78/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

78
ZÁKON
z 2. februára 2012
o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
osobitné bezpečnostné požiadavky na hračky,
b)
postupy posudzovania zhody na hračky,
c)
povinnosti výrobcu,1) splnomocneného zástupcu,2) dovozcu,3) distribútora4) a notifikovanej osoby,
d)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
e)
pôsobnosť orgánu dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia5) (ďalej len „orgán dohľadu“).
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zariadenie detského ihriska,6)
b)
hracie automaty určené na použitie na verejnosti,7)
c)
detské vozidlo so spaľovacím motorom,7)
d)
parný motor hračky,7)
e)
slučku a prak.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
hračkou výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov, ak nejde o výrobok uvedený v prílohe č. 1,
b)
hračkou do vody hračka určená na používanie v plytkej vode schopná niesť alebo držať dieťa na vode,
c)
konštrukčnou rýchlosťou reprezentatívna potenciálna prevádzková rýchlosť, ktorá je podmienená dizajnom hračky,
d)
hračkou na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa hračka na domáce používanie so stabilnou opornou konštrukciou určená na šplhanie, skákanie, hojdanie, šmýkanie, kolísanie, otáčanie, lezenie alebo plazenie alebo na kombináciu týchto činností,
e)
funkčnou hračkou sa rozumie hračka, ktorá má rovnaký účel a je používaná rovnakým spôsobom ako výrobok, spotrebič alebo zariadenie určené pre dospelých a môže byť ich zmenšeným modelom,
f)
chemickou hračkou hračka určená na priame zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými zmesami, ktorej použitím sa vyvoláva chemická reakcia alebo podobná premena látky a používa sa spôsobom primeraným veku dieťaťa a pod dozorom dospelého,
g)
čuchovou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa rozpoznávať vône alebo chute,
h)
kozmetickou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa vyrábať výrobok, ako vonná látka, mydlo, krém, šampón, pena do kúpeľa, lak, rúž a iné líčidlo, zubná pasta alebo kondicionér,
i)
chuťovou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa vyrábať jedlo pri použití zložiek potravín, ako sladkosť, tekutina, prášok alebo aróma,
j)
poškodením zdravia telesné zranenie alebo akýkoľvek iný škodlivý účinok na zdravie dieťaťa vrátane dlhodobého škodlivého vplyvu na zdravie dieťaťa,
k)
nebezpečenstvom potenciálny zdroj poškodenia zdravia,
l)
rizikom pravdepodobná miera výskytu nebezpečenstva spôsobujúceho poškodenie zdravia a stupeň závažnosti tohto poškodenia,
m)
určením na hranie odôvodnený predpoklad rodiča alebo dozerajúceho dospelého, že hračka je z dôvodu svojich funkcií, rozmerov a vlastností výrobcom určená na hranie pre dieťa uvedenej vekovej skupiny.
§ 3
Bezpečnostné požiadavky na hračky
(1)
Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie dieťaťa alebo dospelého, ak sa používa predpokladaným spôsobom v súlade s jej určením zohľadňujúcim správanie a zručnosť dieťaťa, a ak je to potrebné, zručnosť dozerajúceho dospelého, predovšetkým pri hračke určenej na hranie pre dieťa vo veku do 36 mesiacov alebo pre inú špecifikovanú vekovú skupinu.
(2)
Hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu8) počas výrobcom predpokladaného obdobia jej používania.
§ 4
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť, aby hračka spĺňala požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 a § 10 ods. 2,
b)
pripraviť technickú dokumentáciu podľa § 17,
c)
vykonať posúdenie zhody alebo zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 13,
d)
vydať ES vyhlásenie o zhode podľa § 11,
e)
umiestniť označenie CE9) podľa § 12,
f)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a zohľadniť zmeny návrhu hračky a zmeny v harmonizovanej technickej norme10) pri sériovej výrobe hračky,
g)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje,
h)
prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu hračiek s týmto zákonom, viesť register týchto podnetov, nevyhovujúcich hračiek a hračiek, ktoré boli spätne prevzaté,11) ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje, a informovať o tom distribútora,
i)
uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní jej identifikáciu, uviesť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch,
j)
zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,12)
k)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu13) alebo prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8)
l)
informovať bezodkladne orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, o tom, že hračka predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade hračky s týmto zákonom, a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena k),
m)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku12) a spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú uviedol na trh, predstavuje,
n)
vypracovať analýzu chemických, fyzikálnych, mechanických, elektrických rizík, rizík týkajúcich sa horľavosti, hygieny a rádioaktivity, ktoré môže hračka predstavovať, a posúdiť potenciálne vystavenie týmto rizikám (ďalej len „analýza rizík“),
o)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia hračky na trh14) ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu,
p)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, splnomocneného zástupcu, distribútora alebo dovozcu, ktorému hračku dodal.
(2)
Ak dovozca alebo distribútor uvedie na trh hračku pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo hračku, ktorá bola uvedená na trh, upraví spôsobom, ktorý ovplyvní plnenie požiadaviek ustanovených týmto zákonom, považuje sa za výrobcu a má povinnosti podľa odseku 1. Tým nie sú dotknuté povinnosti dovozcu podľa § 6 alebo distribútora podľa § 7.
§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu
(1)
Výrobca môže poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu na plnenie povinností výrobcu (splnomocnený zástupca) písomným poverením, ktoré obsahuje najmenej povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. m) a o); obsahom poverenia nemôžu byť povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a povinnosti podľa § 15 ods. 1 a 2.
(2)
Splnomocnený zástupca je povinný určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členského štátu, v ktorom bola hračka sprístupnená na trh,
a)
výrobcu, ktorý mu hračku dodal,
b)
dovozcu alebo distribútora, ktorému hračku dodal.
§ 6
Povinnosti dovozcu
(1)
Dovozca nesmie uviesť na trh hračku, ak
a)
nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom,
b)
vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2,
c)
výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) až e) a i) alebo
d)
výrobca nedodal k hračke návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia.
(2)
Dovozca je povinný
a)
pred uvedením hračky na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania; ak to rozmer a vlastnosti hračky neumožňujú, požadované údaje je povinný uviesť na obale alebo v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch,
b)
zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie, upozornenia a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,12)
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neovplyvňovali bezpečnostné vlastnosti hračky podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2 v čase, keď uskladnenie a prepravu zabezpečuje dovozca,
d)
vykonať skúšky vzorky hračky alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje,
e)
prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu hračiek s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) viesť register týchto podnetov, nevyhovujúcich hračiek a hračiek, ktoré boli spätne prevzaté, ak je to potrebné, vzhľadom na riziko, ktoré hračka predstavuje, a informovať o tom distribútora,
f)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu alebo prevziať späť, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom,
g)
informovať bezodkladne výrobcu, orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, o tom, že hračka predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade hračky s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena f),
h)
uchovávať kópiu ES vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia hračky na trh a na žiadosť orgánu dohľadu sprístupniť technickú dokumentáciu k hračke,
i)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku12) a na základe žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré hračka, ktorú uviedol na trh, predstavuje,
j)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu,
1.
výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal.
