133/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
ZÁKON
z 15. mája 2013
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
vymenovanie orgánu technického posudzovania a oznámenie postupu jeho vymenovania a monitorovania jeho činnosti Európskej komisii (ďalej len „Komisia“), ostatným členským štátom Európskej únie a štátom, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore1) (ďalej len „členský štát“), a
b)
notifikáciu právnickej osoby (ďalej len „notifikovaná osoba“) a oznámenie postupu notifikácie a monitorovania jej činnosti Komisii a členským štátom.2)
(2)
Tento zákon ďalej ustanovuje
a)
podmienky uvádzania stavebných výrobkov3) (ďalej len „výrobok“) na trh v Slovenskej republike (ďalej len „domáci trh“) a ich sprístupňovania na domácom trhu,
b)
autorizáciu právnickej osoby (ďalej len „autorizovaná osoba“) na technické posudzovanie a na posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobkov (ďalej len „posudzovanie parametrov“), na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,4) a práva a povinnosti autorizovaných osôb,
c)
práva a povinnosti výrobcov,5)
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Uvádzanie výrobkov na domáci trh
(1)
Na domáci trh možno uviesť len výrobok, ktorý spĺňa
a)
harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu,6) alebo
b)
podmienky podľa tohto zákona.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 nemusí spĺňať výrobok vyrobený
a)
individuálne alebo upravený nesériovým spôsobom podľa individuálnej požiadavky zákazníka na základe konkrétnej objednávky a zhotoviteľ zodpovedný za bezpečné zabudovanie výrobku do stavby výrobok vmontuje do určenej stavby podľa technických predpisov a návodu výrobcu a na zodpovednosť stavbyvedúceho a osôb, ktoré uskutočnili stavebné práce potrebné na úpravu a zabudovanie výrobku,
b)
priamo na stavenisku na účel jeho zabudovania do konkrétnej stavby podľa technických predpisov a návodu výrobcu a na zodpovednosť stavbyvedúceho a osôb, ktoré uskutočnili stavebné práce potrebné na úpravu a zabudovanie výrobku,
c)
tradičným spôsobom, spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami ochrany stavebných pamiatok, alebo výrobným procesom, ktorý nemá priemyselný charakter, najmä na uskutočnenie opravy pamiatkovo chránenej stavby alebo stavby v pamiatkovej zóne, alebo z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty budovy, ak jeho použitie je v súlade s technickými predpismi a bezpečnostnými predpismi.
(3)
Ak parametre výrobku vyplývajú z harmonizovanej normy alebo z európskeho technického posúdenia,7) nemožno na postupy podľa tohto zákona použiť slovenské technické normy8) určené podľa § 13 ods. 1 písm. c) ako vhodné na posudzovanie podstatných vlastností výrobku (ďalej len „určená norma“) ani technické posúdenie vydané podľa § 3 (ďalej len „SK technické posúdenie“).
(4)
Ak sa uvádza na domáci trh výrobok vyrobený mimo územia Slovenskej republiky, k návodu na použitie výrobku, k bezpečnostným pokynom k výrobku, k informácii o riziku pre zdravie a bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití, ako aj k vyhláseniu o parametroch podľa osobitného predpisu9) musí byť pripojený aj preklad do štátneho jazyka.10)
§ 3
Technické posudzovanie
(1)
Technické posudzovanie je postup vydávania SK technického posúdenia, ktorý sa použije, ak pre výrobok, ktorý má výrobca uviesť na domáci trh, neexistuje harmonizovaná norma, európske technické posúdenie ani určená norma.
(2)
Obsahom technického posudzovania je zdokumentovanie
a)
posúdenia výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku z hľadiska ich vplyvu na najmenej jednu základnú požiadavku na stavby11) a
b)
pozitívneho hodnotenia parametrov tých podstatných vlastností výrobku, ktoré sú relevantné vo vzťahu k jeho vhodnosti na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
(3)
Zdokumentované parametre podstatných vlastností výrobku sa v SK technickom posúdení vyjadrujú číselne v úrovniach, limitnými hodnotami v triedach alebo ich opisom. SK technické posúdenie sa vydáva v štátnom jazyku.
(4)
Náklady technického posudzovania znáša výrobca.
§ 4
Posudzovanie parametrov
(1)
Pred uvedením výrobku na domáci trh výrobca musí zabezpečiť posudzovanie parametrov.
(2)
Obsahom posudzovania parametrov je overenie nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností výrobku.
(3)
Posudzovanie parametrov sa uskutočňuje postupmi podľa systémov posudzovania parametrov, ktoré ustanovuje pre jednotlivé skupiny výrobkov vykonávací predpis vydaný podľa § 13 ods. 2.
(4)
Náklady posudzovania parametrov znáša výrobca.
§ 5
Zjednodušené posudzovanie parametrov
(1)
Výrobca môže pri určovaní typu výrobku nahradiť skúšku typu alebo výpočet typu SK špecifickou technickou dokumentáciou, ktorou preukáže, že
a)
podstatné vlastnosti výrobku dosahujú určitú úroveň parametrov alebo že patria do určitej triedy parametrov bez potreby ďalšieho skúšania alebo výpočtu, alebo
b)
výrobok zodpovedá typu výrobku už odskúšaného u iného výrobcu a použije výsledky skúšok získané iným výrobcom s jeho súhlasom a na jeho zodpovednosť za ich správnosť.
(2)
Výrobca, ktorý je mikropodnikom,12) môže určovanie typu výrobku na základe skúšky typu nahradiť použitím skúšobných metód odlišných od určených skúšobných metód podľa určenej normy, ak prostredníctvom SK špecifickej technickej dokumentácie preukáže rovnocennosť použitých skúšobných metód so skúšobnými metódami podľa určenej normy.
(3)
SK špecifická technická dokumentácia musí preukazovať, že výrobok má požadované parametre, pre ktoré sa považuje za výrobok, ktorý dosahuje úroveň, triedu alebo prahovú hodnotu podľa určenej normy.
§ 6
SK vyhlásenie o parametroch
(1)
Výrobca vypracuje k výrobku uvádzanému na domáci trh vyhlásenie o parametroch podstatných vlastností výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám na stavby (ďalej len „SK vyhlásenie o parametroch“), ak to ustanovuje vykonávací predpis vydaný podľa § 13 ods. 2. SK vyhlásenie o parametroch sa vypracúva v štátnom jazyku.
(2)
SK vyhlásenie o parametroch obsahuje najmä
a)
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, sídlo a kontaktná adresa, miesto výroby, identifikačné číslo (IČO), ako aj meno a priezvisko splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený,
b)
typ výrobku, číslo výrobnej dávky, sériové číslo, iný prvok alebo údaj umožňujúci identifikáciu výrobku,
c)
označenie druhu a názov použitej určenej normy alebo SK technického posúdenia,
d)
údaj o zamýšľanom použití výrobku v stavbe v súlade s určenou normou alebo SK technickým posúdením,
e)
systém alebo systémy posudzovania parametrov výrobku, ktoré boli použité,
f)
údaje o autorizovanej osobe a o SK certifikáte, ktorý vydala, alebo o protokoloch o skúškach alebo výpočtoch vykonaných v súlade s použitým systémom posudzovania parametrov výrobku,
g)
údaje o mieste technického posudzovania a označenie SK technického posúdenia, ak sa na posudzovanie parametrov použilo SK technické posúdenie,
h)
výrobcom deklarované parametre podstatných vlastností výrobku vyjadrené úrovňou, triedou alebo opisom,
i)
meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby oprávnenej za výrobcu podpísať SK vyhlásenie o parametroch, jej podpis a odtlačok pečiatky výrobcu.
(3)
Ak ide o výrobok, ktorý obsahuje chemickú látku, ktorá je nebezpečná pre zdravie alebo pre životné prostredie, výrobca je povinný k SK vyhláseniu o parametroch pripojiť kartu bezpečnostných údajov.13)
(4)
Výrobca poskytuje SK vyhlásenie o parametroch v písomnej forme distribútorovi alebo inému odberateľovi spolu s prvou dodávkou výrobku.
(5)
Návod na použitie výrobku, bezpečnostné pokyny k výrobku, ako aj informácia o riziku pre zdravie a bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití, musia byť v štátnom jazyku a pripájajú sa k výrobku pri sprístupňovaní na domácom trhu.
