144/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 14.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

144
ZÁKON
z 21. mája 2013
o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky obchodovania s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov (ďalej len „obchodovanie s určenými výrobkami“),
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pri obchodovaní s určenými výrobkami,
c)
povinnosti držiteľa licencie na obchodovanie s určenými výrobkami (ďalej len „licencia“),
d)
kontrolu obchodovania s určenými výrobkami,
e)
priestupky a iné správne delikty.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky obranného priemyslu podľa osobitného predpisu,1) určené výrobky, ak sú osobitne určené na vojenské účely alebo ak sú určené pre ozbrojené sily a položky dvojakého použitia podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
určeným výrobkom
1.
strelná zbraň,3) jej súčasť4) a hlavná časť,5) strelivo,6) ktorých zoznam ustanovuje osobitný predpis,7)
2.
optický prístroj,
3.
výbušnina,8)
4.
pyrotechnický výrobok,9)
5.
prístroj na rušenie elektronických signálov,
b)
transferom určených výrobkov kúpa alebo predaj určených výrobkov od dodávateľa v jednom členskom štáte Európskej únie k prijímateľovi v inom členskom štáte Európskej únie,
c)
transferom výbušnín preprava výbušnín v rámci členských štátov Európskej únie,
d)
reexportom prijatie transferu alebo dovoz určených výrobkov a následné odoslanie transferu alebo vývoz určených výrobkov,
e)
dovozom určených výrobkov kúpa určených výrobkov z územia tretích krajín na colné územie10) Európskej únie,
f)
obchodovaním s určenými výrobkami
1.
transfer určených výrobkov,
2.
dovoz alebo vývoz11) určených výrobkov,
3.
aktívny zušľachťovací styk,12)
4.
pasívny zušľachťovací styk,13)
5.
dočasný vývoz,14)
6.
tranzit,15)
7.
reexport,
g)
nedovoleným obchodovaním obchodovanie s určenými výrobkami v rozpore s osobitným predpisom16) alebo týmto zákonom.
(2)
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a)
dodávateľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za transfer určených výrobkov,
b)
prijímateľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území členského štátu Európskej únie, ktorá je zodpovedná za prijatie transferu určených výrobkov,
c)
konečným užívateľom fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá predkladá vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov vydané alebo potvrdené príslušným štátnym orgánom štátu konečného užívateľa pri vývoze alebo transfere alebo iný doklad vydaný alebo potvrdený príslušným štátnym orgánom štátu konečného užívateľa preukazujúci skutočnosti uvedené v § 6 ods. 2 a 3.
§ 3
Obchodovanie s určenými výrobkami
(1)
Obchodovať s určenými výrobkami možno len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v rozhodnutí Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o udelení licencie.
(2)
Licencia sa nevyžaduje na
a)
transfer určených výrobkov, ktoré sú predmetom reklamácie,17) okrem určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode a štvrtom bode,
b)
tranzit určených výrobkov, ktorý trvá najviac tri pracovné dni,
c)
transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov, ktoré majú neobchodný charakter,18)
d)
obchodovanie s určenými výrobkami na území Slovenskej republiky,
e)
vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.19)
(3)
Ministerstvo z dôvodov uvedených v osobitnom predpise20) dočasne zastaví vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode.
§ 4
Orgány kontroly obchodovania s určenými výrobkami
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami je ministerstvo.
(2)
Ďalšími orgánmi na kontrolu obchodovania s určenými výrobkami (ďalej len „orgány kontroly“) sú
a)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí“),
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
d)
Hlavný banský úrad,
e)
colné orgány,21)
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Slovenská obchodná inšpekcia.
(3)
Ministerstvo a orgány kontroly pri výkone kontroly obchodovania s určenými výrobkami zohľadňujú
a)
ciele medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti medzinárodných kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika uznáva,
b)
zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodnopolitické záujmy Slovenskej republiky,
c)
ochranu spotrebiteľa a vnútorného trhu.
