69/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
ZÁKON
z 1. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z. a zákona č. 512/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „záverečného účtu verejnej správy a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „súhrnná výročná správa“)“.
2.
V § 3 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v ústrednej správe“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 v územnej samospráve.“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. a) až c) sa za slová „súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy“ vkladajú slová „vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu“.
4.
V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
5.
V § 6 ods. 4 sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a rozpočtu verejnej správy“.
6.
V § 8 ods. 6 poslednej vete sa slovo „povolí“ nahrádza slovami „môže povoliť“.
7.
V § 8a odsek 6 znie:
„(6)
Subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa odseku 5, sú povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia bezplatne. Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa ustanovenia odseku 4 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) nevzťahujú. Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. b) a e) preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ. Fyzická osoba, s výnimkou fyzickej osoby – podnikateľa, preukazuje splnenie podmienky uvedenej v odseku 4 písm. a) čestným vyhlásením. Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je žiadateľom o dotáciu na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitného predpisu,14cb) preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 4 čestným vyhlásením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14cb znie:
„14cb)
§ 5 a 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 8a ods. 10 sa za slová „výkon kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“.
9.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.“.
10.
V § 10 ods. 4 sa slová „záverečného účtu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „štátneho záverečného účtu“.
11.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“.
12.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa za slová „východísk rozpočtu verejnej správy“ vkladá čiarka a slová „schválených vládou spravidla do konca apríla“ sa nahrádzajú slovami „ktoré predkladá ministerstvo financií vláde na schválenie do 15. apríla“.
13.
V § 14 ods. 3 prvej vete sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová „ak vláda neurčí neskorší termín“ sa nahrádzajú slovami „v rozpočtovom roku, v ktorom je obdobie od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde do 15. augusta bežného roka kratšie ako 60 dní, vláda môže určiť neskorší termín“.
14.
V § 14 ods. 6 sa za slová „štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „alebo ktoré hospodária s verejnými prostriedkami“.
15.
V § 14 ods. 7 druhá veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a prerokovať ho s ministerstvom financií.“.
16.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo financií zverejňuje na svojom webovom sídle rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, a to najneskôr do desiatich dní po skončení mesiaca, v ktorom boli tieto rozpočtové opatrenia vykonané.“.
17.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povolené prekročenie limitu výdavkov nemožno vykonať z
a)
úspor rozpočtovaných výdavkov spojených so správou štátneho dlhu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa,
b)
dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných daňových príjmov.“.
18.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
za podmienok podľa osobitného zákona.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
19.
V § 19 ods. 15 sa slová „na stavebné práce, ak hodnota plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu 100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu,24ab) ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24ab znie:
„24ab)
§ 15 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.
20.
V § 20 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „V rovnakej lehote sú povinné oznamovať ministerstvu financií prijatie žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti.“.
21.
V § 21 ods. 9 písmeno g) znie:
„g)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení,“.
22.
V § 23 ods. 4 sa za slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vkladajú čiarka a slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
23.
Ôsma časť vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
ŠTÁTNY ZÁVEREČNÝ ÚČET A SÚHRNNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA
§ 29
Štátny záverečný účet
(1)
Štátny záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení Slovenskej republiky, ktorá obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok.
(2)
Štátny záverečný účet obsahuje
a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka,41a)
b)
vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
c)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
d)
iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.
(3)
Ministerstvo financií usmerňuje práce na vypracovaní záverečných účtov kapitol a záverečných účtov štátnych fondov, určuje ich obsah a termíny predloženia.
(4)
Správca kapitoly je povinný vypracovať záverečný účet kapitoly za príslušný rozpočtový rok vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje. Záverečný účet kapitoly predkladá správca kapitoly ministerstvu financií v termíne určenom ministerstvom financií a na informáciu vláde a príslušnému výboru národnej rady.
(5)
Návrh štátneho záverečného účtu vrátane návrhu na použitie prebytku štátneho rozpočtu predkladá ministerstvo financií vláde do 30. apríla bežného roka.
