81/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 22. februára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. b) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení vyhlášky č. 618/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „internetovej stránke“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „webovom sídle“.
2.
V § 3 ods. 1 druhá veta znie: „Písomná časť skúšky sa skladá z písomného testu (ďalej len „test“) a písomného riešenia prípadovej štúdie.“.
3.
V § 3 ods. 2 sa číslo „499“ nahrádza číslom „300“.
4.
V § 4 ods. 2 sa číslo „33“ nahrádza číslom „20“.
5.
V § 5 ods. 1 prvá veta znie: „Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie s možnosťou výberu štyroch odpovedí ku každej otázke.“.
6.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Pri riešení prípadovej štúdie môže uchádzač používať všeobecne záväzné právne predpisy. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie sú dve hodiny.“.
7.
V § 6 ods. 2 druhá a tretia veta znejú: „Zadanie prípadových štúdií medzi jednotlivými uchádzačmi na tej istej skúške je rovnaké. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 180 bodov.“.
8.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Skúška sa koná spravidla dva dni. Písomná časť skúšky sa koná anonymne; člen skúšobnej komisie nesmie byť pri hodnotení písomnej časti skúšky oboznámený s menom a priezviskom uchádzača o skúšku, ktorého test alebo prípadovú štúdiu opravuje. Na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. Ústna časť skúšky sa koná najneskôr do 14 dní od konania písomnej časti skúšky.“.
9.
V § 7 ods. 4 sa číslo „350“ nahrádza číslom „210“.
10.
V § 7 ods. 6 sa v celom texte slová „do siedmich pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do 30 dní“.
11.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
12.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Organizačné zabezpečenie skúšky
(1)
Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne.
(2)
Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním skúšky.
(3)
Termín a miesto konania skúšky, výšku nákladov spojených s organizovaním skúšky, ktoré uchádzač o skúšku hradí ministerstvu, a ďalšie podmienky konania skúšky sa vhodným spôsobom zverejnia na webovom sídle ministerstva tak, aby sa skúška vykonala riadne a transparentne.“.
13.
V § 8 sa slová „§ 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 3 až 7a“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Lucia Žitňanská v. r.