150/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018 do 30.06.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

150
ZÁKON
z 15. mája 2013
o Štátnom fonde rozvoja bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Štátny fond rozvoja bývania1) je právnická osoba so sídlom v Bratislave (ďalej len „fond“).
(2)
Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom fondu.
(3)
Na účely tohto zákona je fond finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu finančných nástrojov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Správa fondu
(1)
Správcom fondu je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Štatutárnym orgánom fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
§ 3
Príjmy fondu
Príjmami fondu sú
a)
splátky istiny úverov poskytnutých z fondu,
b)
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
c)
výnosy zo sankcií uložených fondom,
d)
výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,2a)
e)
príjmy z výťažku pri výkone exekúcie, príjmy z výťažku pri výkone dobrovoľnej dražby,
f)
zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka a zostatky prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,3)
g)
zostatky nevyčerpanej podpory vrátenej žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ“) okrem zostatkov vrátenej nevyčerpanej podpory poskytnutej z prostriedkov štátneho rozpočtu v prechádzajúcich rokoch,
h)
výnosy z účtov zriadených fondom pre žiadateľov v banke podľa § 5 ods. 5 na realizáciu finančných operácií okrem výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,2a)
i)
dary,
j)
dotácie zo štátneho rozpočtu,1)
k)
finančné prostriedky Európskej únie,
l)
iné príjmy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
§ 4
Použitie prostriedkov fondu
(1)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu (ďalej len „podpora“),
b)
výdavky súvisiace s činnosťou fondu.
(2)
O zmenách rozpočtu fondu, ktoré majú vplyv na prebytok rozpočtu verejnej správy alebo na schodok rozpočtu verejnej správy v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, rozhoduje minister po predchádzajúcom písomnom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky. O ostatných zmenách rozpočtu fondu rozhoduje minister.
(3)
Výdavky súvisiace s činnosťou fondu, okrem výdavkov za bankové služby3a) a výdavkov za vykonanie finančných operácií podľa § 5 ods. 5, nesmú ročne presiahnuť 3 % z ročných príjmov fondu podľa § 3 písm. a) až e) a h). Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.4)
(4)
Výdavky súvisiace s činnosťou fondu možno zvýšiť o príjmy podľa § 3 písm. l).
(5)
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
(3)
Po zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného kalendárneho roku prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.
(4)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici v štruktúre podľa ich zdrojov.
(5)
Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu podľa § 4 ods. 1 písm. a) len banku so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(6)
Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do banky podľa odseku 5.
(7)
V rozpočte fondu sa osobitne rozpočtujú finančné prostriedky na
a)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného predpisu,5)
b)
obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu financované z príjmov podľa § 3 písm. k),
c)
obnovu bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c), ktorou sa dosiahne zlepšenie jej energetickej hospodárnosti, financovanú z príjmov podľa § 3 písm. k),
d)
obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f), na ktoré sa poskytuje podpora podľa osobitného predpisu.5)
§ 6
Účel podpory
(1)
Podporu možno poskytnúť na tieto účely:
a)
obstaranie bytu
1.
výstavbou bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
2.
kúpou bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome,
b)
obstaranie nájomného bytu
1.
výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome, v polyfunkčnom dome alebo v nebytovej budove,6)
2.
kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
3.
stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy alebo ho má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby6a) a na ktorý bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu6b),
c)
obnova bytovej budovy
1.
modernizáciou alebo rekonštrukciou spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu7) (ďalej len „modernizácia bytového domu“),
2.
odstránením systémovej poruchy bytového domu,8)
3.
stavebnými úpravami existujúceho bytového domu alebo jeho samostatne užívanej časti alebo rodinného domu, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu alebo rodinného domu (ďalej len „zateplenie bytovej budovy“),
d)
výstavba zariadenia sociálnych služieb, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba zariadenia sociálnych služieb“),
e)
obnova zariadenia sociálnych služieb
1.
stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní (ďalej len „zateplenie zariadenia sociálnych služieb“),
2.
modernizáciou alebo rekonštrukciou obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb (ďalej len „modernizácia zariadenia sociálnych služieb“),
f)
obstaranie technickej vybavenosti8a) podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b) alebo dotácia na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5)
1.
výstavbou technickej vybavenosti,
2.
kúpou technickej vybavenosti,
g)
kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov, na obstaranie ktorých bola poskytnutá podpora podľa písmena b).
(2)
Na účely tohto zákona sa polyfunkčným domom rozumie budova so zmiešaným účelom užívania, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a ktorá pozostáva najmenej zo štyroch bytov.
(3)
Na účely tohto zákona sa kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynuli viac ako tri roky.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu žiadateľom, ktorým je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, ktorej skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, ktorej zanikla pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka (ďalej len „odchovanec“) alebo ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c).