§ 5
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
rozhoduje o udelení, neudelení, pozastavení, zmene, zrušení licencie, udelení povolenia na transfer určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu, zamietnutí žiadosti o udelenie licencie, zamietnutí žiadosti o zmenu licencie alebo zamietnutí žiadosti o povolenie na transfer určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu,
b)
vedie evidenciu
1.
žiadostí o udelenie licencie a zmenu licencie,
2.
zamietnutých žiadostí o udelenie licencie,
3.
pozastavených udelených licencií,
4.
udelených a zrušených licencií,
5.
povolení na transfer výbušnín a tieto evidencie na požiadanie poskytne Slovenskej informačnej službe,
c)
potvrdzuje vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov,
d)
vykonáva v spolupráci s orgánmi kontroly kontrolu dodržiavania osobitného predpisu16) a tohto zákona,
e)
ukladá sankcie za porušenie povinností podľa osobitného predpisu16) a tohto zákona,
f)
spolupracuje, konzultuje s Európskou komisiou, Radou Európskej únie, príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a poskytuje im potrebné informácie,
g)
spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a príslušnými orgánmi iných štátov zodpovednými za plnenie úloh v oblasti kontroly obchodovania s určenými výrobkami a poskytuje im potrebné informácie.
Konanie o udelení licencie
§ 6
(1)
Ministerstvo rozhoduje o udelení licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Podmienkou udelenia licencie je
a)
písomná žiadosť o udelenie licencie,
b)
žiadateľ má uzatvorenú zmluvu so zahraničným obchodným partnerom, ktorej predmetom je obchod s konkrétnym druhom, hodnotou a množstvom určených výrobkov,
c)
žiadateľ je podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.
(3)
Žiadosť o udelenie licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predmet podnikania žiadateľa,
d)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera,
e)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,22)
f)
názov určeného výrobku, jeho presnú identifikáciu alebo špecifikáciu,
g)
množstvo určeného výrobku vyjadrené v merných jednotkách,
h)
navrhovanú dobu platnosti licencie, názov štátu, z ktorého sa určený výrobok odosiela alebo do ktorého sa určený výrobok posiela,
i)
celkovú hodnotu určených výrobkov vyjadrenú v eurách,
j)
identifikačné údaje výrobcu určeného výrobku, ak sú známe, a krajinu pôvodu určeného výrobku,
k)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania konečného užívateľa,
l)
účel použitia určených výrobkov,
m)
spôsob vykonania dopravy a trasy, po ktorých sa majú určené výrobky dopraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky,
n)
adresu priestorov, v ktorých žiadateľ skladuje alebo bude skladovať určené výrobky,
o)
pri pyrotechnických výrobkoch množstvo pyrotechnickej zlože nachádzajúcej sa v určenom výrobku v hmotnostnej jednotke,
p)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že skutočnosti uvedené v žiadosti sú úplné a pravdivé,
q)
dátum vyhotovenia žiadosti a podpis žiadateľa.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú:
a)
originál písomných dokladov alebo ich úradne osvedčené kópie preukazujúce skutočnosti uvedené v odseku 2 a odseku 3 písm. d) až q),
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú určené výrobky,
c)
potvrdenie zhody vydané autorizovanou osobou alebo certifikát vydaný notifikovanou osobou,24)
d)
ďalšie doklady umožňujúce podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo požiada.
(5)
Pri vývoze z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o konečnom použití vydaný alebo potvrdený príslušným štátnym orgánom štátu konečného užívateľa alebo iný doklad vydaný alebo potvrdený príslušným štátnym orgánom štátu konečného užívateľa preukazujúci skutočnosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorého platnosť je šesť mesiacov od vydania dokladu a ktorý obsahuje
a)
názov štátu konečného užívateľa určených výrobkov,
b)
obchodné meno vývozcu z územia Slovenskej republiky,
c)
obchodné meno dovozcu, ktorý dodáva určené výrobky konečnému užívateľovi,
d)
obchodné meno konečného užívateľa, ak ním nie je dovozca určených výrobkov,
e)
presnú špecifikáciu a množstvo určených výrobkov,
f)
doložku zakazujúcu ďalší vývoz určených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g)
čitateľné meno a priezvisko zástupcu príslušného štátneho orgánu štátu konečného užívateľa a oprávnenej osoby konečného užívateľa a odtlačok pečiatky orgánu príslušného štátneho orgánu štátu konečného užívateľa.