§ 7
Certifikácia
(1)
Certifikácia je postup posudzovania parametrov a postup overovania zhody systému riadenia výroby. Certifikáciu vykonáva autorizovaná osoba podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia. Výsledkom certifikácie je SK certifikát.
(2)
SK certifikátmi podľa tohto zákona sú:
a)
certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku (ďalej len „SK certifikát výrobku“) a
b)
certifikát o zhode systému riadenia výroby u výrobcu (ďalej len „SK certifikát systému riadenia“).
§ 8
Typ výrobku a skúšky
(1)
Skúškami na účely posudzovania parametrov sú skúška typu výrobku, plánovaná skúška a kontrolná skúška. Výsledky skúšok sa dokumentujú protokolmi o skúškach a o výpočtoch.
(2)
Typ výrobku14) sa určuje pred uvedením výrobku na domáci trh skúškou typu na vzorke výrobku odobratej výrobcom alebo sa určuje na základe výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia. Určovanie typu výrobku vykonáva pre jednotlivé skupiny výrobkov autorizovaná osoba alebo výrobca v rozsahu podľa vykonávacieho predpisu vydaného podľa § 13 ods. 2.
(3)
Kontrolnou skúškou sa v intervaloch podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia porovnávajú parametre podstatných vlastností vyrobeného výrobku s parametrami typu výrobku, ktoré boli zistené podľa odseku 2. Kontrolnú skúšku na vzorkách výrobku pripraveného na sprístupnenie na domácom trhu vykonáva alebo obstaráva jej vykonanie autorizovaná osoba.
(4)
Plánovanou skúškou sa podľa plánu skúšok zostavenom výrobcom porovnávajú počas výroby parametre podstatných vlastností výrobku s parametrami zistenými skúškou typu. Plánovanú skúšku na vzorkách výrobku pripravených na sprístupnenie na domácom trhu vykonáva alebo obstaráva jej vykonanie výrobca.
(5)
Na žiadosť výrobcu alebo ak je to opodstatnené z technických, ekonomických alebo logistických dôvodov, autorizovaná osoba môže uskutočniť skúšky výrobku v skúšobnom laboratóriu výrobcu alebo so súhlasom výrobcu v skúšobnom laboratóriu tretej osoby s použitím skúšobného zariadenia tohto laboratória. Predtým musí autorizovaná osoba overiť, či sú splnené požiadavky skúšobnej metódy, a vyhodnotiť, či skúšobné zariadenie má platnú kalibráciu a či je zabezpečená kvalita výsledkov skúšok.
§ 9
Odoberanie vzoriek na skúšku
(1)
Vzorky výrobku potrebné na vykonanie skúšky sa odoberajú spôsobom a postupom podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia.
(2)
Odobraté vzorky výrobku musia reprezentovať výrobok pripravený na sprístupnenie na domáci trh a musia byť označené tak, aby nemohlo dôjsť k zámene s podobným výrobkom z rôznych miest výroby alebo od rôznych výrobcov. O odobratí vzorky výrobku sa vyhotovuje protokol o odobratí vzorky.
(3)
Označenie odobratej vzorky výrobku musí obsahovať najmä obchodné meno výrobcu, označenie miesta výroby, dátum a čas odobratia vzorky výrobku. Ak je označenie odobratej vzorky výrobku zakódované, musia sa dať tieto údaje zistiť z protokolu o odobratí vzorky.
(4)
Ak vzorky výrobku odobrala autorizovaná osoba, protokol o odobratí vzorky obsahuje najmä
a)
údaje o výrobcovi v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a mieste výroby,
b)
údaj o mieste odobratia vzorky vo výrobe,
c)
údaj o množstve rovnakých výrobkov v sklade alebo vo výrobnej dávke, z ktorej sa odobrala vzorka, ak je to dôležité na vykonanie skúšky,
d)
údaj o počte odobratých vzoriek výrobku,
e)
identifikáciu výrobku podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia,
f)
označenie výrobku jeho výrobcom,
g)
označenie vzorky výrobku autorizovanou osobou,
h)
označenie podstatných vlastností výrobku, ktorých parametre majú byť predmetom skúšky,
i)
dátum odobratia vzorky výrobku,
j)
meno a priezvisko zamestnanca autorizovanej osoby a jeho podpis a meno a priezvisko zamestnanca výrobcu prítomného pri odobratí vzorky výrobku a jeho podpis,
k)
registračné číslo autorizovanej osoby.
§ 10
Protokol o skúške
(1)
O každej skúške výrobku sa vyhotovuje protokol o skúške. Protokol o skúške musí obsahovať najmä
a)
údaje o výrobcovi v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a o mieste výroby,
b)
údaje o skúšanom výrobku a o určenej norme alebo SK technickom posúdení,
c)
údaje o spôsobe, mieste a čase odobratia vzorky výrobku a o osobe, ktorá odobrala vzorku,
d)
označenie skúšobného laboratória a údaje o osobách, ktoré vykonali skúšku výrobku,
e)
označenie skúšobnej metódy alebo opis skúšobného postupu, podľa ktorého sa vykonala skúška výrobku,
f)
dátum a označenie miesta vykonania skúšky výrobku,
g)
výsledok skúšky výrobku a jeho analýzu, ak nepostačuje výsledok skúšky výrobku,
h)
údaj o mieste a dátum doručenia protokolu o skúške žiadateľovi o vykonanie skúšky výrobku,
i)
registračné číslo autorizovanej osoby, ktorá vykonala skúšku výrobku,
j)
podpis vedúceho skúšobného laboratória.
(2)
Pri uznávaní údajov z predchádzajúcich skúšok typu sa v protokole o skúške musia preukázať všetky údaje týkajúce sa identity skúšaných vzoriek výrobkov a použitých skúšobných metód.
§ 11
Inšpekcie
(1)
Inšpekciami na účely certifikácie sú počiatočná inšpekcia miesta výroby a systému riadenia výroby (ďalej len „počiatočná inšpekcia“) a priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby (ďalej len „priebežný dohľad“). Počiatočnú inšpekciu a priebežný dohľad vykonáva autorizovaná osoba.
(2)
Účelom počiatočnej inšpekcie je zistiť, či je u výrobcu na všetkých miestach výroby zavedený systém riadenia výroby a či sú v organizačnej štruktúre výrobcu utvorené organizačné, personálne a technické predpoklady na trvalé udržiavanie kvality výroby. V rámci počiatočnej inšpekcie sa pred začatím výroby alebo po podstatnej zmene technológie výroby posudzuje výroba a podmienky uplatňovania vnútornej kontroly vo vzťahu k výrobe konkrétneho výrobku, všetkých jeho variantov a skupín výrobkov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou.
(3)
Účelom priebežného dohľadu je sledovať v priebehu výroby, či uplatňovaný systém riadenia výroby je v súlade s požiadavkami určenej normy alebo SK technického posúdenia a týmto zákonom a či výrobca splnil opatrenia uložené autorizovanou osobou pri počiatočnej inšpekcii alebo pri predchádzajúcom priebežnom dohľade.
(4)
Plánovaný priebežný dohľad sa uskutočňuje na podklade písomnej správy z počiatočnej inšpekcie v lehotách podľa plánu vykonávania priebežného dohľadu vypracovaného autorizovanou osobou na základe určenej normy alebo na základe SK technického posúdenia.
(5)
Neplánovaný priebežný dohľad sa vykoná
a)
na základe oznámenia výrobcu o zmene technológie výroby alebo o zmene organizácie vnútornej kontroly výroby,
b)
na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených predchádzajúcim priebežným dohľadom alebo kontrolou vykonanou orgánom štátnej kontroly (§ 19 ods. 1),
c)
pri obnovení výroby, ak prerušenie výroby trvalo dlhšie ako 12 mesiacov.
(6)
Čas medzi vykonaním priebežného dohľadu podľa odsekov 4 a 5 nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov.
(7)
Výrobca je povinný bezodkladne oznámiť autorizovanej osobe zmeny technológie výroby a použitých surovín, polotovarov a komponentov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vlastnosti výrobku, ako aj organizačné a personálne zmeny v systéme riadenia výroby, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vnútornú kontrolu.