§ 7
Povinnosti distribútora
(1)
Distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak
a)
nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne,
b)
s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku,12)
c)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a),
d)
vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2.
(2)
Distribútor je povinný
a)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neohrozovali zhodu hračky s požiadavkami podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2 v čase, keď zabezpečuje uskladnenie a prepravu,
b)
bezodkladne zabezpečiť prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) a ak je to potrebné, hračku stiahnuť z trhu alebo ju prevziať späť, ak vie alebo by mal vedieť, že hračka nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom,
c)
informovať bezodkladne orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená na trhu, o tom, že hračka predstavuje riziko, a uviesť podrobnosti najmä o nesúlade hračky s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) a prijaté nápravné opatrenia podľa písmena b),
d)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody hračky v štátnom jazyku,12)
e)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu,
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal,
f)
informovať výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže predstavovať riziko.
§ 8
Ďalšie povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora
(1)
Výrobca je povinný uchovávať informácie podľa § 4 ods. 1 písm. o) a p) desať rokov od uvedenia hračky na trh a poskytnúť ich orgánu dohľadu členského štátu na základe jeho žiadosti.
(2)
Splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor sú povinní uchovávať informácie podľa § 5 ods. 2, § 6 ods. 2 písm. j) a § 7 ods. 2 písm. e) desať rokov od prijatia dodávky hračky splnomocneným zástupcom, dovozcom a distribútorom a poskytnúť ich orgánu dohľadu na základe jeho žiadosti.
(3)
Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor sú povinní poskytnúť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil na trhu, potrebnú súčinnosť a prijať opatrenia uložené orgánom dohľadu v súvislosti s hračkami, ktoré sprístupnili na trhu.
§ 9
Predpoklad zhody
(1)
Ak hračka spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom,
a)
môže byť uvedená na trh,
b)
nesmie byť bránené jej sprístupneniu na trhu.
(2)
Ak hračka spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy, považuje sa za hračku, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2.
(3)
Pred uvedením hračky na trh preukáže výrobca splnenie požiadaviek podľa § 3 a prílohy č. 2 posúdením zhody podľa § 13.
§ 10
Upozornenia
(1)
Výrobca je povinný na hračke, na štítku alebo na spotrebiteľskom obale hračky, a ak to nie je možné, v návode na použitie jasne viditeľným, ľahko čitateľným a ľahko zrozumiteľným spôsobom uviesť upozornenia podľa odsekov 3 až 5, pričom pred textom upozornenia sa uvedie slovo „Upozornenie“ alebo „Upozornenia“. Upozornenia, ktoré majú vplyv na rozhodovanie spotrebiteľa o kúpe hračky, upozornenia podľa odseku 3 a osobitné upozornenia podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), je výrobca povinný uviesť na spotrebiteľskom obale alebo iným spôsobom tak, aby boli pre spotrebiteľa viditeľné pred kúpou hračky.
(2)
Štítok a návod na použitie musia upriamiť pozornosť dieťaťa alebo dozerajúceho dospelého na poškodenie zdravia, nebezpečenstvo a riziko spojené s používaním hračky a na spôsob, ako sa im vyhnúť.
(3)
Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa uvedú obmedzenia použitia hračky, minimálny alebo maximálny vek dieťaťa, a ak je to vhodné, opis schopností dieťaťa potrebných na použitie hračky, maximálna alebo minimálna hmotnosť dieťaťa a požiadavka na zabezpečenie použitia hračky iba pod dohľadom dospelého.
(4)
Ak ide o hračky podľa prílohy č. 3 časti B, uvedú sa tam uvedené upozornenia. Ak upozornenie odporuje určenému použitiu hračky vzhľadom na jej funkcie, rozmery a charakteristiku, zakazuje sa jeho uvedenie na hračke, na štítku alebo na obale hračky, v návode na použitie a v bezpečnostných pokynoch k hračke.
(5)
Upozornenia sa uvádzajú v štátnom jazyku.12)
§ 11
ES vyhlásenie o zhode
(1)
ES vyhlásenie o zhode obsahuje
a)
typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný prvok, ktorý umožní identifikáciu hračky,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu; právnu formu a identifikačné číslo výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
c)
vyhlásenie výrobcu, s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie ES vyhlásenia o zhode,
d)
identifikáciu hračky prostredníctvom farebného obrázku a opisu hračky vrátane rozmerov umožňujúceho jej vysledovateľnosť,
e)
vyhlásenie, že hračka je v súlade s požiadavkami podľa § 3, § 10 ods. 2, prílohy č. 2 a podľa osobitných predpisov,15)
f)
odkaz na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na špecifikácie, ktorými sa preukazuje zhoda,
g)
identifikáciu notifikovanej osoby, ktorá vykonala ES skúšku typu, a údaje o ES certifikáte o skúške typu, ak sa ES skúška typu vykonala a ak ES certifikát o skúške typu bol vydaný,
h)
miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode,
i)
meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu,
j)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
(2)
ES vyhlásenie o zhode pre hračky, ktoré boli sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku12) alebo sa vyhotoví jeho úradne overený preklad do štátneho jazyka12) a je pravidelne aktualizované.
§ 12
Označenie CE
(1)
Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný umiestniť16) na hračke označenie CE9) pred jej uvedením na trh. Za označením CE sa môže umiestniť piktogram alebo iná značka označujúca riziko alebo osobitný spôsob použitia.
(2)
O hračke s označením CE sa predpokladá, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom. Označenie CE sa môže umiestniť na hračku, len ak bolo vydané ES vyhlásenie o zhode podľa § 11.
(3)
Označenie CE na hračke musí byť viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné; ak to nie je možné vzhľadom na veľkosť hračky, označenie CE sa umiestni na štítku, na obale hračky, v návode na použitie alebo v bezpečnostných pokynoch k hračke. Ak je hračka predávaná priamo z vystaveného skupinového obalu,17) označenie CE sa umiestni na tento skupinový obal.
(4)
Ak označenie CE9) umiestnené na hračke nie je viditeľné cez obal, umiestni sa aj na obale hračky.
(5)
Hračka, ktorá nemá označenie CE alebo nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, môže byť vystavená a používaná na obchodných veľtrhoch a výstavách, len ak je zreteľne označená, že nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, a nebude sprístupnená na trhu skôr, ako bude s nimi v zhode.