(6)
Vláda predkladá návrh štátneho záverečného účtu národnej rade a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky do 20. mája bežného roka. Národná rada rozhodne o použití prebytku štátneho rozpočtu.
(7)
Štátny záverečný účet zverejňuje ministerstvo financií do desiatich dní po schválení národnou radou na svojom webovom sídle. Záverečný účet kapitoly vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje, zverejňuje správca kapitoly na svojom webovom sídle do desiatich dní po schválení štátneho záverečného účtu národnou radou.
§ 29a
Súhrnná výročná správa
(1)
Súhrnná výročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje
a)
údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. októbra bežného roka,41a)
b)
súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky,41b)
c)
údaje ustanovené osobitným predpisom,42)
d)
ďalšie údaje o hospodárení Slovenskej republiky.
(2)
Návrh súhrnnej výročnej správy za príslušný rozpočtový rok predkladá ministerstvo financií na schválenie vláde do 31. októbra bežného rozpočtového roka.
(3)
Vláda predkladá súhrnnú výročnú správu za príslušný rozpočtový rok na informáciu národnej rade do 20. novembra bežného rozpočtového roka.
(4)
Súhrnnú výročnú správu zverejňuje ministerstvo financií na svojom webovom sídle do desiatich dní po jej prerokovaní národnou radou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a, 41b a 42 znejú:
„41a)
Čl. 1 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009) v platnom znení.
41b)
§ 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
42)
Čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.
24.
V § 31 ods. 3 sa za slovo „prostriedkov“ vkladá slovo „vrátane“.
25.
V § 31 ods. 6 sa slová „5 000 Sk do 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „200 eur do 10 000 eur“ a slová „5 000 Sk do 100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „200 eur do 3 300 eur“.
26.
V § 31 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na správu pohľadávky štátu vzniknutej z tohto titulu sa vzťahuje osobitný predpis.28) Ak subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu, postupuje v súlade s dohodou uzatvorenou podľa osobitného predpisu,48a) za deň odvedenia prostriedkov na účely určenia výšky penále sa považuje deň účinnosti tejto dohody podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a)
§ 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 31 odsek 13 znie:
„(13)
Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo auditovanú osobu nepresiahnu sumu 40 eur, sa neukladá.“.
28.
V § 32 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „40 000 eur“ a slová „§ 8 ods. 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 10“.
29.
V § 32 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Na správu pohľadávky štátu vzniknutej z tohto titulu sa vzťahuje osobitný predpis.28)“.
30.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a vzťahuje sa na ne povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa § 4 ods. 4.“.
31.
Za § 37g sa vkladá § 37h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Ustanovenia § 29 a 29a v znení účinnom od 1. marca 2012 sa prvýkrát uplatnia pri vypracovaní štátneho záverečného účtu a súhrnnej výročnej správy za rok 2011.
(2)
Konanie o uložení odvodu, penále a pokuty právoplatne neukončené k 29. februáru 2012 sa ukončí podľa predpisu účinného od 1. marca 2012 a na odvod, penále a pokuty sa vzťahuje § 31 v znení účinnom od 1. marca 2012, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
32.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým a tretím bodom, ktoré znejú:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14. 8. 2009).“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 548/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. s) druhom bode sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a nie menej ako tri roky“.
2.
V § 22 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.“.
3.
V § 22 ods. 11 a 12 sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 až 9“.
4.
V § 26 ods. 2 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.
5.
V § 26 odsek 8 znie:
„(8)
Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.“.
6.
V § 26 ods. 9 prvej vete sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6, 7 a 8“.
7.
V § 26 ods. 10 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6, 7 a 8“.
Čl. III
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 2 sa slová „finančného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „finančnej správy“.
Čl. IV
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z. a zákona č. 570/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy je správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určená povinná osoba, orgán štátnej správy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré vykonávajú správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určené činnosti, okrem zodpovednosti za povinnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca.“.