§ 12
Systém riadenia výroby
(1)
Systémom riadenia výroby je stála organizácia vnútornej kontroly výrobcu, ktorá zabezpečuje, aby proces výroby a vyrobený výrobok boli v súlade s požiadavkami tohto zákona na nemennosť parametrov podstatných vlastností výrobku podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia.
(2)
Systém riadenia výroby zahŕňa
a)
vydávanie prevádzkových predpisov upravujúcich kontrolné postupy,
b)
vykonávanie kontrolných postupov podľa prevádzkových predpisov,
c)
zaznamenávanie vykonaných kontrol a ich výsledkov,
d)
využívanie výsledkov kontrol a vykonaných skúšok na nápravu zistenej nezhody parametrov podstatných vlastností výrobku s požiadavkami podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia a na úpravu kontrolných postupov s cieľom odstrániť príčinu tejto nezhody.
(3)
Podľa druhu a zloženia výrobku, technológie jeho výroby a citlivosti parametrov jeho podstatných vlastností na zmeny vo výrobe kontrolné postupy zahŕňajú všetky alebo len niektoré z týchto činností:
a)
opis a kontrolu vstupných surovín, polotovarov, komponentov alebo ich častí alebo zložiek,
b)
kontrolu používaného výrobného zariadenia v jednotlivých medzistupňoch výroby, najmä nastavenie strojov a ich vybavenie.
(4)
Uplatňovanie systému riadenia výroby musí výrobca organizovať tak, aby výrobu opustili len výrobky, ktoré prešli všetkými kontrolnými postupmi určenými v prevádzkových predpisoch. Ak výrobok opustil výrobu a bol expedovaný skôr, než výrobca zistil všetky výsledky kontrolných postupov, bezodkladne o tom upovedomí jeho odberateľa.
(5)
Výrobca je povinný vypracúvať správy o výsledkoch vykonaných kontrolných postupov a sledovať, či výrobok prešiel všetkými kontrolnými postupmi podľa prevádzkových predpisov. Zo správ musí jednoznačne vyplývať, že výrobok má všetky parametre podstatných vlastností podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia. Pri vyhodnocovaní výsledkov kontrolných postupov sa prednostne uplatňujú štatistické metódy.
(6)
Ak sa kontrolnými postupmi v niektorej fáze alebo medzistupni výroby zistí, že vyrábaný výrobok nemá parametre podstatných vlastností podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia, výrobca je povinný bezodkladne vykonať úkony na odstránenie príčin zistenej nezhody. Po odstránení nezhody výrobca zabezpečí opakovanie kontrolných postupov určených prevádzkovými predpismi. Výrobky, ktoré nie sú v zhode s parametrami podstatných vlastností podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia, výrobca bezodkladne vyradí z dodávky určenej na sprístupnenie na domácom trhu, vhodne ich označí a až do rozhodnutia o ich použití uskladní ich oddelene od ostatných výrobkov.
(7)
Výrobca je povinný pre každé miesto výroby, v ktorom sa vyrába výrobok, jeho časť alebo zložka, a pre každý stupeň výroby poveriť zamestnanca, aby zabezpečoval postupy posudzovania parametrov podstatných vlastností výrobku, zisťoval a zaznamenával všetky prípady nezhody s určenou normou alebo s SK technickým posúdením a určoval opatrenia na odstránenie zistenej nezhody. Poverený zamestnanec musí mať potrebné vedomosti o systéme riadenia výroby a o technológii výroby.
(8)
Výrobca je povinný zabezpečiť, aby sa na kontrolné postupy používali len zariadenia schopné prevádzky, overené a kalibrované.15) Na kontrolné postupy musí mať výrobca kontrolné, skúšobné a meracie zariadenia a ostatné potrebné vybavenie. Ak výrobca nemá také zariadenie alebo vybavenie, je povinný zabezpečiť, aby kontrolné postupy vykonala iná osoba, ktorá má potrebné zariadenie a vybavenie a zamestnancov spôsobilých na ich používanie.
(9)
Výrobca je povinný viesť dokumentáciu systému riadenia výroby, v ktorej zaznamenáva opis výroby, dátum výroby, použitý kontrolný postup, zistené výsledky a kritériá zhody parametrov podstatných vlastností výrobku.
(10)
Výrobca je povinný po celý čas výroby a 10 rokov odo dňa jej skončenia uchovávať úplnú dokumentáciu o výrobku a o jednotlivých šaržiach vyrobeného výrobku vrátane výrobných detailov a údajov o parametroch podstatných vlastností výrobku, ako aj záznamy o tom, komu bol expedovaný výrobok alebo jeho šarže ako prvému odberateľovi. Výrobok a jeho šarže musia byť jednoznačne identifikovateľné a podrobnosti o jeho výrobe spätne vysledovateľné.
§ 13
Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a)
spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy vo veciach týkajúcich sa harmonizovaných technických špecifikácií, európskych technických posúdení, určených noriem a SK technických posúdení a pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania právnych predpisov o výrobkoch,
b)
spolupracuje s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri navrhovaní a tvorbe slovenských technických noriem vzťahujúcich sa na výrobky a pri zabezpečovaní zrušenia určených noriem na konci obdobia ich paralelnej platnosti s harmonizovanými normami,
c)
určuje, ktoré slovenské technické normy sú určenými normami, a zrušuje ich určenie,
d)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu Slovenskej republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo16) a určuje predstaviteľov Slovenskej republiky v európskych sektorových skupinách pre stavebníctvo, v Organizácii orgánov technického posudzovania17) a v Skupine notifikovaných osôb,18)
e)
plní úlohy kontaktného miesta pre výrobky podľa osobitných predpisov,19)
f)
je príslušné
1.
na autorizáciu právnických osôb a na zmenu a odnímanie autorizácií,
2.
na vymenovanie, monitorovanie, hodnotenie a zrušenie orgánu technického posudzovania podľa osobitného predpisu20) a na informovanie Komisie a členských štátov o postupoch, ktoré pritom uplatňuje,
g)
je notifikujúcim orgánom21) a informuje Komisiu a členské štáty o postupe notifikácie autorizovanej osoby22) a oznamuje Komisii a členským štátom notifikované osoby,23)
h)
je oprávnené podávať formálne námietky voči harmonizovaným normám a voči európskym hodnotiacim dokumentom,24)
i)
uhrádza autorizovaným osobám na technické posudzovanie každoročný príspevok na činnosť Organizácie orgánov technického posudzovania a príspevok na účasť slovenského zástupcu v tejto organizácii,
j)
zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
oznámenia o udelení, zmene a odňatí autorizácií,
2.
oznámenia o vydaní a zrušení európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení v pôvodnom jazyku a v preklade do štátneho jazyka, ako aj SK technických posúdení v štátnom jazyku,
3.
oznámenia o období paralelnej platnosti určených noriem a harmonizovaných noriem,
4.
zoznam určených noriem a aktualizuje ho,
5.
metodické usmernenia týkajúce sa činnosti autorizovaných osôb a výrobcov,
6.
správy o opatreniach vydaných podľa odseku 3,
7.
iné informácie a údaje týkajúce sa technických špecifikácií a činnosti autorizovaných osôb,
k)
vydáva na žiadosť výrobcu stanovisko o zatriedení výrobku do systému posudzovania parametrov a o tom, či ide o výrobok, ak je o tom pochybnosť v činnosti autorizovaných osôb alebo pri výkone dohľadu nad domácim trhom,
l)
poskytuje na požiadanie autorizovanej osoby odborné stanovisko, ako používať právne predpisy, harmonizované normy, európske technické posúdenie, určené normy a SK technické posúdenie.
(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví zoznam skupín výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie parametrov, systémy posudzovania parametrov a vzor SK vyhlásenia o parametroch.
(3)
Ministerstvo vydáva opatrenia, ktorými pre výrobky sprístupňované na domácom trhu určuje podstatné vlastnosti, ktorých parametre podľa jednotlivých harmonizovaných noriem, európskych technických posúdení alebo určených noriem výrobca musí deklarovať v SK vyhlásení o parametroch.
