115/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
z 30. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa slová „od 1. novembra kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „určené obvodným lesným úradom v sídle kraja“.
2.
V § 2 písm. i) sa slová „medvedíka čistotného a psíka medvedíkovitého“ nahrádzajú slovami „medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého“.
3.
V § 2 písm. v) sa za slovo „ktorého“ vkladá slovo „poľovných“.
4.
V § 3 ods. 5 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „(ďalej len „zmluva“)“.
5.
V § 3 ods. 5 sa slovo „1/3“ nahrádza slovom „10 %“.
6.
V § 4 ods. 1 sa za slovo „pozemku“ vkladá čiarka a slová „z ktorého má byť poľovný revír uznaný,“.
7.
V § 4 ods. 2 sa slovo „dvojtretinovej“ nahrádza slovom „nadpolovičnej“.
8.
V § 4 ods. 4 písm. e) sa slovo „dvojtretinovou“ nahrádza slovom „nadpolovičnou“.
9.
V § 4 ods. 6 sa za slovo „revíru“ vkladajú tieto slová: „alebo v uznanom poľovnom revíri“.
10.
V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c).
11.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak pozemok prestal spĺňať podmienky nepoľovnej plochy alebo ak zanikli podmienky, pre ktoré bol vyhlásený za nepoľovnú plochu, obvodný lesný úrad ho vyhlási za poľovný pozemok a súčasne z vlastného podnetu rozhodne o jeho pričlenení k uznanému poľovnému revíru.“.
12.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
(1)
Vlastníci poľovných pozemkov rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zhromaždenie“).
(2)
Na zhromaždení práva vlastníka vykonáva orgán alebo organizácia podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len „zvolávateľ“) počítanej z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru písomnou pozvánkou alebo verejnou vyhláškou, ktorá musí byť zverejnená vo všetkých dotknutých obciach obvyklým spôsobom najmenej 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia.
(4)
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina vlastníkov poľovných pozemkov počítaná z výmery pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou počítanou z výmery všetkých poľovných pozemkov navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru.
(5)
Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom poľovných pozemkov, výmeru poľovných pozemkov pripadajúcich jednotlivým osobám a podiel výmery vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru. Zvolávateľ zabezpečuje a overuje zápis do listiny prítomných. Priebeh zhromaždenia sa osvedčuje notárskou zápisnicou,7) ktorej prílohou je listina prítomných.
(6)
Na zhromaždení má hlas vlastníka poľovného pozemku váhu podielu na výmere vlastnených poľovných pozemkov k navrhovanej výmere poľovného revíru.
(7)
Zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z., § 7 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 6 ods. 2 sa za slová „najmenej 50 ha“ vkladajú slová „poľovných pozemkov, z ktorých je najmenej 20 ha“.
14.
V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
stanovisko obvodného úradu životného prostredia, ak ide o pozemky v treťom až piatom stupni ochrany.“.
15.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a užívateľovi poľovného revíru“.
16.
V § 9 písm. b) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „dotknutými poľovnými pozemkami sú tie, ktoré majú byť začlenené do iného poľovného revíru“.
17.
V § 10 ods. 1 sa za slová „vlastník poľovného revíru“ vkladajú slová „alebo vlastníci spoločného poľovného revíru“.
18.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „skupín vlastníctva,“.
19.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „užívať“ vkladá slovo „celý“ a slová „(ďalej len „zmluva vlastníkov“)“ sa vypúšťajú.
20.
V § 12 ods. 2 sa slovo „vlastníkov“ nahrádza slovami „podľa odseku 1“.
21.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
notársku zápisnicu podľa § 5 ods. 5.“.
22.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „Zmluvu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
23.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o užívaní poľovného revíru (ďalej len „zmluva“)“.
24.
V § 13 ods. 2 sa za slovo „revíru“ vkladajú slová „alebo poverená poľovnícka organizácia podľa odseku 5“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9)“.
25.
Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13a
Užívanie poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu
Ak právnická osoba,9) ktorá má v správe dvojtretinovú výmeru poľovných pozemkov, postupuje užívanie poľovného revíru inej osobe zmluvou podľa § 13, nepostupuje podľa § 5. Užívateľa poľovného revíru vyberie na základe obchodnej verejnej súťaže.9a)
§ 13b
Osobitné užívanie poľovného revíru
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri rozhodnúť o osobitnom užívaní poľovného revíru podľa § 13a (ďalej len „vyhradený revír“), v rozhodnutí určí užívateľa poľovného revíru na 15 rokov.
(2)
Užívateľom vyhradeného revíru môže byť právnická osoba9) alebo právnická osoba podľa § 13 ods. 1 písm. d), ktorá uskutočňuje výkon práva poľovníctva svojimi zamestnancami.
(3)
Vlastníkovi poľovného pozemku začleneného do vyhradeného revíru patrí náhrada podľa sadzobníka uvedeného v prílohe č. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 9 a 9a znejú:
„9)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
9a)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.
26.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „v oblastiach s chovom malej a srnčej zveri a na 15 rokov v oblastiach s chovom jelenej zveri“.
27.
V § 14 ods. 2 sa slovo „podpisu“ nahrádza slovami „evidencie podľa § 16 ods. 1“.
28.
V § 14 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zmluva o užívaní samostatnej zvernice a bažantnice sa uzatvára najmenej na dobu 10 rokov.“.
29.
V § 14 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
identifikačné údaje užívateľa poľovného revíru a identifikačné údaje splnomocnencov podľa § 5 ods. 7 poverených podpisom zmluvy,“.
30.
V § 15 sa vypúšťa odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
31.
V § 16 ods. 1 sa slovo „dvojtretinovú“ nahrádza slovom „nadpolovičnú“.
32.
V § 16 ods. 1 sa slová „notársky osvedčená zápisnica z rokovania“ nahrádzajú slovami „notárska zápisnica osvedčujúca priebeh“.
33.
V § 17 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
výpoveďou z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy
1.
vlastníkom poľovného pozemku postupom podľa § 5,
2.
užívateľom poľovného revíru,“.
34.
V § 17 ods. 2 sa slovo „vlastník“ nahrádza slovami „doterajší užívateľ“.
35.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Obvodný lesný úrad zmluvu ku dňu jej zániku vyradí z evidencie.“.
36.
V § 18 ods. 5 písm. e) sa slová „Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.
37.
V § 19 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „okrem samostatnej bažantnice alebo samostatnej zvernice“.
38.
V § 19 odsek 7 znie:
„(7)
Obvodný lesný úrad odvolá poľovníckeho hospodára z funkcie, ak
a)
si neplní povinnosti podľa odseku 9 alebo prekračuje svoje oprávnenia podľa odseku 10,
b)
prestal spĺňať podmienky podľa odseku 2,
c)
sa dopustí priestupku podľa § 76,
d)
o odvolanie požiada užívateľ poľovného revíru.“.
39.
V § 19 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zánikom zmluvy o užívaní poľovného revíru.“.
40.
V § 19 ods. 9 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
41.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Osoba, ktorá bola odvolaná z funkcie poľovníckeho hospodára podľa odseku 6 alebo 7, alebo jej funkcia zanikla podľa odseku 8 okrem písmena c), je povinná do piatich dní od tejto skutočnosti odovzdať evidenciu uvedenú v odseku 9 písm. e) a nepoužité značky na označovanie raticovej zveri a veľkých šeliem užívateľovi poľovného revíru.“.
42.
V § 20 ods. 2 písm. a) sa slovo „zveri“ nahrádza slovami „voľne žijúcich živočíchov13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z.“.
43.
V § 20 ods. 2 písm. c) sa za slovom „revíru“ vypúšťa čiarka a slovo „zvernice“.
44.
V § 21 ods. 1 písm. d) sa za slovo „druh16)“ vkladajú slová „voľne žijúceho“.
45.
V § 22 ods. 3 sa za slová „chovy zveri“ vkladajú slová „a držanie zveri“.
46.
V § 24 ods. 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“.
47.
V § 24 ods. 3 písm. k) sa za slovo „obhospodarovaní“ vkladá čiarka a slová „ak nie je takáto jazda nevyhnutná na bežné obhospodarovanie pozemkov“ a za slová „pri užívaní poľovného revíru“ sa vkladajú slová „ak je takáto jazda nevyhnutná na užívanie poľovného revíru“.