2.
V § 3 ods. 5 sa slová „fyzickú osobu alebo právnickú osobu“ nahrádzajú slovami „povinnú osobu, orgán štátnej správy, fyzickú osobu alebo právnickú osobu“.
Čl. V
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti7) s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.15c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
„15c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 19 písmeno h) znie:
„h)
koncovým odberateľom uhlia v domácnosti7) s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)“.
3.
V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti7) s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)“.
4.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Ak koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,7) ktorý odoberá zemný plyn na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody do spoločného tepelného zdroja bytového domu podliehajúci dani a súčasne používa zemný plyn na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. f), je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu informáciu o množstve zemného plynu na účely oslobodené od dane za každé odberné miesto samostatne. Ak je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti7) podľa prvej vety zastúpený spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) podľa osobitného predpisu15c) alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu (ďalej len „správca“) podľa osobitného predpisu,15c) je túto informáciu povinný poskytnúť dodávateľovi zemného plynu správca alebo spoločenstvo. Dodávateľ zemného plynu je povinný uplatniť oslobodenie podľa § 31 ods. 1 písm. f) od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola informácia doručená, najneskôr však vo faktúre, v ktorej sa zúčtováva skutočná dodávka zemného plynu.“.
5.
Za § 48c sa vkladá § 48d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Ak mala byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 elektrina dodaná s daňou osobám podľa § 7 ods. 1 písm. j) predpisu účinného do 29. februára 2012 a táto bola dodaná oslobodená od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Ak malo byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 uhlie dodané s daňou osobám podľa § 19 písm. h) predpisu účinného do 29. februára 2012 a toto bolo dodané oslobodené od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu.28)
(3)
Ak mal byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 zemný plyn dodaný s daňou osobám podľa § 31 ods. 1 písm. f) predpisu účinného do 29. februára 2012 a tento bol dodaný oslobodený od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. j) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky elektriny osobe, ktorou je koncový odberateľ elektriny v domácnosti,7) aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.
(5)
Ustanovenie § 19 písm. h) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky uhlia osobe, ktorou je koncový odberateľ uhlia v domácnosti,7) aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.
(6)
Ustanovenie § 31 ods. 1 písm. f) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky zemného plynu osobe, ktorou je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,7) aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
§ 154 a 156 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 384/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
zabezpečuje spracovanie individuálnych a konsolidovaných účtovných a ostatných finančných výkazov predkladaných obcami,“.
Čl. VII
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému finančnému riaditeľstvu údaje na účely správy daní.“.
2.
V § 165 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „sankcia sa uloží podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení účinnom do 31. decembra 2011, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala do 31. decembra 2011 a ak je to pre daňový subjekt priaznivejšie.“.
3.
Doterajší text § 165a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 mu vznikne uplynutím 15 dní odo dňa, keď sa stal platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak daňový poradca, advokát alebo zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a tento zástupca nie je daňovým poradcom alebo advokátom, začali pri správe daní daňový subjekt zastupovať po 1. apríli 2012, povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 im vznikne uplynutím 15 dní odo dňa účinnosti plnomocenstva voči správcovi dane podľa § 9 ods. 4.“.
Čl. VIII
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
spravuje informačné systémy finančnej správy;11) zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu,“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov a colných deklarantov, udržiava a aktualizuje bázu dát a“.
3.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno p).
Doterajšie písmená q) až w) sa označujú ako písmená p) až v).
4.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slovo „profily“ vkladajú slová „daňových a“.
5.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa za slovo „účet“ vkladajú slová „daňového a“.
6.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa za slovo „účty“ vkladajú slová „daňových a“.
7.
V § 6 ods. 3 písm. g) sa za slovo „účty“ vkladajú slová „daňových a“.
8.
V § 6 ods. 3 písm. j) sa slovo „subjektoch“ nahrádza slovami „a hospodárskych subjektoch a iných osobách“.