(5)
Na účely tohto zákona modernizáciou bytového domu podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu sa rozumie
a)
výmena alebo modernizácia výťahu v bytovom dome,
b)
výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome,
c)
stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
d)
iná modernizácia bytového domu neuvedená v písmenách a) až c) a v odseku 1 písm. c) druhého bodu alebo tretieho bodu.
(6)
Na účely tohto zákona zariadením sociálnych služieb sa rozumie zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie podľa osobitného predpisu.9)
(7)
Na účely tohto zákona príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé. Na účely tohto zákona spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, práčovňa, kotolňa, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé.
(8)
Podporu na účel podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu možno poskytnúť aj vtedy, ak sa stavebnými úpravami nájomného bytu zmení počet nájomných bytov v bytovom dome.
§ 7
Žiadateľ
(1)
Žiadateľom môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,10)
b)
obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
c)
samosprávny kraj,
d)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,11)
e)
vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom,12) ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa osobitného predpisu13) a je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu,13aa)
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného predpisu,13a)
g)
iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.
(2)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi14) žiadateľa podľa odseku 1 písm. a), ktorý nie je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(4)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), c) a f) a podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a druhého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g).
(5)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1.
(6)
Podporu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b) až g).
(7)
Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b) a c).
(8)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g).
(9)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku 1 písm. g).
§ 8
Forma a výška podpory
(1)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru s lehotou splatnosti najviac 40 rokov a v rozsahu najviac 100 % obstarávacej ceny, a to:
a)
najviac 90 000 eur na byt, ak ide o obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b),
b)
najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,15) ak ide o modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu alebo odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu,
c)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, ak ide o zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu,
d)
najviac 760 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, ak ide o výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d),
e)
najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy pri zariadení sociálnych služieb, ak ide o zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu,
f)
najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb, ak ide o modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu,
g)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f),
h)
najviac 12 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g).
(2)
Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie účelu podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a písm. e) prvého bodu.
(3)
Suma úveru vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.
(4)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, výstavby zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15b) Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) prvého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(5)
Obstarávacou cenou obstarania bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku a nebytového priestoru sa do obstarávacej ceny obstarania bytu a obstarania nájomného bytu nezapočíta.
(6)
Obstarávacou cenou obnovy bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) a obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) je cena zhotovenia stavby. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety je možné započítať cenu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, cenu odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy a projektového energetického hodnotenia bytovej budovy. Do obstarávacej ceny podľa prvej vety sa nezapočíta cena obnovy nebytového priestoru okrem garáží a garážových stojísk v bytovej budove.
(7)
Obstarávacou cenou obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu a kúpy pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) je cena dohodnutá v kúpnej zmluve alebo v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. Cena pozemku sa do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti nezapočíta. Do obstarávacej ceny obstarania technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) druhého bodu sa nezapočítajú ani náklady na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku alebo na garážové stojisko, ak sú tieto náklady zahrnuté v obstarávacej cene obstarania nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(8)
Obstarávacou cenou podľa odsekov 4 až 7 sa rozumie cena vrátane dane z pridanej hodnoty.15c)
(9)
Do obstarávacej ceny zateplenia bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu, obnovy zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) a výmeny spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome podľa § 6 ods. 5 písm. b) sa započítava aj cena za vybudovanie technického zariadenia, ktoré bude využívať obnoviteľné zdroje energie alebo zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla.
Podmienky a postup pri poskytovaní podpory
§ 9
Všeobecné podmienky poskytnutia podpory
(1)
Podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý splní podmienky ustanovené týmto zákonom a ktorý preukáže schopnosť
a)
platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách a
b)
zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru.
(2)
Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa § 10 ods. 5 písm. c), schopnosť platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru podľa odseku 1 písm. a) preukáže so žiadateľom aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Podporu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu,
b)
nie je v likvidácii, v konkurze, v reštrukturalizácii alebo proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d)
má vysporiadané daňové nedoplatky,
e)
má vysporiadané iné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f)
plní záväzky voči iným veriteľom a
g)
spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(4)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) preukazuje správca podľa § 7 ods. 1 písm. e).
(5)
Čerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným prevodom z účtu v banke podľa § 5 ods. 5 zriadeného fondom pre žiadateľa.
(6)
Podporu, ktorá je štátnou pomocou, možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.16)
(7)
Termín dokončenia stavby, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého a tretieho bodu písm. c) až e) a písm. f) prvého bodu môže byť najneskôr 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu podľa odseku 5. Termín dokončenia stavby podľa prvej vety môže fond predĺžiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
§ 10
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu
(1)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) a obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
podlahová plocha bytu15) v bytovom dome16a) alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2,
b)
podlahová plocha bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie,
c)
sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.16b)
(2)
Podlahovú plochu bytu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o bývanie stavebne určené na dlhodobé bývanie fyzickej osoby so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 1.