(6)
Pri transfere z územia Slovenskej republiky je prílohou originál vyhlásenia o konečnom použití potvrdený konečným užívateľom preukazujúci skutočnosti uvedené v odsekoch 2 a 3, ktorého platnosť je šesť mesiacov od jeho vydania a ktorý obsahuje
a)
názov štátu konečného užívateľa určených výrobkov,
b)
obchodné meno dodávateľa transferu z územia Slovenskej republiky,
c)
obchodné meno prijímateľa transferu, ktorý dodáva určené výrobky konečnému užívateľovi,
d)
obchodné meno konečného užívateľa, ak ním nie je prijímateľ transferu určených výrobkov,
e)
presnú špecifikáciu a množstvo určených výrobkov,
f)
doložku zakazujúcu ďalší transfer určených výrobkov bez súhlasu ministerstva,
g)
čitateľné meno a priezvisko oprávnenej osoby konečného užívateľa.
(7)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sú:
a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať s určenými výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode,
b)
povolenie na nadobúdanie určených výrobkov uvedenených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode,25)
c)
doklad o tom, že žiadateľ alebo konečný užívateľ má zabezpečené riadne skladovanie určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode, ktoré neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb,26)
d)
kópia osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu27) alebo zmluva s prepravcom o preprave nebezpečných vecí,
e)
vyhlásenie o zhode28) alebo kópie príslušných certifikátov, a ak bolo posúdenie zhody vykonané notifikovanou osobou z iného členského štátu Európskej únie, aj potvrdenie zhody návodu na použitie vydané notifikovanou osobou zo Slovenskej republiky,
f)
vyplnený sprievodný formulár na transfer určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode v rámci členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu,29)
g)
súhlas krajiny určenia s vývozom určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode.
(8)
Prílohou k žiadosti o udelenie licencie na transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sú:
a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať s určenými výrobkami uvedenými v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode,
b)
doklad o tom, že žiadateľ je oprávnený nadobúdať určené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode triedy III, IV a podtriedy T2 a kategórie 4 P2aT2,30)
c)
doklad o tom, že žiadateľ alebo konečný užívateľ má zabezpečené riadne skladovanie určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode, ktoré neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb,31)
d)
kópia osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu27) alebo zmluva s prepravcom o preprave nebezpečných vecí,
e)
vyhlásenie o zhode32) alebo kópia príslušných certifikátov; ak bolo posúdenie zhody vykonané notifikovanou osobou z iného členského štátu Európskej únie, aj potvrdenie zhody návodu na použitie vydané notifikovanou osobou zo Slovenskej republiky,
f)
doklad podľa písmena e) môže žiadateľ nahradiť potvrdením od notifikovanej osoby, že na určených výrobkoch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) štvrtom bode bola posúdená zhoda s technickým predpisom33) vydaným na tento účel.
(9)
Žiadateľ pri vývoze určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode mimo územia členských štátov Európskej únie môže podať žiadosť o udelenie
a)
jednorazovej licencie na vývoz,34)
b)
licencie na viacnásobný vývoz35) alebo
c)
globálnej licencie na vývoz.36)
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú:
a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,36a)
b)
doklady a údaje podľa osobitného predpisu.37)
(11)
Pri reexporte určených výrobkov žiadateľ podáva žiadosť o dovoz alebo príjem transferu súčasne so žiadosťou o vývoz alebo odoslanie transferu.
(12)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 7
Spolupráca ministerstva s orgánmi kontroly
(1)
Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán kontroly o stanovisko k žiadosti o udelenie, zmenu alebo zrušenie licencie. Ak si to vyžaduje záujem podľa § 4 ods. 3 písm. b), ministerstvo vždy požiada o stanovisko ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Slovenskú informačnú službu.
(2)
Orgány kontroly ministerstvu predložia stanoviská potrebné na rozhodnutie o udelení, zmene alebo zrušení licencie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva.