Autorizácia
§ 14
(1)
Ministerstvo môže autorizovať len právnickú osobu so sídlom v Slovenskej republike, ktorá
a)
zamestnáva potrebný počet zamestnancov s odbornými vedomosťami a dostatočnými skúsenosťami na posudzovanie parametrov,
b)
má vypracovaný opis postupov, podľa ktorých sa uskutočňuje posudzovanie parametrov, a zabezpečenú transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov,
c)
má zavedené postupy, v ktorých sa rozlišuje medzi úlohami autorizovanej osoby a inými činnosťami,
d)
má materiálne prostriedky a personálne zabezpečenie potrebné na odborné a administratívne úlohy súvisiace s činnosťami, na ktoré má byť autorizovaná, a prístup k potrebnému technickému vybaveniu a k meracím zariadeniam,
e)
uplatňuje systém riadenia zaručujúci nestrannosť vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí uskutočňujú posudzovanie parametrov,
f)
má zavedený systém odmeňovania vrcholového manažmentu a zamestnancov, ktorí vykonávajú skúšky a kontrolu výroby, ktorý nie je založený na počte úkonov ani na ich výsledkoch.
(2)
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa odseku 1 musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, neoprávneného podnikania alebo podvodu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Na autorizáciu nie je právny nárok. Ministerstvo autorizuje toľko právnických osôb a v takej skladbe, aby bola dostatočná kapacita technického posudzovania a posudzovania parametrov.
(4)
Ministerstvo pri autorizácii uzná rozhodnutie o akreditácii25) alebo môže uznať iné nálezy svedčiace o splnení požiadaviek autorizácie podľa odseku 1.
(5)
Ministerstvo môže autorizovať právnickú osobu
a)
na certifikáciu výrobkov,
b)
na certifikáciu riadenia výroby,
c)
ako skúšobné laboratórium,
d)
na technické posudzovanie.
(6)
Právnická osoba môže byť autorizovaná na všetky činnosti podľa odseku 5 alebo len na niektoré z nich. Výrobcu možno autorizovať len ako skúšobné laboratórium.
(7)
Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vykonáva podľa príslušného systému posudzovania parametrov určovanie typu výrobku, počiatočné inšpekcie, priebežný dohľad, kontrolné skúšky a vydáva SK certifikáty výrobku.
(8)
Autorizovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby vykonáva podľa príslušného systému posudzovania parametrov počiatočné inšpekcie, priebežný dohľad a vydáva SK certifikáty systému riadenia.
(9)
Autorizované skúšobné laboratórium vykonáva určovanie typu výrobku.
(10)
Autorizovaná osoba na technické posudzovanie vykonáva technické posudzovanie a vydáva SK technické posúdenia.
(11)
Zamestnanci žiadateľa o autorizáciu, ktorí sa budú podieľať na činnostiach, na ktoré má byť žiadateľ autorizovaný, musia
a)
mať dostatočné vedomosti o činnostiach, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba vrátane uplatniteľných určených noriem a vyhotovovania certifikátov, záznamov a protokolov podľa tohto zákona,
b)
zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti; to neplatí vo vzťahu k notifikovaným osobám a k orgánom technického posudzovania iných členských štátov.
(12)
Autorizovaná osoba môže v rozsahu svojej autorizácie a so súhlasom výrobcu poveriť inú osobu, aby v jej mene vykonala niektorý úkon. V protokole o skúške a v správe o inšpekcii sa uvedie, ktorý úkon vykonala poverená osoba.
(13)
Autorizovaná osoba je povinná bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny v technickej základni a v požiadavkách podľa odseku 1, ktoré majú význam pre posúdenie spôsobilosti vykonávať činnosť ako autorizovaná osoba. Ministerstvo na základe oznámenia rozhodne o zmene rozhodnutia o autorizácii, ak sa zmenou nestala autorizovaná osoba organizačne alebo technicky nespôsobilou.
(14)
Autorizovaná osoba je povinná ku dňu začatia činnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou, na ktorú je autorizovaná, a byť poistená po celý čas výkonu činnosti.
§ 15
(1)
Ministerstvo autorizuje právnickú osobu na základe žiadosti. Žiadosť o autorizáciu obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu žiadateľa a o zodpovednom zástupcovi, ak je ustanovený, v rozsahu meno, priezvisko, tituly, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúca prax v oblasti certifikácie výrobkov, certifikácie riadenia výroby, technického osvedčovania alebo technického posudzovania,
c)
údaje o technickej základni žiadateľa a jej vybavenosti,
d)
požadovaný rozsah autorizácie podľa § 14 ods. 5,
e)
označenie skupiny výrobkov, na ktorú sa žiada autorizácia,
f)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa § 14 ods. 1 a podľa písmen a) až c).
(2)
Ak sa žiadateľovi vyhovie v plnom rozsahu, ministerstvo rozhodnutie o autorizácii len vyznačí v spise a žiadateľovi vydá len osvedčenie o autorizácii.
(3)
Ministerstvo začne z vlastného podnetu konanie o odňatie autorizácie, ak zistí, že napriek upozorneniu orgánu štátneho dohľadu a uloženej pokute
a)
autorizovaná osoba nevykonáva činnosti, na ktoré bola autorizovaná, viac ako 12 mesiacov,
b)
autorizovaná osoba porušuje postupy posudzovania parametrov alebo používa neoverené alebo nekalibrované meracie zariadenie,
c)
autorizovaná osoba stratila spôsobilosť nestranne a objektívne posudzovať parametre a ich vhodnosť na použitie v stavbe na zamýšľaný účel zmenou výkonného manažmentu alebo zmenou kvalifikačnej štruktúry zamestnancov,
d)
technická základňa autorizovanej osoby a jej vybavenie meracími zariadeniami sa stali nepoužiteľnými.
(4)
Lehota na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 3 je 90 dní odo dňa začatia konania.
§ 16
Notifikácia
(1)
Notifikovanou osobou je autorizovaná osoba, ktorú ministerstvo oznámilo Komisii a ostatným členským štátom.
(2)
Ministerstvo notifikuje autorizovanú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odsekoch 3 až 5 a v osobitnom predpise.26) Tieto požiadavky musí spĺňať po celý čas, keď bude notifikovanou osobou. Ak notifikovaná osoba má pobočky alebo subdodávateľov, musí zabezpečiť, aby aj pobočky a subdodávatelia spĺňali požiadavky uvedené v odsekoch 3 až 5 a v osobitnom predpise.26)
(3)
Autorizovanú osobu, ktorá patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu združujúceho podnikateľov zapojených do navrhovania, výroby, dodávania, montáže, používania alebo údržby výrobkov, ktorých parametre je oprávnená posudzovať, môže ministerstvo notifikovať len vtedy, ak sa v notifikačnom postupe preukáže, že pri posudzovaní parametrov je nezávislá od orgánov obchodného združenia alebo profesijného zväzu, že nie je výrobcom, dovozcom, distribútorom alebo splnomocneným zástupcom ani majetkovo alebo personálne prepojená s výrobcom, dovozcom, distribútorom alebo splnomocneným zástupcom, ktorý uvádza výrobok na domáci trh alebo na vnútorný trh Európskej únie alebo ho sprístupňuje na týchto trhoch, a že ani inak nie je v konflikte záujmov, najmä poskytovaním poradenských služieb obchodnému združeniu, profesijnému zväzu, výrobcovi, dovozcovi, distribútorovi alebo splnomocnenému zástupcovi.
(4)
Notifikovaná osoba, jej vrcholový manažment a zamestnanci uskutočňujúci posudzovanie parametrov nesmú byť projektantom, výrobcom, dodávateľom, montážnikom, kupujúcim, vlastníkom, používateľom ani údržbárom výrobkov, ktorých parametre sú oprávnení posudzovať, ani splnomocneným zástupcom niektorého z nich; to neplatí, ak ide o používanie výrobku v rámci činnosti autorizovanej osoby alebo o používanie výrobku na osobné účely vrcholového manažmentu a ostatných zamestnancov.
(5)
Notifikovaná osoba, jej vrcholový manažment a zamestnanci uskutočňujúci úlohy v procese posudzovania parametrov sa nesmú priamo zapojiť do navrhovania, výroby, zhotovovania stavby, predaja, montáže, používania a údržby výrobkov, ktorých parametre sú oprávnení posudzovať, ani nesmú byť splnomocnení zastupovať osoby zapojené do týchto činností alebo im poskytovať poradenské služby.