9.
V § 6 ods. 3 písm. k) sa slovo „prevádzkuje“ nahrádza slovami „vytvára, rozvíja a prevádzkuje“.
10.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie,12) vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
11.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,21)“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
Čl. IX
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „sa vyjadruje po 0,5 %, pričom zistený skutočný obsah alkoholu11)“.
2.
V 6 ods. 4 písm. d) sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „0 %“ .
3.
V § 6 ods. 4 písm. e) sa slová „100 %“ nahrádzajú slovami „59 %“.
4.
V § 12 odsek 7 znie:
„(7)
Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.“.
5.
V § 29 ods. 10 sa slová „žiadosť o vrátenie dane“ nahrádzajú slovami „daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“.
6.
V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovateľ daňového skladu uzatvára evidenciu liehu týkajúcu sa liehu, ktorý spracúva stárením, a to k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol proces tohto stárenia skončený; týmto nie je dotknutá povinnosť uvedená v prvej vete.“.
7.
V § 60 odsek 2 znie:
„(2)
Od dane je oslobodený aj šumivý fermentovaný nápoj vyrobený na daňovom území malým výrobcom fermentovaného nápoja podľa § 64 ods. 1, najviac v množstve 1 000 litrov za hospodársky rok.74) Takto vyrobený šumivý fermentovaný nápoj je určený pre vlastnú spotrebu malého výrobcu fermentovaného nápoja a jeho domácnosť a pre spotrebu jeho blízkymi osobami.6)“.
8.
Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠63a
Osobitná úprava pre tichý fermentovaný nápoj
Ustanovenia § 63 sa použijú pre tichý fermentovaný nápoj rovnako.“.
9.
V § 64 ods. 1 sa vypúšťajú slová „tichý fermentovaný nápoj alebo“.
10.
V § 72 ods. 2 sa nad slovom „predpis“ odkaz „7“ nahrádza odkazom „83a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83a znie:
„83a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 72 odsek 3 znie:
„(3)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, 41, 48 a 52, pri vydávaní povolenia podľa § 29 ods. 7 a § 54 a pri ostatných činnostiach podľa § 63 a 66 vzťahujú ustanovenia o registračnom konaní podľa osobitného predpisu84) primerane.“.
12.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Ak bol v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 dovozca spotrebiteľského balenia zaradený colným úradom do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2012, splnenie povinnosti podľa § 54 ods. 9 a splnenie podmienok podľa § 54 ods. 11 sa nevyžaduje. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 13 ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2012. Dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety a ktorý nespĺňa podmienky podľa § 54 ods. 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti doviezol z územia tretieho štátu.“.
13.
Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 podala colnému úradu daňové priznanie a preukázateľne zaplatila daň z tichého fermentovaného nápoja, môže požiadať colný úrad o vrátenie dane.
(2)
Ak osobe v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 vznikla daňová povinnosť podľa § 10 z tichého fermentovaného nápoja alebo má k 1. marcu 2012 jeho zásoby a táto osoba v lehote do 29. februára 2012
a)
nepodala daňové priznanie, postupuje pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. d) a § 12 ods. 7 zákona účinného od 1. marca 2012; sankcia podľa osobitného predpisu83a) sa neuloží,
b)
podala daňové priznanie a daň nezaplatila, postupuje pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona účinného od 1. marca 2012; sankcia podľa osobitného predpisu83a) sa neuloží.
(3)
Ak osobe, ktorej vzniká daňová povinnosť z tichého fermentovaného nápoja, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 nepodala daňové priznanie alebo podala daňové priznanie a daň nezaplatila a konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu83a)
a)
nebolo právoplatne skončené k 29. februáru 2012, v konaní sa nepokračuje,
b)
bolo právoplatne skončené k 29. februáru 2012, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane na žiadosť pokutu vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu,83b)
c)
nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.