(3)
Ak lehota na predloženie stanoviska podľa odseku 2 nie je dostatočná, príslušný orgán kontroly o tom upovedomí ministerstvo a predloží mu stanovisko najneskôr v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva.
(4)
Nesúhlasné stanovisko ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo Slovenskej informačnej služby k udeleniu licencie je pre ministerstvo záväzné. Ak orgány kontroly v lehote podľa odseku 2 písomne nepredložia stanoviská alebo nepostupujú podľa odseku 3, predpokladá sa, že s udelením, zmenou alebo zrušením licencie súhlasia.
§ 8
(1)
Ministerstvo udelí licenciu rozhodnutím v lehote do 60 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti.
(2)
Ministerstvo pred udelením licencie na vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode postupuje podľa osobitného predpisu.38)
(3)
Udelená licencia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, u fyzickej osoby - podnikateľa meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
evidenčné číslo licencie,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,22)
e)
názov a špecifikáciu určených výrobkov, ich množstvo alebo objem vyjadrený v merných jednotkách a celkovú hodnotu vyjadrenú v eurách,
f)
názov krajiny, do ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov vykoná, alebo krajiny, z ktorej sa transfer, dovoz alebo vývoz určených výrobkov vykoná,
g)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera a konečného užívateľa určených výrobkov, účel použitia určených výrobkov u konečného užívateľa,
h)
dátum vydania, dobu a podmienky platnosti licencie.
(4)
V licencii ministerstvo vymedzí miesto na záznamy o využití licencie. Údaje o využití licencie vyznačí na rube licencie v merných jednotkách
a)
osoba, ktorej bola licencia udelená pri obchodovaní s určenými výrobkami na území členských štátov Európskej únie,
b)
príslušný colný úrad pri dovoze a vývoze určených výrobkov.
(5)
Na transfer výbušnín je žiadateľ povinný podať žiadosť o povolenie na transfer výbušnín. Povolenie sa vyžaduje aj na transfer bezdymového prachu alebo čierneho prachu. Povolenie na transfer výbušnín, bezdymového prachu alebo čierneho prachu ministerstvo vydá najviac na jeden rok.
(6)
Ten, komu bolo vydané povolenie na transfer výbušnín, bezdymového prachu alebo čierneho prachu, je povinný najneskôr tri dni pred začatím každého transferu oznámiť písomne Policajnému zboru dátum začatia a ukončenia transferu, udaním miesta odoslania, miesta určenia a údaje o množstve a druhu prepravovaných určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode, bezdymového prachu alebo čierneho prachu.
(7)
Transfer výbušnín, bezdymového prachu alebo čierneho prachu si vyžaduje splnenie osobitných požiadaviek na bezpečnosť39) na území, kde sa bude transfer uskutočňovať. Ten, komu bolo vydané povolenie na transfer, je povinný oznámiť Policajnému zboru okrem údajov podľa odseku 6 aj údaje o trase transferu, predpokladaných miestach odpočinku, názov hraničného priechodu pri vstupe na územie Slovenskej republiky a názov hraničného priechodu pri výstupe z územia Slovenskej republiky.
§ 9
Zmena a predĺženie licencie
(1)
Ministerstvo na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie podanej najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím doby platnosti udelenej licencie
a)
predĺži dobu platnosti udelenej licencie iba raz, najviac o šesť mesiacov,
b)
zmení hodnotu určených výrobkov, ak držiteľ licencie nevyčerpal množstvo určených výrobkov uvedených v udelenej licencii,
c)
zmení údaje na licencii o držiteľovi licencie alebo jeho zahraničnom obchodnom partnerovi v prípade zmeny sídla alebo miesta podnikania.
(2)
Ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o zmenu licencie postupuje podľa § 8 a 10.
(3)
Držiteľ licencie je povinný pri podaní žiadosti o zmenu licencie predložiť originál licencie, čestné vyhlásenie, že dodržal podmienky licencie a nepresiahol povolenú hodnotu ani množstvo určených výrobkov.