(6)
Ministerstvo notifikuje na žiadosť autorizovanej osoby. Žiadosť o notifikáciu obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu žiadateľa a o zodpovednom zástupcovi, ak je ustanovený, v rozsahu meno a priezvisko, tituly, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúca prax v certifikácii alebo v skúšobníctve,
c)
údaje o technickej základni žiadateľa a jej vybavenosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odsekov 3 až 5 a podľa písmen a) až c) a
e)
údaje podľa osobitného predpisu.27)
(7)
Ministerstvo informuje Komisiu o postupe posudzovania žiadateľa o notifikáciu a o notifikácii autorizovanej osoby a o postupe monitorovania činnosti notifikovaných osôb v procese posudzovania parametrov a o zmenách v týchto postupoch prostredníctvom elektronického nástroja vyvinutého a spravovaného Komisiou.
§ 17
Vymenovanie orgánu technického posudzovania
(1)
Orgánom technického posudzovania je autorizovaná osoba pre technické posudzovanie, ktorú ministerstvo oznámilo Komisii a ostatným členským štátom pre jednu alebo niekoľko výrobkových oblastí podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Ministerstvo môže vymenovať za orgán technického posudzovania autorizovanú osobu na technické posudzovanie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v osobitnom predpise.29) Tieto požiadavky musí spĺňať po celý čas, keď bude orgánom technického posudzovania.
(3)
Ministerstvo vymenúva orgán technického posudzovania na základe žiadosti autorizovanej osoby na technické posudzovanie. Žiadosť o vymenovanie za orgán technického posudzovania obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu žiadateľa a o zodpovednom zástupcovi, ak je ustanovený, v rozsahu meno a priezvisko, tituly, najvyššie dosiahnuté vzdelanie a predchádzajúca prax v technickom posudzovaní alebo v technickom osvedčovaní,
c)
údaje o technickej základni žiadateľa a jej vybavenosti,
d)
údaje a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek podľa písmen a) až c) a
e)
údaje o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu.29)
§ 18
Štátny dohľad
(1)
Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou orgánov technického posudzovania, notifikovaných osôb a autorizovaných osôb. Ministerstvo
a)
monitoruje a hodnotí činnosť orgánov technického posudzovania, notifikovaných osôb a autorizovaných osôb a vykonáva opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v ich činnosti,
b)
dbá, aby nové právne predpisy a ich zmeny neobmedzovali ani nesťažovali prístup výrobkov s označením CE na domáci trh a aby systémy posudzovania parametrov pri výrobkoch, ktorých parametre vyplývajú z harmonizovaných technických špecifikácií a z európskych technických posúdení, boli s nimi v súlade,
c)
poskytuje na požiadanie Komisie informácie v súvislosti s podkladmi na vymenovanie orgánu technického posudzovania a o zachovaní spôsobilosti orgánu technického posudzovania a v súvislosti s podkladmi pre notifikáciu a o zachovaní spôsobilosti notifikovanej osoby,
d)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 27 ods. 1 až 3.
(2)
Zamestnanci poverení výkonom štátneho dohľadu podľa odseku 1 sú
a)
oprávnení vstupovať na pracoviská orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby,
b)
oprávnení nahliadať do dokumentácie orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby,
c)
oprávnení požadovať od zamestnancov orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby vysvetlenia týkajúce sa ich činnosti,
d)
povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dohľadu, a to aj po skončení zamestnaneckého pomeru; tejto povinnosti ich môže zbaviť ten, koho sa skutočnosť týka.
§ 19
Dohľad nad domácim trhom
(1)
Dohľad nad domácim trhom a kontrolu výrobkov uvedených a sprístupnených na domácom trhu vykonáva orgán štátnej kontroly, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.
(2)
Orgán štátnej kontroly
a)
vykonáva kontrolu a ukladá opatrenia a pokuty podľa osobitného predpisu30) a podľa tohto zákona,
b)
uskutočňuje opatrenia týkajúce sa výrobkov, ktoré predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť,31)
c)
uskutočňuje opatrenia pri zistení formálnej nezhody, informuje o výsledkoch hodnotenia a prijatých opatreniach Komisiu a členské štáty podľa osobitného predpisu,32)
d)
môže navrhnúť autorizovanej osobe zrušenie SK certifikátu alebo SK technického posúdenia.
(3)
Ak orgán štátnej kontroly zistí kontrolou alebo na základe dôkazu získaného z iného členského štátu, že výrobok, uvedený na domáci trh, neposkytuje dostatočnú úroveň bezpečnosti vyžadovanú technickými špecifikáciami a týmto zákonom, môže odmietnuť jeho sprístupňovanie na domácom trhu a prikázať jeho spätné prevzatie alebo stiahnutie z domáceho trhu. Môže tak urobiť, ak
a)
písomne informoval výrobcu, dovozcu, distribútora alebo splnomocneného zástupcu, ktoré ustanovenia tohto zákona sú prekážkou sprístupňovania výrobku na domácom trhu, a vyzval ho v určenej lehote vyjadriť sa a poskytnúť dôkaz o dostatočnej úrovni bezpečnosti výrobku,
b)
preukázal na základe výsledkov kontrolnej skúšky na odobratej vzorke v distribúcii a získaných poznatkov o podstatných vlastnostiach výrobku nedostatočnú úroveň bezpečnosti výrobku a
c)
pred konečným rozhodnutím zohľadnil vyjadrenie výrobcu, dovozcu, distribútora alebo splnomocneného zástupcu podľa písmena a).
Konania
§ 20
Základné ustanovenia
(1)
Na konania podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,33) ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak.34)
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
vydávanie a zrušovanie SK certifikátov,
b)
vydávanie a zrušovanie SK technických posúdení,
c)
notifikáciu autorizovaných osôb a na zrušovanie notifikácie,
d)
vymenúvanie autorizovaných osôb za orgán technického posudzovania a na zrušovanie vymenovania,
e)
určovanie, ktoré slovenské technické normy sú určené normy, a na zrušovanie ich určenia,
f)
vybavovanie námietok proti úkonom orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby a autorizovanej osoby,
g)
preskúmanie vybavenia námietok ministerstvom.
§ 21
Konanie o vydanie SK certifikátu
(1)
Konanie o vydanie SK certifikátu je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu autorizovanej osobe oprávnenej na certifikáciu príslušného výrobku alebo skupiny výrobkov.
(2)
Žiadosť o vydanie SK certifikátu obsahuje
a)
údaje o žiadateľovi v rozsahu obchodné meno, IČO a kontaktná adresa,
b)
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, IČO a kontaktná adresa, ak žiadateľom nie je výrobca,
c)
miesto výroby, kde sa vyrába výrobok a uplatňuje systém riadenia výroby,
d)
údaje o výrobku, najmä
1.
jeho druhové označenie a obchodný názov,
2.
označenie jeho všetkých typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
3.
účel jeho použitia v stavbe a prípadné obmedzenia použitia,
4.
označenie určenej normy alebo SK technického posúdenia, ktoré sa na výrobok vzťahuje,
e)
údaj o tom, či má ísť o certifikáciu výrobku alebo o certifikáciu systému riadenia výroby.
(3)
Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno v konaní pokračovať, autorizovaná osoba písomne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote žiadosť doplnil alebo odstránil jej iný nedostatok. Ak to žiadateľ v určenej lehote neurobí, autorizovaná osoba v konaní nepokračuje a žiadosť vráti žiadateľovi.
(4)
Autorizovaná osoba do desiatich pracovných dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, odošle žiadateľovi návrh zmluvy o podmienkach certifikácie. Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia o zmluve o kontrolnej činnosti.35) Ak žiadateľ návrh zmluvy odmietne alebo ak zmluva nevznikne z iného dôvodu, autorizovaná osoba v konaní nepokračuje a žiadosť vráti žiadateľovi.