(4)
Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 25. marca 2012 podala colnému úradu daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január a február 2012 a preukázateľne zaplatila daň zo šumivého fermentovaného nápoja, môže požiadať colný úrad o vrátenie rozdielu dane, a to vo výške pripadajúcej na rozdiel medzi daňou vypočítanou na základe sadzby dane podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona účinného do 29. februára 2012 a daňou vypočítanou na základe sadzby dane podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona účinného od 1. marca 2012.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83b znie:
„83b)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
Čl. X
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.
2.
V § 3 písm. h) sa za slová „§ 36 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
3.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s
a)
rozpočtom orgánu verejnej správy,
b)
rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c)
osobitnými predpismi,1)
d)
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e)
uzatvorenými zmluvami,13aa)
f)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a
g)
internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ag znie:
„18ag)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa odseku 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s
a)
rozpočtom orgánu verejnej správy,
b)
rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c)
osobitnými predpismi,1)
d)
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e)
uzatvorenými zmluvami,13aa)
f)
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a
g)
internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
(4)
Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci podľa odseku 2 vo vyjadrení podľa odseku 3 uvedú, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v odseku 3.“.
5.
V § 11 písmeno c) znie:
„c)
dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,“.
6.
V § 35b písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,“.
Doterajšie body 5 až 8 sa označujú ako body 6 až 9.
7.
V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 000 eur“.
8.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.
9.
V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak kontrolovaný subjekt alebo auditovaná osoba nevykoná predbežnú finančnú kontrolu, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť kontrolovanému subjektu alebo auditovanej osobe pokutu do 100 000 eur.
(3)
Ak zamestnanci podľa § 9 ods. 2 vykonajú kontrolu v rozpore s postupom podľa § 9 ods. 3 alebo ich vyjadrenie podľa § 9 ods. 3 je nesprávne, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť im pokutu do 3 000 eur.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
10.
V § 36 ods. 4 až 7 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
11.
V § 37 ods. 1 a 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.
Čl. XI
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 521/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 142 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné odvádzať poistné, sú povinné pri platení poistného platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Bez uvedenia variabilného symbolu a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.
(8)
Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.
(9)
Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka. Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.“.
2.
V § 170 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Sociálna poisťovňa môže poskytovať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) elektronicky údaje zo svojho informačného systému bez súhlasu fyzických osôb a právnických osôb potrebné na overovanie údajov na účely exekučného konania92b) podľa § 233 ods. 15.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92b znie:
„92b)
Exekučný poriadok.“.
3.
V § 215 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených v § 178 ods. 1 písm. a) ôsmom bode a deviatom bode možno podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.“.
4.
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, a to do ôsmich dní odo dňa doručenia prihlášky do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.“.
5.
V § 228 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6.
V § 228 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 4“ nahrádzajú slovami „ odseku 1“.
7.
V § 228 ods. 5 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „až 3“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „ odseku 4“.
8.
V § 228 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
9.
V § 231 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
10.
V § 231 ods. 2 a 3 sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „a n)“.
11.
V § 233 ods. 10 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo spravodlivosti“.
12.
V § 233 ods. 14 sa slová „Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom spravodlivosti“.
13.
§ 233 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Ministerstvo spravodlivosti je povinné elektronicky poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť potrebnú na overovanie údajov na účely exekučného konania.92b)“.
14.
V § 239 sa za slová „ustanovených v“ vkladajú slová „§ 142 ods. 7,“.
15.
V § 241 ods. 1 sa za slová „§ 142 ods. 6“ vkladajú slová „a 7“.
16.
Za § 293cb sa vkladajú § 293cc a 293cd, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
§ 293cc
Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je po 29. februári 2012 variabilný symbol na účely § 142 ods. 7.