(3)
Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočíta podlahová plocha podkrovného priestoru prístupného z bytu, ak jeho podchodná výška vymedzená konštrukciou krovu nepresahuje 1 800 mm. Do podlahovej plochy bytu podľa odseku 1 písm. b) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) sa nezapočíta ani podlahová plocha
a)
balkóna, lodžie a terasy a
b)
garáže do 25 m2.
(4)
Ustanovenie odseku 1 písm. c) sa nepoužije na byt, ktorý obstaráva žiadateľ podľa odseku 5 písm. c) alebo odchovanec podľa odseku 5 písm. d).
(5)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) poskytnúť, ak ide o
a)
manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov; podmienku veku musí spĺňať každý z manželov,
b)
manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili,
c)
člena domácnosti,17) ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu18) a žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok, alebo fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,18)
d)
odchovanca, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanca s maloletým dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov,
e)
samelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelú fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov.
(6)
Žiadateľovi podľa odseku 5 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak žiadateľom podľa odseku 5 písm. c) je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a táto nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,19) pri výpočte príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.
(7)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) možno počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak
a)
sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru a
c)
dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písmena b) má splnené záväzky voči fondu.
(8)
Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 7 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(9)
Podporu na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) je možné poskytnúť iba raz.
(10)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c), f) a g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť, ak
a)
priemerná podlahová plocha22) obstarávaného nájomného bytu neprevýši 60 m2,
b)
obstarávacie náklady stavby prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,23)
c)
sa žiadateľ zaviaže, že
1.
zachová nájomný charakter bytu po dobu splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po dobu 20 rokov,
2.
zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,
3.
dodrží pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu,24) ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak.
(11)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b), môže
a)
prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima,
b)
určiť ročné nájomné vo výške maximálne 10 % z obstarávacej ceny bytu podľa osobitného predpisu.24a)
(12)
Žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny, môže prenajať nájomný byt fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima.
(13)
Žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. g) možno podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) poskytnúť len vtedy, ak sa stavba nachádza v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo v obci, v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov.
(14)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť aj, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou následnej kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávaného nájomného bytu.
(15)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) v rodinnom dome možno poskytnúť iba vtedy, ak sa v rodinnom dome obstarávajú najmenej dva nájomné byty.
(16)
Podporu na obstaranie toho istého nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) je možné poskytnúť iba raz.
(17)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého a tretieho bodu možno poskytnúť iba vtedy, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac päť rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav podľa § 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu.
(18)
Podmienka poskytnutia podpory podľa odseku 17 sa uplatní na účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) druhého bodu iba vtedy, ak ide o kúpu bytu, ktorý vznikol prestavbou nebytovej budovy.
(19)
Technickým zariadením budovy sa na účely tohto zákona rozumie rozvod plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla, kotolňa, výmenníková stanica a výťah.
(20)
Podporu na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) vo výške 100 % obstarávacej ceny možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f), ak
a)
žiadateľ preukáže, že v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 mal uzavreté nájomné zmluvy na 85 % nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa, a
b)
stavba sa nachádza v obci,
1.
ktorá sa nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti,
2.
v katastri ktorej sa realizuje výstavba priemyselných parkov alebo
3.
na území ktorej sa realizuje významná investícia podľa osobitného prepisu.24b)
(21)
Na účely tohto zákona okresom s nízkou mierou nezamestnanosti je okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykazuje, bola v priemere za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti nižšia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci podaniu žiadosti.
(22)
Počas lehoty splatnosti úveru na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno zmeniť účel podpory len vtedy, ak žiadateľ obstaráva byt alebo nájomný byt naďalej spĺňajúci podmienky podľa odseku 1.
Podmienky poskytnutia podpory na obnovu bytovej budovy
§ 11
Podmienky poskytnutia podpory na modernizáciu bytového domu
(1)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) možno poskytnúť len vtedy, ak ide o výmenu alebo modernizáciu výťahu s preukázaním zhody určeného výrobku.25)
(2)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. c) možno poskytnúť len vtedy, ak sa realizáciou stavebných úprav
a)
zabezpečí prístup do všetkých bytov osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a
b)
dodržia podmienky ustanovené osobitným predpisom,26) ak je to technicky uskutočniteľné.
(3)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 1 písm. c) prvého bodu možno poskytnúť aj žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorý je vlastníkom bytu podľa osobitného predpisu.27)
(4)
Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. d) nemožno poskytnúť na zriadenie novej kotolne.
(5)
Modernizácia bytového domu uvedená v § 6 ods. 5 písm. a) až d) môže byť vykonávaná súčasne alebo postupne, pri dodržaní podmienky vykonania modernizácie realizáciou jednotlivých druhov stavebných prác na jednej stavbe. Podporu na modernizáciu bytového domu podľa § 6 ods. 5 písm. a) až d) možno poskytnúť len jedenkrát počas životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu.