§ 13
Posúdenie zhody
(1)
Výrobca je povinný pred uvedením hračky na trh vykonať posúdenie zhody podľa odseku 2 alebo 3.
(2)
Ak hračka bola vyrobená v súlade s požiadavkami harmonizovanej technickej normy, ktorá sa vzťahuje na požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2, výrobca je povinný vykonať vnútornú kontrolu výroby podľa § 14.
(3)
Výrobca je povinný zabezpečiť vykonanie ES skúšky typu podľa § 16 notifikovanou osobou a vykonať postup posudzovania zhody s typom založenej na vnútornej kontrole výroby podľa § 15, ak
a)
neexistuje harmonizovaná technická norma vzťahujúca sa na požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2,
b)
harmonizovaná technická norma nebola použitá vôbec alebo bola použitá len čiastočne,
c)
harmonizovaná technická norma bola vyhlásená s obmedzením, alebo
d)
sa domnieva, že vlastnosti, návrh, konštrukcia alebo účel hračky si vyžadujú overenie notifikovanou osobou.
§ 14
Posúdenie zhody vnútornou kontrolou výroby
(1)
Výrobca je povinný prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných hračiek s technickou dokumentáciou a s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom.
(2)
Výrobca je povinný podľa § 12 umiestniť označenie CE na hračku a vydať pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode.
§ 15
Posúdenie zhody s typom založené na vnútornej kontrole výroby
(1)
Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je postupom posudzovania zhody, pri ktorom výrobca zaručuje a vyhlasuje, že hračka je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2.
(2)
Výrobca je povinný prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrábaných hračiek so schváleným typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a s požiadavkami podľa § 3 a prílohy č. 2.
(3)
Výrobca umiestni podľa § 12 označenie CE na hračku, ktorá je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte o skúške typu a spĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2.
(4)
Výrobca vydá pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode.
§ 16
ES skúška typu
(1)
ES skúškou typu sa rozumie časť postupu posudzovania zhody, pri ktorom notifikovaná osoba skúma návrh hračky a overuje a potvrdzuje, že návrh hračky spĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2.
(2)
ES skúšku typu možno vykonať posúdením primeranosti návrhu hračky a jej technického riešenia prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a skúšaním jednej alebo viacerých rozhodujúcich častí reprezentatívnej vzorky hračky, ktorú výrobca plánuje vyrábať.
(3)
Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca len jednej notifikovanej osobe podľa vlastnej voľby. Žiadosť o ES skúšku typu obsahuje opis hračky, adresu miesta výroby hračky a náležitosti podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Notifikovaná osoba pri ES skúške typu postupuje podľa osobitného predpisu.18)
(5)
Notifikovaná osoba sa o mieste vykonania vhodného preskúmania alebo skúšky podľa odseku 4 písm. c) a d) dohodne s výrobcom. Ak je to potrebné na vykonanie posudzovania zhody, môže notifikovaná osoba požadovať ďalšie vzorky hračiek.
(6)
Technická dokumentácia a korešpondencia, ktorá súvisí s postupmi ES skúšky typu, sa vypracuje v štátnom jazyku12) alebo v jazyku, ktorý je pre notifikovanú osobu zrozumiteľný.
(7)
Notifikovaná osoba po vykonaní ES skúšky typu posúdi analýzu rizík, a ak je to potrebné, túto analýzu rizík posúdi v spolupráci s výrobcom.
(8)
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané podľa odseku 4 a ich výsledky. Notifikovaná osoba môže so súhlasom výrobcu v plnom rozsahu alebo čiastočne sprístupniť obsah tejto správy.
(9)
Ak typ hračky spĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2, notifikovaná osoba vydá výrobcovi ES certifikát o skúške typu. ES certifikát o skúške typu a jeho prílohy obsahujú príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených hračiek so skúšaným typom a kontrolu počas prevádzky. Okrem toho ES certifikát o skúške typu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b)
výsledky preskúmania,
c)
podmienky jeho platnosti, ak existujú,
d)
potrebné údaje na určenie schváleného typu,
e)
odkaz na tento zákon,
f)
farebný obrázok a presný opis hračky vrátane rozmerov a
g)
zoznam vykonaných skúšok spolu s príslušným protokolom o skúške.
(10)
Notifikovaná osoba je povinná informovať sa o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať za následok, že schválený typ už nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2, a určiť, či si tieto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Notifikovaná osoba informuje výrobcu, ak určí, že ďalšie prešetrenie je potrebné.
(11)
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa ES certifikátu, o skúške typu o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu hračky s požiadavkami podľa § 3 a prílohy č. 2, alebo s podmienkami platnosti ES certifikátu o skúške typu. V prípade týchto zmien je výrobca povinný zabezpečiť vykonanie dodatku k pôvodnému ES certifikátu o skúške typu notifikovanou osobou.
§ 17
Technická dokumentácia
(1)
Technická dokumentácia obsahuje
a)
opis prostriedkov, ktoré výrobca použil na zabezpečenie zhody hračky s požiadavkami podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2,
b)
podrobný opis návrhu a výroby hračky vrátane zoznamu súčiastok a materiálov použitých v hračke, ako aj kartu bezpečnostných údajov o použitých chemických látkach a chemických zmesiach vystavenú dodávateľom chemických látok a chemických zmesí,
c)
analýzu rizík,
d)
opis použitého postupu posudzovania zhody,
e)
kópiu ES vyhlásenia o zhode,
f)
adresu výrobných priestorov a skladu výrobcu,
g)
protokol z vykonanej skúšky a opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s harmonizovanými technickými normami, ak výrobca použil postup podľa § 14,
h)
špecifikáciu častí harmonizovanej technickej normy, ak bola táto norma uplatnená iba čiastočne,
i)
kópiu ES certifikátu o skúške typu, opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s typom hračky opísaným v ES certifikáte o skúške typu, a kópie dokumentov, ktoré výrobca predložil notifikovanej osobe, ak sa tento postup posudzovania zhody uplatnil,
j)
ďalšie dokumenty potrebné na vykonanie posúdenia zhody.
(2)
Technická dokumentácia ďalej obsahuje
a)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov,
b)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania hračky,
c)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a prípadne ďalšie dokumenty.
(3)
Výrobca je povinný vyhotoviť technickú dokumentáciu v štátnom jazyku12) alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu.19)
(4)
Výrobca je povinný poskytnúť orgánu dohľadu členského štátu na základe jeho odôvodnenej žiadosti preklad príslušných častí technickej dokumentácie v úradnom jazyku príslušného členského štátu v lehote 30 dní, ak kratšia lehota nie je odôvodnená bezprostredným rizikom.