§ 10
Zamietnutie žiadosti
(1)
Ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie licencie alebo žiadosť o zmenu licencie, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 6 ods. 2 až 11,
b)
je to odôvodnené záujmami podľa § 4 ods. 3 alebo o to požiadal niektorý členský štát Európskej únie,
c)
ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo Slovenská informačná služba vyjadrí nesúhlas s udelením licencie,
d)
žiadateľ porušil v súvislosti s obchodovaním s určenými výrobkami v období posledných troch rokov tento zákon a osobitné predpisy16) v oblasti obchodovania s určenými výrobkami alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo by sa udelením alebo zmenou licencie také konanie umožnilo,
e)
žiadateľ o licenciu na vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode má záznam v registri trestov,
f)
žiadateľ o zmenu licencie nedodržal podmienky uvedené v udelenej licencii tým, že prekročil hodnotu alebo množstvo určených výrobkov povolené v uvedenej licencii, alebo ak žiadateľ konal v rozpore s udelenou licenciou,
g)
v čase rozhodovania o zmene licencie uplynula platnosť údajov podľa § 6 ods. 3 a žiadateľ o zmenu licencie nedodržal lehotu alebo podmienku odôvodnenia žiadosti o zmenu, nepredložil platné údaje a doklady spolu so žiadosťou o zmenu,
h)
neuplynuli tri roky od zamietnutia žiadosti o udelenie licencie a nezmenili sa skutočnosti, ktoré boli dôvodom na zamietnutie žiadosti,
i)
neuplynuli tri roky od zrušenia licencie podľa § 12 ods. 2 alebo
j)
v čase rozhodovania o zmene licencie žiadateľ porušil pri obchodovaní s určenými výrobkami alebo v súvislosti s touto činnosťou povinnosti určené týmto zákonom.
(2)
Rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti nemá odkladný účinok.
§ 11
Povinnosti držiteľa licencie
(1)
Držiteľ licencie je povinný
a)
pri dovoze a vývoze určených výrobkov predložiť originál licencie príslušnému colnému orgánu na potvrdenie čerpania licencie,
b)
pri obchodovaní s určenými výrobkami na území členských štátov Európskej únie vykonať bezodkladne zápis o využití licencie na rube originálu licencie, predložiť ministerstvu na výzvu záznam o stave využitia licencie na origináli licencie alebo vyznačiť, že k využitiu licencie nedošlo,
c)
vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 dní po
1.
splnení účelu, na ktorý bola licencia udelená, alebo
2.
skončení doby jej platnosti,
d)
bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu krádež, stratu, zničenie alebo neodstrániteľné poškodenie licencie,
e)
bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu sídla alebo miesta podnikania, ako aj zmenu adresy priestorov, v ktorých skladuje určené výrobky, prípadne inú zmenu údajov uvedených na udelenej licencii,
f)
umožniť vykonanie kontroly podľa § 16.
(2)
Za splnenie účelu, na ktorý bola licencia udelená, sa podľa tohto zákona považuje vyčerpanie hodnoty alebo množstva určených výrobkov uvedených v udelenej licencii.
(3)
Držiteľ licencie, ktorý vykonal príjem transferu alebo dovoz a neuskutočnil následne odoslanie transferu alebo vývoz na základe udelenej licencie na transfer alebo vývoz, je povinný túto skutočnosť a miesto uskladnenia určených výrobkov písomne oznámiť ministerstvu do 15 dní odo dňa skončenia platnosti licencie na odoslanie transferu alebo vývoz určených výrobkov z územia Slovenskej republiky a zabezpečiť ďalší spôsob nakladania s určenými výrobkami.
(4)
Držiteľ licencie je povinný zaslať ministerstvu hlásenie o využití licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na výzvu ministerstva je povinný v lehote určenej vo výzve predložiť potvrdenie o dodaní množstva určených výrobkov na miesto určenia vydané príslušným orgánom krajiny určenia.
§ 12
Zánik, zrušenie a pozastavenie platnosti licencie
(1)
Licencia zanikne
a)
vyčerpaním povolenej hodnoty alebo množstva určených výrobkov uvedených v licencii,
b)
vrátením licencie ministerstvu,
c)
zrušením,
d)
uplynutím doby platnosti alebo
e)
zánikom fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby.
