druhého bodu do 15 pracovných dní odo dňa rozhodujúcej udalosti, ktorou je najmä usmrtenie zvieraťa, úhyn zvieraťa, strata zvieraťa alebo odcudzenie zvieraťa. Zviera, ktoré nie je nahradené, sa považuje za späťvzaté nahlásením rozhodujúcej udalosti do centrálnej evidencie v lehote podľa osobitného predpisu.8a)
(8)
Podmienka podľa odseku 5 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak dôjde k poklesu počtu chovaných zvierat a žiadateľ dodrží postup podľa § 6 ods. 10.
(9)
Platba na zvieratá podľa odseku 2 písm. a), d) a e) druhého bodu sa môže poskytnúť najviac na počet zvierat podľa osobitného predpisu.9)
(10)
Platba na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) sa môže poskytnúť najviac do percentuálnej výšky koeficientu viazania vypočítanej platby na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) druhého bodu a najviac do percentuálnej výšky koeficientu odviazania na zvieratá podľa odseku 2 písm. e) prvého bodu.
(11)
Koeficienty podľa odseku 10 sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(12)
Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o platbu podľa odseku 2 písm. f), považuje sa za individuálnu kvótu pridelenú tomuto žiadateľovi k 31. marcu 2018 individuálna kvóta pridelená k 31. marcu 2007 a individuálna kvóta, ktorá mu bola pridelená pre kvótový rok 2007/2008 rozhodnutím platobnej agentúry,12) na základe vykonaného prevodu alebo prechodu individuálnej kvóty v kvótovom roku 2006/2007 od pôvodného držiteľa individuálnej kvóty.
(13)
Žiadateľovi, ktorý previedol individuálnu kvótu v kvótovom roku 2006/2007 na iného držiteľa individuálnej kvóty, sa môže poskytnúť platba podľa odseku 2 písm. f) na individuálnu kvótu pridelenú k 31. marcu 2007, zníženú o individuálnu kvótu, ktorá bola rozhodnutím platobnej agentúry prevedená na nového držiteľa pre nasledujúci kvótový rok.
(14)
Žiadateľ má právo žiadať o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky podľa počtu dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), e) prvého bodu a písm. f), ktoré žiadateľ choval k 31. marcu 2018.
(15)
Právo žiadať o platbu podľa odseku 14 je prevoditeľné
a)
prechodom alebo prevodom individuálnej kvóty, ktorý sa uskutočnil do 31. marca 2018 a žiadateľ ho doloží písomnou zmluvou a rozhodnutím platobnej agentúry,
b)
písomnou zmluvou o prevode dobytčích jednotiek podľa odseku 2 písm. a) až c), e) prvého bodu alebo písm. f).
(16)
Zmluva podľa odseku 15 písm. b) musí obsahovať potvrdenie o stave zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu. Ak ide o prevod prevodcu, ktorý nadobudol dobytčie jednotky od iného prevodcu a centrálna evidencia nemôže potvrdenie stavu zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vystaviť, musí zmluva podľa odseku 15 písm. b) obsahovať presný a úplný zoznam zvierat podľa jednotlivých kategórií podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vrátane čísiel ušných značiek.
(17)
Žiadateľom o platbu na zvieratá podľa odseku 2 písm. a) až e) môže byť osoba, ktorá má tieto zvieratá evidované v centrálnej evidencii.
(18)
Podmienka podľa odseku 17 sa nevzťahuje na združenie fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len „združenie“).13) Ak je žiadateľom o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky združenie, preukáže, že zviera podľa odseku 2 písm. d) alebo písm. e) druhého bodu je v držbe člena združenia. Prílohou k žiadosti je zoznam členov združenia.
§ 5
Predkladanie žiadostí
(1)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou podľa osobitného predpisu.13a)
(2)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadosť každoročne prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle platobnej agentúry od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou14) na jej webovom sídle najneskôr do 28. februára. Na žiadosti predložené po 28. februári sa neprihliada.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa § 1 ods. 1 písm. c) je
a)
potvrdenie z centrálnej evidencie o počte zvierat v každej kategórii podľa § 4 ods. 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu,
b)
rozhodnutie o pridelení individuálnej kvóty,
c)
vyhlásenie žiadateľa o neuskutočnení prevodu podľa § 4 ods. 15 do dátumu podania žiadosti.