(5)
Ak technická dokumentácia neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo ak výrobca nesplnil povinnosti podľa odsekov 3 a 4, orgán dohľadu mu uloží, aby zabezpečil na vlastné náklady vykonanie skúšky, ktorou sa overí zhoda s harmonizovanými technickými normami a požiadavkami podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2 u notifikovanej osoby, ak orgán dohľadu nezabezpečí vykonanie skúšky sám.
§ 18
Autorizácia
Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím úradu oprávnená podľa osobitného predpisu19a) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto zákona a notifikovaná Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa § 19.
§ 19
Notifikácia
(1)
Notifikácia je oznámenie úradu adresované Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,19b) že autorizovaná osoba bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto zákona, ktorým sa preberajú alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie. Úrad v oznámení uvedie informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, ako aj potvrdenie spôsobilosti podľa osobitného predpisu.19c) Ak autorizovaná osoba nepredložila osvedčenie o akreditácii podľa osobitného predpisu,19d) poskytne úrad Európskej komisii a členským štátom dokumenty, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.19e)
(2)
Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí jej identifikačné číslo.
(3)
Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.
(4)
Úrad oznamuje Európskej komisii postup autorizácie a notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby a ich zmeny.
§ 20
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
Práva a povinnosti autorizovanej osoby sú ustanovené v osobitnom predpise.19f)
§ 21
Výkon dohľadu
(1)
Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto zákonom vykonáva orgán dohľadu v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.22)
(2)
Orgán dohľadu je pri výkone dohľadu oprávnený
a)
vyžadovať potrebné doklady, dokumentáciu a informácie od kontrolovanej osoby, a ak je to nevyhnutné a odôvodnené, vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb,
b)
odobrať hračku alebo vzorku zo série výrobkov a preveriť ich súlad s týmto zákonom,
c)
uložiť opatrenie, v ktorom dočasne zakáže sprístupnenie hračky alebo série hračiek na trhu po dobu potrebnú na vykonanie skúšok alebo preverenia podozrenia, ak ide o dôvodné podozrenie, že výrobok predstavuje riziko,
d)
uložiť opatrenia na zabezpečenie súladu hračky s týmto zákonom, jej stiahnutie z trhu alebo jej spätné prevzatie a na vykonanie uložených opatrení určiť lehotu na ich splnenie a podanie správy o ich splnení,
e)
uložiť opatrenie, v ktorom dočasne zakáže sprístupnenie hračky alebo série hračiek na trhu počas lehoty podľa písmena d),
f)
uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ak
1.
označenie CE bolo umiestnené v rozpore s § 12 a s osobitným predpisom16) alebo nebolo vôbec umiestnené,
2.
ES vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané,
3.
technická dokumentácia nebola predložená alebo je neúplná,
g)
kontrolovať plnenie uložených opatrení.
(3)
Ak bolo preukázané, že hračka predstavuje riziko, orgán dohľadu uloží opatrenie, ktorým nariadi
a)
odstránenie rizika a určí lehotu na ich splnenie,
b)
stiahnutie hračky z trhu alebo
c)
spätné prevzatie hračky.
(4)
Orgán dohľadu uloží opatrenie, ktorým zakáže alebo obmedzí sprístupnenie hračky alebo série hračiek na trhu, nariadi stiahnutie hračky alebo série hračiek z trhu, alebo spätné prevzatie hračky, ak
a)
hračka predstavuje závažné riziko,22a)
b)
ten, komu boli uložené opatrenia podľa odseku 2 písm. f), nesplní tieto opatrenia riadne a v určenej lehote,
c)
ten, komu boli podľa odseku 3 písm. a) uložené opatrenia na odstránenie rizika, nesplní tieto opatrenia riadne a v určenej lehote.
(5)
Orgán dohľadu pred prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. c) a e) a odsekov 3 a 4 umožní, aby sa osoba, ktorej majú byť obmedzujúce opatrenia uložené, písomne alebo ústne do zápisnice vyjadrila v lehote nie kratšej ako 10 dní, pokiaľ sa tým nezmarí účel obmedzujúcich opatrení.23) V takom prípade môže osoba, ktorej sa obmedzujúce opatrenia uložili, podať svoje vyjadrenie po prijatí obmedzujúcich opatrení a prijaté obmedzujúce opatrenia orgán dohľadu bezodkladne preskúma.
(6)
Opatrenia uložené podľa odseku 2 písm. c) a e) a odsekov 3 a 4 musia byť primerané vzhľadom na stupeň závažnosti porušenia povinnosti a rozsah hroziaceho rizika. Orgán dohľadu riadne odôvodní a bezodkladne písomne oznámi ich prijatie osobe, ktorej boli uložené, a poučí ju o opravnom prostriedku a o lehote na jeho podanie. Ak osoba, ktorej boli uložené, s obmedzujúcimi opatreniami nesúhlasí, môže proti nim podať písomné námietky do troch dní odo dňa doručenia oznámenia. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne nadriadený orgán do 10 dní od ich doručenia. Rozhodnutie sa doručí osobe, ktorej boli obmedzujúce opatrenia uložené, a odvolanie voči nemu nie je prípustné.
(7)
Orgán dohľadu bezodkladne zruší obmedzujúce opatrenia prijaté podľa odseku 2 písm. c) a e) a odsekov 3 a 4, ak pominuli dôvody na ich prijatie, a opatrenia prijaté podľa odseku 4 aj vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že tieto opatrenia nie sú opodstatnené.
(8)
Orgán dohľadu bezodkladne uloží stiahnutie hračky z trhu, ak proti zákazu alebo obmedzeniu sprístupnenia hračky alebo série hračiek na trhu, stiahnutiu hračky alebo série hračiek z trhu alebo proti spätnému prevzatiu hračky uloženému v inom členskom štáte neboli do troch mesiacov odo dňa doručenia hlásenia v systéme RAPEX24) vznesené námietky alebo Európska komisia rozhodla, že opatrenia sa považujú za opodstatnené.
(9)
Orgán dohľadu môže postup podľa odsekov 2 až 4 uplatniť proti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, dovozcovi alebo distribútorovi.
(10)
Orgán dohľadu nariadi notifikovanej osobe preskúmanie ES certifikátu o skúške typu, ak je to potrebné, najmä pri zmene výrobného procesu alebo materiálu použitého na výrobu hračky alebo častí hračky, alebo ak notifikovaná osoba nepreskúmala ES certifikát o skúške typu v priebehu posledných 5 rokov. Orgán dohľadu o tom informuje úrad.
(11)
Dohľad nad dodržiavaním povinností notifikovaných osôb vykonáva úrad.
(12)
Úrad rozhodne o zákaze činnosti notifikovanej osobe najviac na 90 dní, ak notifikovaná osoba dočasne nespĺňa požiadavky podľa § 18.