(2)
Ministerstvo rozhodne o zrušení licencie, ak
a)
licencia bola získaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené záujmami podľa § 4 ods. 3 písm. b),
c)
podmienky na udelenie licencie neboli splnené,
d)
neboli dodržané podmienky uvedené v udelenej licencii,
e)
o to v odôvodnených prípadoch v rámci svojej vecnej príslušnosti požiada orgán kontroly z dôvodu, že držiteľ licencie počas posledných troch rokov porušil pri obchodovaní s určenými výrobkami alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis, medzinárodnú zmluvu, ktorými je Slovenská republika viazaná,
f)
určené výrobky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode nie sú označené podľa osobitného predpisu40) alebo
g)
strelné zbrane nie sú označené aspoň jednoduchým označením, ktoré umožňuje identifikáciu prvej krajiny dovozu v rámci Európskej únie, alebo v prípade, že strelné zbrane nemajú takéto označenie, jedinečným označením, ktorým sa identifikujú dovezené strelné zbrane.
(3)
Držiteľ licencie je povinný do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení licencie vrátiť ministerstvu zrušenú licenciu.
(4)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.
(5)
Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením licencie.
(6)
Ak ministerstvo zamietne žiadosť o udelenie licencie, zruší, zmení licenciu alebo pozastaví jej platnosť na vývoz určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode, postupuje podľa osobitného predpisu.41)
§ 13
Vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov
(1)
Ministerstvo potvrdí dovozcovi, prijímateľovi alebo držiteľovi licencie vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov, ak o jeho potvrdenie požiadal dovozcu alebo prijímateľa zahraničný obchodný partner. Žiadateľ o jeho potvrdenie požiada po udelení licencie. Vyhlásenie o konečnom použití je neplatné, ak nie je predložené zahraničnému obchodnému partnerovi alebo príslušným zahraničným orgánom do šiestich mesiacov odo dňa jeho vydania.
(2)
Ak dovozca, prijímateľ alebo držiteľ licencie vyhlásenie o konečnom použití nevyužije, je povinný ho vrátiť ministerstvu do 15 kalendárnych dní od skončenia jeho platnosti a uviesť dôvod nevyužitia.
§ 14
Vydanie duplikátu
(1)
Ministerstvo vydá duplikát licencie, povolenia alebo vyhlásenia na základe písomnej žiadosti a čestného vyhlásenia o strate, krádeži, zničení alebo ich neodstrániteľnom poškodení.
(2)
Držiteľ licencie je povinný na duplikáte licencie vyznačiť aktuálne využitie licencie ku dňu vydania duplikátu a jeho úradne osvedčenú kópiu zaslať ministerstvu najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia duplikátu licencie.
§ 15
Úradný jazyk
Všetky žiadosti a prílohy sa predkladajú písomne v štátnom jazyku.42) V prípade ústneho pojednávania, ak je účastníkom konania zahraničná osoba, na jej žiadosť ministerstvo povolí tlmočníka zapísaného v zozname tlmočníkov,43) ak si ho účastník zabezpečí na vlastné náklady.
§ 16
Výkon kontroly
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo v spolupráci s orgánmi kontroly. Ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu aj u osôb, o ktorých sa dôvodne predpokladá, že obchodujú s určenými výrobkami v rozpore s týmto zákonom.
(2)
Ministerstvo vykoná kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných zamestnancov orgánov kontroly (ďalej len „kontrolóri“).
(3)
Kontrolóri sú pri výkone kontroly oprávnení vstupovať do priestorov, na pozemky a do prevádzkarní kontrolovaných osôb, požadovať od nich potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia o nadobudnutí určených výrobkov a zadržať originály dokladov a písomností, ak existuje podozrenie z porušenia tohto zákona. Kontrolóri sú oprávnení vykonať kontrolu dopravných prostriedkov, ich nákladu, prepravných a sprievodných listín patriacich kontrolovanej osobe, ak sa predpokladá, že sa v nich nachádzajú určené výrobky. Kontrolóri sú oprávnení vykonať aj kontrolu dopravných prostriedkov, ktoré nepatria kontrolovanej osobe, ak sa nachádzajú v jej priestoroch, prevádzkarniach a na jej pozemkoch, ak sa predpokladá, že sa v nich nachádzajú určené výrobky.