(5)
Autorizovaná osoba pred uzavretím zmluvy nepokračuje v konaní a žiadosť vráti žiadateľovi, ak
a)
žiadateľ vzal žiadosť späť,
b)
zistí, že
1.
nie je príslušná na certifikáciu v rozsahu podanej žiadosti,
2.
autorizácia jej bola odňatá po podaní žiadosti,
3.
neexistuje určená norma ani SK technické posúdenie, podľa ktorých možno uskutočniť certifikáciu,
4.
výrobca zanikol bez právneho nástupcu po začatí konania,
5.
výrobok, ktorý je uvedený v žiadosti, sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola zakázaná alebo zastavená, alebo
c)
v tej istej veci prebieha certifikácia u inej autorizovanej osoby.
(6)
Žiadateľ môže vziať žiadosť späť len do uzavretia zmluvy.
(7)
Žiadateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak autorizovaná osoba neplní zmluvu alebo je najmenej dva mesiace nečinná.
(8)
Autorizovaná osoba môže odstúpiť od zmluvy, ak výrobca neplní zmluvu, je najmenej dva mesiace nečinný a bez jeho súčinnosti nemožno v plnení zmluvy pokračovať alebo ak vznikne prekážka v plnení zmluvy podľa odseku 5.
(9)
Ak sa systémami posudzovania parametrov preukáže, že parametre podstatných vlastností výrobku alebo systém riadenia výroby sú v zhode s parametrami podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia, autorizovaná osoba vydá SK certifikát.
(10)
Autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát výrobku na základe skúšok a inšpekcií v systéme posudzovania parametrov, ktorý sa podľa vykonávacieho predpisu vydaného podľa § 13 ods. 2 vzťahuje na skupinu výrobkov.
(11)
Autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá SK certifikát systému riadenia na základe počiatočnej inšpekcie a priebežného dohľadu v rozsahu podľa vykonávacieho predpisu vydaného podľa § 13 ods. 2.
(12)
Ak sa systémami posudzovania parametrov nepreukáže zhoda parametrov podstatných vlastností výrobku alebo systému riadenia výroby s požadovanými parametrami podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia, autorizovaná osoba nevydá SK certifikát a žiadateľovi to oznámi aj s dôvodom, pre ktorý nevydala SK certifikát.
(13)
SK certifikát výrobku obsahuje
a)
údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo autorizácie,
b)
označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK certifikát vzťahuje,
c)
údaje o výrobku v rozsahu druhové označenie, obchodný názov, označenie typov a variantov vyrábaných rovnakou technológiou,
d)
údaje o účele použitia v stavbe podľa určenej normy alebo podľa SK technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach použitia,
e)
označenie určenej normy alebo SK technického posúdenia, na ktorého základe bol vydaný SK certifikát, a informáciu o podstatných vlastnostiach výrobku, ktoré sa posudzovali a ktorých nemennosť sa overovala,
f)
názov a číslo SK certifikátu a dátum jeho vydania,
g)
údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu,
h)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK certifikát, jej podpis a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby.
(14)
SK certifikát systému riadenia obsahuje
a)
údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo autorizácie,
b)
označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK certifikát vzťahuje,
c)
údaje o výrobku v rozsahu druhové označenie a obchodný názov,
d)
údaje o účele použitia v stavbe podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach použitia,
e)
označenie určenej normy alebo SK technického posúdenia, na ktorého základe bol vydaný SK certifikát,
f)
názov a číslo SK certifikátu a dátum jeho vydania,
g)
údaje o podmienkach platnosti SK certifikátu,
h)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK certifikát, jej podpis a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby.
(15)
SK certifikát je platný odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. SK certifikát sa vydáva s platnosťou na neurčitý čas. Autorizovaná osoba obmedzí platnosť SK certifikátu, ak o to požiada žiadateľ, a to na čas, ktorý uviedol v žiadosti alebo uplatnil v konaní. Autorizovaná osoba môže obmedziť platnosť SK certifikátu aj vtedy, ak
a)
výrobca pripravuje zmenu technológie výroby alebo zmenu systému riadenia výroby, a to na čas vykonania zmeny,
b)
údaje o výrobku alebo systéme riadenia výroby majú časovo obmedzenú platnosť, a to na čas ich platnosti,
c)
odstránenie zistenej nepodstatnej odchýlky od určenej normy alebo od SK technického posúdenia vyžaduje systémovú zmenu v technológii výroby alebo zmenu v systéme riadenia výroby, a to na čas ich uskutočnenia, najviac však na päť rokov.
(16)
SK certifikát sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk a oznámenie o jeho vydaní autorizovaná osoba zverejní na svojom webovom sídle.
(17)
SK certifikát možno kopírovať len ako celok. Kopírovať len jeho časť možno len so súhlasom autorizovanej osoby, ktorá ho vydala.
(18)
Výrobca môže vydať a zverejniť SK vyhlásenie o parametroch najskôr v deň nasledujúci po dni začiatku platnosti SK certifikátu.
(19)
Ak sa počas platnosti SK certifikátu zmenia údaje, ktoré sú jeho obsahom, ale zmena nie je dôvodom na jeho zrušenie, autorizovaná osoba vydá na základe žiadosti SK certifikát obsahujúci nové údaje a výrobca na jeho základe vydá nové SK vyhlásenie o parametroch.
§ 22
Konanie o zrušenie SK certifikátu
(1)
Autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie SK certifikátu, ak zistí, že
a)
výrobca neodstránil v určenej lehote nezhodu výrobku alebo systému riadenia výroby,
b)
parametre podstatných vlastností výrobku podľa výsledku kontrolných skúšok nie sú v zhode s parametrami v SK vyhlásení o parametroch alebo s výsledkami skúšky typu výrobku,
c)
systém riadenia výroby trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň kontroly výroby,
d)
výrobca uskutočnil zmenu technológie výroby alebo zmenu použitých surovín, polotovarov alebo komponentov, ktoré majú taký podstatný vplyv na parametre podstatných vlastností výrobku, že je potrebná nová certifikácia,
e)
výrobca neumožnil autorizovanej osobe alebo jej subdodávateľovi vykonať priebežný dohľad alebo kontrolné skúšky.
(2)
Konanie o zrušenie SK certifikátu je začaté dňom doručenia oznámenia o začatí konania tomu, kto bol žiadateľom v konaní o vydanie SK certifikátu.
(3)
Ak sa v konaní o zrušenie SK certifikátu preukáže niektorý z dôvodov podľa odseku 1, autorizovaná osoba SK certifikát zruší po písomnom vyjadrení sa výrobcu k dôvodu podľa odseku 1. Ak o zrušenie SK certifikátu požiadal výrobca, autorizovaná osoba SK certifikát bezodkladne zruší bez ďalšieho skúmania.
(4)
Oznámenie o zrušení SK certifikátu sa doručuje tomu, kto bol žiadateľom o vydanie SK certifikátu, a orgánu štátnej kontroly a zverejňuje sa na webovom sídle autorizovanej osoby. Ak SK certifikát bol vydaný na základe SK technického posúdenia, doručuje sa oznámenie o zrušení SK certifikátu aj autorizovanej osobe na technické posudzovanie.
(5)
Dňom doručenia oznámenia o zrušení SK certifikátu žiadateľovi stráca platnosť SK vyhlásenie o parametroch, ktoré bolo vydané na jeho podklade.
§ 23
Konanie o vydanie SK technického posúdenia
(1)
Konanie o vydanie SK technického posúdenia je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu alebo dovozcu príslušnej autorizovanej osobe na technické posudzovanie.
(2)
Žiadosť o vydanie SK technického posúdenia obsahuje
a)
údaje o výrobcovi v rozsahu obchodné meno, IČO, sídlo a kontaktná adresa,
b)
údaje o výrobku, najmä jeho označenie, zaradenie do skupiny výrobkov, podrobný technický opis a technické výkresy,
c)
výsledky vykonaných skúšok, výpočtov a iných úkonov, ktoré majú význam pre vydanie SK technického posúdenia,
d)
údaje o rozsahu vhodnosti použitia výrobku v stavbe,
e)
údaje o výrobe výrobku a miestach výroby výrobku,
f)
údaje o systéme riadenia výroby, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení a technickom vybavení,
g)
označenie technického predpisu alebo technickej normy, ktorá nie je určenou normou, ale jej obsah má byť použitý ako podklad na technické posudzovanie.
(3)
Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odseku 2, autorizovaná osoba písomne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v určenej lehote nedoplní, autorizovaná osoba v konaní nepokračuje a žiadosť vráti žiadateľovi.