(13)
Úrad zruší zákaz činnosti notifikovanej osobe podľa odseku 12 bez zbytočného odkladu po tom, ako odpadol dôvod na vydanie takéhoto rozhodnutia.
§ 22
Výmena informácií
(1)
Orgán dohľadu informuje ministerstvo o
a)
opatreniach, ktoré uložil podľa § 21 ods. 3 a 4, ak riziko, ktoré hračka predstavuje, hrozí aj v inom členskom štáte,
b)
výsledkoch kontrolnej činnosti a zistených skutočnostiach v prípade, ak bola kontrola vykonaná na základe hlásenia zo systému RAPEX o tom, že hračka predstavuje závažné riziko.25)
(2)
V informácii podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú dostupné údaje podľa osobitného predpisu,26) najmä
a)
identifikácia hračky,
b)
pôvod hračky,
c)
hroziace riziko,
d)
prijaté opatrenia a ich trvanie,
e)
vyjadrenie osoby podľa osobitného predpisu,22)
f)
dôvod nesúladu hračky s týmto zákonom, ak nesúlad je spôsobený tým, že
1.
hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 tohto zákona,
2.
harmonizovaná technická norma, na základe ktorej bola podľa § 9 ods. 2 preukázaná zhoda hračky, má nedostatky.
(3)
Orgán dohľadu informuje príslušnú notifikovanú osobu o prijatých opatreniach podľa § 21 ods. 3.
(4)
Ministerstvo bezodkladne informuje prostredníctvom systému RAPEX Európsku komisiu a ostatné členské štáty o skutočnostiach zistených podľa odseku 1.
(5)
Ak v inom členskom štáte prijme príslušný orgán dohľadu opatrenia, ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie hračky na trhu, jej stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie hračky, môže ministerstvo podať Európskej komisii námietku proti tomuto opatreniu do troch mesiacov odo dňa doručenia hlásenia v systéme RAPEX.
(6)
Ministerstvo informuje úrad o skutočnostiach podľa odseku 2 písm. f) druhého bodu.
(7)
Ak opatrenie podľa § 21 ods. 4 písm. a) bolo predmetom hlásenia prostredníctvom systému RAPEX podľa osobitného predpisu,27) ministerstvo nie je povinné informovať Európsku komisiu o skutočnostiach podľa odseku 1 písm. a), ak
a)
sa v hlásení podľa osobitného predpisu24) uvádza, že ide o opatrenie podľa tohto zákona,
b)
hlásenie podľa osobitného predpisu24) obsahuje informácie podľa odseku 2.
§ 23
Sankcie
(1)
Orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu
a)
od 1 500 do 50 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. f), § 7 ods. 1 písm. d) alebo § 7 ods. 2 písm. b),
c)
od 200 do 15 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. g), h) a o), § 6 ods. 2 písm. e) a h) alebo § 12.
(2)
Úrad uloží pokutu od 150 do 35 000 eur osobe, ktorá
a)
neoprávnene koná nad rozsah činností uvedených v notifikácii,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody.
(3)
Úrad uloží pokutu od 100 do 1 000 eur autorizovanej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa osobitného predpisu.27a)
(4)
Orgán dohľadu uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,27b) ktorý poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.27c)
(5)
Horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 1 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený zástupca alebo distribútor opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už bola uložená pokuta orgánom dohľadu v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(6)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad alebo orgán dohľadu zistil porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
§ 24
Orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi poriadkovú pokutu do 2 000 eur, ak tieto osoby maria alebo inak sťažujú výkon dohľadu alebo neplnia uložené opatrenia. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane.
§ 25
Orgán dohľadu je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto zákona vrátane právoplatných rozhodnutí súdov o preskúmaní rozhodnutí orgánu dohľadu. Musí pri tom dbať o to, aby sa pri ich zverejňovaní zachovalo právo kontrolovanej osoby na ochranu obchodného tajomstva. Povinnosť zverejnenia je splnená uverejnením rozhodnutí bezodkladne po nadobudnutí ich právoplatnosti po dobu šiestich mesiacov na webovom sídle orgánu dohľadu.
§ 26
Zasielanie správ
Ministerstvo do 20. júla 2014 a potom každých päť rokov do 20. júla zasiela Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a)
posúdenie situácie týkajúcej sa bezpečnosti hračiek,
b)
posúdenie vplyvu tohto zákona na bezpečnosť hračiek,
c)
výsledky činnosti orgánu dohľadu zameraných na kontrolu bezpečnosti hračiek.
Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 27
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní28) okrem § 19 a § 21 ods. 2 písm. c) a ods. 3 až 6 zákona.
§ 27a
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté v hračkách a na chemické vlastnosti hračiek,
b)
osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií hračiek.
§ 28
(1)
Na trhu môže byť sprístupnená aj hračka, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, ak bola uvedená na trh do 20. júla 2011 a spĺňa požiadavky podľa predpisov účinných do 20. júla 2011. Ak sú pochybnosti o čase uvedenia hračky na trh, platí, že hračka bola uvedená na trh po 20. júli 2011, ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor nepreukáže opak.
(2)
Hračky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 2 ods. 3, môžu byť sprístupnené na trhu, ak spĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 4 a boli uvedené na trh do 20. júla 2013.
§ 29
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
(1)
Do 31. mája 2015
a)
na účely prílohy č. 2 ods. 2 písm. b) musí chemická látka spĺňať kritériá ktorejkoľvek z tried nebezpečnosti podľa osobitného predpisu29) a nebezpečnosť chemickej zmesi sa určuje podľa osobitného predpisu30) a
b)
na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e) prvého bodu sa určia príslušné koncentrácie pre klasifikáciu chemických zmesí obsahujúcich tieto látky podľa osobitného predpisu.30)
(2)
Od 1. júna 2015
a)
na účely prílohy č. 2 ods. 2 písm. b) chemická látka alebo chemická zmes musí spĺňať kritériá ktorejkoľvek z tried nebezpečnosti podľa osobitného predpisu29) a
b)
na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e) prvého bodu sa určia príslušné koncentrácie pre klasifikáciu chemických zmesí obsahujúcich tieto látky podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Do 31. mája 2015 sa na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 1 a 2 podľa osobitného predpisu30) vzťahujú ustanovenia prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) a na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 3 podľa osobitného predpisu30) sa vzťahujú ustanovenia prílohy č. 2 ods. 3 písm. e).
(4)
Od 1. júna 2015 sa na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 1A a 1B podľa osobitného predpisu31) vzťahujú ustanovenia prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) a na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 2 podľa osobitného predpisu31) sa vzťahujú ustanovenia prílohy č. 2 ods. 3 písm. e).
§ 29a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017
Notifikácia vykonaná podľa predpisu účinného do 31. marca 2017 zostáva v platnosti do 31. decembra 2017.