§ 12
Podmienky poskytnutia podpory na odstránenie systémovej poruchy bytového domu
(1)
Podporu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy bytového domu, ktorou je porucha
a)
obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu,
b)
troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu,
c)
vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
d)
predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
e)
predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
f)
balkónov a lodžií bytového domu,
g)
vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu,
h)
obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu,
i)
stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky aspoň 80 mm bytového domu,
j)
atiky bytového domu,
k)
obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu,
l)
predsadenej lodžie bytového domu a obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
(2)
Popis výskytu systémovej poruchy bytového domu podľa odseku 1, vrátane jej sprievodných znakov a povinného spôsobu jej odstránenia, je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Podporu na odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu možno poskytnúť, ak
a)
existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom,28) ktorý obsahuje
1.
výsledky stavebnej diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia,
2.
návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3.
orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
b)
sa na stavbe budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 2,
c)
na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je ustanovený osobitným predpisom,29)
d)
sa systémová porucha odstraňuje zateplením a
1.
stavba sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému,
2.
stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa prvého bodu správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,30)
3.
pri realizácii stavby je zabezpečený dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená vykonávať funkciu stavebného dozoru podľa osobitného predpisu,31) pričom ide o fyzickú osobu, ktorá nemá zmluvný vzťah, pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby,
4.
súčasťou projektového riešenia zateplenia obvodového plášťa je odstránenie systémovej poruchy vystupujúcich konštrukcií, ak táto systémová porucha nebola odstránená pred podaním žiadosti,
5.
obvodový plášť po zateplení spĺňa kritérium tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním rovnej alebo nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ako je požiadavka slovenskej technickej normy,33)
e)
nie je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za systémovú poruchu u zhotoviteľa stavby,
f)
na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na ten istý druh systémovej poruchy podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Podporu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne. Na každý druh systémovej poruchy je možné poskytnúť podporu počas životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu iba jedenkrát.
§ 13
Podmienky poskytnutia podpory na zateplenie bytovej budovy
(1)
Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť, ak sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti bytovej budovy, ktoré sa preukazujú
a)
dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany bytovej budovy,
b)
splnením hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria zodpovedajúcich slovenskej technickej norme,33)
c)
splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním rovnej alebo nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ako je požiadavka slovenskej technickej normy,33) pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vodorovné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.
(2)
Podporu na zateplenie bytovej budovy podľa § 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu možno poskytnúť len vtedy, ak
a)
sú splnené podmienky podľa § 12 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu,
b)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby, výmeny všetkých otvorových výplní v spoločných častiach a výmeny pôvodných okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85 % z ich celkovej plochy,
c)
sa preukáže, že v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome bola systémová porucha ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy,
d)
súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy,
e)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti podľa § 15 ods. 2 písm. d),
f)
žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti,
g)
sa žiadateľ v zmluve zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia bytovej budovy,
h)
na zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z prostriedkov fondu alebo finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom; táto podmienka sa neuplatní, ak bola na bytovom dome odstraňovaná systémová porucha zateplením podľa § 12 ods. 1 písm. a) alebo písm. b).
(3)
Podporu na zateplenie bytovej budovy, jej ucelenej sekcie alebo vstupu možno poskytnúť iba jedenkrát počas životnosti bytovej budovy.
§ 14
Podmienky poskytnutia podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb
(1)
Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť žiadateľovi len vtedy, ak sa žiadateľ v zmluve zaviaže, že v zariadení sociálnych služieb bude poskytovať alebo zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb podľa osobitného predpisu9) počas lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej po dobu 30 rokov.
(2)
Podporu na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu možno poskytnúť len vtedy, ak sú splnené podmienky podľa § 12 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu, § 13 ods. 1, ods. 2 písm. d) a e).
(3)
Podporu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť, ak sú dodržané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa osobitného predpisu.15a)
(4)
Na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu sa ustanovenie § 6 ods. 5 použije primerane.
(5)
Podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť súčasne alebo postupne. Podporu na obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. e) možno poskytnúť iba jedenkrát počas životnosti zariadenia sociálnych služieb.
§ 14a
Podmienky poskytnutia podpory na obstaranie technickej vybavenosti
(1)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť, ak súvisí s obstarávaním nájomných bytov; túto podporu možno poskytnúť len jedenkrát.
(3)
K obstarávanému nájomnému bytu možno poskytnúť podporu len na jeden z druhov technickej vybavenosti podľa osobitného predpisu.33a)
(4)
Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti, súčasne so žiadosťou na obstaranie nájomného bytu alebo najneskôr do 24 kalendárnych mesiacov od rozhodnutia o priznaní podpory na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo o poskytnutí dotácie podľa osobitného predpisu5) je žiadateľ povinný predložiť aj žiadosť na obstaranie technickej vybavenosti, v ktorej uvedie, či na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti požaduje poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Podporu na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) možno poskytnúť aj vtedy, ak žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a kúpnu zmluvu uzavrie najneskôr do konca mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva. Súčasťou kúpnej zmluvy musí byť právoplatné kolaudačné rozhodnutie obstarávanej technickej vybavenosti.