48.
V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
pohyb mačiek okrem pohybu vo vzdialenosti do 200 m od najbližšej pozemnej stavby.“.
49.
V § 24 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k usmrteniu mačky v poľovnom revíri, jej vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jej usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. g).“.
50.
V § 24 ods. 8 sa slová „a c)“ vypúšťajú.
51.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3 písm. f) a h) sa nevzťahujú na odchyt nájdenej zveri podľa § 63 ods. 3 a 5.“.
52.
V § 25 písm. g) sa vypúšťajú slová „v zmluve (§ 13)“.
53.
V § 26 písm. l) znie:
„l)
dohodnúť písomnou zmluvou s užívateľom poľovného pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd spôsobovaných zverou a na zveri,“.
54.
§ 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
viesť aktuálny prehľad poľovníckych zariadení na mape poľovného revíru.“.
55.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
usmrtiť mačku voľne sa pohybujúcu po poľovnom revíri vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby;23a) to sa nevzťahuje na mačku, ktorá je viditeľne označená.“.
56.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa slová „neziskovou organizáciou“ nahrádzajú slovami „organizáciou, ktorá nie je založená na účel dosiahnutia zisku“.
57.
V § 32 ods. 2 sa na konci vkladá čiarka a tieto slová: „ktoré majú právnu subjektivitu v rozsahu určenom v stanovách poľovníckej organizácie“.
58.
V § 33 ods. 2 písm. h) sa slovo „jednotkách“ nahrádza slovom „zložkách“.
59.
V § 34 ods. 1 sa za slovo „register“ vkladajú slová „poľovníckych organizácií (ďalej len „centrálny register“)“.
60.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
údaje o organizačných zložkách poľovníckych organizácií, ktoré majú právnu subjektivitu:
1.
názov,
2.
sídlo,
3.
štatutárny zástupca, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,
4.
dátum vzniku,
5.
identifikátor, ktorým je číslo pozostávajúce z identifikačného čísla poľovníckej organizácie/poradové číslo pridelené poľovníckou organizáciou,
g)
dátum vzniku poľovníckej organizácie.“.
61.
V § 35 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prípravnému výboru“.
62.
V § 35 ods. 3 sa slová „splnomocnencovi prípravného výboru“ vypúšťajú a za slovo „výboru“ sa vkladajú slová „alebo prípravného výboru“.
63.
V § 36 ods. 1 sa za slovo „splnomocnencovi“ vkladajú slová „prípravného výboru alebo prípravnému výboru“.
64.
V § 38 ods. 4 sa slovo „jednotke“ nahrádza slovom „zložke“.
65.
V § 40 sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „ministerstvu a“.
66.
V § 45 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a ďalších jej členov“.
67.
V § 51 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca; osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú,“.
68.
V § 51 ods. 3 písm. b) sa slová „na jeden kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „na obdobie riadneho štúdia“, na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „platnosť takého poľovného lístka je do konca kalendárneho roka, v ktorom poslucháč štúdium ukončí,“.
69.
V § 51 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
70.
V § 51 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Komora 60 dní pred ukončením platnosti poľovného lístka preukázateľným spôsobom upozorní jeho držiteľa na ukončenie jeho platnosti.“.
71.
V § 51 ods. 12 sa slová „Neplatný alebo odňatý“ nahrádzajú slovom „Odňatý“.
72.
V § 53 ods. 1 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.
73.
V § 53 ods. 6 sa na konci pripája veta „Pri love husí a kačíc na ťahu podľa § 55 ods. 9 nemusí užívateľ poľovného revíru vydať povolenie na lov poľovníckemu hosťovi, ktorý vykonáva lov za prítomnosti člena poľovníckej organizácie, ktorá poľovný revír užíva, alebo zamestnanca užívateľa poľovného revíru.“.
74.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
V poľovných oblastiach s chovom malej zveri, kde nie je diviak zaradený do kvalitatívnej triedy, možno loviť diviaka v dobe lovu bez schváleného plánu chovu a lovu, a to aj na spoločnej poľovačke a na vnadisku.“.
75.