§ 30
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 31
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z. a zákona č. 182/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa pred slovo „Občiansky“ vkladá slovo „Napríklad“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám osobitných predpisov,17a) alebo ak bolo zistené, že pre výrobok nie je zabezpečená zhoda podľa osobitného predpisu.13)“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)“.
4.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 78/2012 Z. z.
ZOZNAM VÝROBKOV, KTORÉ SA NEPOVAŽUJÚ ZA HRAČKU
1.
Dekoračný predmet na slávnosti a oslavy.
2.
Výrobok určený pre zberateľov, ak je na výrobku alebo na jeho obale zrozumiteľne a čitateľne uvedené, že výrobok je určený pre zberateľa vo veku viac ako 14 rokov, najmä
a)
model originálneho výrobku v zmenšenej mierke,
b)
súprava na montáž modelu originálneho výrobku v zmenšenej mierke,
c)
folklórna a ozdobná bábika a iný podobný výrobok,
d)
replika historickej hračky alebo
e)
napodobenina skutočnej strelnej zbrane.
3.
Športové vybavenie vrátane kolieskových korčúľ, in-line korčúľ a skejtbordov pre deti s hmotnosťou viac ako 20 kg.
4.
Bicykel s maximálnou výškou sedla viac ako 435 mm, meranou ako vertikálna vzdialenosť od podkladu po horný povrch sedla, pričom sedlo je v horizontálnej polohe a sedlovka nastavená na najnižšej značke.
5.
Skúter a iný prostriedok dopravy navrhnutý na šport alebo určený na dopravu po verejných komunikáciách alebo cestách.
6.
Vozidlo s elektrickým pohonom, ktoré je určené na dopravu po verejných komunikáciách a cestách alebo ich chodníkoch.
7.
Vybavenie pre vodné športy (potápačský výstroj) na používanie v hlbokej vode a pomôcka na plavecký výcvik určená pre deti, ako je nafukovacie sedadlo na plávanie a plávacia pomôcka.
8.
Skladačka (puzzle) s viac ako 500 dielmi.
9.
Zbraň a pištoľ na stlačený plyn s výnimkou vodnej zbrane a vodnej pištole a luk s dĺžkou nad 120 cm.
10.
Zábavná pyrotechnika vrátane výbušných kapslí, ktoré nie sú osobitne navrhnuté pre hračku.
11.
Hra, pri ktorej sa používa výrobok s ostrým hrotom na vrhanie alebo hádzanie, napr. súprava šípok s kovovými hrotmi.
12.
Funkčný vzdelávací výrobok napájaný menovitým napätím nad 24 V, ktorý sa predáva výlučne na účely vzdelávania pod dohľadom dospelej osoby, akým je elektrická rúra, žehlička alebo iný výrobok, ktorý má rovnaký účel a je používaný rovnakým spôsobom ako výrobok, spotrebič alebo zariadenie určené pre dospelých a môže byť ich zmenšeným modelom.
13.
Výrobok určený na použitie v škole na vzdelávacie účely a v inom pedagogickom kontexte pod dohľadom dospelej osoby, napr. vedecké zariadenie.
14.
Elektronické zariadenie, akým je osobný počítač a hracia konzola, používané na prístup k interaktívnemu softvéru a k príslušným periférnym zariadeniam, ak elektronické zariadenie alebo príslušné periférne zariadenia nie sú osobitne navrhnuté pre deti a určené deťom a majú vlastnú hraciu hodnotu, ako napr. osobitne navrhnuté osobné počítače, klávesnice, joysticky a volanty.
15.
Interaktívny softvér určený na oddych a zábavu, akým je počítačová hra a jej pamäťové médium, napr. CD.
16.
Detský cumlík.
17.
Svietidlo priťahujúce pozornosť dieťaťa.
18.
Elektrický transformátor pre hračku.
19.
Módna bižutéria pre dieťa, ktorá nie je určená na hranie.
Príloha č. 2 k zákonu č. 78/2012 Z. z.
OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
(1)
Fyzikálne a mechanické vlastnosti
a)
Hračka a jej časti, ak ide o upevnenú hračku, aj jej upevnenie, musia mať požadovanú mechanickú pevnosť, a ak je to potrebné, odolnosť proti namáhaniu, ktorému je vystavená v priebehu používania bez toho, aby sa zlomila alebo bola náchylná na skrivenie, čo je spojené s rizikom spôsobenia telesného zranenia.
b)
Dostupné hrany, výčnelky, šnúry, káble a upevnenia na hračke musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa riziká telesného zranenia pri kontakte s nimi znížili na najnižšiu možnú mieru.
c)
Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne alebo len minimálne riziko spojené s používaním hračky, ktoré môže byť spôsobené pohybom jej častí.
d)
Hračka
1.
a jej časti nesmú predstavovať riziko uškrtenia,
2.
a jej časti nesmú predstavovať riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos,
3.
a jej časti musia mať také rozmery, aby nepredstavovali riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania vnútorných dýchacích ciest predmetmi vloženými do úst alebo do hltana alebo zachytenými nad vstupom do dolných dýchacích ciest,
4.
určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, jej súčiastky a akékoľvek odnímateľné časti musia mať také rozmery, aby nedošlo k ich prehltnutiu alebo vdýchnutiu; vzťahuje sa to aj na inú hračku, ktorá je určená na vkladanie do úst, ako aj na jej súčiastky a akékoľvek jej odnímateľné časti,
5.
a obal, v ktorom je zabalená na maloobchodný predaj, nesmú predstavovať riziko uškrtenia alebo zadusenia spôsobené upchaním dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos,
6.
nachádzajúca sa v potravine alebo zmiešaná s potravinou musí mať svoj vlastný obal, ktorý pri dodaní musí mať také rozmery, aby nedošlo k jeho prehltnutiu alebo vdýchnutiu,
7.
a obal uvedený v piatom a šiestom bode, ktorý má guľatý, vajcovitý alebo elipsovitý tvar, a akékoľvek jeho odnímateľné časti, alebo valcovitý obal hračky so zaoblenými koncami musia mať také rozmery, aby zabránili prerušeniu prívodu vzduchu vložením do úst alebo do hltana alebo zachytením nad vstupom do dolných dýchacích ciest,
8.
pevne pripevnená k potravinovému výrobku v čase konzumácie takým spôsobom, že je potrebné potravinový výrobok najprv skonzumovať, aby sa dosiahol priamy prístup k hračke, sa zakazuje. Časti hračky priamo pripevnené k potravinovému výrobku iným spôsobom musia spĺňať požiadavky ustanovené v treťom a vo štvrtom bode.
e)
Hračka do vody musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa pri zohľadnení odporučeného používania tejto hračky v najvyššej možnej miere znížilo akékoľvek riziko straty vztlaku hračky a straty jej nadnášajúceho účinku pre dieťa.