(6)
Splnenie povinnosti podľa odseku 4 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti zabezpečí bez podpory podľa tohto zákona.
§ 14b
Podmienky poskytnutia podpory na kúpu pozemku
(1)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b).
(2)
Podporu na kúpu pozemku podľa § 6 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť, ak súvisí s obstarávaním nájomných bytov. Podporu na kúpu pozemku k jednej stavbe podľa § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť len jedenkrát.
(3)
Ak obstaranie nájomného bytu podmieňuje aj kúpa pozemku, súčasne so žiadosťou na obstaranie nájomného bytu je žiadateľ povinný predložiť aj žiadosť na kúpu pozemku.
(4)
Splnenie povinnosti podľa odseku 3 sa nevyžaduje, ak žiadateľ vyhlási, že kúpu pozemku zabezpečí bez podpory podľa tohto zákona.
§ 15
Postup pri poskytovaní podpory
(1)
Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom
a)
obce, ktorá je sídlom okresu,35) mestskej časti v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice uvedenej v prílohe č. 3 a mesta Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie, (ďalej len „obec v sídle okresu“) príslušných podľa miesta stavby, ak ide o účely podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c) alebo
b)
okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), d), e), f) a g).
(2)
Žiadosť sa predkladá v termíne
a)
od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b) a f) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b), c) a f),
c)
od 1. apríla do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), f) a g) pre žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. g),
d)
od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. c),
e)
od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e).
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa neuplatní na predloženie žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti podľa odseku 24.
(4)
Žiadosť obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
účel a požadovanú výšku podpory,
c)
údaje o stavbe,
d)
preukázanie schopnosti platenia splátok istiny požadovaného úveru a úrokov z požadovaného úveru podľa § 9 ods. 1 písm. a),
e)
návrh na zabezpečenie záväzkov podľa § 9 ods. 1 písm. b).
(5)
Identifikačné údaje podľa odseku 4 písm. a) sú
a)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. a)
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
adresa trvalého pobytu,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo,
5.
štátna príslušnosť,
6.
rodinný stav,
b)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) a c)
1.
názov obce alebo samosprávneho kraja,
2.
adresa obecného úradu alebo úradu samosprávneho kraja,
3.
identifikačné číslo organizácie,
c)
u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. d) až g)
1.
názov a sídlo žiadateľa,
2.
identifikačné číslo organizácie.
(6)
Návrh na zabezpečenie záväzkov podľa odseku 4 písm. e) sa preukazuje
a)
určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1; ak tento majetok tvoria stavby, musia byť poistené pre prípad následkov živelných udalostí,
b)
označením bankovej záruky u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 alebo
c)
označením účtu zriadeného v banke, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv,36) ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) až g).
(7)
Obec v sídle okresu do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti a overenie vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu môže na účely tohto zákona vyznačiť zamestnanec obce v sídle okresu.
(8)
Úplnú a overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote podľa odseku 7 zašle fondu v poradí podľa doručenia žiadosti a súčasne vyplní a odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle fondu.
(9)
Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, obec v sídle okresu v lehote podľa odseku 7 vráti žiadateľovi.
(10)
Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 9 môže podať podnet na preskúmanie postupu obce v sídle okresu. Podnet predkladá fondu prostredníctvom obce v sídle okresu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania obce v sídle okresu. Zhodu potvrdí obec v sídle okresu v stanovisku spracovanom k podnetu.
(11)
Okresný úrad v sídle kraja overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo najneskôr do 31. marca príslušného roka, ak žiadateľ predkladá na okresný úrad v sídle kraja súčasne aj žiadosť podľa osobitného predpisu.5)
(12)
Okresný úrad v sídle kraja overenie úplnosti náležitostí žiadosti vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca okresného úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu.
(13)
Úplnú a overenú žiadosť okresný úrad v sídle kraja v lehote podľa odseku 11 zašle fondu v poradí podľa doručenia žiadosti a súčasne vyplní a odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle fondu.
(14)
Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, okresný úrad v sídle kraja v lehote podľa odseku 11 vráti žiadateľovi.
(15)
Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 14, môže podať podnet na preskúmanie postupu okresného úradu v sídle kraja. Podnet predkladá fondu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania okresného úradu v sídle kraja. Zhodu potvrdí okresný úrad v sídle kraja v stanovisku spracovanom k podnetu.
(16)
Fond preskúma v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 10 alebo odseku 15 postup obce v sídle okresu alebo okresného úradu v sídle kraja a v prípade zistenia ich nesprávneho postupu zaradí žiadosť do poradia žiadostí. Ak fond nezistí nesprávny postup obce v sídle okresu alebo okresného úradu v sídle kraja, podnet zamietne a vráti žiadosť žiadateľovi.
