85/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 20. februára 2012,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky č. 284/2009 Z. z. a vyhlášky č. 53/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 1 sa dopĺňa položkou 49, ktorá znie:
„49 Polypropylénové/polyamidové dvojzložkové vlákno dvojzložkové vlákno, v ktorom 10 % až 25 % hmotnosti tvoria polyamidové vlákna uložené v polypropylénovej štruktúre“.
2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa položkou 49, ktorá znie:
„49 Polypropylénové/polyamidové dvojzložkové vlákno 1“.
3.
Príloha č. 6 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie 2011/73/EÚ z 29. júla 2011, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy I a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 198, 30. 7. 2011).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.
Juraj Miškov v. r.