(4)
Ministerstvo má pri výkone kontroly vykonávanej v súčinnosti s orgánmi kontroly právo uložiť kontrolovanej osobe zaistenie určených výrobkov priamo na mieste výkonu kontroly. Ak existuje dôvodná obava, že kontrolovaná osoba bude s určenými výrobkami nakladať aj po ich zaistení, sú kontrolóri oprávnení uskladniť zaistené určené výrobky mimo dosahu kontrolovanej osoby na jej náklady. Kontrolovaná osoba je povinná na základe rozhodnutia ministerstva zaistené určené výrobky vydať. Zaistenie určených výrobkov trvá do doby právoplatného rozhodnutia vo veci.
(5)
Ministerstvo nie je povinné poskytnúť osobe, u ktorej sa vykonáva kontrola, náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou a odoberaním vzoriek.
(6)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup kontrolných orgánov pri výkone kontroly sa primerane použije osobitný predpis.44)
§ 17
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona sú ministerstvo a orgány kontroly oprávnené požadovať od iných štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku osôb vykonávajúcich obchodovanie s určenými výrobkami, údaje potrebné na výkon kontroly. Slovenská informačná služba, ministerstvo vnútra a colné orgány oznamujú ministerstvu zistenia dôležité pre jeho rozhodovaciu činnosť podľa tohto zákona.
(2)
Orgány podľa odseku 1 sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré sa týkajú obchodovania s určenými výrobkami ministerstvu a Slovenskej informačnej službe.
§ 18
Priestupky
(1)
Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak obchoduje s určenými výrobkami bez licencie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 100 000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.45)
§ 19
Iné správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 500 eur do 3 000 eur, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 5 až 7,
b)
nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 3,
c)
nepredloží originál licencie príslušnému colnému orgánu na potvrdenie podľa § 11 ods. 1 písm. a),
d)
nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 1 písm. c) až f),
e)
neoznámi údaje podľa § 11 ods. 3,
f)
nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2 alebo
g)
nevydá ministerstvu určené výrobky podľa § 16 ods. 4.
(2)
Ministerstvo uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 3 000 eur do 5 000 eur, ak
a)
nesplní povinnosť vykonať zápis o využití licencie podľa § 11 ods. 1 písm. b),
b)
nevráti zrušenú licenciu podľa § 12 ods. 3 alebo
c)
nevráti vyhlásenie o konečnom použití podľa § 13 ods. 2.
(3)
Ministerstvo uloží fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu
a)
od 5 000 eur do 250 000 eur, ak poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o licenciu podľa § 6, v hlásení o využití licencie podľa § 11 ods. 4,
b)
od 5 000 eur do 300 000 eur, ak obchoduje s určenými výrobkami bez licencie alebo v rozpore s udelenou licenciou, vykonáva transfer určených výrobkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode bez povolenia na transfer alebo,
c)
od 250 000 eur do 600 000 eur, ak správnym deliktom podľa písmena b) spôsobí Slovenskej republike značnú škodu46) alebo poškodí záujem podľa § 4 ods. 3 písm. b).
(4)
Ministerstvo pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania podľa § 4 ods. 3 písm. b).
(5)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(6)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Za správny delikt podľa odseku 3 písm. b) a c) ministerstvo môže uložiť prepadnutie určených výrobkov samostatne alebo spolu s pokutou, ak určené výrobky vo vlastníctve osoby, ktorá sa dopustila správneho deliktu, boli určené alebo použité na spáchanie správneho deliktu alebo získané správnym deliktom.
(8)
Pokutu podľa odsekov 1 až 3 alebo prepadnutie určených výrobkov podľa odseku 7 ministerstvo uloží do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Vlastníkom prepadnutých určených výrobkov sa stáva štát. Správu prepadnutých určených výrobkov vykonáva ministerstvo. Ministerstvo rozhodne o zničení alebo inom využití prepadnutých určených výrobkov.