f)
Hračka, pri ktorej sa možno dostať do jej vnútra a ktorá takto predstavuje pre prítomných uzavretý priestor, musí mať únikový otvor, ktorý sa dá zvnútra ľahko otvoriť.
g)
Hračka, ktorá umožňuje dieťaťu pohyblivosť, musí byť v maximálnej možnej miere vybavená brzdným systémom, ktorý je prispôsobený typu hračky a zodpovedá pohybovej energii, ktorú môže daná hračka vyvinúť. Takýto systém musí byť pre dieťa jednoducho ovládateľný, aby sa dal používať bez rizika vymrštenia alebo telesného zranenia dieťaťa alebo iných osôb.
h)
Maximálna konštrukčná rýchlosť elektricky poháňaného detského vozidla musí byť obmedzená, aby sa riziko zranenia znížilo na minimum.
i)
Tvar a zloženie projektilov a pohybová energia, ktorú môžu vytvoriť, keď sú vystrelené z hračky navrhnutej na tento účel, musia byť s prihliadnutím na povahu hračky také, aby nevzniklo riziko telesného zranenia dieťaťa alebo inej osoby.
j)
Hračka musí byť vyrobená tak, aby
1.
maximálna a minimálna teplota každého prístupného povrchu nezapríčinila pri dotyku s ním zranenie a
2.
kvapaliny a plyny obsiahnuté v hračke nedosiahli takú teplotu ani tlak, že ich únik z hračky z iných dôvodov než podstatných pre riadne fungovanie hračky môže zapríčiniť popáleniny, obareniny alebo iné telesné zranenie.
k)
Hračka, ktorá je navrhnutá, aby vydávala zvuk, musí byť z hľadiska maximálnych hladín impulzného hluku a nepretržitého hluku navrhnutá a vyrobená tak, aby zvuk, ktorý vydáva, nemohol poškodiť sluch dieťaťa.
l)
Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity musí byť vyrobená tak, aby sa čo najviac znížilo riziko pomliaždenia alebo zachytenia častí tela alebo odevu, ako aj riziko pádu, nárazu a utopenia. Každá jej plocha prístupná počas hry jednému alebo viacerým deťom musí byť navrhnutá tak, aby udržala ich hmotnosť.
(2)
Horľavosť
a)
Hračka nesmie predstavovať nebezpečný horľavý prvok v prostredí dieťaťa. Musí byť zložená z materiálov, ktoré spĺňajú jednu alebo viacero týchto podmienok:
1.
nehorí pri priamom vystavení plameňu alebo iskre alebo iným možným zdrojom ohňa,
2.
nie je náchylná na vzplanutie (plameň vyhasne, len čo sa odstráni príčina vzniku ohňa),
3.
ak sa predsa vznieti, horí pomaly a plameň sa šíri malou rýchlosťou,
4.
bez ohľadu na chemické zloženie je hračka navrhnutá tak, aby sa mechanicky spomalil proces horenia.
Horľavé materiály nesmú predstavovať riziko vznietenia iných materiálov použitých v hračke.
b)
Hračka, ktorá z dôvodov podstatných pre jej fungovanie obsahuje chemické látky alebo chemické zmesi, ktoré spĺňajú klasifikačné kritériá ustanovené v § 29 ods. 1 a 2, najmä materiály a prístroje na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, nesmie ako taká obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek.
c)
Hračka s výnimkou výbušných (perkusných) kapslí nesmie byť výbušná ani nesmie obsahovať prvky alebo látky, ktoré môžu vybuchnúť, ak sa použije tak, ako je uvedené v § 3 ods. 1.
d)
Hračka, a to najmä chemická hračka, nesmie obsahovať látky alebo zmesi, ktoré
1.
ak sú zmiešané spolu, môžu vybuchnúť v dôsledku chemickej reakcie alebo zahrievania,
2.
môžu vybuchnúť, ak sú zmiešané s oxidujúcimi látkami,
3.
obsahujú prchavé zložky horľavé na vzduchu a náchylné vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi plynu a vzduchu.
(3)
Chemické vlastnosti
a)
Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie z dôvodu expozície chemických látok alebo zmesí, z ktorých je hračka zložená alebo ktoré obsahuje, ak sa hračka používa za podmienok uvedených v § 3 ods. 1.
b)
Hračka, ktorá je chemickou látkou alebo chemickou zmesou, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.32)
c)
Chemická látka, ktorá je klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu podľa osobitného predpisu,32) sa nesmie používať v hračke, jej častiach alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračky.
d)
Chemická látka alebo chemická zmes klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu v kategóriách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktoré vydá ministerstvo môže byť použitá v hračke, v jej častiach alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračky, ak je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:
1.
jednotlivé chemické látky a chemické zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako príslušné koncentrácie ustanovené v § 29 ods. 1 a 2,
2.
chemické látky a chemické zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ako je to uvedené v § 3 ods. 1, alebo
3.
Európska komisia rozhodla o používaní chemických látok alebo chemických zmesí, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, v hračkách.
e)
Chemická látka alebo chemická zmes klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu v kategóriách ustanovených v § 29 ods. 4 môže byť použitá v hračke, v jej častiach alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračky, ak
1.
jednotlivé chemické látky a chemické zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako príslušné koncentrácie ustanovené v osobitnom predpise31) pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky,
2.
tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ako je to uvedené v § 3 ods. 1, alebo
3.
Európska komisia rozhodla o používaní chemických látok alebo chemických zmesí, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, v hračkách.
f)
Písmená c), d) a e) sa neuplatňujú na nikel klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci reprodukciu, ktorý môže byť použitý v nehrdzavejúcej oceli.
g)
Písmená c), d) a e) sa neuplatňujú na materiály, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia a ktoré sú v súlade s ustanoveniami o materiáloch, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami ustanovenými podľa osobitného predpisu33) a súvisiacich špecifických opatrení pre jednotlivé materiály.
h)
Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie písmen c) a d), sa zakazuje používanie nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračke, ktorá je určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v inej hračke, ktorá je určená na vkladanie do úst, ak sú hodnoty migrácie rovné alebo vyššie ako 0,05 mg/kg v prípade nitrozamínov a 1 mg/kg v prípade nitrozovateľných látok.
i)
Kozmetická hračka, akou je hračkársky kozmetický výrobok pre bábiky, musí byť v súlade s požiadavkami na zloženie a označovanie podľa osobitného predpisu.34)
(4)
Elektrické vlastnosti
a)
Menovité napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu hračky nesmie presahovať 24 voltov a jej prístupné časti nesmú prekročiť napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu 24 voltov. Vnútorné napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu nesmie presiahnuť 24 voltov, ak sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj vtedy, ak sa hračka rozbije.
