13/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. decembra 2012 bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o podieľaní sa na nákladoch tretej strany.
Dohoda nadobudla platnosť 19. decembra 2012 v súlade s článkom XII.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.