§ 293cd
(1)
Sociálna poisťovňa môže postúpiť na právnickú osobu uvedenú v § 149 ods. 12 aj pohľadávku vzniknutú podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 vrátane pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, zdravotné poistenie a na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky pred rokom 1994 a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, na poistnom na zdravotnom poistení za rok 1994 a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, vrátane pohľadávok uvedených v § 293bd a pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002, pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu a na podporách v nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004. Na postúpenie pohľadávky podľa prvej vety platí § 149 ods. 2 písm. a), ods. 3, 4, 6 až 12 rovnako.
(2)
Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky a dlžník neuspokojí pohľadávku štátu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania, ani v lehote jedného roka od vydania rozhodnutia.
(3)
Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 a 151 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie za rok 1994 vrátane penále, ktorú má v správe.“.
Čl. XII
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 161/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Deviata časť sa dopĺňa osemnástou hlavou, ktorá vrátane nadpisov znie:
„OSEMNÁSTA HLAVA
§ 879o
Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012
(1)
Ak si oprávnená osoba neuplatnila nárok na výplatu náhrady podľa § 879i ods. 4, môže požiadať o výplatu peňažných prostriedkov v rozsahu tejto náhrady najneskôr 31. decembra 2013. Na účely vyplácania peňažných prostriedkov podľa prvej vety a preukazovania práva na ich výplatu sa rovnako použijú ustanovenia § 879d ods. 1 štvrtej vety a všeobecné predpisy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu; vyplácanie týchto peňažných prostriedkov oprávnenej osobe zabezpečí Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverená právnická osoba. Tri mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety je Ministerstvo financií Slovenskej republiky povinné zverejniť informáciu o jej uplynutí v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.
(2)
Kontrolu správnosti a opodstatnenosti vyplácania peňažných prostriedkov podľa odseku 1 je oprávnené vykonávať Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Pri výkone tejto kontroly sa postupuje podľa všeobecných predpisov o kontrole v štátnej správe a použijú sa ustanovenia osobitného predpisu o bankovom tajomstve. Na účely kontroly vykonávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej boli uložené zostatky zrušených vkladov na doručiteľa podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5, povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky podľa jeho požiadaviek a v ním určenej lehote doklady, podklady, vysvetlenia a ďalšie informácie o predložených požiadavkách na výplatu peňažných prostriedkov a o vyplatených peňažných prostriedkoch podľa odseku 1.“.
Čl. XIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 374/1994 Z. z., zákona č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z. a zákona č. 532/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Ustanovenia tohto zákona o úprave platov členov vlády sa použijú, ak osobitný predpis neustanoví inak.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
Čl. XIV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., zákona č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 191/2011 Z. z. a zákona č. 237/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 96 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„na návrh zákona o štátnom rozpočte a na návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy, ktorých rozpočty schvaľuje národná rada, a ktoré sa opätovne predkladajú za podmienok podľa osobitného zákona.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a)
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
2.
V § 108 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„vláda tak urobí vždy, ak sa realizuje postup podľa osobitného zákona.57a)“.
Čl. XVI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z. a zákona č. 70/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„V § 18 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak vlastník uvedený v odseku 1 nadobudol do vlastníctva spoluvlastnícky podiel na dome alebo na bytoch v dome na základe predkupného práva, cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru sa vypočíta ako súčet obstarávacej ceny spoluvlastníckeho podielu vlastníka uvedeného v odseku 1 zníženej o zrážky podľa odsekov 1 až 4 a obstarávacej ceny za nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu bez odpočítania zrážok podľa odsekov 1 až 4, ktorý sa vydelí súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome.
(7)
Ak sa predávajú byty v bytovom dome, ktorý je v spoluvlastníctve vlastníka uvedeného v odseku 1 a iného vlastníka, cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru v takomto dome sa vypočíta ako súčet obstarávacej ceny spoluvlastníckeho podielu vlastníka uvedeného v odseku 1 zníženej o zrážky podľa odseku 1 až 4 a ceny spoluvlastníckeho podielu iného vlastníka, ktorý sa vydelí súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v takomto dome.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
Čl. XVII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem ustanovení čl. VIII bodov 3 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.