V § 56 ods. 1 sa za slová „lesnej výroby“ vkladajú slová „s dôrazom na predchádzanie vzniku škôd“ a slová „môže obvodný lesný úrad povoliť“ sa nahrádzajú slovami „obvodný lesný úrad povolí“.
76.
V § 58 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spoločnú poľovačku možno organizovať najviac dvakrát ročne na tých istých poľovných pozemkoch; to neplatí pri uplatňovaní § 56.“.
77.
V § 58 odsek 5 znie:
„(5)
Na spoločnej poľovačke možno loviť malú zver a diviačiu zver, podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačky tiež netrofejovú raticovú zver podľa plánu chovu a lovu, inú zver podľa § 56 ods. 1 a zver, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu.“.
78.
V § 59 ods. 3 písm. d) sa slovo „diviačiu“ nahrádza slovom „raticovú“.
79.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60a
Poľovnícka kynológia
(1)
Poľovníckou kynológiou na účely tohto zákona je chov, držanie a výcvik poľovne upotrebiteľných psov, ako aj ich využívanie na ochranu, lov a dohľadávanie ulovenej a poranenej zveri.
(2)
Odborným orgánom poľovníckej kynológie je kynologická rada. Kynologická rada sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje výchovu a vzdelávanie kynológov, kynologických rozhodcov, ako aj ďalší rozvoj poľovníckej kynológie; organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov.
(3)
Na zabezpečenie ochrany zveri, riadneho poľovníckeho hospodárenia, lovu zveri, dohľadania ulovenej a postrieľanej zveri, záchranu zveri a vajec v čase zberu poľnohospodárskych plodín a živelných udalostí je užívateľ poľovného revíru povinný zabezpečiť poľovne upotrebiteľných psov s predpísanou kvalifikáciou.
(4)
Na lov a dohľadávanie zveri sa môžu použiť iba poľovne upotrebiteľné psy poľovných plemien, ktoré majú absolvovanú príslušnú odbornú skúšku.“.
80.
V § 62 ods. 9 sa slová „súhlasom a za podmienok, ktoré určí užívateľ tohto poľovného revíru“ nahrádzajú slovami „zbraňou uloženou v puzdre“.
81.
V § 63 ods. 3 sa za slovo „zároveň“ vkladá slovo „celoročne“ a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Napríklad § 45 a 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
82.
V § 63 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorý určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu32a)“.
83.
V § 64 ods. 2 písm. c) sa slovo „12“ nahrádza slovom „24“.
84.
V § 65 ods. 2 sa nad slovom „lovu“ vypúšťa odkaz 34.
85.
V § 65 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
chytanie do pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,“.
86.
V § 65 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňou, ktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje.“.
87.
V § 65 ods. 3 úvodná veta znie: „Nesprávnym spôsobom lovu je“.
88.
V § 65 ods. 3 písm. d) sa slová „jednej hodiny“ nahrádzajú slovami „dvoch hodín“ a slovo „dve“ sa nahrádza slovom „tri“.
89.
V § 65 ods. 3 sa písmeno e) vypúšťa.
Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená e) až o).
90.
V § 65 ods. 9 sa vypúšťa písmeno a).
Zrušuje sa označenie písmena b).
91.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Preprava diviny a živej zveri
(1)
Počas prepravy musia byť všetky ulovené jedince raticovej zveri označené značkou a pôvod ulovenej zveri musí byť doložený lístkom o pôvode zveri. Príjemca zveri je povinný uchovávať lístok o pôvode zveri a značku do najbližšej kontroly, najdlhšie však jeden rok od prevzatia zveri.
(2)
Odchytenú živú zver určenú na zazverovanie v poľovných revíroch Slovenskej republiky môže užívateľ poľovného revíru priamo previesť na iného užívateľa poľovného revíru len po príslušnom veterinárnom vyšetrení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41 a 42 sa vypúšťajú.
92.
§ 72 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
rozhoduje o vyhradenom revíri podľa § 13b.“.
93.
§ 73 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
určuje čas núdze.“.
94.
V § 74 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na žiadosť vlastníka pozemku podľa § 4 ods. 7; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok podľa § 4 ods. 8“.
95.
V § 74 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
povolení výnimky zo zákazu podľa § 24 ods. 9,“.
96.
