106/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

106
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 22. apríla 2013,
ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti sledovania dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní
Sledovanie dĺžky obdobia zotrvania zamestnanca v zamestnaní podľa § 32 ods. 2 písm. g) zákona obsahuje
a)
dátum nástupu do zamestnania,
b)
informáciu o spôsobe získania zamestnania a o aktívnom opatrení na trhu práce, ktoré malo vplyv na jeho získanie,
c)
druh pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
d)
trvanie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
e)
číslo a názov zamestnania podľa klasifikácie zamestnaní a číslo a názov vykonávaných činností podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
f)
dôvod skončenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu pred uplynutím šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania.
§ 2
Suma cestovných výdavkov, od ktorej sa poskytuje náhrada cestovných výdavkov, a výška náhrady cestovných výdavkov pri sprostredkovaní zamestnania
Náhrada časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 11 písm. d) zákona sa poskytuje, ak sú cestovné výdavky vyššie ako štyri eurá, a to vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 35 eur v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci.
§ 3
Podrobnosti o evidencii uchádzačov o zamestnanie
Evidencia uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona obsahuje
a)
dátum zaradenia občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
dátum začatia a dátum skončenia
1.
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
2.
vykonávania zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu založeného zmluvou,
3.
sústavnej prípravy na povolanie,
4.
osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,
5.
osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru,
6.
dočasnej pracovnej neschopnosti,
7.
invalidity,
8.
výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,
9.
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je so zamestnávateľom v súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo v súdnom spore o zrušenie rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení služobného pomeru,
10.
vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
c)
informácie o predchádzajúcom vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informácie o celkovej dĺžke vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
d)
informácie o ochote dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť,
e)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas a o ochote pracovať na zmeny,
f)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,
g)
obdobie, počas ktorého uchádzač o zamestnanie nemôže nastúpiť do zamestnania z dôvodu vzdelávania a prípravy pre trh práce, z dôvodu rekvalifikácie, z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, z dôvodu osobnej starostlivosti o blízku osobu alebo jej ošetrovania, ktoré si vyžaduje jej zdravotný stav, alebo z dôvodu vzniku nároku na materské,
h)
termíny plnenia povinností uchádzača o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 a 8 zákona,
i)
druh a dátum ponúknutého vhodného zamestnania úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo agentom pre pracovné miesta v členení podľa § 32 ods. 5 zákona,
j)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na aktivitách podľa § 43, § 46, § 46a alebo § 51 zákona v členení podľa zabezpečovateľa týchto aktivít,
k)
informácie o poskytnutej náhrade časti cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 11 písm. d) zákona a o poskytnutej náhrade cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné podľa § 43 ods. 8, § 46 ods. 5 a § 46a ods. 5 zákona v členení podľa poskytovateľa týchto náhrad,
l)
informácie o poskytnutom paušálnom príspevku podľa § 51 ods. 5 zákona,
m)
informácie o podpore zamestnania uchádzača o zamestnanie podľa § 50 alebo § 56 zákona, o podpore prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie podľa § 49 alebo § 57 zákona alebo o podpore udržania zamestnanca v zamestnaní podľa § 59 alebo § 60 zákona,
n)
informácie o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona vrátane počtu vykonávaní a dĺžky jej trvania,
o)
informácie o nástupe, účasti a skončení účasti uchádzača o zamestnanie na projektoch a programoch podľa § 54 zákona a na projektoch a programoch realizovaných mimo územia Slovenskej republiky,
p)
dátum a dôvod vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
§ 4
Formy preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie
(1)
Formy preukazovania aktívneho hľadania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 34 ods. 6 zákona sú:
a)
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,
b)
doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
c)
potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,
d)
preukázateľné začatie konania vo veci vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,1)
e)
preukázateľné začatie konania vo veci poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona,
f)
žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo
g)
žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a), f) a g) sa považuje za formu preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.
§ 5
Podrobnosti o evidencii záujemcov o zamestnanie
Evidencia záujemcov o zamestnanie podľa § 37 zákona obsahuje
a)
dátum zaradenia občana do evidencie záujemcov o zamestnanie,
b)
mzdové požiadavky alebo platové požiadavky v novom zamestnaní,
c)
informácie o ochote pracovať na kratší pracovný čas a o ochote pracovať na zmeny,
d)
informácie o ochote záujemcu o zamestnanie dochádzať do zamestnania a na akú vzdialenosť vrátane informácií o ochote pracovať v zahraničí,
e)
dátum možného nástupu do nového zamestnania,
f)
dátum a dôvod vyradenia z evidencie záujemcov o zamestnanie,
g)
druh požadovaných služieb zamestnanosti.