(4)
Autorizovaná osoba do 30 pracovných dní odo dňa, keď je žiadosť úplná, odošle žiadateľovi návrh zmluvy o podmienkach technického posudzovania. Na obsah a formu zmluvy sa primerane vzťahujú ustanovenia o zmluve o kontrolnej činnosti.35) Ak žiadateľ návrh zmluvy odmietne alebo ak zmluva nevznikne z iného dôvodu, autorizovaná osoba v konaní nepokračuje a žiadosť vráti žiadateľovi.
(5)
Výrobca je povinný umožniť zamestnancom autorizovanej osoby vstup do všetkých prevádzok, kde sa výrobok vyrába alebo uskladňuje. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Autorizovaná osoba môže odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak žiadateľ v určenej lehote neuhradil ani na opakovanú výzvu v zmluve dohodnutú odplatu za úkony technického posudzovania alebo preddavok tejto odplaty.
(6)
Autorizovaná osoba pred vydaním SK technického posúdenia overí alebo obstará overenie parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku vo vzťahu k deklarovanému použitiu a posúdi alebo obstará posúdenie systému riadenia výroby v miestach výroby výrobku a zistené výsledky porovná s predpisom alebo normou podľa odseku 2 písm. g). Ak žiadateľ neuviedol v žiadosti žiadny predpis alebo normu podľa odseku 2 písm. g) alebo ak z uvedeného predpisu alebo normy nevyplývajú parametre podstatných vlastnosti výrobku, autorizovaná osoba ich žiadateľovi navrhne a ak žiadateľ s nimi súhlasí, overí alebo obstará overenie parametrov dohodnutých podstatných vlastností výrobku a posúdi alebo obstará posúdenie systému riadenia výroby v miestach výroby výrobku.
(7)
Ak sa úkonmi podľa odseku 6 preukáže pozitívne hodnotenie parametrov podstatných vlastností výrobku vo vzťahu k výrobcom deklarovanému použitiu v stavbe, autorizovaná osoba vydá SK technické posúdenie. Ak autorizovaná osoba nevydá SK technické posúdenie, oznámi to žiadateľovi s uvedením dôvodov jeho nevydania.
(8)
Vydať nové SK technické posúdenie možno len po novom technickom posudzovaní na základe novej zmluvy. Ak ide o zmenu SK technického posúdenia, žiadosť možno podať len tej autorizovanej osobe, ktorá vydala SK technické posúdenie, ktoré sa má zmeniť.
(9)
SK technické posúdenie obsahuje
a)
údaje o autorizovanej osobe v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO a číslo autorizácie,
b)
označenie výrobcu v rozsahu obchodné meno, IČO a miesto výroby výrobku, na ktoré sa SK technické posúdenie vzťahuje,
c)
údaje o výrobku v rozsahu obchodný názov, druhové označenie a označenie typov a variantov, ktoré sa vyrábajú rovnakou technológiou,
d)
údaje o účele a spôsobe použitia výrobku v stavbe podľa SK technického posúdenia a o prípadných obmedzeniach použitia v stavbe,
e)
údaje o podmienkach platnosti SK technického posúdenia,
f)
názov a číslo SK technického posúdenia a dátum jeho vydania,
g)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať SK technické posúdenie, jej podpis a odtlačok pečiatky autorizovanej osoby,
h)
označenie predpísaného systému posudzovania parametrov, zoznam skúšok výrobku a inšpekcií systému riadenia výroby, ktoré sa majú vykonať podľa tohto systému,
i)
požiadavky na sprievodné údaje,
j)
prílohy
1.
podrobný technický popis výrobku, spravidla doplnený aj nákresmi,
2.
opis zistených parametrov relevantných podstatných vlastností výrobku,
3.
zoznam predpisov a noriem uvedených v odseku 2 písm. g), ak sa použili,
4.
zoznam ďalších dokumentov použitých pri vydávaní SK technického posúdenia.
(10)
SK technické posúdenie je platné odo dňa, ktorý je v ňom uvedený ako deň platnosti. SK technické posúdenie sa vydáva na neurčitý čas.
(11)
SK technické posúdenie sa doručuje žiadateľovi do vlastných rúk a oznámenie o jeho vydaní autorizovaná osoba zverejní na svojom webovom sídle.
(12)
SK technické posúdenie možno kopírovať len ako celok. Kopírovať len jeho časť možno len so súhlasom autorizovanej osoby, ktorá ho vydala.
§ 24
Konanie o zrušenie SK technického posúdenia
(1)
Autorizovaná osoba začne konanie o zrušenie SK technického posúdenia, ak zistí, že
a)
na ten istý výrobok toho istého výrobcu bolo vydané európske technické posúdenie,
b)
sa na ten istý výrobok vzťahuje harmonizovaná norma, alebo
c)
všeobecne záväzný právny predpis ustanoví, že výrobok, jeho zložku alebo časť nemožno sprístupňovať na domácom trhu alebo používať na zhotovenie stavby alebo že jeho používanie nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť osôb pri stavebných prácach alebo pri udržiavacích prácach.
(2)
Konanie o zrušenie SK technického posúdenia je začaté dňom doručenia oznámenia o začatí konania tomu, kto bol žiadateľom v konaní o vydanie SK technického posúdenia.
(3)
Ak sa v konaní o zrušenie SK technického posúdenia preukáže niektorý z dôvodov podľa odseku 1, autorizovaná osoba SK posúdenie zruší po písomnom vyjadrení sa žiadateľa k dôvodu podľa odseku 1. Ak o zrušenie SK technického posúdenia požiadal výrobca, autorizovaná osoba technické posúdenie bezodkladne zruší bez ďalšieho skúmania.
(4)
Oznámenie o zrušení SK technického posúdenia sa doručuje tomu, kto bol žiadateľom o vydanie SK technického posúdenia, a ministerstvu a zverejňuje sa na webovom sídle autorizovanej osoby.
(5)
Dňom doručenia oznámenia o zrušení SK technického posúdenia výrobcovi strácajú platnosť SK certifikáty a SK vyhlásenie o parametroch, ktoré boli vydané na jeho podklade.
§ 25
Konanie o námietkach
(1)
Žiadateľ má právo podať námietky proti postupu a jednotlivým úkonom orgánu technického posudzovania, notifikovanej osoby alebo autorizovanej osoby v konaniach podľa tohto zákona. Námietky sa podávajú tomu, koho postup alebo úkon sa napáda, do desiatich pracovných dní odo dňa uskutočnenia postupu alebo úkonu, ak v zmluve nebola dohodnutá dlhšia lehota. Námietky nemajú odkladný účinok.
(2)
Ten, komu boli námietky podané, je povinný neodkladne sa zaoberať obsahom námietok a preskúmať napadnutý postup alebo úkon. Ak sa postup alebo úkon týka subdodávateľa alebo inej poverenej osoby, autorizovaná osoba si vyžiada jej vyjadrenie a písomnú správu o vykonanej inšpekcii, skúške alebo meraní.
(3)
Ak sa preskúmaním zistí opodstatnenosť námietok, orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba zabezpečí na náklady toho, kto spôsobil napadnutý nedostatok, jeho odstránenie, najmä opakovanie kontrolnej skúšky a opravu protokolu o skúške, opakovanie merania alebo inú účinnú nápravu.
(4)
Ak sa preskúmaním zistí neopodstatnenosť námietok, do troch pracovných dní od skončenia preverovania obsahu námietok výsledok preverenia orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba písomne oznámi tomu, kto ich podal, a to aj s uvedením, aké kontrolné opatrenia sa vykonali a s akým výsledkom.
§ 26
Konanie o preskúmanie vybavenia námietok
(1)
Žiadateľ, ktorému orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba oznámila neopodstatnenosť námietok, môže požiadať ministerstvo o preskúmanie vybavenia námietok, ak sa domnieva, že pri preskúmaní námietok sa nepostupovalo podľa tohto zákona alebo sa nevykonali všetky potrebné kontrolné opatrenia na riadne preverenie obsahu námietok. O preskúmanie vybavenia námietok možno požiadať do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o vybavení námietok.
(2)
Ministerstvo preskúma úplnosť a správnosť vybavenia námietok. Ak zistí, že ich obsah nebol riadne preverený alebo správne vyhodnotený, nariadi uskutočniť potrebné úkony na riadne preskúmanie napadnutého postupu alebo úkonu, inak žiadosť zamietne.
