Predpis bol zrušený predpisom 288/2013 Z. z.

62/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012 do 22.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
z 1. februára 2012
o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek odmeňovaných mzdou v pracovnom pomere.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
sestry, ktoré samostatne vykonávajú odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania1) (ďalej len „odborná spôsobilosť“),
b)
pôrodné asistentky, ktoré samostatne vykonávajú odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním pôrodnej asistencie vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získanej odbornej spôsobilosti.
(3)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek sú ustanovené v prílohe.
§ 2
Minimálne mzdové nároky sestier
(1)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier sa členia podľa dĺžky výkonu ošetrovateľskej praxe.
(2)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov podľa prílohy sa zvyšujú o 66 eur, ak ide o sestru, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti podľa akreditovaného špecializačného študijného programu2) príslušného špecializačného odboru.
(3)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov podľa prílohy sa zvyšujú o 33 eur, ak ide o sestru, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností a samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
(4)
Ak sestra vykonáva činnosti, na základe ktorých by jej patrilo zvýšenie sadzby minimálnych mzdových nárokov podľa odseku 2 a súčasne podľa odseku 3, sadzba minimálnych mzdových nárokov takej sestry sa zvyšuje len podľa odseku 2.
§ 3
Minimálne mzdové nároky pôrodných asistentiek
(1)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov pôrodných asistentiek sa členia podľa dĺžky výkonu praxe pôrodnej asistencie.
(2)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov podľa prílohy sa zvyšujú o 66 eur, ak ide o pôrodnú asistentku, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v pôrodnej asistencii vrátane ošetrovateľskej starostlivosti o ženu.
(3)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov podľa prílohy sa zvyšujú o 33 eur, ak ide o pôrodnú asistentku, ktorá získala odbornú spôsobilosť len na výkon certifikovaných pracovných činností a samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie.
(4)
Ak pôrodná asistentka vykonáva činnosti, na základe ktorých by jej patrilo zvýšenie sadzby minimálnych mzdových nárokov podľa odseku 2 a súčasne podľa odseku 3, sadzba minimálnych mzdových nárokov takej pôrodnej asistentky sa zvyšuje len podľa odseku 2.
§ 4
Spoločné ustanovenia
(1)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov uvedené v prílohe sa zvyšujú koeficientom 1,15, ak ide o sestru, ktorá vykonáva riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe, a o pôrodnú asistentku, ktorá vykonáva riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie. Zvýšenie sadzieb minimálnych mzdových nárokov podľa § 2 ods. 2 alebo 3 a podľa § 3 ods. 2 alebo 3 takej sestre a pôrodnej asistentke nepatrí.
(2)
Zvýšenie sadzieb minimálnych mzdových nárokov podľa § 2 ods. 2 a 3 a podľa § 3 ods. 2 a 3 patrí sestre a pôrodnej asistentke od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po skončení špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.
(3)
Sadzby minimálnych mzdových nárokov uvedené v prílohe sa každoročne valorizujú o percento medziročného rastu minimálnej mzdy.
(4)
Ak sa v prílohe uvádza požiadavka praxe, rozumie sa tým odborná ošetrovateľská prax alebo odborná prax pôrodnej asistencie vykonaná v členskom štáte Európskej únie, v zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii. Vykonanie praxe v inom členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, v zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii sa preukazuje potvrdením od regulačného orgánu štátu, v ktorom bola prax vykonaná.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Ak funkčný plat alebo mzda sestry alebo pôrodnej asistentky je ku dňu účinnosti tohto zákona nižšia než minimálny mzdový nárok podľa tohto zákona, zamestnávateľ je povinný mzdu vyrovnať od 1. apríla 2012 najmenej do minimálneho mzdového nároku podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je sestrou alebo pôrodnou asistentkou.“.
2.
Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012
Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov uvedených v § 1 ods. 7, sú povinní upraviť ich pracovné zmluvy podľa § 43 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce do 31. mája 2012.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 62/2012 Z. z.
SADZBY MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOV SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
Stupeň Počet rokov praxe Minimálny mzdový nárok
(euro mesačne)
1 0 640,0
2 od 3 666,2
3 od 6 692,2
4 od 9 718,4
5 od 12 744,5
6 od 15 770,7
7 od 18 796,8
8 od 21 822,9
9 od 24 849,0
10 od 27 875,3
11 od 30 901,4
12 od 33 928,0
1)
§ 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.