V § 76 odsek 1 znie:
„(1)
Priestupku na úseku poľovníctva sa dopustí ten, kto
a)
porušuje zákaz alebo povinnosť na ochranu a zachovanie genofondu zveri podľa § 20 a 21,
b)
porušuje povinnosti pri držbe a chove zveri v zajatí podľa § 22,
c)
nepredloží poľovnícku trofej na prehliadku poľovníckych trofejí podľa § 23,
d)
porušuje povinnosť alebo zákaz na úseku ochrany poľovníctva podľa § 24; okrem § 24 ods. 3 písm. g) a i),
e)
ako užívateľ poľovného pozemku neplní povinnosti podľa § 25,
f)
neodovzdá preukaz alebo odznak poľovníckej stráže podľa § 28 ods. 7,
g)
ako člen poľovníckej stráže poruší alebo neplní povinnosť alebo prekročí oprávnenia podľa § 29,
h)
neodovzdá rozhodnutím odňatý poľovný lístok (§ 51 ods. 12),
i)
vykonáva lov zveri bez dokladov uvedených v § 53 ods. 1,
j)
ako vedúci spoločnej poľovačky neplní alebo poruší povinnosti podľa § 59,
k)
neplní opatrenia orgánov štátnej správy poľovníctva.“.
97.
V § 76 ods. 5 sa vypúšťajú slová „predtým uloženej“.
98.
§ 77 vrátane nadpisu znie:
㤠77
Disciplinárne previnenia
(1)
Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré nevykazuje znaky trestného činu,34) priestupku podľa § 76 alebo iného správneho deliktu podľa § 78 a je v rozpore s disciplinárnym poriadkom vydaným komorou.
(2)
Disciplinárne previnenie rieši komora podľa disciplinárneho poriadku.“.
99.
§ 78 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
neplní povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. p).“.
100.
V § 78 ods. 2 písm. c) sa slová „poľovne upotrebiteľné psy (§ 58 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov“.
101.
V § 78 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
neoznámi Policajnému zboru nález usmrtenej zveri alebo zranenej zveri v rozpore s týmto zákonom; pri celoročne chránenej zveri aj orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 63 ods. 5),“.
102.
V § 78 ods. 3 sa písmeno g) vypúšťa.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
103.
V § 78 ods. 6 sa dvakrát číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
104.
Za § 80 sa vkladajú § 80a a 80b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠80a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2013
(1)
Právne úkony, ktoré vykonali organizačné zložky poľovníckej organizácie, ktorým bolo pred 1. júlom 2013 pridelené identifikačné číslo,51) sú právnymi úkonmi vykonanými týmito organizačnými zložkami, ktoré sú identifikované identifikátorom podľa § 34 ods. 1 písm. f) piateho bodu.
(2)
Poľovnícke organizácie, ktoré sa členia na organizačné zložky, sú povinné do 31. októbra 2013 predložiť do centrálneho registra údaje podľa § 34 ods. 1 písm. f).
(3)
Ak bol osobe odňatý poľovný lístok na dobu určitú alebo zakázaný lov jedného alebo všetkých druhov zveri na dobu určitú podľa predpisu platného do 31. augusta 2009, môže komora po uplynutí polovice tejto doby upustiť od výkonu zvyšku tejto sankcie.
§ 80b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Disciplinárne konanie začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
105.
V § 82 písm. n) sa slová „druhoch a kvalifikácii“ nahrádzajú slovami „druhoch, potrebnom počte a kvalifikácii“.
106.
V § 82 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí spoločenskú hodnotu poľovnej zveri.“.
107.
V prílohe č. 2 nadpise sa slovo „nájomného“ nahrádza slovom „náhrad“.
V prílohe č. 2 tabuľke „Oblasti s chovom malej zveri“ v položke „Srnec“, podpoložke Srnec sa číslo „0,20“ nahrádza číslom „0,25“ a číslo „0,25“ sa nahrádza číslom „0,20“.
108.
V prílohe č. 3 sa za bod 2 vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147 ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010).“.
Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 31 ods. 5 sa za číslo „53“ vkladajú slová „a podľa osobitného predpisu45ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45ab znie:
„45ab)
§ 2 písm. y) a § 27 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 67, 68, 69, 70, 98 a 106, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.