§ 6
Podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest
(1)
Údaje o voľných pracovných miestach vrátane ich odvetvového členenia a pracovných podmienok na účely vedenia evidencie voľných pracovných miest sa získavajú
a)
vyhľadávaním u zamestnávateľa prostredníctvom agenta pre pracovné miesta,
b)
na základe spolupráce s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona,
c)
dobrovoľným nahlasovaním voľných pracovných miest zamestnávateľom osobne, písomne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetu.
(2)
Údaje z evidencie o voľných pracovných miestach v rozsahu dohodnutom so zamestnávateľom sa uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, iným fyzickým osobám a právnickým osobám na účely služieb zamestnanosti sprístupňujú
a)
výveskou na úradnej tabuli,
b)
samoobslužnou informačnou stanicou,
c)
na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
d)
masovokomunikačnými prostriedkami.
§ 8
Podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb
(1)
Odborné poradenské služby zabezpečené v rámci individuálneho poradenstva sa uskutočňujú formou individuálneho rozhovoru uchádzača o zamestnanie s poradcom podľa § 43 ods. 3 zákona a obsahujú
a)
komplexné zhodnotenie osobnostných predpokladov a odborných predpokladov uchádzača o zamestnanie,
b)
určenie cieľov potrebných na návrat na trh práce,
c)
určenie možných prekážok pri dosahovaní určených cieľov,
d)
vypracovanie návrhu na prekonanie možných prekážok pracovného uplatnenia.
(2)
Odborné poradenské služby zabezpečené v rámci skupinového poradenstva sa poskytujú uchádzačovi o zamestnanie v skupine osôb na prekonanie prekážok pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu.
§ 10
Výška príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci a zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou
(1)
Výška príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona za kalendárny mesiac pri všetkých odpracovaných pracovných dňoch zamestnancom v mesiaci v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca pri vzdialenosti
a)
nad 4 km do 10 km je najviac 30 eur,
b)
nad 10 km do 20 km je najviac 40 eur,
c)
nad 20 km do 30 km je najviac 60 eur,
d)
nad 30 km do 40 km je najviac 75 eur,
e)
nad 40 km do 50 km je najviac 80 eur,
f)
nad 50 km do 60 km je najviac 95 eur,
g)
nad 60 km do 80 km je najviac 105 eur,
h)
nad 80 km do 100 km je najviac 125 eur,
i)
nad 100 km do 150 km je najviac 150 eur,
j)
nad 150 km do 200 km je najviac 185 eur,
k)
nad 200 km je najviac 200 eur.
(2)
Ak je počet odpracovaných dní zamestnancom v mesiaci nižší ako počet pracovných dní v mesiaci, výška príspevku podľa odseku 1 sa pomerne kráti.
(3)
Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je
a)
pracovná zmluva,
b)
potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania, ak toto miesto nie je rovnaké ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve.
§ 11
Podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností
Evidencia administratívnych činností podľa § 65b zákona obsahuje
a)
zoznamy vykonávaných administratívnych činností za jednotlivé aktívne opatrenia na trhu práce,
b)
názov, sídlo, identifikačné číslo a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby podľa § 65b zákona alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby podľa § 65b zákona,
c)
dátum začatia a dátum skončenia vykonávania administratívnych činností vrátane dôvodov skončenia vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,
d)
informácie o druhu, rozsahu a podmienkach vykonávania administratívnych činností právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 65b zákona,
e)
informácie o sume dohodnutej odmeny pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa § 65b zákona.
§ 11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2023
Pri poskytovaní príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 ods. 3 zákona na základe žiadosti podanej do 31. decembra 2022 sa postupuje podľa § 10 v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z., vyhlášky č. 9/2005 Z. z., vyhlášky č. 613/2005 Z. z. a vyhlášky č. 156/2008 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 192/2004 Z. z., vyhlášky č. 401/2004 Z. z., vyhlášky č. 627/2004 Z. z., vyhlášky č. 10/2005 Z. z., vyhlášky č. 614/2005 Z. z., vyhlášky č. 260/2006 Z. z., vyhlášky č. 157/2008 Z. z., vyhlášky č. 608/2008 Z. z., vyhlášky č. 63/2009 Z. z., vyhlášky č. 420/2009 Z. z. a vyhlášky č. 481/2010 Z. z.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Ján Richter v. r.
1)
§ 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z.