(17)
Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu po odoslaní vyplneného formuláru elektronickej žiadosti.
(18)
Ak má fond v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, v lehote do 110 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti posúdi žiadosť a bezprostredne po jej posúdení oznámi písomne žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o žiadosti podľa poradia určeného dátumom jej doručenia až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel podpory, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
(19)
Fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť bezodkladne žiadateľovi, ak
a)
žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom alebo
b)
sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel.
(20)
O poskytnutí podpory pri žiadosti predkladanej súčasne so žiadosťou o dotáciu na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu5) spĺňajúcej podmienky ustanovené týmto zákonom rozhodne fond až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie na rozvoj bývania podľa osobitného predpisu.5) Oznámenie doručí fondu ministerstvo bezodkladne.
(21)
Žiadateľ, ktorému nebola poskytnutá podpora podľa odseku 19, môže podať podnet na preskúmanie rozhodnutia fondu. Podnet predkladá ministerstvu prostredníctvom fondu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania fondu. Zhodu potvrdí fond v stanovisku spracovanom k podnetu.
(22)
Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu podľa odseku 21 postup fondu a v prípade zistenia nesprávneho postupu vráti žiadosť fondu. Fond zaradí žiadosť do poradia žiadostí podľa prideleného poradového čísla podľa odseku 17. Ak ministerstvo nezistí nesprávny postup fondu, podnet zamietne a vráti žiadosť žiadateľovi.
(23)
Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory podľa odseku 17 pre žiadosť, ktorá sa predkladá z dôvodu odstránenia následkov živelnej udalosti.
(24)
Na účely tohto zákona sa živelnou udalosťou rozumie povodeň, záplava, víchrica, úder blesku, požiar, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skaly alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny a zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky zemetrasenia.
(25)
Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.
§ 16
Zmluva
(1)
Fond poskytuje podporu na základe zmluvy.
(2)
Zmluva obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 a fondu,
b)
účel a výšku poskytnutej podpory,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
zabezpečenie záväzkov,
e)
bezhotovostný spôsob úhrady z podpory,
f)
podmienky čerpania podpory,
g)
technické podmienky stavby a dĺžku času jej uskutočnenia,
h)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
i)
sankcie za porušenie podmienok ustanovených v § 18,
j)
záväzok žiadateľa na zachovanie nájomného charakteru bytu podľa § 10 ods. 10 písm. c) prvého a druhého bodu,
k)
záväzok žiadateľa na poskytovanie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb podľa § 14 ods. 1,
l)
trvanie zmluvného vzťahu,
m)
podpisy zmluvných strán.
(3)
Práva a povinnosti zo zmluvy môže žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) previesť na inú osobu len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu.
(4)
Fond uchováva po dobu platnosti zmluvného vzťahu doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia podpory podľa tohto zákona.
§ 17
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o výške podpory, podmienkach a postupe pri poskytovaní podpory.
(2)
Fond vykonáva kontrolu
a)
dodržania postupu podľa § 15 ods. 7 až 15,
b)
účelu použitia podpory,
c)
dodržiavania podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté,
d)
dodržiavania zmluvných podmienok.
(3) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a podkladov k čerpaniu podpory poskytnutej z fondu pred ich zaslaním fondu vykonáva
a)
okresný úrad v sídle kraja u žiadateľa, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. b), d) a e),
b)
obec v sídle okresu u žiadateľa, ak ide o účel podľa § 6 ods. 1 písm. a) a c).
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov.37)
§ 18
Sankcie
(1)
Ak žiadateľ porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu,38) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Žiadateľ je povinný finančné prostriedky vrátiť, ak porušil podmienky poskytnutia podpory na
a)
obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa § 10 ods. 1, ods. 2, ods. 10 písm. a), ods. 10 písm. b) alebo ods. 13,
b)
modernizáciu bytového domu podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2,
c)
odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa § 12 ods. 3 písm. b) alebo písm. d),
d)
zateplenie bytovej budovy podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b) až d) alebo
e)
výstavbu zariadenia sociálnych služieb a obnovu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14.