(10)
Ak nemôže byť správa prepadnutých určených výrobkov vykonávaná ministerstvom, môže ministerstvo uzavrieť zmluvu o výkone správy prepadnutých určených výrobkov s iným orgánom štátnej správy. Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať výšku odplaty za výkon správy a dojednanie zodpovednosti za škodu spôsobenú na spravovaných určených výrobkoch v dobe výkonu jeho správy, inak je zmluva neplatná.
(11)
Ak ministerstvo nerozhodlo o inom využití prepadnutých určených výrobkov, prepadnuté určené výrobky budú zničené na náklady toho, komu bola sankcia prepadnutia určených výrobkov uložená.
Spoločné ustanovenia
§ 20
(1)
Licencie podľa tohto zákona sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu práv, ani exekučnému konaniu, konkurznému konaniu a dedičskému konaniu.
(2)
Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov z udelených licencií podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.47)
§ 21
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis16) a všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak podkladom na vydanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie licencie, rozhodnutia o zrušení a odňatí licencie boli skutočnosti založené na zahraničnopolitických alebo bezpečnostných dôvodoch, v odôvodnení sa okrem iného uvedie, že ide o zahraničnopolitický alebo bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.
§ 22
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví
a)
zoznam a kategorizáciu určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a),
b)
vzor žiadosti o udelenie licencie na transfer určených výrobkov,
c)
vzor žiadosti o udelenie licencie na vývoz alebo dovoz určených výrobkov,
d)
vzor žiadosti o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu,
e)
vzor žiadosti o povolenie na transfer určených výrobkov podľa § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu, bezdymového prachu alebo čierneho prachu,
f)
vzor hlásenia o využití licencie,
g)
vzor vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)
Licencie, povolenia a vyhlásenia vydané do 29. septembra 2013 zostávajú v platnosti až do doby skončenia ich platnosti.
(2)
Konania začaté a právoplatne neukončené do 29. septembra 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o licenciu, hlásenie o využívaní licencie, vyhlásenie o konečnom užívateľovi a medzinárodný dovozný certifikát pre určené výrobky (oznámenie č. 452/2009 Z. z.).
Čl. II
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písmená a) a b) znejú:
„a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, z hodnoty určených výrobkov ..... 0,1 %,
najmenej 33 eur
b) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím ..... 18 eur“.
“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písmená i) a j) znejú:
„i) Vydanie povolenia na transfer určených výrobkov ..... 40 eur
j) Vydanie duplikátu podľa písmen a), b) a d) až i) ..... 18 eur“.
“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 258/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa vykonáva článok 10 Protokolu Organizácie Spojených národov proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor Organizácie Spojených národov proti nezákonnému organizovanému zločinu (protokol OSN o strelných zbraniach a ktorým sa ustanovujú vývozné povolenia a opatrenia týkajúce sa dovozu a tranzitu strelných zbraní, ich súčastí a častí streliva (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012).
4)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
5)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
6)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
7)
Príloha č. I nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
8)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie.
9)
§ 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
10)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
11)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
12)
Čl. 52, 53, 136, 142, 143 a 167 až 170 nariadenia (ES) č. 450/2008.
13)
Čl. 48, 136, 143 a 171 až 174 nariadenia (ES) č. 450/2008.
14)
Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
15)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
16)
Nariadenie (EÚ) č. 258/2012.
18)
Čl. 1 ods. 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
19)
Čl. 9 ods. 1 písm. a) a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
20)
Čl. 9 ods. 1 písm. c), čl. 17 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
21)
§ 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
24)
§ 12 až 14 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
26)
27)
§ 34 a 35 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
29)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
32)
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh.
33)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Čl. 2 ods. 14 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
35)
Čl. 2 ods. 14 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
36)
Čl. 2 ods. 14 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
36a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
37)
Čl. 7 ods. 3 a čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
38)
Čl. 7 ods. 1 a 2, čl. 10 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
40)
§ 37 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41)
Čl. 11 ods. 2 až 3 nariadenia (EÚ) č. 258/2012.
42)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
44)
§ 11 až 13 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
47)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.