(4)
Prílohy uvedené v odseku 3 písm. a) a b) sa platobnej agentúre nepredkladajú, ak ich žiadateľ už predložil platobnej agentúre v predchádzajúcich rokoch podľa osobitného predpisu.15)
§ 6
Všeobecné podmienky
(1)
Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.16)
(2)
Suma sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb sa oznamuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(3)
Podmienkou poskytnutia platby podľa § 2 a 3 je skutočnosť, že žiadateľ plní dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Pri nedodržaní podmienok podľa odseku 3 sa suma platby podľa § 2 a 3 upraví podľa osobitného predpisu.19)
(5)
Žiadateľ o platbu podľa § 2 alebo 3 je povinný na požiadanie platobnej agentúry preukázať k pôde deklarovanej v žiadosti vlastnícky, nájomný alebo iný vzťah, ktorý ho oprávňuje túto pôdu užívať.
(6)
Žiadateľ je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť všetky doklady súvisiace s vykonávanou kontrolou.20)
(7)
Ak žiadateľ neumožní platobnej agentúre vykonať kontrolu, platba podľa § 2 až 4 sa mu neposkytne.
(8)
Poskytnutie platby podľa § 2 a platby podľa § 3 je podmienené splnením podmienok na poskytnutie základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti.5)
(9)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa a požiadať o vyplatenie podpory do 15 pracovných dní odo dňa prevodu.
(10)
Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,21) je žiadateľ povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie do 15 pracovných dní odo dňa, keď odpadne prekážka spôsobená týmito okolnosťami, na tlačive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.
§ 7
Zníženie prechodných vnútroštátnych platieb
(1)
Ak sa na základe vykonanej kontroly zistí rozdiel medzi skutočnou výmerou poľnohospodárskej pôdy, ktorú obhospodaruje žiadateľ, a výmerou, ktorú žiadateľ uviedol v žiadosti, platba podľa § 2 alebo § 3 sa určí na základe skutočnej výmery poľnohospodárskej pôdy, ak rozdiel nie je väčší ako 20 %; platba podľa § 2 alebo § 3 sa určí na základe skutočnej výmery poľnohospodárskej pôdy a zníži sa o 1,5-násobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je väčší ako 20 %.
(2)
Ak sa na základe vykonanej kontroly zistí rozdiel medzi skutočným stavom zvierat a údajmi v počte zvierat podľa § 4 ods. 2 písm. d) alebo písm. e) druhého bodu, doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa určí na základe skutočného stavu zvierat, ak rozdiel nie je väčší ako jedna dobytčia jednotka.
(3)
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa určí na základe skutočného stavu zvierat a
a)
zníži sa o percento zisteného rozdielu, ak rozdiel je väčší ako jedna dobytčia jednotka, ale nie je väčší ako 20 %,
b)
zníži sa o 1,5-násobok percenta zisteného rozdielu, ak rozdiel je väčší ako 20 %, ale nie je väčší ako 50 %,
c)
neposkytne sa, ak rozdiel je väčší ako 50 %.
§ 8
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 8a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú podľa úpravy účinnej do 28. februára 2014.
§ 8b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2015
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. januára 2015 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. januára 2015.
§ 8c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2018
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. januára 2018 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. januára 2018.
§ 8d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. decembra 2022
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 14. decembra 2022 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. decembra 2022.
§ 8e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2024
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných
do 31. decembra 2023 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom
do 31. decembra 2023.
§ 9
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2013.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Výpočet dobytčích jednotiek
Kategória Jednotka pre určenie
stavu kategórie
Koeficient pre prepočet
stavu kategórie na DJ
Teľatá do šesť mesiacov počet zvierat v ks 0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks 0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacov počet zvierat v ks 0,15 × koeficient viazania26)
počet zvierat v ks 0,15 × koeficient odviazania26)
Individuálna kvóta tona 0,1998
Vysvetlivky:
DJ = dobytčia jednotka.
x = počet DJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu pre prepočet stavu kategórie na DJ.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021 (Ú. v. EÚ L 20, 31. 1. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/648 z 15. februára 2022 (Ú. v. EÚ L 119, 21. 4. 2022).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v znení
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022 (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022),
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1408 zo 16. júna 2022 (Ú. v. EÚ L 216, 19. 8. 2022).
1)
Čl. 147 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
2)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality.
4)
§ 3 písm. h) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. 21 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
6)
Čl. 109 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
Čl. 59 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
Čl. 147 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2009 Z. z. o podmienkach prideľovania kvót mlieka.
8)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.
8a)
§ 9 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov.
§ 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 104 ods. 4, čl. 112 ods. 5 a čl. 116 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
12)
§ 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.
13)
§ 18 ods. 2 písm. a) Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky.
14)
§ 10 ods. 1 písm. m) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 503/2021 Z. z.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov.
16)
§ 17 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z.
18)
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z.
19)
Kapitola III delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1172 zo 4. mája 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a uplatňovanie a výpočet správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou (Ú. v. EÚ L 183, 8. 7. 2022).
20)
§ 18 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
26)
Čl. 52 a 132 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
Čl. 147 nariadenia (EÚ) 2021/2115 v platnom znení.