(3)
Za nedodržanie termínu dokončenia stavby podľa § 9 ods. 7 sa ukladá odvod vo výške 1 % zo sumy poskytnutého úveru za každých aj začatých 12 mesiacov, o ktoré sa predĺži termín dokončenia stavby; odvod sa neuloží žiadateľovi, u ktorého došlo k nedodržaniu termínu dokončenia stavby, v dôsledku dôvodov hodných osobitného zreteľa. Ak žiadateľ nedokončí stavbu ani v termíne piatich rokov od termínu ustanoveného podľa § 9 ods. 7, je povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nesplatenej časti úveru do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(4)
Pri nedodržaní podmienky zachovania nájomného charakteru bytov podľa § 10 ods. 10 písm. c) prvého bodu alebo pri nedodržaní minimálneho času na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podľa § 14 ods. 1 je žiadateľ povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a penále vo výške 0,05 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nesplatenej časti úveru do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(5)
Za nedodržanie podmienky poskytnutia údajov o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie podľa § 13 ods. 2. písm. g) sa ukladá odvod vo výške 1 % zo sumy poskytnutého úveru a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(6)
Za nedodržanie podmienky na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti je žiadateľ povinný vrátiť nesplatenú časť úveru a penále vo výške 0,02 % z tejto sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou nesplatenej časti úveru do dňa odvedenia finančných prostriedkov.
(7)
Fond je povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru na základe písomnej žiadosti žiadateľa; táto povinnosť sa neuplatní voči žiadateľovi, ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie nájomného bytu podľa § 6 ods. 1 písm. b). Za predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru alebo časti úveru nemôže fond požadovať poplatok.
(8)
Odvod, vrátenie nesplatenej časti úveru a penále podľa odsekov 1 až 6 ukladá a vymáha fond. Pri ukladaní a vymáhaní odvodu, povinnosti vrátiť nesplatenú časť úveru a penále fond postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 38a)
(9)
Fond môže na písomné požiadanie žiadateľa, uzavrieť so žiadateľom dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu.38b)
§ 19
Informačný systém
Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý generuje poradie žiadostí podľa § 15 ods. 17 a obsahuje najmä informácie o žiadostiach, žiadateľoch, spôsobe zabezpečenia úveru a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona.
§ 20
Osobitné ustanovenie
(1)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje minister.
(2)
Nevyčerpanú alebo neoprávnene vyčerpanú časť podpory je žiadateľ povinný vrátiť fondu.
(3)
Prevody prostriedkov podľa odseku 2 vykoná banka podľa § 5 ods. 5 na účet fondu v Štátnej pokladnici bezodkladne.
§ 21
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
výške poskytovanej podpory, ročnej úrokovej sadzbe úveru a lehote splatnosti úveru podľa účelu podpory a žiadateľa podľa § 7 a § 10 ods. 5,
b)
všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,
c)
obsahu žiadosti o poskytnutie podpory a forme jej predkladania.
§ 22
Spoločné ustanovenia
(1)
Štátny fond rozvoja bývania podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov je fondom podľa tohto zákona.
(2)
Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy fondu vzniknuté pred 1. januárom 2014 sa považujú za pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy a iné vzťahy fondu podľa tohto zákona.
§ 23
Prechodné ustanovenia
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a
a)
boli overené do 31. decembra 2013, budú posúdené a fond o nich rozhodne v súlade so zákonom účinným do 31. decembra 2013,
b)
neboli overené do 31. decembra 2013, sa vrátia späť žiadateľovi.
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Ustanovenie § 8 ods. 13 sa vzťahuje na podporu poskytnutú od 1. januára 2016.
§ 23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Žiadateľovi, fyzickej osobe, ktorému fond poskytol úver na výstavbu bytu alebo kúpu bytu podľa predpisov účinných do 1. januára 2014, možno počas platnosti zmluvy odpustiť časť poskytnutého úveru podľa § 10 ods. 7, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 10 ods. 7 písm. a) a c) a
b)
písomne požiada fond o odpustenie časti poskytnutého úveru na obstaranie bytu najneskôr do 31. decembra 2018.
(2)
Časť poskytnutého úveru podľa § 10 ods. 7 možno odpustiť len jedenkrát na každé dieťa žiadateľa, ktoré spĺňa podmienku podľa § 10 ods. 7 písm. a).
§ 24
Záverečné ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z., zákona č. 518/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 302/2012 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 547/2008 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 535/2009 Z. z.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 150/2013 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POSTIHNUTÍ
1.
Roztrúsená mozgovomiechová skleróza
a)
stredne ťažká forma
b)
ťažká forma (triparéza a kvadruparéza)
2.
Koordinačné poruchy a poruchy rovnováhy - ťažká forma (s nemožnosťou samostatného pohybu)
3.
Čiastočné a úplné mozgové obrny (pyramídového a extrapyramídového pôvodu)
a)
hemiplégia
b)
paraplégia
c)
kvadruplégia
d)
hemiparéza ťažkého stupňa
e)
paraparéza ťažkého stupňa
f)
kvadruparéza ťažkého stupňa
4.
Poškodenie miechy
a)
hemiplégia
b)
paraplégia
c)
kvadruplégia
d)
hemiparéza ťažkého stupňa
f)
paraparéza ťažkého stupňa
g)
kvadruparéza ťažkého stupňa
5.
Spondylartritída ankylozujúca - Bechterevova choroba - ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov
6.
Myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinologické
a)
stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti
b)
ťažká forma (imobilita)
7.