§ 27
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží orgánu technického posudzovania, notifikovanej osobe alebo autorizovanej osobe pokutu
a)
od 1 000 eur do 5 000 eur, ak
1.
porušuje napriek upozorneniu podmienky vymenovania, notifikácie alebo autorizácie,
2.
nevykonáva bez vážneho dôvodu viac ako 12 mesiacov činnosti, na ktoré bola vymenovaná, notifikovaná alebo autorizovaná,
3.
neodstránila v určenej lehote nedostatky vo svojej činnosti zistené pri výkone štátneho dohľadu nad technickým posudzovaním alebo posudzovaním parametrov,
4.
neoznámila ministerstvu zmenu údajov, ktoré vyžadujú zmenu alebo zrušenie vymenovania, notifikácie alebo autorizácie, ani nepožiadala o zmenu vymenovania, notifikácie alebo autorizácie, hoci tak bola povinná urobiť,
5.
nevedie v registratúre po určený čas dokumentáciu vzniknutú technickým posudzovaním a posudzovaním parametrov,
b)
od 2 000 eur do 10 000 eur, ak
1.
vydala SK technické posúdenie alebo SK certifikát mimo rozsahu svojho oprávnenia alebo bez vykonania všetkých potrebných úkonov vyplývajúcich z určeného systému posudzovania parametrov,
2.
nepostupovala pri preverovaní obsahu námietok podľa tohto zákona, najmä nevykonala všetky potrebné kontrolné opatrenia na riadne preverenie obsahu námietok,
3.
nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu od 200 eur do 2 000 eur tomu, kto
a)
rozmnožil časť SK technického posúdenia alebo SK certifikátu bez súhlasu autorizovanej osoby,
b)
ako výrobca nevedie v registratúre po určený čas dokumentáciu týkajúcu sa SK vyhlásenia o parametroch, vrátane súvisiacich podkladových písomností a úplnej dokumentácie podľa tohto zákona.
(3)
Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur tomu, kto
a)
neoprávnene vystupoval ako orgán technického posudzovania, notifikovaná osoba alebo autorizovaná osoba alebo ako zmluvný subdodávateľ niektorého z nich,
b)
sfalšoval alebo pozmenil európske technické posúdenie, SK technické posúdenie, certifikát alebo SK certifikát,
c)
zakázal alebo zabránil sprístupneniu na domácom trhu výrobku s označením CE alebo používanie takéhoto výrobku, ak výrobcom deklarované parametre výrobku zodpovedajú základným požiadavkám na stavby, všeobecným technickým požiadavkám podľa stavebných predpisov a sú vhodné na zamýšľané použitie.36)
(4)
Orgán štátnej kontroly uloží pokutu od 5 000 eur do 50 000 eur tomu, kto
a)
uviedol na domáci trh alebo sprístupňuje na domácom trhu výrobok bez označenia CE, hoci podľa osobitného predpisu37) ho mal označiť, alebo použil označenie CE v inom tvare, ako ho ustanovuje osobitný predpis,37)
b)
neoprávnene urobil SK vyhlásenie o parametroch alebo neurobil SK vyhlásenie o parametroch, hoci bol povinný urobiť ho,
c)
neoprávnene použil označenie CE alebo výrobok označil údajom alebo značkou zameniteľnou s takýmto označením,
d)
nezastavil sprístupňovanie výrobku na domáci trh, nestiahol výrobok z domáceho trhu, alebo neprevzal späť výrobok, ktorý nie je vhodný na zamýšľané použitie, hoci bol tak povinný urobiť na základe rozhodnutia orgánu štátnej kontroly,
e)
sprístupnil na domáci trh výrobok bez návodu na použitie výrobku, bezpečnostných pokynov, informácie o riziku pre zdravie a bezpečnosť, ktoré výrobok predstavuje pri obvyklom použití, alebo vyhlásenie o parametroch podľa osobitného predpisu9) v inom ako štátnom jazyku.
(5)
Pokuty podľa odsekov 1 až 4 možno zvýšiť až na dvojnásobok hornej hranice, ak bola správnym deliktom spôsobená havária s následkami na živote, zdraví osôb, so značnou škodou na majetku alebo na zložkách životného prostredia.
(6)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho stavu.
(7)
Konanie o uloženie pokuty možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa správny orgán dozvedel o správnom delikte a o tom, kto sa ho dopustil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k správnemu deliktu došlo.
(8)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 28
Klauzula vzájomného uznávania
(1)
Podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na výrobky vyrobené v tretích štátoch; to neplatí, ak ide o výrobky podľa odseku 2.
(2)
Podmienky uvádzania výrobkov na domáci trh podľa tohto zákona sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte, vo Švajčiarskej konfederácii38) alebo v Tureckej republike, alebo ktoré boli vyrobené v súlade s právom niektorého štátu Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Ustanovenie § 2 ods. 4 sa vzťahuje aj na tieto výrobky.
§ 29
Spoločné ustanovenia
(1)
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.39)
(2)
Povinnosti, ktoré má podľa tohto zákona výrobca, sa primerane vzťahujú aj na dovozcu so sídlom v treťom štáte a na jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v Slovenskej republike.
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1)
Výrobky, ktoré boli uvedené na domáci trh podľa doterajších predpisov do 30. júna 2013, sa považujú za výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto zákona na uvádzanie výrobkov na domáci trh.
(2)
Certifikáty vydané do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti až do uplynutia času ich platnosti alebo do ich nahradenia SK certifikátmi podľa tohto zákona.
(3)
Technické osvedčenia vydané do 30. júna 2013 sa považujú za SK technické posúdenia podľa tohto zákona do uplynutia času ich platnosti.
(4)
Výrobca môže vypracovať SK vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu alebo na základe vyhlásenia zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013.
(5)
Autorizované osoby podľa doterajších predpisov sú autorizovanými osobami podľa tohto zákona v rozsahu udelenej autorizácie.
(6)
Osvedčovacie miesta podľa doterajších predpisov vykonávajú činnosti autorizovanej osoby na technické posudzovanie v rozsahu udeleného oprávnenia; musia požiadať o autorizáciu na technické posudzovanie podľa tohto zákona do 30. septembra 2013, inak ich oprávnenie zanikne.
§ 31
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa
1.
zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 413/2000 Z. z., zákona č. 134/2004 Z. z. a zákona č. 173/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 451/2011 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002).“.
Čl. III
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002).“.
Čl. IV
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 49 ods. 7 sa za slová „blokovej pokuty“ vkladajú slová „uloženej revízormi“.
2.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 2012/45/EÚ z 3. decembra 2012, ktorou sa prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru druhýkrát prispôsobujú vedecko-technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 332, 4. 12. 2002).“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4. 4. 2011).
2)
Čl. 39 až 42 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
3)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
4)
Nariadenie (EÚ) č. 305/2011.
5)
Čl. 2 ods. 19 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
6)
Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
7)
Čl. 2 ods. 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
8)
§ 5 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Čl. 4 až 7 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
10)
Čl. 7 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
11)
Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.
12)
Čl. 2 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
13)
Čl. 31 a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
14)
Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
15)
§ 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
16)
Čl. 64 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
17)
Čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
18)
Čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
19)
Čl. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), čl. 10 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
20)
Čl. 29 a 30 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
21)
Čl. 40 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
22)
Čl. 42 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
23)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
24)
Čl. 18 a 25 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
25)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26)
Čl. 43 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
27)
Čl. 47 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
28)
Príloha IV tabuľka 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
29)
Čl. 30 a príloha IV tabuľka 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
30)
§ 6 až 9 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 20 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
32)
Čl. 56 až 59 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
33)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34)
Čl. 47 a 48 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
36)
Čl. 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
37)
Kapitola IV a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
38)
Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 41; Ú. v. ES L 114, 30. 4. 2002) v platnom znení.
Rozhodnutie č. 1/2008 z 12. marca 2008 výboru zriadeného na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody o zaradení novej kapitoly 16 o stavebných výrobkoch do prílohy 1 (2008/813/ES) (Ú. v. EÚ L 282, 25. 10. 2008).
39)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 20; Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998) v platnom znení.