b)
Časti hračky, ktoré sú napojené alebo sa musia napojiť na zdroj elektriny, ktorý môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, spolu s káblami a inými vodičmi, cez ktoré prechádza elektrina k takým častiam, musia byť riadne izolované a mechanicky chránené, aby sa zabránilo riziku takého zásahu.
c)
Elektrická hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa zabezpečilo, že maximálne teploty dosiahnuteľné na všetkých priamo prístupných povrchoch nie sú také, aby pri dotyku spôsobili popálenie.
d)
Pri poruchách, ktoré sa dajú predvídať, musí hračka poskytovať ochranu pred elektrickými rizikami pochádzajúcimi zo zdroja elektrického prúdu.
e)
Elektrická hračka musí poskytovať primeranú ochranu pred nebezpečenstvom požiaru.
f)
Elektrická hračka sa musí navrhnúť a vyrobiť takým spôsobom, že elektrické, magnetické a elektromagnetické polia a iné radiácie generované zariadením sú obmedzené na rozsah potrebný na fungovanie hračky a musia fungovať bezpečne v súlade so všeobecne uznávaným stupňom rozvoja techniky.
g)
Hračka, ktorá má elektronický kontrolný systém, musí byť navrhnutá a vyrobená takým spôsobom, že funguje bezpečne, aj keď elektronický systém začne zlyhávať alebo zlyhá v dôsledku zlyhania samotného systému alebo v dôsledku vonkajšieho faktora.
h)
Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne zdravotné riziko alebo riziká zranenia očí alebo pokožky lasermi, diódami vyžarujúcimi svetlo (LED) a iným typom radiácie.
i)
Elektrický transformátor pre hračky nie je integrálnou súčasťou hračky.
(5)
Hygiena
a)
Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby vyhovovala požiadavkám na hygienu a čistotu, aby sa tak zabránilo riziku nákazy, choroby alebo zamorenia.
b)
Hračka určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby ju bolo možné čistiť. Textilnú hračku možno prať okrem prípadov, keď obsahuje mechanizmus, ktorý by sa namočením mohol poškodiť. Hračka musí spĺňať bezpečnostné požiadavky aj po vyčistení v súlade s týmto odsekom a inštrukciami výrobcu.
(6)
Rádioaktivita
Hračka musí spĺňať všetky príslušné opatrenia prijaté podľa osobitného predpisu.35)
Príloha č. 3 k zákonu č. 78/2012 Z. z.
KLASIFIKÁCIA LÁTOK A ZMESÍ
V dôsledku uplatňovania osobitného predpisu31) existujú rovnocenné spôsoby odkazovania na príslušnú klasifikáciu, ktoré sa používajú v rozličných časových obdobiach.
1.
Chemické látky podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. d)
Príloha č. 2 ods. 3 písm. d) sa vzťahuje na chemické látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 1A a 1B podľa osobitného predpisu.31)
2.
Chemické látky podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. e)
Príloha č. 2 ods. 3 písm. e) sa vzťahuje na chemické látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu kategórie 2 podľa osobitného predpisu.31)
Príloha č. 4 k zákonu č. 78/2012 Z. z.
POŽIADAVKY NA HRAČKY
Chemické vlastnosti
a)
Hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby pri používaní podľa návodu alebo predvídateľným spôsobom s ohľadom na obvyklé správanie detí nepredstavovali zdravotné nebezpečenstvá a riziká telesného zranenia požitím, vdýchnutím alebo dotykom s pokožkou, so sliznicami alebo s očami.

V každom prípade musia byť hračky v zhode s osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na určité kategórie výrobkov alebo na zákaz, obmedzené použitie alebo označovanie určitých nebezpečných látok a zmesí.
b)
Najmä na ochranu zdravia detí nesmie biologická prípustnosť vyplývajúca z používania hračiek ako objektu prekročiť tieto množstvá na deň:
0,2 µg antimónu,
0,1µg arzénu,
25 µg bária,
0,6 µg kadmia,
0,3 µg chrómu,
0,7 µg olova,
0,5 µg ortuti,
5,0 µg selénu,

alebo také iné množstvá, ktoré môžu byť ustanovené pre tieto alebo iné látky v zákonodarstve Spoločenstva na základe vedeckých dôkazov. Biologickou prístupnosťou týchto látok sa rozumie rozpustný extrakt, ktorý má toxikologický význam.
c)
Hračky nesmú obsahovať zmesi, ktoré sú nebezpečné podľa osobitného predpisu,30) alebo látky spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v osobitnom predpise29) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí.
Ale ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do maximálnej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmes mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) pod podmienkou, že povolené látky a zmesi dodržiavajú pravidlá Spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena e).
d)
Hračky nesmú obsahovať látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v osobitnom predpise29) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí. Ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do najvyššej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmes mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) pod podmienkou, že povolené látky a zmesi dodržiavajú pravidlá Spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmena e).
e)
Hračky obsahujúce nebezpečné látky alebo zmesi – chemické hračky
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,31) návod na použitie hračiek, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v osobitnom predpise,29) obsahuje
1.
upozornenie na nebezpečnú povahu týchto látok alebo zmesí,
2.
preventívne opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvu spojenému s používaním hračiek, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu,
3.
prvú pomoc, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky, a
4.
upozornenie, že hračky sa musia uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom.
Chemické hračky musia mať na svojom obale toto označenie: „Len pre deti staršie ako ... rokov. (O veku rozhodne výrobca.) Používať pod dohľadom dospelých.“
Príloha č. 5 k zákonu č. 78/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2009).
2.
Smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 187/1, 16. 7. 1988).
3.
Smernica Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa časť III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 064, 3. 3. 2012).
1)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenia (EHS) 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
2)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
3)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
4)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
5)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
8)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z.
9)
Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
10)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.
11)
Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
14)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
15)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.
16)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 764/2008.
17)
§ 2 písm. c) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Modul B prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
19)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1/1958 zo dňa 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1) v platnom znení.
19a)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19b)
§ 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19c)
§ 11 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19d)
§ 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19e)
§ 11 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19f)
§ 21 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
Čl. 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.
22a)
Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
23)
Čl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
26)
Čl. 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
27)
Čl. 22 nariadenia (ES) č. 765/2008.
27a)
27b)
Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).
27c)
Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
29)
Príloha I triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typ A až F, triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 iné ako narkotické účinky, 3.9 a 3.10, trieda nebezpečnosti 4.1, trieda nebezpečnosti 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008.
30)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
31)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).
32)
Zákon č. 67/2010 Z. z.
Nariadenie č. 1272/2008 (ES).
33)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004).
34)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
35)
Kapitola III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 84, 30. 3. 2010).