Myasténia gravis, myastenický syndróm - ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti
8.
Úplná strata jednej hornej končatiny a jednej dolnej končatiny
9.
Strata oboch dolných končatín v stehne
10.
Strata jednej dolnej končatiny v stehne a jednej dolnej končatiny v predkolení s krátkymi amputačnými kýpťami s výrazne zníženou funkciou amputovaného kýpťa
11.
Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo s veľmi krátkym amputačným kýpťom
12.
Strata jednej dolnej končatiny v stehne po kolenný kĺb
13.
Strata oboch dolných končatín v predkolení
14.
Stuhnutie oboch bedrových kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby
15.
Stuhnutie jedného bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení bez možnosti ďalšej liečby
16.
Stuhnutie oboch kolenných kĺbov po vyčerpaní možností konzervatívnej a radikálnej liečby
17.
Onkologické ochorenia v terminálnom štádiu s poruchami mobility
18.
Terminálne štádium chronickej obličkovej nedostatočnosti liečenej hemodialýzou
Príloha č. 2
k zákonu č. 150/2013 Z. z.
ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH BYTOVÉHO DOMU
Porucha Druh systémovej poruchy Výskyt poruchy Sprievodný znak poruchy Povinný spôsob odstránenia poruchy
a) Porucha obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu. Konštrukčný systém najmä
ZT, ZTB, T06B BA, BA, MS-5, MS-11
Trhliny v keramzitbetóne, lávobetóne a tufobetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu. Odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby) a zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia budovy.
b) Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu. Konštrukčný systém najmä T06B-KE, ŽA. Oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej Železobetónovej steny a zatekanie dažďovej vody. Prikotvenie obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie a zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia budovy.
c) Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu. Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, T06B ŽA, BA NKS-S. Trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu a zasklenia, zatekanie dažďovej vody. Zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny a zasklenia, oprava trhlín v schodisku, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte.
d) Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu. Konštrukčný  systém najmä ZT. Trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a  korózie výstuže. Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia vrátane jeho kotvenia a zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
e) Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu. Konštrukčný systém T08 B. Trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia,  zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže a vypadávanie betónovej hmoty. Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia  lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia, vrátane jeho kotvenia, zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
f) Porucha balkónov a lodžií bytového domu. Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä
T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, G-57, NMB, PV-2, K-61, PD-62, T06B, B-70, BA-BC.
Trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie, korózia kotvenia zábradlia a vytváranie tepelného mosta. Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby), vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia vrátane jeho kotvenia, zateplenie balkónovej dosky alebo lodžiovej dosky a dosky nad vrchnou lodžiou  v prípade vytvárania tepelného mosta.
g) Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu. Konštrukčný systém najmä
LB, MB.
Vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty a vytváranie tepelného mosta. Odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.
h) Porucha obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu. Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä T06B NA, T06B BA, T08B,P1.15, SpM-P1.15,
PS 82 TT a BANKS-S.
Trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi prvky pórobetónových dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. Odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia s lodžiami BANKS-S) a oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.
i) Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky aspoň 80 mm bytového domu. Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS82, P1.24. Zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa a korózia výstuže spojov. Vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu a celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti obvodového dielca (v prípade potreby).
j) Porucha atiky bytového domu. Stavebná sústava najmä
PS 82 PP.
Odklonenie montovaných atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku a deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody. Odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike a zateplenie strechy.
k) Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu. Konštrukčný systém PV-2. Trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok). Odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa a nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.
l) Porucha predsadenej lodžie  a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. Stavebná sústava
BA NKS-S.
Nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia. Zabezpečenie ukotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche a zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.
Príloha č. 3
k zákonu č. 150/2013 Z. z.
ZOZNAM MESTSKÝCH ČASTÍ V BRATISLAVE A V KOŠICIACH NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
1.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto pre okres Bratislava I
2.
Bratislava - mestská časť Ružinov pre okres Bratislava II
3.
Bratislava - mestská časť Nové Mesto pre okres Bratislava III
4.
Bratislava - mestská časť Karlova Ves pre okres Bratislava IV
5.
Bratislava - mestská časť Petržalka pre okres Bratislava V
6.
Košice - mestská časť Staré Mesto pre okres Košice I
7.
Košice - mestská časť Západ pre okres Košice II
8.
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov pre okres Košice III
9.
Košice - mestská časť Juh pre okres Košice IV
1)
§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3)
§ 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 5 písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 15 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
6)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
6a)
§ 43d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 87, 94 alebo § 102 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 7 písm. f) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
13aa)
§ 7 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a)
Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15c)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
§ 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení v znení neskorších predpisov.
23)
§ 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
24a)
§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
24b)
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 56 až 64 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
27)
§ 2 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
28)
§ 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
29)
Príloha č. 3 k zákonu č. 443/2010 Z. z. v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
30)
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
33)
STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.
35)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
37)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
38b)
§ 7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.